نمونه سوال درس نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
SW 丝
-
-
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
۱۲- کدامیک از موارد زیر جزء علل از هم پاشیدگی ازدواج ها و در نهایت نهاد خانواده محسوب نمی شود ؟
۱. کاهش عشق و محبت ۰۲ فشار و ناراحتی در خانواده هسته ای
۳. تغییر نقش زنان ۴. عدم هماهنگی فرهنگ ها ۱۳- در زمان شاهنشاهی ساسانی در ایران باستان ، زناشویی دارای چه نوع اهمیتی بود ؟
۱. فراوانی ثروت ۲. اجتماعی ۳. مذهبی آ، سیاسی ۱۴- در چه دوره ای خواستگاری و نامزدی در ایران شبیه به امروز بوده است ؟
۱. هخامنشیان ۲. اشکانیان ۳. قاجار ۴. ساسانیان ۱۵- اسلام در کدام دوره وارد ایران شد؟
۱. ساسانیان ۲. هخامنشیان ۳. اشکانیان ۴. زرتشتیان ۱۶- در دوران جدید مهم ترین ملاک ازدواج در خانواده های ایرانی کدام معیار می باشد ؟
۱. تحصیلات ۲. مادیات .Y . یکدلی و همزبانی " . مذهب ۱۷- اسلام موثرترین عامل انتقال فرهنگ را در چه می داند؟
۱. تعلیم و تربیت ۲. خانواده ۳. اجتماع ۴. فرزندان ۱۸- اسلام پربها ترین و با ارزش ترین تجارت در دنیا را در چه می داند ؟
۱. تعلیم و تربیت نیکو ۲. فرزند صالح ۳. پدر و مادر ۴. زن شایسته ۱۹- بدترین و زشت ترین جنایات اجتماعی کدام رفتار می باشد ؟
۱. زنا ۲. دزدی ۳. تهمت ۲. غیبت ۲۰- مهمترین و شاید اولین انگیزه ازدواج بر اساس مکتب اسلام چیست ؟
۱. حفظ عفت ۲. دوستی و محبت
۲. ایجاد کانون آسایش و آرامش ۴۔ پرورش نسل ۲۱- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های خانواده متعادل نمی باشد ؟
۱. فقط به آینده می نگرند. ۲. تعادل نظر و عملی
۳. اهمیت به عقلی و عاطفه آ، افرادی سازگار و منتقدند.
γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΛΔΥ
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
صفحه ۲ از ۳
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
SW 丝
-
-
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
۲۲- کدامیک از ملاک های همسر گزینی زیر با دیدگاه جامعه شناختی مرتبط است ؟ ۱. تحصیلات ۲. تشابه در نگرش ها ۳. نژاد ۲. عواطف و شخصیت ۲۳- کدامیک از گزینه های زیر در خصوصی صفات مناسب برای زن ، بیانگر توانایی ها و ابعاد اقتصادی می باشد ؟ ۱. فرزند آوری ۲. مهارت ویژه در اداره خانه ۳. امانت داری ۴. نرم خویی ۲۴- کفویت به چه معنی می باشد ؟ ۱. همتایی و همانندی ۲. کافی بودن ۳. کفیل بودن ۴. تکاملی ۲۵- کدامیک از ملاک های زیر جزء ملاک های نسبی می باشد ؟ ۱. ایمان ۲. حسن خلق ۰۳ سلامت جسمانی ۴. فرزند آوری
۲۶- تهیه غذا و پوشاک جزء کدامیک از موارد زیر می باشد ؟
۱. نفقه واجب ۰۲ نفقه مستحب ۳. حقوق مادی ". مهریه ۲۷- پیامبر اکرم (ص) بدترین گناهان را برای مرد در چه می داند ؟ ۱. بی غیرتی ۲. مردی که نفقه ندهد. ۳. بی عدالتی ۴. آزار و اذیت بانوان
۲۸- در روایات مهم ترین وظیفه برای زوجین را به صورت عام و برای زن به صورت خاصی در چه می دانند ؟ ۱. عدالت آ، حسن سلوک و زیبایی در رفتار ۳. آراستگی و نظافت ۰۴ پرهیز از سخت گیری ۲۹- مغبوض ترین حلال نزد خداوند چیست ؟ ۱. عقد رسمی ۲. صیغه ۳. طلاق ۴. تجرد ۳۰- قرآن کریم کدام وظیفه در خانواده را فقط به عهده مردان گذاشته است ؟
۱. تربیت نسلی ۲. ایجاد آرامش ۳. حرکت تکاملی ۴. مدیریت
γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΛΔΥ نیمسال دوم AY—"\"\\ = صفحه ۳ از ۳
***
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
-
->
द्रं, NS
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران
رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
۱- خانواده نخستین جزع کدام دسته از خانواده ها می باشد ؟ ) ... هسته ای Y. گسترده .Y . خانواده با ملحقات f ناقص ۲- خانواده ایده آل در کدام دسته از خانواده های زیر قرار می گیرد ؟
۱. دمکراتیک ۲. گسسته ۳. سهل انگار ۴. خشک و سخت گیر
۳- از دیدگاه نظریه غیر تکاملی، خانواده از کجا سرچشمه می گیرد ؟
۱. ف هنگ ۲. مذاهب ها هها ۳. ناد ۴. جامعه اگر با و つ در
۴- رئیسی و فرمانفرمای مطلق خانواده و در عین حال پیشوا و رئیس مذهبی در خانواده های روم قدیم به عهده چه کسی بود ؟
۱. پدر بزرگ آ، پسر بزرگ ۳. پدر ۴. مادر ۵- اساس تمدن آریانیان متکی بر چه چیزی بود ؟
۱. مذهب ۲. نژاد ۳. فرهنگ ۴. خانواده ۶- منشاء پیوند میان زن و مرد براساس بینش اسلامی در چیست ؟
۱. غریزه ۲. استقلال طلبی ۳. فطری آ، اجتماعی بودن ۷- در خانواده هسته ای پارسونز چه چیز به عنوان مبنا و پیامد معرفی شده است ؟
۱. عشق ۲. لذت ۳. نیاز ۴. فطرت
۸- در دوران نوین و در جوامع صنعتی الگوی خانواده به چه صورت می باشد ؟
۱. گسترده ۲. هسته ای ۳. گسسته ۰۴ جهت یاب ۹- از نظر مروین سومر احتمال ابتلا به بیماری های روانی در کدام دسته از زنان بیشتر می باشد ؟
۱. متاهلین ۲. مجردین ۳. زنان بی فرزند ۴. زنان مطلقه ۱۰- اصطلاح فقر زمانی، اشاره به کدام نظریه جامعه شناسی در خصوصی زنان سرپرست خانواده دارد؟
۱. ساختی - کارکردی ۰۲طبقاتی وناتوانی زنان ۰۳زنانه شدن فقر ۴. کنشی
۱۱- کدام گزینه، بیانگر ویژگی بارز جامعه صنعتی می باشد؟
۱. فرد گرایی ۲. ازدواج مجدد ۳. خودفروشی
γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΛΔΥ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :