نمونه سوال درس روش تحقیق در منابع طبیعی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در منابع طبیعی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . WWWy,2pFILE.ORG coryn علی دانشحه پیام نو، کارشناسی
দ্বাক্ষ مر=حا-ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۴۷
۱- کدام جمله به جمله استفهامی مرسوم است؟
۱. جمله خبری ۲. جمله پرسشی ۳. جمله امری ۴. جمله تعجبی ۲- هدف از طرح کدام پرسشی آغازین در فراخوان های علمی، تعیین استراتژی است؟
۱ . به حالت احساسی ۲. به حالت عقلانی
۳. به حالت عقلانی و تحقیقی ۴. به حالت احساسی، عقلانی و تحقیقی ۳- اگر هدف از طرح پرسشی آغازین، تبلیغ باشد، محتوای پرسش شامل کدام گزینه است؟
۱. پرسش آغازین با محتوای استنباط ۲. پرسش آغازین با محتوای اقناع
۳. پرسش آغازین با محتوای غیرمتعارف ۴. پرسش آغازین با محتوای متعارف
۴- در کدام مرحله از یادداشت برداری، پژوهشگر به تفسیر دیدگاه نویسنده می پردازد؟
۱. نقل قولی ۲. تفسیرها و ترجمه ها ۳. خلاصه ۴. ارزشیابی
۵- کدام نظریه به نام نظریه ثبوت نیز بیان می شود؟
۱. نظریه مثبت گرایی ۲. نظریه تطور گرایی ۳. نظریه ساخت گرایی ۴. نظریه کارکرد گرایی ۶- کدام گزینه درباره انواع فرضیه صحیح است؟
۱. فرضیه های وصفی، فرضیه های علی، فرضیه های محدود ۲. فرضیه های غیروصفی، فرضیه های علی، فرضیه های محدود
۳. فرضیههای وصفی، فرضیه های غیرعلی، فرضیه های محدود ۴. فرضیه های وصفی، فرضیه های علی، فرضیه های نامحدود ۷- محتوای کدام یک از انواع فرضیه توصیفی است؟
۱. فرضیه های وصفی ۲. فرضیه های علی ۳. فرضیه های ساده ۴. فرضیه صفر ۸- در کدام فرضیه محقق در طرح فرضیه به جهت حرکت تحقیق توجه دارد؟
۱. فرضیه های فاقد جهت ۲. فرضیه های جهت دار ۳. فرضیه های وصفی ۴. فرضیه صفر ۹- کدام فرضیه ها در علوم کاربردی مطرح و با جزئی کوچک از دانش بشر ارتباط دارند؟
۱. فرضیه های ساده ۲. فرضیه صفر ۳. فرضیه های علی ۴. فرضیه های محدود ۱۰- مجسم کردن اشیاء یا انتزاع بخشیدن آن به منظور شناسایی آن در ذهن انسان چه نامیده می شود؟
۱. روش قیاسی ۲. روش استقرایی ۳. تجرید ۴. تعمیم
"ו ()Vו "ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳

***
d oth . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s دانشكاه پیام تور দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۴۷
۱۱- کدام نوع از تعاریف، محصول تفکر انسان، قطعی و غیر قابل تغییر است؟
۱. تعاریف مفهومی ۲. تعاریف عملکردی ۳. تعاریف وضعی ۴. تعاریف تحلیلی ۱۲- کدام نوع از تعاریف، هنگام مشخص کردن شاخصی ها و معرف های یک مفهوم کاربرد دارند؟
۱. تعاریف عملکردی ۲. تعاریف وضعی ۳. تعاریف تجربی ۴. تعاریف تحلیلی ۱۳- متغیرهایی که بر اساس ارزش ها و مقادیر مختلف تقسیم بندی می شوند، چه می نامند؟
۱. اسمی ۲. ترتیبی ۳. مستقلی ۴. وابسته ۱۴- متغیرهایی که در جریان تحقیق متأثر از متغیرهای مستقل باشند، چه می نامند؟
۱. کنترل شده ۲. ترتیبی ۳. مستق ۴. وابسته ۱۵- کدام عنوان نقشی کلیدی در کار تحقیق دارند؟
۱. شاخصی ها ۲. مفاهیم ۳. فرضیه ها ۴. متغیرها ۱۶- اینکه شاخصی ها باید در زمان ها و مکان ها بر اساس پدیده ها تعریف شوند، کدام اصل شاخصی سازی را بیان می کند؟
۱. اصل اعتبار پذیری ۲. اصل نسبیت ۳. اصل همگنی ۴. اصل طرد متقابل ۱۷- کدام اصلی به ممانعت از تداخل شاخصها با یکدیگر می پردازد؟
۱. اصل اعتبار پذیری ۲. اصل همسازی ۳. اصل همگنی ۴. اصل طرد متقابل ۱۸- ژرفای تحقیق با کدام نوع از شاخصی ها افزایش می یابد؟
۱. شاخص های فرا زبان ۲. شاخص های زبانی ۳. شاخص های حرکتی ۴. شاخص های مرتبه ای ۱۹- کدام شاخصی ها برای محتوای سخن و کلام به منظور رسیدن به کنه اندیشه افراد بکار می رود؟
۱. شاخصی فرا زبان ۲. شاخص های زبانی ۳. شاخصی های حرکتی ۴. شاخص های مرتبه ای ۲۰- کدام نوع از انواع پرسش، هویت پاسخگو را مشخص می کند؟
۱. پرسش های باز ۲. پرسش های مدرج ۳. پرسش های شناسایی ۴. پرسش های رفتاری ۲۱- به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که در زمانی معین با بودجه ای مشخصی و شرح عملیاتی معلوم در پوشش طرح و یا
به تنهایی، طی چند مرحله انجام می شود؟
۱. موافقتنامه ها ۲. طرح های عمرانی ۳. پروژه ها ۴. برنامه ها
"ו ()Vו "ץ. ו. \ | \ . \ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
d oth . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s دانشكاه پیام تور দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع
طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۴۷
۲۲- کدام نوع از مقیاس ها با داشتن صفر واقعی امکان طبقه بندی و رده بندی پدیدهها را فراهم می سازند؟ ۱. نسبی ۲. فاصله ای ۳. ترتیبی ۴. اسمی ۲۳- کدام طیف از نوع مقیاس فاصله ای است و از تعدادی گزینه تشکیل شده است؟ ۱. لیکرت ۲. گاتمن ۳. بوگاردوسی ۴. ترستون ۲۴- کدام طیف مانند مقیاس فاصله ای، تجانس یا عدم تجانس مفهوم عبارتی را به وسیله چند داور اندازه گیری می کند؟ ۱. ترستون ۲. لیکرت ۳. گاتمن ۴. آزگود ۲۵- کدام گزینه چهار خصیصه اصلی روش توصیفی است؟ ۱. تکنیک های غیر مشاهده، خصیصه جمعیتی، وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات
۲. تکنیک های مشاهده، خصیصه غیرجمعیتی، عدم وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات
۳. تکنیک های مشاهده، خصیصه جمعیتی، وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات
۴. تکنیک های غیر مشاهده، خصیصه جمعیتی، عدم وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات ۲۶- کدام یک از انواع مقولات به لحاظ وسعت، شدت بیانات یا عقاید مورد توجه قرار می گیرد؟
۱. ساحتی ۲. سبکها ۳. موضوعی ۴. ارزشی ۲۷- به ترتیب کوچکترین و بزرگترین جزء واحد متن چه نامیده می شود؟
۱. شمارش - مضمون ۲. مضمون - شمارش ۳. محتوای متن - ثبت ۴. ثبت - محتوای متن ۲۸- کدام نمونه گیری به صورت قرعه کشی میان همه اجزای تشکیل دهنده جامعه آماری انجام می شود؟
۱. نمونه گیری تصادفی ساده ۲. نمونه گیری با ارقام تصادفی
۳. نمونه گیری تصادفی منطبق ۴. نمونه گیری سهمیه ای የቄ– کدام نمودار به داده هایی اختصاصی می یابد که مقیاسی فاصله و کمیتهای پیوسته داشته باشد؟
۱. محورهای نمودار ۲. نمودار هیستوگرام ۳. نمودار میله ۴. نمودار دایره ای
۳۰- کدام گزینه از شاخصی های گرایشی مرکزی است؟
۱. واریانسی ۲. انحراف استاندارد ۳. انحراف متوسط ۴. میانگین
"ו ()Vו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم AY—"\"\\ = صفحه ۳ از ۳
***
d oth . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s دانشكاه پیام تور দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۴۷
۱۱- کدام نوع از تعاریف، محصول تفکر انسان، قطعی و غیر قابل تغییر است؟
۱. تعاریف مفهومی ۲. تعاریف عملکردی ۳. تعاریف وضعی ۴. تعاریف تحلیلی ۱۲- کدام نوع از تعاریف، هنگام مشخص کردن شاخصی ها و معرف های یک مفهوم کاربرد دارند؟
۱. تعاریف عملکردی ۲. تعاریف وضعی ۳. تعاریف تجربی ۴. تعاریف تحلیلی ۱۳- متغیرهایی که بر اساس ارزش ها و مقادیر مختلف تقسیم بندی می شوند، چه می نامند؟
۱. اسمی ۲. ترتیبی ۳. مستقلی ۴. وابسته ۱۴- متغیرهایی که در جریان تحقیق متأثر از متغیرهای مستقل باشند، چه می نامند؟
۱. کنترل شده ۲. ترتیبی ۳. مستق ۴. وابسته ۱۵- کدام عنوان نقشی کلیدی در کار تحقیق دارند؟
۱. شاخصی ها ۲. مفاهیم ۳. فرضیه ها ۴. متغیرها ۱۶- اینکه شاخصی ها باید در زمان ها و مکان ها بر اساس پدیده ها تعریف شوند، کدام اصل شاخصی سازی را بیان می کند؟
۱. اصل اعتبار پذیری ۲. اصل نسبیت ۳. اصل همگنی ۴. اصل طرد متقابل ۱۷- کدام اصلی به ممانعت از تداخل شاخصها با یکدیگر می پردازد؟
۱. اصل اعتبار پذیری ۲. اصل همسازی ۳. اصل همگنی ۴. اصل طرد متقابل ۱۸- ژرفای تحقیق با کدام نوع از شاخصی ها افزایش می یابد؟
۱. شاخص های فرا زبان ۲. شاخص های زبانی ۳. شاخص های حرکتی ۴. شاخص های مرتبه ای ۱۹- کدام شاخصی ها برای محتوای سخن و کلام به منظور رسیدن به کنه اندیشه افراد بکار می رود؟
۱. شاخصی فرا زبان ۲. شاخص های زبانی ۳. شاخصی های حرکتی ۴. شاخص های مرتبه ای ۲۰- کدام نوع از انواع پرسش، هویت پاسخگو را مشخص می کند؟
۱. پرسش های باز ۲. پرسش های مدرج ۳. پرسش های شناسایی ۴. پرسش های رفتاری ۲۱- به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که در زمانی معین با بودجه ای مشخصی و شرح عملیاتی معلوم در پوشش طرح و یا
به تنهایی، طی چند مرحله انجام می شود؟
۱. موافقتنامه ها ۲. طرح های عمرانی ۳. پروژه ها ۴. برنامه ها
"ו ()Vו "ץ. ו. \ | \ . \ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
d oth . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s دانشكاه پیام تور দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع
طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۴۷
۲۲- کدام نوع از مقیاس ها با داشتن صفر واقعی امکان طبقه بندی و رده بندی پدیدهها را فراهم می سازند؟ ۱. نسبی ۲. فاصله ای ۳. ترتیبی ۴. اسمی ۲۳- کدام طیف از نوع مقیاس فاصله ای است و از تعدادی گزینه تشکیل شده است؟ ۱. لیکرت ۲. گاتمن ۳. بوگاردوسی ۴. ترستون ۲۴- کدام طیف مانند مقیاس فاصله ای، تجانس یا عدم تجانس مفهوم عبارتی را به وسیله چند داور اندازه گیری می کند؟ ۱. ترستون ۲. لیکرت ۳. گاتمن ۴. آزگود ۲۵- کدام گزینه چهار خصیصه اصلی روش توصیفی است؟ ۱. تکنیک های غیر مشاهده، خصیصه جمعیتی، وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات
۲. تکنیک های مشاهده، خصیصه غیرجمعیتی، عدم وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات
۳. تکنیک های مشاهده، خصیصه جمعیتی، وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات
۴. تکنیک های غیر مشاهده، خصیصه جمعیتی، عدم وجود خطر خطای سهو- عمد، سازمان بندی اطلاعات ۲۶- کدام یک از انواع مقولات به لحاظ وسعت، شدت بیانات یا عقاید مورد توجه قرار می گیرد؟
۱. ساحتی ۲. سبکها ۳. موضوعی ۴. ارزشی ۲۷- به ترتیب کوچکترین و بزرگترین جزء واحد متن چه نامیده می شود؟
۱. شمارش - مضمون ۲. مضمون - شمارش ۳. محتوای متن - ثبت ۴. ثبت - محتوای متن ۲۸- کدام نمونه گیری به صورت قرعه کشی میان همه اجزای تشکیل دهنده جامعه آماری انجام می شود؟
۱. نمونه گیری تصادفی ساده ۲. نمونه گیری با ارقام تصادفی
۳. نمونه گیری تصادفی منطبق ۴. نمونه گیری سهمیه ای የቄ– کدام نمودار به داده هایی اختصاصی می یابد که مقیاسی فاصله و کمیتهای پیوسته داشته باشد؟
۱. محورهای نمودار ۲. نمودار هیستوگرام ۳. نمودار میله ۴. نمودار دایره ای
۳۰- کدام گزینه از شاخصی های گرایشی مرکزی است؟
۱. واریانسی ۲. انحراف استاندارد ۳. انحراف متوسط ۴. میانگین
"ו ()Vו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم AY—"\"\\ = صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :