نمونه سوال درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. را به خانههای
%SV = انش متاه پیام نور W.:*. مر=حا-ز آزمون و سنجش দN تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۲۲۰۲۰
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- کدام گزینه تعریفی است از فعالیت هایی که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده، انجام میدهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است، آماده اش سازیم؟
۱. نگهداری ۲. تعمیرات ۳. اصلاح ۴. شکست
۲- کدام گزینه اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات است؟ ۱. کاهش هزینه های انرژی ۲. افزایش کیفیت تولید و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر خرابی ماشین آلات بوجود می آیند ۳. بهینه کردن تواناییهای ماشین آلات بمنظور رسیدن به حداکثر تولید و کاهش فرسایش و خرابی
۲. پایین آوردن هزینه تولید به دلیل بالا بودن زمان کار ماشین آلات، کاهش تعمیرات و توقف آنها
۳- کدام گزینه تعریف درستی از کارایی می باشد؟ ۱. با صرف کوتاهترین فاصله زمانی، حداقل کار و کمترین هزینه بالاترین راندمان کاری از آن مکانیزم دریافت گردد. ۲. با صرف کمترین وسائل، حداقل کار و کمترین هزینه بالاترین راندمان کاری از آن مکانیزم دریافت گردد. ۳. با صرف کوتاهترین فاصله زمانی، کمترین وسائل و کمترین هزینه بالاترین راندمان کاری از آن مکانیزم دریافت گردد.
۴. با صرف کوتاهترین فاصله زمانی، حداقل کار و کمترین وسائل بالاترین راندمان کاری از آن مکانیزم دریافت گردد.
۴- کدام مورد بیانگر لزوم استفاده از سیستم نت نمی باشد؟
۱. پیشرفت سریع تکنولوژی و همه گیر شدن صنعت ۲. محدودیت در منابع و مواد اولیه ۰۳ پویایی و دینامیک بودن سیستم نت آ، افزایش سرمایه گذاریها در صنایع
۵- در صورتی که بجای ۱۰ درصد چراغهای یک استادیوم کل چراغهای آن تعویض گردد جز کدام یک از موارد زیر میباشد؟
۱. نگهداری و تعمیرات کنترلی ۲. نگهداری و تعمیرات وضعی ۳. نگهداری و تعمیر بهمنظور بهبود ۴. نگهداری و تعمیرات زمانبندی شده
۶- مهمترین نوع نگهداری و تعمیرات که اغلب با صرفه ترین آنها میباشد، کدام است؟ ۱. نگهداری و تعمیرات کنترلی ۲. نگهداری و تعمیرات وضعی
۳. نگهداری و تعمیرات پیشگیری ۴. نگهداری و تعمیرات بمنظور بهبود
・い・い・ハ・Y・Y管めY نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. را به خانههای
%SV دانشكاه پیام نور . W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش দN تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۲۲۰۲۰
۱۳- کدام مورد از نتایج حاصل از پیاده سازی PM در کارخانه بشمار نمی آید؟ ۱. کاهش نسبت تعمیرات اساسی و تعمیرات تکراری ۲. بهبود هزینه انبارداری و قطعات یدکی ۳. کاهش زمان خراب ماشین آلات ۴. کاهش هزینه تمام شده محصولات
۱۴- آن دسته از کارهایی است که بایستی در صورت امکان انجام گیرد؟
۱. اولویت ۱ ۲. اولویت ۲ ۳. اولویت ۳ ۴. اولویت ۴
۱۵- کدام گزینه بیانگر مدیریت کنشی در نگهداری و تعمیرات است؟ ۱. آن دسته از کارهای پیشگیری و تعمیراتی است که بایستی در سرفرصت مبادرت به انجام آنها کرد. ۲. مدیریت نگهداری و تعمیرات، اضافه کاری ها را کاهش داده و یا کاملا حذف می نماید. ۳. استفاده از تکنیک های وضعی و کنترلی که باعث هزینه کمتری میشود.
۴. مدد دت ته اند د نامه عملسات , ا نگه نه اء ، تنظسم نماند که نگهدا -- ات سشگب > ، لطمه اع، به هند عاد> ، عملیات نه ند. ایریاب میدواددا بر یات را بکونه ای تنظیم نماید که نگهداری و تعمیرات پیشکیری ی به رو ی عملیات دز
۱۶- سه ضلع مثلث توازن برای نگهداری پیشگیرانه کدام موارد است؟ ۱. نگهداری و تعمیرات جهت بهبود- نگهداری و تعمیر اصلاحی - درآمدهای تولید ۰۲ تامین پشتیبانی - نگهداری و تعمیر اصلاحی - سطح رضایتبخشی ۳. محور زمان و بهره وری - نگهداری و تعمیر اصلاحی - درآمدهای تولید ۲. محور زمان و بهره وری - نگهداری و تعمیر اصلاحی - سطح رضایتبخش
۱۷- کدامیک از موارد زیر بعنوان معایب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیری است؟ ۱. قطعات بیشتری مصرف میگردند. ۲. موجودی قطعات حداقلی میگردد. ۰۳زمان آمادگی(کار)، تجهیزات را افزایش میدهد. ۴. منابع موجود برنامه ریزی می گردد.
WA— . .. منبع خوبی برای یک برنامه نگهداری و تعمیر پیشگیری است.
۱. اطلاعات نگهداری ۲. اطلاعات تعمیرات ۳. اطلاعات شکست ۴. اطلاعات تفویضی ۱۹- کدام علت ارتباط غیر مستقیم با شکستهای استارتر اتوموبیل دارد؟ ۱. عدم توجه به نحوه استارت زدن ۲. مسافت طی شده توسط اتوموبیل
۳. کمبود ذغال استارت ۲. تعداد دفعات روشن شدن موتور ماشین
・い・い・ハ・Y・Y管めY نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵

***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. را به خانههای
%SV دانشكاه پیام نور . W.:*. مرمت - ازمون و اسنجانش দN تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۲۲۰۲۰
۲۰- تعداد بهینه تیم های تعمیراتی برای انجام عمل P.M. چند نفر است؟
۱. ۲ یا ۳ نفر ۲. ۳ یا ۴ نفر ۳. ۴ یا ۶ نفر ۴. ۴ یا ۵ نفر
۲۱- کدام کلمه کلیدی زیر در تشریح عملیات بازرسی لزومی ندارد قید شود؟
۱. نگاه کردن ۲. لمس کردن ۳. بوییدن ۴. آزمایش کردن
۲۲- کدام مورد جز از کار افتادگی ناگهانی می باشد؟ ۰۱ شکستن کمک فنرهای ماشین ۲. بریدن تسمه یک کولر آبی ۳. کارنکردن سیستم برق بخاطر قطع برق سیستمهای ارتباطی ۰۴ضعیف شدن لامپ های تصویر ۲۳- منظور از MTPM چیست؟ ۱. میانگین تعداد تعمیرات ۲. میانگین زمان بین خراب ها ۳. متوسط زمان بین نگهداری و تعمیر ۰۴ متوسط زمانی تعمیر ------------- ۲۴- اگر ۹۰٪ تجهیزات یک شرکت در محدوده پذیرش کالیبراسیون قرار داشته باشد، باید پریود کالیبراسیون را ۱. کاهش داد ۲. افزایش داد
۳. ابتدا کاهش و سپس افزایش داد ۲. ابتدا افزایش و سپس کاهش داد
Yo– عمومی ترین روان کننده های مورد مصرف کدام است ؟ ۱. آب و روغن ۲. آب و گریس ٠٢ روغن و گريس
سوالات تشریحی
۱- ۵ مورد از وظایف روان سازها را نام ببرید.
۲- از کارافتادگی ثانویه را شرح دهید.
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵
い・い・ハ・Y・Y管めY・
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. را به خانههای
業 = انش متاه پیام نور
W.:*. مر=حا-ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۲۲۰۲۰
۷- اتخاذ تصمیم درباره واگذاری وظایف نصب و راه اندازی تجهیزات و ایجاد بناهای مورد نیاز، تابع کدامیک از عوامل زیر نمی
باشد ؟ ۱. تعداد شعبات و واحدهای کارخانه ۲. سیاست کلی کارخانه ۳. تیم نگهداری و تعمیرات ۴. بزرگی یا کوچکی کارخانه
۸- کدامیک از وظایف ثانویه تشکیلات مهندسی تعمیر و نگهداری میباشد؟ ۱. نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات کارخانه ۲. بازرسی، روغنکاری و ارایه سرویس های خدماتی به تجهیزات و ماشین آلات ۳. انبارداری و حفظ کارخانه و انبارها از طریق تدوین اصول نگهداری و ایمنی ۴. نصب و راه اندازی تجهیزات جدید و ایجاد بناهای مورد نیاز
۹- در یک کارخانه نیاز به عکس العمل سریع به تعمیرات اصلاحی زیاد می باشد. این مساله چه تاثیری بر سازمان نگهداری و تعمیرات کارخانه دارد ؟ ۱. در این کارخانه استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بصورت متمرکز ضرورت می یابد. ۲. در این کارخانه استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بصورت غیرمتمرکز ضرورت می یابد. ۳. سازمان نگخهداری و تعمیرات مستقل از نوع درخواست های تعمیرات می باشد. آ، استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیری ضرورت می یابد.
۱۰- در کارخانجات بزرگ ممکن است هر نوع تعمیر و پیشگیری تحت نظر سازمان های ................. 9 .................... نگهداری و تعمیرات قرار گیرند.
۱. بزرگتر و متمرکز ۲. بزرگتر و غیرمتمرکز ۳۔ کوچکتر و متمرکز ۴۔ کوچکتر و غیرمتمرکز
۱۱- کدام گزینه جزو جزییات اهداف طرح اصولی سازماندهی نیست؟
۱. جداسازی عملیات از یکدیگر ۲. استفاده موثر از مهندسین ۳. تشکیلات و پرسنل کافی ۴. کمترین مواد دورریز
۱۲- کدام یک از موارد زیر از وظایف مهندسی برنامه ریزی نگهداری است؟ ۱. رگلاتور ترمزها و کلاچها ۲. تهیه برنامه های نگهداری و زمانبندی شده براساس اطلاعات نوشته شده در دستورالعمل های کارخانه
۳. تنظیم برق و مکانیک هدایت کننده ها
۴. کنترل حفاظهای ایمنی
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵
\•\•|\•\•የየልየ •
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :