نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته کشاورزی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته کشاورزی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


-
->
द्रं, NS
WWWy 20FIL E. ORG . \ /: - دانشكاه پیام تور کارشناسی
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول حسابداری، اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری، مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی
علوم دامی ) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون) کشاورزی ۱۲۱۴۱۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۲۵
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- وظیفه سیستم اطلاعاتی حسابداری تهیه کدام یک از اطلاعات زیر است؟
۱. اطلاعات اقتصادی ۲. اطلاعات تجاری
۳ - اطلاعات مالی ۴. اطلاعات اقتصادی و تجاری ۲- کدام گزینه بخشی عملیاتی حسابداری را نشان می دهد؟
۰۱ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی ۲. تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
۳. تفسیر رویدادهای مالی آن تهیه گزارش های مالی
۳- اطلاعاتی که کلیه جنبه های مهم و اثر گذار رویدادها و فعالیت های سازمان را نشان دهد کدام ویژگی اطلاعات حسابداری
است ؟ ۱. قابل اتکا بودن آن کامل بودن ۳. قابل فهم بودن آن مربوط بودن ۴- نگهداری حساب برداشت جهت مصارف شخصی صاحب موسسه برای رعایت کدام فرضی یا اصلی حسابداری است؟
ا. تحقق " تطابق ۳۔ تداوم فعالیت ۴. تفکیک شخصیت
۵- مطابق اصل بهای تمام شده، تمام رویدادهای مالی بایستی به بهای تمام شده:
۰ در تاریخ وقوع ثبت شوند.
آن در تاریخ تاسیس شرکت ثبت شوند. ۳. در تاریخ وقوع ثبت شوند و افزایش ارزش آنها در تاریخ خود شناسایی می شود. آن در تاریخ وقوع ثبت شوند و افزایش ارزش آنها شناسایی نمی شود.
۶- جمع بندی و گردآوری رویدادهای مشابه برای تهیه اطلاعاتی که به آسانی قابل فهم است تعریف کدام مرحله از فرآیند
حسابداری است؟ ۱. طبقه بندی ۲. خلاصه کردن ۳. گزارش ۴. تفسی זf\/ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۱ از ۵
***
-
->
द्रं, NS
WWWy 20FIL E. ORG . \ /: - دانشكاه پیام تور کارشناسی
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول حسابداری، اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری، مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی
علوم دامی ) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ -، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون) کشاورزی ۱۲۱۴۱۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۲۵
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- وظیفه سیستم اطلاعاتی حسابداری تهیه کدام یک از اطلاعات زیر است؟
۱. اطلاعات اقتصادی ۲. اطلاعات تجاری
۳ - اطلاعات مالی ۴. اطلاعات اقتصادی و تجاری ۲- کدام گزینه بخشی عملیاتی حسابداری را نشان می دهد؟
۰۱ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی ۲. تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
۳. تفسیر رویدادهای مالی آن تهیه گزارش های مالی
۳- اطلاعاتی که کلیه جنبه های مهم و اثر گذار رویدادها و فعالیت های سازمان را نشان دهد کدام ویژگی اطلاعات حسابداری
است ؟ ۱. قابل اتکا بودن آن کامل بودن ۳. قابل فهم بودن آن مربوط بودن ۴- نگهداری حساب برداشت جهت مصارف شخصی صاحب موسسه برای رعایت کدام فرضی یا اصلی حسابداری است؟
ا. تحقق " تطابق ۳۔ تداوم فعالیت ۴. تفکیک شخصیت
۵- مطابق اصل بهای تمام شده، تمام رویدادهای مالی بایستی به بهای تمام شده:
۰ در تاریخ وقوع ثبت شوند.
آن در تاریخ تاسیس شرکت ثبت شوند. ۳. در تاریخ وقوع ثبت شوند و افزایش ارزش آنها در تاریخ خود شناسایی می شود. آن در تاریخ وقوع ثبت شوند و افزایش ارزش آنها شناسایی نمی شود.
۶- جمع بندی و گردآوری رویدادهای مشابه برای تهیه اطلاعاتی که به آسانی قابل فهم است تعریف کدام مرحله از فرآیند
حسابداری است؟ ۱. طبقه بندی ۲. خلاصه کردن ۳. گزارش ۴. تفسی זf\/ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۱ از ۵
***
d oth . www.29FILEORGo. .یخ دانشحه پیام نه
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش द्रं, N
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری، اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری، مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی (علوم دامی) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۲۱۴۱۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۲۵
۷- با توجه به مفهوم وضعیت مالی و عملکرد مالی کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
۰ وضعیت مالی و عملکرد مالی مربوط به وضعیت شرکت در یک تاریخ خاص هستند.
ャ。 وضعیت مالی در یک تاریخ خاصی و عملکرد مالی مربوط به یک دوره خاصی است. *. وضعیت مالی در یک دوره خاصی و عملکرد مالی مربوط به یک تاریخ خاصی است.
آ، وضعیت مالی و عملکرد مالی مربوط به وضعیت شرکت در یک دوره خاص هستند.
۸- کدامیک از رویدادهای زیر باعث تغییر جمع معادله حسابداری می شود؟
۱. وصول حسابهای دریافتنی ۲. خرید نقدی دارایی
۳. پرداخت بدهیهای شرکت از طرف مالک آخرید دارایی بصورت نقد و نسیه ۹- افزایش در کدام یک از حسابهای زیر باعث افزایش سرمایه مالک می شود؟
) ... حسابهای دریافتنی Y حسابهای پرداختنی .Y . برداشت f هزینه
۱۰- ارسال صورتحساب بابت خدمات انجام شده توسط شرکت، در بدهکار چه حسابی ثبت می شود؟
۱. حسابهای دریافتنی آن حسابهای پرداختنی ۰۳ در آمد خدمات " صندوق ۱۱- در هنگام وصول مبلغ ۲۰۰۰۰ ریالی از مطالبات شرکت کدام حساب بستانکار می شود؟
۱ . وجه نقد ۲. حسابهای دریافتنی ۳. حسابهای پرداختنی ۴. در آمد ۱۲- نقطه آغاز فرآیند ثبت رویدادهای مالی در سیستم حسابداری کدام گزینه است؟
۱. فهرست حسابها ۲. دفتر روزنامه ۳. دفتر کلی ۴. مدارک اولیه ۱۳- دفتری که اطلاعات تفکیک شده هر حساب خاصی در آن نوشته می شود، تعریف کدام گزینه می باشد؟
۱. دفتر روزنامه ۲. دفتر کلی
۳. دفتر معین ۴. دفتر روزنامه اختصاصی ۱۴- لزوم اصلاح حسابها در پایان دوره مالی جهت رعایت کدام فرضیات یا اصول حسابداری است؟
۱. فرض تعهدی و اصل تحقق آفرضی دوره مالی و اصل تحقق
۳: فرض تعهدی و اصل تطابق آفرض دوره مالی و اصل تطابق
= صفحه ۲ از ۵
זf\/ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ץף-"ןף"ןו***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
SW %
-
>.
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری، اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری، مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی
(علوم دامی) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۲۱۴۱۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۲۵
۱۵- در تاریخ ۹۰/۲/۱۵ مقدار ۵۰۰۰۰ ریال ملزومات بصورت نقد خریداری گردید. در پایان دوره ۶۰٪ این ملزومات مصرف شده است. در زمان خرید کدام حساب و به چه مبلغی بدهکار می شود؟
۱. هزینه ملزومات ۵۰۰۰۰ ریال ۲. ملزومات ۵۰۰۰۰ ریال ۳. هزینه ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال ۴. ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال ۱۶- در تاریخ ۹۰/۴/۱ مقدار ۱۰۰۰۰۰ ریال ملزومات بصورت نقد خریداری گردید. در پایان دوره ۷۰٪ این ملزومات مصرف شده است. ثبت اصلاحی صحیح در پایان دوره کدام گزینه است؟ ۱. ملزومات ۷۰۰۰۰ ریال، بدهکار - هزینه ملزومات ۷۰۰۰۰ ریال، بستانکار ۲. ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال، بدهکار - هزینه ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال، بستانکار ۳. هزینه ملزومات ۷۰۰۰۰ ریال، بدهکارا- ملزومات ۷۰۰۰۰ ریال، بستانکار f هزینه ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال، بدهکار- هزینه ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال، بستانکار ۱۷- مانده اول دوره ملزومات ۲۰۰۰۰ ریال، خرید ملزومات در طی دوره ۹۰۰۰۰ ریال، مانده ملزومات در پایان دوره ۳۵۰۰۰ ریال برآورد شده است. حساب هزینه ملزومات در تراز آزمایشی چه مبلغی را نشان می دهد؟ ۱. ۹۰۰۰۰ ریالی ۲. ۳۵۰۰۰ ریالی ۳. ۱۱۰۰۰۰ ریالی .Y . ۷۵۰۰۰ ریالی ۱۸- اگر هزینه ملزومات ۸۰۰۰۰ ریال، مانده اول دوره ملزومات ۴۰۰۰۰ ریال و مانده پایان دوره ملزومات ۳۰۰۰۰ ریال باشد خرید ملزومات طی دورہ چند ریال است؟ ۱. ۱۲۰۰۰۰ ریال ۲. ۹۰۰۰۰ ریالی ۳. ۸۰۰۰۰ ریالی ۴. ۷۰۰۰۰ ریالی
۱۹- مانده حساب موجود زومات در پایان سال ۹۰ قبل از اصلاحات مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال بوده در حالی که ملزومات ف موجودی مادزو را با نتی 2 ریالی بود ۵ در 9 مصر نشده ۱۵۰/۰۰۰ ریال می باشد. در ثبت اصلاحی پایان دوره چه حسابی و به چه مبلغی بستانکار می گردد؟
۱. هزینه ملزومات ۶۰۰/۰۰۰ ریال ۲. هزینه ملزومات ۱۵۰/۰۰۰ ریال
۳. موجودی ملزومات ۶۰۰/۰۰۰ ریال آن موجودی ملزومات ۱۵۰/۰۰۰ ریال
۲۰- در ثبت اصلاحی پایان دوره حساب پیش دریافت در آمد، کدام حساب بستانکار می شود؟
۱. صندوق ۲. پیش پرداخت ۳. پیش دریافت ۴. در آمد
זf\/ץ"ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۵***
-
->
द्रं, NS
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری، اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری، مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی
(علوم دامی) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۲۱۴۱۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۲۵
۲۱- مانده حساب استهلاک انباشته در پایان دوره مالی به کدام صورت مالی منتقل می شود؟
۱. ترازنامه آن صورت سود و زیان
۳. صورتحساب سرمایه آن صورت جریان نقدی ۲۲- شرکت بهنود ماشین آلاتی را در تاریخ ۸۵/۱/۱ به بهای ۲۰ میلیون ریال خریداری نمود. عمر این ماشین آلات ۵ سال و
ارزش اسقاط آن ۲ میلیون ریال است. ارزش دفتری این دارایی در پایان سال ۸۷ چند ریال است؟
۱. ۲۰ میلیون ریال ۱۸۰۲ میلیون ریال ۱۰/۸۰۳ میلیون ریال ۷/۲۰۴ میلیون ریال ۲۳- تراز آزمایشی اصلاح شده در پایان کدام یک از مراحل زیر تهیه می شود؟
۱. انجام ثبت های اصلاحی ۲. بستن حسابهای موقت
۳. بستن حسابهای دایمی ۰۴ انجام ثبت های اصلاحی و بستن حسابهای موقت
۲۴- کدام گزینه از مراحل چرخه حسابداری در پایان دوره مالی است؟
۱. تجزیه و تحلیل مدارک اولیه ۲. انجام ثبت های اصلاحی
۰۲ ثبت مبادلات در دفتر روزنامه ۴ . انتقال اطلاعات به دفتر کل
۲۵- حساب در آمد در پایان دوره مالی به کدام یک از حسابهای زیر بسته می شود؟
۱. بدهکار حساب سرمایه ۲. بدهکار حساب خلاصه سود و زیان
۳. بستانکار حساب سرمایه ۴. بستانکار حساب خلاصه سود و زیان ۲۶- از حساب تراز اختتامی برای بستن مانده کدام یک از حسابهای زیر استفاده می شود؟
۱. حسابهای دارایی ۲. حسابهای بدهی ۳. حسابهای دایمی ۴. حسابهای موقت ۲۷- روش شناسایی در آمد در ارتباط با محصولات کشاورزی، کدام گزینه می باشد؟
۱. زمان فروش ۲. روش اقساطی ۳. به هنگام تولید ۴. مقطع تکمیل تولید
זf\/ץ"ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :