نمونه سوال درس تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


SW 丝
-
-
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱- کدام یک از گزینه های زیر چهارمین مرحله از مراحل تکامل تکنولوژی آموزشی می باشد؟ ۱. مواد آموزشی ۲. نظام اجتماعی ۳. نظام آموزشی ۴. ابزار و وسایل آموزشی
۲- در کدامیک از مراحل تکامل تکنولوژی آموزشی از نظریه عمومی سیستمها استفاده شده است؟
۱. مواد آموزشی ۲. نظام آموزشی ۳. نظام درسی ۴. نظام اجتماعی ۳- اداره آموزشی فعالیتهای سمعی و بصری در وزارت فرهنگ در ایران در چه سالی تشکیل گردید؟
\ YOY . Y. \ ץ"ff .ץ \ Y \,\ . Y ད ཀ“ ད་ ད . ད
۴- مهمترین رویداد طی چهارمین مرحله تکامل تکنولوژی آموزشی در ایران چه بود؟ ۱. ایجاد دوره فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی ۲. ایجاد دانشگاه آزاد در ایران
۳. تاکید به مقالات آموزشی ۲. ایجاد آزمایشگاههای فیزیک، شیمی و مهندسی
۵- کدام گزینه تعریف تکنولوژی آموزشی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا می باشد؟ ۱. مجموعه ای از معلومات ناشی از آموزش علوم ۲. مجموعه ای از معلومات ناشی از آموزش علوم و یادگیری همراه با ابزارهای تسهیل کننده آموزش ۳. مجموعه ای از ابزارها و وسایل مورد نیاز برای آموزشی ۴. کاربرد دانش برای مقاصد آموزشی ۶- کدام یک از جملات زیر معادل سیستم از نظر باناتی نمی باشد؟ ۱. مجموعه ای از اشیاء بدون هیچگونه وابستگی به هم ۲. یک کلی ارگانیک سازمان نایافته ۳. مجموعه ای از اشیاء که به وسیله تعامل متقابل وحدت یافته اند
۲. سیستم یعنی انجام هر کاری با توجه به نوع عملکرد فرد یا دستگاه
" .......... سنجش برونداد سیستم کلاسی یعنی —W ۱. اندازه گیری رفتار ورودی فرد ۲. اندازه گیری رفتار نهایی فرد ۳. مقایسه رفتار ورودی فرد با فرد دیگر ۴. اندازی گیری رفتار نهایی و مقایسه با رفتار ورودی فرد ዮ \ለም ለ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۴
***
SW 丝
-
-
æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم
تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ -، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۸- از نظر کدام دانشمند ارتباط دارای سه جزء گوینده، گفتار و مخاطب است؟
۱. باناتی ۲. افلاطون ۳. ارسطو ٠٢ شانون ۹- کدام یک از مدلهای ارتباطی در موقعیتهای آموزشی بیشتر استفاده می شود؟
۱. مدل شانون ۲. مدل ویبر ۳. مدل ارسطویی " مدل هارولد لسول ۱۰- طراحی منظم آموزشی را برای کدام یک از اهداف زیر می توان به کار برد؟
۱. اهداف نهایی ۲. اهداف بلند مدت
۳. اهداف کوتاه مدت ۲. اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
۱۱- مشهور ترین طبقه بندی بازده های یادگیری متعلق به کدام دانشمند است؟
۱ . گان به ۲. بلوم ۳. باناتی ". ويبر ۱۲- کدام یک از گزینه های زیر جزء سه خرده طبقه اطلاعات کلامی می باشد؟
۱. یادگیری اعداد ۲. یادگیری غیر معنی دار
۳. یادگیری کلمات ۴. یادگیری از روی تصاویر
۱۳- از نظرگانیه و بریگز مهارتهای ذهنی به چند خرده طبقه تقسیم می شوند؟
۱. چهار ۲. سه ۳. پنج ۴. دو ۱۴- آخرین مرحله مهارتهای ذهنی از نظرگانیه کدام است؟
۱. استفاده از قواعد ۲. حل مساله ۳. مفاهیم تعریف شده ۴. تمیز دادن ۱۵- مهارتهایی مانند نقاشی کردن، نوشتن، و خیاطی جزء کدام دسته از مهارتهاست؟
۱. شناختی ۲. ذهنی ۳ - حرکتی ۴. ذهنی - حرکتی ۱۶- عبارت روبرو تعریف کدام یک از مفاهیم زیر است؟ ( توصیفی از آنچه یاد گرفته شده است)
۱. موضوع ۲. توانایی یاد گرفته شده ۳. عملی ۴۔ موقعیت
۱۷- تقسیم بندی روشهای آموزشی به دو دسته نمایشی و اکتشافی توسط کدام دانشمند صورت گرفته است؟
) ... آلن ۲. گانیه .Y . سیفمن f تیلور
ዮ \ለም ለ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
SW 丝
-
o
|
-
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-
Z NS
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱۸- کدام گزینه مفهوم عبارت دلیل آوردن از جزء به کل است؟
۱. استقراء ۲. قیاسی ۳. اکتشاف ۴. تحلیلی ۱۹- در چه زمانی گروه بندیهایی که توسط معلمان در کلاسی صورت می گیرد کارا و موثر است؟
۱. یادگیری تدریجی باشد ۲. معلم و دانش آموز هیچ نگرشی نداشته باشند
۲. ایجاد روابطی که رسیدن به اهداف را آسان می کند .Y . زمانی که یادگیری وابسته به هوش بالا است ۲۰- کدام یک از گزینه های زیر عامل قدرتمندی در رفتار گروهی از عوامل تاثیر گذار گروههای غیر رسمی بر گروههای رسمی
است؟
۱. نرم ها ۲. همبستگی گروه ها ۳. فشار همالان ۴. نگرشی ها ۲۱- در استفاده از ابزارهای آموزشی مانند پروژکتور فیلم فاصله افراد تا پرده نمایش باید چقدر باشد؟
۱. کمتر از سه برابر و بیش از چهار برابر عرضی پرده نباشد ۲. کمتر از سه برابر و بیش از دو برابر عرض پرده نباشد
۳. کمتر از سه برابر و بیش از شش برابر عرضی پرده نباشد آن کمتر از دو برابر و بیش از شش برابر عرض پرده نباشد ۲۲- از نظر اندرسون رسانه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
۱. ۵ دسته ۸.۲ دسته ۴.۳ دسته ۴. ۱۰ دسته ۲۳- کدام یک از عوامل زیر در انتخاب رسانه ها موثر نمی باشد
۱. هدفهای آموزشی ۰۲ ویژگیهای دانش آموزان
۳. فنون تدریس ۴. شرایط محیطی ۲۴- کدام یک از رسانه های زیر برای ایجاد مهارتهای حرکتی مفید نمی باشد؟
۱. رسانه های دیداری ثابت ۲. رسانه های دیداری غیر ثابت
۲. رسانه های شنیداری ۴. رسانه های مکتوب ۲۵- برای یادگیرندگانی که از نظر خواندن ضعیف هستند کدام یک از رسانه ها فواید کمتری دارد؟
۱. دیداری ۲. شنیداری « : نوشتاری to دیداری شنیداری
ዮ \ለም ለ•\•\|•\•\ نیمسال دوم *同1*{*–气 صفحه ۳ از ۴***
æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW 丝
-
o
|
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
- -
% NS
ミー
عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۲۶- د ر کدام مرحله از مراحل اجرای تدریسی یادگیرنده به کمک یک سلسله اشاره ها یا سوالها به مطالبی که معلم می خواهد آنها را ا موزش بدهد راهنمایی می شود؟ ۱. رحله ارائه مطالب محرک ۲. تهیه راهکارهای یادگیری ۳. فراخواندن عملکرد ۴. تهیه بازخورد صحیح ۲۷- از محاسن استفاده از تصاویر در آموزش کدام گزینه صحیح نمی باشد ۱. هزینه بسیار کم ャ。 نگهداری آسان ۳. اسلاید گرفتن از روی تصاویر ۲. سنگین بودن دستگاه نشان دهنده تصویر و عدم دسترسی افراد متفرقه به آن ۲۸- کدام گزینه از معیارهای ارزیابی کتاب در اموزشی محسوب نمی گردد ۱. آیا کتاب در رسیدن به هدف کمک می کند؟ ۲. آیا هر جا لازم است از تصویر استفاده شده؟
۳. آیا مطالب مناسب سن پیام گیران است؟ ۴. آیا مطالب مستقل از موضوع بیان شده اند؟
۲۹- کدام گزینه از انواع چارتها نمی باشد؟
) ... چارتهای ردیفی ャ。 چارتهای برگردان « : چارتهای پوششی to چارتهای جریانی
۳۰- دقیق ترین نوع نمودارها کدام است؟
۱. تصویری ۲. سطحی ۳. خطی ". ستونی
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
\•\•|\•\•ዮ \ለም ለ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :