نمونه سوال درس تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 13:45 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحي: . سری سوال : یک ۱
* .. 7 -- a . I “ . . I ... a . I ~ : نــه ار”، د ****** تهیه و کاربرد موادووسایل آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی
* متن علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۵ -، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۶ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۳۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۵۸
" در تقسیم بندی «حمصی» و «عالی» برای مواد و وسایل آموزشی، چه موردی «مواد کمک آموزشی ساده و حقیقی» در نظر
۱. انواع تابلوها ۰۲ پوستر و نقشه ٠٢ تلويزيون ۴. مواد گرافیکی
" کدام مورد درباره ی تکنولوژی آموزشی درست بیان نشده است؟ ۱. در کاربرد روش تکنولوژی آموزشی از یافتههای علومی چون روان شناسی و علم ارتباط انسانی کمک گرفته می شود. ۲. تکنولوژی آموزشی مانند روش های سنتی صرفا به کار تدریس توجه دارد.
۳. تکنولوژی آموزشی راه یا روشی منظم به منظور طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس و یادگیری است.
تکنولوژی آموزشی فراتر از کاربرد ابزار و وسایل آموزشی است. " کدام عبارت در ارتباط با مولاژها صحیح است؟ ۱. مولاژها ترکیب مطلوبی از مدل . ماکت و برشی را تشکیل می دهند. ۲. در تقسیم بتدی اشیای سه بعدی تغییر نیافته قرار می گیرند. بیشتر در آموزش جغرافیا کاربرد دارند. ۲. می توانند به جای همگی اشیای سه بعدی بکار برده شوند. Y - استفاده از چارت های نواری چه مزیتی دارد؟
۱. چون مراحل یکروند طبیعی را در دید فراگیران می گذارد، تغییرات پدیده به خوبی قابل فهم می شود.

چون در هر زمان یکی از قسمت ها در معرض دید قرار می گیرد، دیگر قسمت ها موجب حواسی پرتی نمی شود. ۳. چنانچه تفهیم یک سرس از وقایع تاریخی مشکل باشد، با استفاده از این چارت می توان درک مطلوبی در فراگیران ایجاد کرد. ۴. مطاللب آموزشی به صورت ساده مطرح شده است، به همین دلیل نیازی به توضیح شفاهی ندارد.
* مقیاس در نمودارهای مختلف چگونه است؟ ۱. نمودارهای خطی و دایره ای برخلاف نمودار ستونی دارای یک مقیاس هستند که همان محورهای افقی و عمودی آنهاست. ۲. نمودارهای خطی و ستونی دارای دو مقیاس هستند که در نمودارهای خطی تغییرات کیفی به صورت خطی نمایش داده می شود.
۳. نمودارهای دایره ای برخلاف نمودار تصویری دارای یک مقیاس هستند و میزان کمی اطلاعات به شکل کسری از کل نمایش داده می
شود.
نمودار خطی و ستونی دارای دو مقیاسی هستند که در نمودارهای ستونی تغییرات کمی به صورت درصد نمایش داده می شود.
1010/101031777 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه آ از 6

***
WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 13:45 مر=حا-ز آزمون و سنجش
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحي: .
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . سری سوال : ۱ یک
* .. 7 -- a . I “ . . I ... a . I ~ : نــه ار”، د ****** تهیه و کاربرد موادووسایل آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی
a . I - - - - - - - ---- ---- - - * . T & 1 = ... “ : * شته تا نام علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۵ -، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۶ -، آموزش
دینی - عربی ۱۲۲۰۵۳۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۵۸
هنرمندان و طراحان به چه منظور از پرژکتور اوپک استفاده می کنند؟ ۱. برای بزرگتر کردن تصاویر ۲. برای مطالعات انفرادی ۳. به منظور طراحی پروژه های عظیم ۰۴ به منظور نمایش فیلم های یک قابی و دو قابی
" برای نمایش «حرکت عادی صامت» بوسیله ی دوربین ها و پرژکتورها، چه کیفیتی لازم است؟
۱. 24 فریم در ثانیه ۲. 32 فریم در ثانیه ۳. 64 فریم در ثانیه ۴. 16 فریم در ثانیه
" "چرا پرده های نیمه شفاف بیشتر از پارچه ها و کاغذهای مخصوص انتخاب می شوند؟ ۱. برای اینکه زود کدر نشوند و از کیفیت آن ها کاسته نشود. ۲. زیرا قسمتی از نور را از خود عبور می دهند. ۳. چون هزینه ی تدارک و راه اندازی آن ها به صرفه تر است. ۴. چرا که قدرت انعکاسی آن ها به مراتب از مواد دیگر بیشتر است. " کدام دوربین های عکاسی کاملا حرفه ای هستند؟ ۱. دوربین های 110 ۲. دوربین های 120 و 220
۳. دوربین های 120 ۴. دوربین های 135
.. - • * *. * , • ** — \ « چه تناسبی بین میزان توجه شنونده و میزان دشواری مطلب برای وی وجود دارد؟
۱. چنانچه درک کلمات برای گیرنده ی پیام مشکل باشد، شدت توجه او در گوش دادن افزایش می یابد. ۲. چنانچه مطلب با سطح شنونده سازگار باشد، شدت توجه او در گوش دادن افزایش خواهد یافت. ۳. چنانچه درک کلمات برای گیرنده ی پیام مشکل باشد، شدت توجه او در گوش دادن کاهش می یابد. ۴. گزینه 2 و 3
\ \ کدام عبارت در مورد « تعادل رسمی» درست است؟ ۱. توازن در حالت رسمی با بکارگیری تعداد مختلف رنگ ها و تعداد اشکال به دست می آید. ۲. در آن از وزنه های هم شکل و هم وزن استفاده می شود. ۲. ایجاد تعادل رسمی معمولا کار دشواری است.
- کاربرد آن در تنظیم مطالبی است که دارای حالت پویا و پرتحرک باشند.
t
1010/101031777 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 2 از 6
***
WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 13:45 مر=حا-ز آزمون و سنجش
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحي: .
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . سری سوال : ۱ یک
* .. 7 -- a . I “ . . I ... a . I ~ : نــه ار”، د ****** تهیه و کاربرد موادووسایل آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی
a . I - - - - - - - ---- ---- - - * . T & 1 = ... “ : * شته تا نام علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۵ -، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۶ -، آموزش
دینی - عربی ۱۲۲۰۵۳۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۵۸
هنرمندان و طراحان به چه منظور از پرژکتور اوپک استفاده می کنند؟ ۱. برای بزرگتر کردن تصاویر ۲. برای مطالعات انفرادی ۳. به منظور طراحی پروژه های عظیم ۰۴ به منظور نمایش فیلم های یک قابی و دو قابی
" برای نمایش «حرکت عادی صامت» بوسیله ی دوربین ها و پرژکتورها، چه کیفیتی لازم است؟
۱. 24 فریم در ثانیه ۲. 32 فریم در ثانیه ۳. 64 فریم در ثانیه ۴. 16 فریم در ثانیه
" "چرا پرده های نیمه شفاف بیشتر از پارچه ها و کاغذهای مخصوص انتخاب می شوند؟ ۱. برای اینکه زود کدر نشوند و از کیفیت آن ها کاسته نشود. ۲. زیرا قسمتی از نور را از خود عبور می دهند. ۳. چون هزینه ی تدارک و راه اندازی آن ها به صرفه تر است. ۴. چرا که قدرت انعکاسی آن ها به مراتب از مواد دیگر بیشتر است. " کدام دوربین های عکاسی کاملا حرفه ای هستند؟ ۱. دوربین های 110 ۲. دوربین های 120 و 220
۳. دوربین های 120 ۴. دوربین های 135
.. - • * *. * , • ** — \ « چه تناسبی بین میزان توجه شنونده و میزان دشواری مطلب برای وی وجود دارد؟
۱. چنانچه درک کلمات برای گیرنده ی پیام مشکل باشد، شدت توجه او در گوش دادن افزایش می یابد. ۲. چنانچه مطلب با سطح شنونده سازگار باشد، شدت توجه او در گوش دادن افزایش خواهد یافت. ۳. چنانچه درک کلمات برای گیرنده ی پیام مشکل باشد، شدت توجه او در گوش دادن کاهش می یابد. ۴. گزینه 2 و 3
\ \ کدام عبارت در مورد « تعادل رسمی» درست است؟ ۱. توازن در حالت رسمی با بکارگیری تعداد مختلف رنگ ها و تعداد اشکال به دست می آید. ۲. در آن از وزنه های هم شکل و هم وزن استفاده می شود. ۲. ایجاد تعادل رسمی معمولا کار دشواری است.
- کاربرد آن در تنظیم مطالبی است که دارای حالت پویا و پرتحرک باشند.
t
1010/101031777 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 2 از 6
***
= انشتا» پیام تور 13:45 مر=حا-ز آزمون و سنجش
www.20FILE.ORGoo 謙
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحي: . سری سوال : ۱ یک
* .. 7 -- a . I “ . . I ... a . I ~ : نــه ار”، د ****** تهیه و کاربرد موادووسایل آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی
a . I - - - - - - - ---- ---- - - * . T & 1 = ... “ : * شته تا نام علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۵ -، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۶ -، آموزش
دینی - عربی ۱۲۲۰۵۳۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۵۸
ץ \ به عقیده ی « محسن وزیری مقدم» کدام خطوط « عصبی و مهیج» اند؟
۱. خطوط مارپیچ ۲. خطوط منحنی ۳. خطوط کج ۴. خطوط مدرج
در بحث اصول طراحی کدام نادرست است؟ ۱. در رسانه ای که در آن تباین بسیار بالاست هماهنگی در آن ناچیز است. ۲. ایجاد هماهنگی در طرح ها از ایجاد تعادل مشکل تر است. ۳. تباین به تاکید بسیار نزدیک است. ۴. در صورت بالا بودن کنتراست یک اثر، از تعادل آن از نظر رنگمایه کاسته می شود.
" از نظر «لوشر» رنگ زرد نمایانگر چیست؟
۱. توسعه طلبی بلامانع ۲. آرزو و آمالی ۳. غرور " . اضطراب و عدم ثبات
- - * .. 7 c • *. - * . T : ... - ) & تعیین اهداف اموزشی چه امکانی را برای مربیان، کارشناسان و مسئولان اموزشی فراهم می اورد؟
۱. امکان بکارگیری خود در موقعیت های جدید را به آن ها می بخشد. ۰۲ فرصت اجرای یک ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منطقی را به آن ها می دهد. ۳. باعث کاهش وقت و انرژی و صرفه جویی در هزینه ی آموزشی برای تدریس مطالب می شود. ۴. گزینه 1 و 3
" «کمترین واحد زمان» در تعریف شیوه های تدریس چگونه سنجیده می شود؟
۱. نسبت به مدت زمان بهره گیری از روش تدریس و الگوی تدریس سنجیده می شود. آن نسبت به مدت تعداد ساعاتی که برای تدریس اختصاص داده شده، سنجیده می شود. ۳. نسبت به تعداد فراگیران کلاسی درسی سنجیده می شود.
نسبت به مواد درسی سنجیده می شود.
-- г. . Т і « . . I : : T -1. - 1 - \Y اجزای اخرین مرحله ی فرایند طراحی منظم اموزشی چیست؟ ۱. وسایل آموزشی و فضای آموزشی ۲. گروه های تدریس و یادگیری
۳. ارزیابی و اصلاح طرح ۴. تعیین بازده و تعیین شرایط
1010/101031777 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 3 از 6***
= انشتا» پیام تور 13:45 مر=حا-ز آزمون و سنجش
www.20FILE.ORGoo 謙
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحي: . سری سوال : ۱ یک
* .. 7 -- a . I “ . . I ... a . I ~ : نــه ار”، د ****** تهیه و کاربرد موادووسایل آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی
a . I - - - - - - - ---- ---- - - * . T & 1 = ... “ : * شته تا نام علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۵ -، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۶ -، آموزش
دینی - عربی ۱۲۲۰۵۳۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۵۸
- - * * .. 7 - * ... * 2 ح . مع -- - - - . تض г. - \ \ ویژگی های فرهنگی و اجتماعی فراگیران چه هنگام بر انتخاب رسانه ی اموزشی اثر می گذارد؟
۱. هنگام بکارگیری مواد و وسایل در گروه های بزرگ آموزشی ۲. در یادگیری موضوعات مربوط به حیطه ی شناختی ۳. در رابطه با رسانه های خارجی ۲. در صورت عدم وجود امکانات مالی مطلوب " در نصب کدام نوع از انواع تابلوها باید توجه شود که فاصله ی پایین ترین مرز تابلو از زمین باید به محاذات چشمان شاگردان باشد؟ ۱. تابلوهای الکتریکی ۲. تابلوهای پارچه ای ۳. تابلوهای مغناطیسی ۴. تابلوهای گچی " چرا در روش تولید دستی اسلاید، تهیه اسلایدهای دو قابی آسان تر است؟ ۱. زیرا نواقصی احتمالی نمایش تصویر اسلاید بر روی پرده را به خوبی نشان می دهد. ۲. زیرا نسبت به اسلایدهای یک قابی، می تواند سطح بیشتر و بزرگتری در اختیار طراح قرار گیرد. ۳. زیرا قاب های این اسلاید ها از جنس پلاستیک است و در هنگام کار استحکام بیشتری نسبت به قابهای مقوایی دارند. ۴. زیرا قاب های این اسلاید ها از جنس مقوا است و استحکام بیشتری نسبت به قاب های پلاستیکی دارند " در تکنیک فیلم برداری چنانچه سرعت فیلم در دوربین بیشتر از حد معمول برای حرکت عادی باشد ولی در پرژکتور با سرعت معمولی نمایش داده شود، کدام مورد حاصل می شود؟
۱. نمایش تند ۲. نقاشی متحرک *. فیلم برداری با فاصله زمانی f نمایش آهسته
... . . . . . . ." -- *. - - - ۰.۰ ץ ץ - تمی کدام گزینه محل صحیح قرارگیری چشم ها را در تصویر تلویزیونی نشان می دهد؟ ۱. بالاتر از دو سومی جهت عمودی تصویر ۲. درست در خط عمودی کادر ۳. پایین تر از خط مرکزی تصویر ۴. کمی بالاتر از خط وسطی کادر
- -- - - - ... 7 • I wo * . . -- - ... * -- – וץ" در تصویر درشتی از یک مجری تلویزیونی که شانه و ارنج های او را در روی میز در بر میگیرد، از چه ترکیب بندی ای برای
تاکید بهره گرفته شده است؟
۱. محل برخورد یک سوم ها ۲ - ترکیب مثلثی
. Y. ۳. تئوری تناسب طلایی
1010/101031777 = نیمسال دوم 94 -1393 صفحه 4 از 6

***
WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 13:45 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحي: . سری سوال : یک ۱
* .. 7 -- a . I “ . . I ... a . I ~ : نــه ار”، د ****** تهیه و کاربرد موادووسایل آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، طراحی تولید و کاربرد مواد آموزشی
* متن علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۷۵ -، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ۱۲۱۱۲۶۶ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۳۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۵۸
" در تقسیم بندی «حمصی» و «عالی» برای مواد و وسایل آموزشی، چه موردی «مواد کمک آموزشی ساده و حقیقی» در نظر
۱. انواع تابلوها ۰۲ پوستر و نقشه ٠٢ تلويزيون ۴. مواد گرافیکی
" کدام مورد درباره ی تکنولوژی آموزشی درست بیان نشده است؟ ۱. در کاربرد روش تکنولوژی آموزشی از یافتههای علومی چون روان شناسی و علم ارتباط انسانی کمک گرفته می شود. ۲. تکنولوژی آموزشی مانند روش های سنتی صرفا به کار تدریس توجه دارد.
۳. تکنولوژی آموزشی راه یا روشی منظم به منظور طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس و یادگیری است.
تکنولوژی آموزشی فراتر از کاربرد ابزار و وسایل آموزشی است. " کدام عبارت در ارتباط با مولاژها صحیح است؟ ۱. مولاژها ترکیب مطلوبی از مدل . ماکت و برشی را تشکیل می دهند. ۲. در تقسیم بتدی اشیای سه بعدی تغییر نیافته قرار می گیرند. بیشتر در آموزش جغرافیا کاربرد دارند. ۲. می توانند به جای همگی اشیای سه بعدی بکار برده شوند. Y - استفاده از چارت های نواری چه مزیتی دارد؟
۱. چون مراحل یکروند طبیعی را در دید فراگیران می گذارد، تغییرات پدیده به خوبی قابل فهم می شود.

چون در هر زمان یکی از قسمت ها در معرض دید قرار می گیرد، دیگر قسمت ها موجب حواسی پرتی نمی شود. ۳. چنانچه تفهیم یک سرس از وقایع تاریخی مشکل باشد، با استفاده از این چارت می توان درک مطلوبی در فراگیران ایجاد کرد. ۴. مطاللب آموزشی به صورت ساده مطرح شده است، به همین دلیل نیازی به توضیح شفاهی ندارد.
* مقیاس در نمودارهای مختلف چگونه است؟ ۱. نمودارهای خطی و دایره ای برخلاف نمودار ستونی دارای یک مقیاس هستند که همان محورهای افقی و عمودی آنهاست. ۲. نمودارهای خطی و ستونی دارای دو مقیاس هستند که در نمودارهای خطی تغییرات کیفی به صورت خطی نمایش داده می شود.
۳. نمودارهای دایره ای برخلاف نمودار تصویری دارای یک مقیاس هستند و میزان کمی اطلاعات به شکل کسری از کل نمایش داده می
شود.
نمودار خطی و ستونی دارای دو مقیاسی هستند که در نمودارهای ستونی تغییرات کمی به صورت درصد نمایش داده می شود.
1010/101031777 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه آ از 6

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :