نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۶۵ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری
چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی ( چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶)
- - v3 - 2 ,2م - تابع اولیه ای مانند (۱) برای ۴ 3- " (") / با شرط 2 - (")" کدام است؟
1 f 3 — v.2 . Y. 1 .Y 1 ... ) x 4 4x +x" —3x3 + 4x – “ب; 2 + x 4 4x+2 x – c + 4 x – اند; χι - –Y | sinxd, مقدار ( کدام است؟ J3 or –1 . " „/3 - * 1 . ) -ੋ 2 2 ZT - x = 0, x = - - r مساحت ناحیه محدود به نمودار "T" محور xها و خط 2 برابر است با –1 f –2 . " 1 Y () . ) Ĵsecx tanx dx —f حاصل کدام است؟ – csc x + C . V cos x + C . Y Sec x + C . Y tan x +C . \ * کدام تغییر متغیر در محاسبه انتگرال fvt. EEE لازم است؟ W4x +1 ) , 4x+1=2" Y 4x +1 = zo ۳. 1 + "چ = ۲ ۴. 2 اچ Y = — 4 ۶- کدامیک از عبارتهای زیر درست است؟ ماتریس مربع ا قطری است، اگر همه عناصر غیر واقع بر قطر اصلی آن یک باشند. ماتریس مربع ، بالامثلثی است؛ هرگاه تمام عناصر بالای قطر اصلی آن صفر باشند. T — A T DT . Y. (AB) = A* B اگر * دو ماتریس مربع باشند آنگاه "اگر ماتریس مربع A شبه متقارن باشد، آنگاه عناصر قطر اصلی همگی برابر صفرند. W·八·\·Y·入肾入·\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۶۵ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۷- کدامیک از عبارتهای زیر درست نیست؟ دترمینان ماتریس حاصل از تعویض دو سطر یا دو ستون ماتریس مساوی با دترمینان است. ۲. دترمینان یک ماتریس قطری برابر است با حاصلضرب عناصر قطر اصلی آن است. ۳. دترمینان یک ماتریس پایین مثلثی برابر است با حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی آن است.
- t |A=0 اگر تمام عناصر یک سطر یا یک ستون ماتریس ، صفر باشند؛ آنگاه
3 — 4 —A - | 1 — 1
اگر ال دراینصورت A کدام است؟ 13 –12] : * 5 –8] v 3 –4] ...Y 9 16] .) 6 -1. 2 -1 1 |- 1 او. 1 1 1] —A دترمینان ماتریسی ||111|برابر کدام مقدار است؟ 1 1 || A t Y. \ . Y ャ.い " کدامیک از روابط زیر درباره دو ماتریس = A و a = i درست است، –3 4 3 –4] A + B = O . * A — B = I . Y. A — B = O . Y A + B = I . )
۱۱- کدامیک از روابط درست نیست؟
۱. دستگاه " معادله خطی " مجهولی همگن دارای یک جواب غیر بدیهی است؛ اگر دترمینان ماتریس ضرایب دستگاه صفر باشد.
۲. دستگاه " معادله خطی " مجهولی همگن اگر "گ" همواره دارای یک جواب غیر بدیهی است.
" دستگاه غیرهمگن AA = B دارای یک جواب منصربه فرد است اگر و تنها اگر دستگاه همگن (۱ - ۱۲ جواب منحصربه فرد نداشته باشد. - - - f AX = 0 جوابهایی برای دستگاه همگن " Х, , Х, X, باشند؛ آنگاه AX = B دو جواب دستگاه غیرهمگن Х, , Х, اگر خواهند بود. W·八·\·Y·入肾入·\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۶۵ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۱۲- کدام مجموعه مستقل خطی است؟
{(1,0,1),(0,1,1), (1,1,0)}. Y {(1,0,1),(2,0,0), (0,0.3), (0,4,0)} {(1,4),(12,41),(3.8)} : {(1,0,0), (—1,0,1),(0,0,1),(0,1,1)} -“ –1 –1 –1] -ן ו"
2 2 2 –1 –1 رتبه ی ماتریس ||3 برابر است با 3 t 2 « : صفر . Y. 1 . )
۱۴- کدام مورد درست نیست؟ رتبه ی ماتریس با رتبه ی ترانهاده برابر است. ۰۲ رتبه ی حاصل ضرب دو ماتریس همواره نابیشتر از کوچکترین رتبه ی دو ماتریسی است.
اگر A ماتریسی "گ" باشد؛ آنگاه r(Α) = n اگر 0 = det A . ته ء، مات س ،احد ۰' داد يا " است رتبه ی ماتریسی واحد برابر با " است.
—x +3x, -X , = 4 -WΔ {–2x +6x, –2x, = 3
|-x, +2x, +3x, = 2
در مورد دستگاه کدام گزینه در دست است ؟
).. دارای یک جواب منحصربفرد است. ャ。 دارای بینهایت جواب است. x = x, - x = 0 . " .۰۳ دستگاه جواب ندارد + x* -۱۶ lim ху+ x. 2\ + 2م (0,0)* (x,y) مقدار " کدام است؟ to 1 ۳. صفر Y .۱. حد ندارد
:
\·W·八·\·Y·入肾入
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۶۵ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری
) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۱۷- اگر ۲۰y) = y) باشد، آنگاه (") / کدام است» 2 . . 1 . r () Y — 1 . ) - ۹ - شم۱ - " فرض کنید " " ("") / کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ * 1. - - .., v و قمہ 。ャ ... ( .. 3 – 1" - * ; v و قمہ ... ) "نقطه ماکسیمم نسبی تابع فوق است. "نقطه می نیمم نسبی تابع فوق است. f - --- .* (0.0) نقطه زین اسبی تابع فوق است. نمی توان اظهار نظر درباره ی نقطه )0,0( کرد. ハ2 3, ...,’ \5 — 2 z - " معادله دیفرانسیل " " " " (") ۲*۴ (") از کدام مرتبه است؟ 5 t 3 . r 2 . Y. 1 . ) o O | —Y. مقادیر ویژه ماتریسی .2– 0 کدام است ؟ λ= 1, λ – 0 . * λ= 3, λ – -2. Υ λ= 1, λ – 2. Y λ= -3, λ= 2. سوالات تشریحی \— حاصل J天竺己 را به دست آورید. ۱،۴ نمره x(x + 1) 3T —Y 2 0 ۱،۴۰ نمره وارون ماتریس 133 = A را در صورت وجود محاسبه کنید. 1 2 2. ۳- دستگاه معادله ی خطی زیر را به روش حذفی گاوسی حل کنید ۱،۴۰ نمره x+4y +32 = 1 {2x+5 y + 42 = 3 |-stay 12:--> - 2 - ۱،۴۰ نیمی ۵ f حاصل ككة linn را به دست اورید. ۱،۴۰ نمره (x,y)-soo) y + y W·八·\·Y·入肾入·\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۶۵ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲، ریاضیات در برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۱۰۰۶ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۱۰۱۰ -، حسابداری ۱۱۱۱۰۱۳ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری
) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۱۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۱۱۱۸ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۶
۱۷- اگر ۲۰y) = y) باشد، آنگاه (") / کدام است» 2 . . 1 . r () Y — 1 . ) - ۹ - شم۱ - " فرض کنید " " ("") / کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ * 1. - - .., v و قمہ 。ャ ... ( .. 3 – 1" - * ; v و قمہ ... ) "نقطه ماکسیمم نسبی تابع فوق است. "نقطه می نیمم نسبی تابع فوق است. f - --- .* (0.0) نقطه زین اسبی تابع فوق است. نمی توان اظهار نظر درباره ی نقطه )0,0( کرد. ハ2 3, ...,’ \5 — 2 z - " معادله دیفرانسیل " " " " (") ۲*۴ (") از کدام مرتبه است؟ 5 t 3 . r 2 . Y. 1 . ) o O | —Y. مقادیر ویژه ماتریسی .2– 0 کدام است ؟ λ= 1, λ – 0 . * λ= 3, λ – -2. Υ λ= 1, λ – 2. Y λ= -3, λ= 2. سوالات تشریحی \— حاصل J天竺己 را به دست آورید. ۱،۴ نمره x(x + 1) 3T —Y 2 0 ۱،۴۰ نمره وارون ماتریس 133 = A را در صورت وجود محاسبه کنید. 1 2 2. ۳- دستگاه معادله ی خطی زیر را به روش حذفی گاوسی حل کنید ۱،۴۰ نمره x+4y +32 = 1 {2x+5 y + 42 = 3 |-stay 12:--> - 2 - ۱،۴۰ نیمی ۵ f حاصل ككة linn را به دست اورید. ۱،۴۰ نمره (x,y)-soo) y + y W·八·\·Y·入肾入·\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :