نمونه سوال درس ماشین های کشاورزی عمومی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس ماشین های کشاورزی عمومی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . WWW29FILE.ORG
S = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו
SW 丝
-
>.
द्रं, NS
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشین های کشاورزی عمومی، ماشینهای کشاورزی، ماشینهای کشاورزی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس :، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۶ - ، مهندسی آب و خاک مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی - ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۶ - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -انرژی ۱۴۱۱۴۹۴ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۴۲،
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- به فرضی ثابت بودن نیروی دست یک تکنیسین در باز کردن یک پیچ کدام عبارت صحیح است؟ ۱ . با افزایش قطر دسته پیچ گوشتی، پیچ راحت تر باز میشود ۲. با افزایش طول دسته پیچ گوشتی، پیچ راحت تر باز میشود ۳. با کاهش قطر دسته پیچ گوشتی، پیچ راحت تر باز میشود
۴ . با کوتاه شدن طول دسته پیچ گوشتی، پیچ راحت تر باز میشود
۲- اگر فرد ۱ یک کیسه سیمان را در ۶۰ ثانیه از یک ساختمان بالا ببرد و فرد ۲ همان کیسه را در ۱۲۰ ثانیه بالا ببرد، کدام عبارت صحیح است؟ ۱. فرد ۱ انرژی بیشتری مصرف کرده ولی توان هردو فرد برابر است ۲. فرد ۱ توان بالاتری دارد ولی انرژی مصرفی هر دو نفر برابر است
۳. هردو فرد توان برابری داشته و انرژی برابری نیز مصرف کرده اند
۴. فرد ۲ توان کمتری داشته و انرژی کمتری مصرف نموده است
۳- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در سیستم SI واحد کار، ژول و واحد توان وات و واحد انرژی کالری است ۲. در سیستم SI واحد کار، ژول و واحد توان کیلووات و واحد انرژی ژول است
۳. در سیستم SI واحد کار، نیوتن متر و واحد توان وات و واحد انرژی کالری است
۴. در سیستم SI واحد کار، نیوتن متر و واحد توان وات و واحد انرژی ژول است
۴- موتورهای بنزینی بازده سوختی بهتری دارند یا انواع دیزلی؟ چرا؟ ۱. بنزینی، چون سبکترند ۲. بنزینی، چون سرعت احتراق در آنها بالاتر است
۳. گازوئیلی، چون محتوای انرژی گازوئیل بیشتر است ۴. گازوئیلی، زیرا نسبت تراکم در آنها بالاتر است
%ףףו "ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۵***
d oth . WWW29FILE.ORG
یخ دانشحله پیام نو. کارشناسی و کارشناسی ارشد ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشین های کشاورزی عمومی، ماشینهای کشاورزی، ماشینهای کشاورزی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۶ - ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی ۱۴۱۱۴۹۴ -، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ -
، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۴۲
۵- وظیفه کویل و وظیفه دلکو به تر تیب چیست؟
۱. افزایش شدت جریان - افزایش ولتاژ
۲. افزایش ولتاژ- تقسیم برق
۳. افزایش ولتاژ- افزایش شدت جریان
۴. افزایش شدت جریان - تقسیم برق ۶- اگر در داخل روغن کارتر قطرات آب دیده شود دلیل چیست؟
۱. خالی بودن باک بنزین ۲. سوختن واشر سرسیلندر
۳. بالا بودن فشار آب در سیستم ۴. خرابی روغن
۷- کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش کوبشی در موتورهای اشتعال جرقه ای میشود؟ ۱. آوانس زیاد جرقه ۲. کاهش نسبت تراکم
۳. کاهش بار روی موتور ۴. کاهش دمای سیستم خنک کننده
۸- اگر ترتیب احتراق یک موتور چهار زمانه ۳-۴-۲-۱ و پیستون ۱ در زمان تراکم و انفجار باشد، پیستون ۳ در چه وضعیتی
است؟
۱. تراکم ۲. انبساط ۳. تنفسی ۴. احتراق
۹- در یک موتور چهار زمانه ۶ سیلندر دهانه پلاتین در هر ثانیه ۴۰ بار باز و بسته میشود، دور موتور برابر چند RPM است؟
۱۰- استفاده از توربوشاارزر در موتور کدام پارامتر را افزایش میدهد؟ ۱. سرعت را کاهش و قدرت موتور ۲. گشتاور را کاهش و قدرت موتور
۳. حجم هوای ورودی و قدرت موتور ۴. گشتاور را کاهش و سرعت موتور
%ףףו "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵***
d oth . WWW29FILE.ORG
یخ دانشحله پیام نو. کارشناسی و کارشناسی ارشد ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشین های کشاورزی عمومی، ماشینهای کشاورزی، ماشینهای کشاورزی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۶ - ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی ۱۴۱۱۴۹۴ -، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ -
، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۴۲
۱۱- اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه ۱۰، باطری ۱۲ ولتی و ولتاژ لازم برای جرقه زنی ۲۱۰۰۰ ولت باشد، سیم پیچ ثانویه باید چند دور
&
باشد ؟
Υώ . . . . * Y . . . . . ." γΥΔ . . . Υ Υ Δ . . . . Υ
۱۲- کدامیک از موارد زیر از وظایف دیفرانسیل یک تراکتور نیست؟ ۱. کاهش سرعت چرخش ۲. تغیر جهت چرخش ۳. افزایش گشتاور ۴. افزایش سرعت پیشروی
۱۳- سرعت میل دلکو چند برابر سرعت میل لنگ است و میل دلکو حرکت خود را از کجا میگیرد؟
۱. نصف - میل بادامک ۲. برابر - میل لنگ ۳. برابر - میل بادامک ۴. دو برابر - میل لنگ
۱۴- کار اصلی سیستم کنترل با کششی چیست؟
۱. ثابت نگهداشتن عمق کار ماشینهای درگیر با خاک
۲. ثابت نگهداشتن ارتفاع وسایل سوار شده و کاهش نیروی کششی ۳. ثابت نگهداشتن نیروی کششی وارد بر تراکتور با تغیر عمق کار ۴. ثابت نگهداشتن ارتفاع وسایل سوار شده و تغیر سرعت ۱۵- هدف استفاده از ماشین ساقه ساز در برداشت یونجه چیست؟ ۱. کاهش زمان خشک شدن برگها در آفتاب ۲. همزمان کردن خشک شدن برگها و ساقه ها ۳. کاهش زمان خشک شدن ساقه ها در آفتاب ۴ . برداشت سریعتر محصول ۱۶- در یک سیستم سیاره ای که در آن قطر خورشیدی ۸ سانتیمتر و قطر سیارکها ۶ سانتیمتر و سرعت خورشیدی х.х.,1500 rрт.. اگر حامل سیارکها ترمز شود، سرعت چرخ دنده محیطی (دروندنده) چقدر و در چه جهتی است؟
۱ . ۱۱۲۵ همسو ۲. ۱۱۲۵ معکوسی ۳. ۸۵/۶۴۲ همسو ۴. ۸۵/۶۴۲ معکوسی
۱۷- سوپاپهای ایمنی در سیستمهای هیدرولیکی از کدام نوع میباشند؟ ۱. سوپاپ کنترل دبی ۲. سوپاپ کنترل جهت جریان
۳. سوپاپ کنترل دمای سیال ۴. سوپاپ کنترل فشار
%ףףו "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵
***
d oth . WWW29FILE.ORG
یخ دانشحله پیام نو. کارشناسی و کارشناسی ارشد ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشین های کشاورزی عمومی، ماشینهای کشاورزی، ماشینهای کشاورزی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۶ - ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی ۱۴۱۱۴۹۴ -، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ -
، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۴۲
۱۱- اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه ۱۰، باطری ۱۲ ولتی و ولتاژ لازم برای جرقه زنی ۲۱۰۰۰ ولت باشد، سیم پیچ ثانویه باید چند دور
&
باشد ؟
Υώ . . . . * Y . . . . . ." γΥΔ . . . Υ Υ Δ . . . . Υ
۱۲- کدامیک از موارد زیر از وظایف دیفرانسیل یک تراکتور نیست؟ ۱. کاهش سرعت چرخش ۲. تغیر جهت چرخش ۳. افزایش گشتاور ۴. افزایش سرعت پیشروی
۱۳- سرعت میل دلکو چند برابر سرعت میل لنگ است و میل دلکو حرکت خود را از کجا میگیرد؟
۱. نصف - میل بادامک ۲. برابر - میل لنگ ۳. برابر - میل بادامک ۴. دو برابر - میل لنگ
۱۴- کار اصلی سیستم کنترل با کششی چیست؟
۱. ثابت نگهداشتن عمق کار ماشینهای درگیر با خاک
۲. ثابت نگهداشتن ارتفاع وسایل سوار شده و کاهش نیروی کششی ۳. ثابت نگهداشتن نیروی کششی وارد بر تراکتور با تغیر عمق کار ۴. ثابت نگهداشتن ارتفاع وسایل سوار شده و تغیر سرعت ۱۵- هدف استفاده از ماشین ساقه ساز در برداشت یونجه چیست؟ ۱. کاهش زمان خشک شدن برگها در آفتاب ۲. همزمان کردن خشک شدن برگها و ساقه ها ۳. کاهش زمان خشک شدن ساقه ها در آفتاب ۴ . برداشت سریعتر محصول ۱۶- در یک سیستم سیاره ای که در آن قطر خورشیدی ۸ سانتیمتر و قطر سیارکها ۶ سانتیمتر و سرعت خورشیدی х.х.,1500 rрт.. اگر حامل سیارکها ترمز شود، سرعت چرخ دنده محیطی (دروندنده) چقدر و در چه جهتی است؟
۱ . ۱۱۲۵ همسو ۲. ۱۱۲۵ معکوسی ۳. ۸۵/۶۴۲ همسو ۴. ۸۵/۶۴۲ معکوسی
۱۷- سوپاپهای ایمنی در سیستمهای هیدرولیکی از کدام نوع میباشند؟ ۱. سوپاپ کنترل دبی ۲. سوپاپ کنترل جهت جریان
۳. سوپاپ کنترل دمای سیال ۴. سوپاپ کنترل فشار
%ףףו "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵
***
d oth . WWW29FILE.ORG
یخ دانشحله پیام نو. کارشناسی و کارشناسی ارشد ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشین های کشاورزی عمومی، ماشینهای کشاورزی، ماشینهای کشاورزی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۶ - ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی ۱۴۱۱۴۹۴ -، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ -
، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۴۲
۱۸- در سیستم فرمان هیدرولیکی در تراکتورها از کدام جک هیدرولیکی استفاده میشود؟
۱. یکراهه با یک مجرای روغن ۲. یکطرفه با دو مجرا
۳. جک دوطرفه ۴. هیچکدام ۱۹- در عملیات خاکورزی با گاوآهن برگرداندار جهت تعیین اندازه مناسب ادوات مورد استفاده می بایست به کدام پارامتر توجه
شود ؟
۱. عمق شخم ۲. قدرت تراکتور ۳. تعداد خیشی ۴. عرضی شخم ۲۰- کدامیک از موارد زیر میتواند به نفوذ گاوآهن برگرداندار در خاک و افزایش عمق شخم کمک کند؟
۱. کوتاه کردن بازوی وسط در هنگام استفاده از گاوآهنهای برگرداندار سوار
۲. افزایش ارتفاع مالبند در هنگام استفاده از انواع گاوآهنهای برگرداندار
۳. افزایش تعداد خیشها در هنگام استفاده از انواع گاوآهنهای برگرداندار
۴. افزایش فشار سیستم هیدرولیک در هنگام استفاده از گاوآهنهای برگرداندار نیمه سوار و دنباله بند ۲۱- از کدام روش میتوان جهت افزایش مقدار بذر کاشته شده در واحد سطح استفاده کرد؟
۱. افزایش سرعت پیشروی تراکتور در حین بذر کاری ۲. کاهش سرعت پیشروی تراکتور در حین بذر کاری
۳. افزایش قطر چرخدنده متصل به محور موزع ۴. کاهش قطر چرخدنده متصل به محور موزع ۲۲- اگر هدف برداشت یونجه به شکل قطعات کوچک باشد استفاده از کدام درو گر ارجحیت دارد؟
۱. دروگر شانه ای ۲. دروگر بشقابی ۳. دروگر ساقه ساز ۴. دروگر عمودی ۲۳- قسمت اعظم جدا شدن دانه ها از خوشه ها و ساقه ها در کدام قسمت کمباین اتفاق می افتد؟
۱. روی ضد کوبنده ۲. در غربالی کاه ۳. در دماغه ۴. در کلش کشی ۲۴- کدام گزینه در مورد فاصله کوبنده و ضد کوبنده صحیح است؟
۱. در تمام نقاط ثابت است ۲. در جلو کمتر و در عقب بیشتر است
۳. در جلو بیشتر و در عقب کمتر است ۴. به نوع کوبنده بستگی دارد
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۱۹۹۶ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵***
d oth . WWW29FILE.ORG
یخ دانشحله پیام نو. کارشناسی و کارشناسی ارشد ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ماشین های کشاورزی، ماشین های کشاورزی عمومی، ماشینهای کشاورزی، ماشینهای کشاورزی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۰۶ -، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۶ - ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی ۱۴۱۱۴۹۴ -، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ -
، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی ۱۴۱۵۰۴۲
۱۸- در سیستم فرمان هیدرولیکی در تراکتورها از کدام جک هیدرولیکی استفاده میشود؟
۱. یکراهه با یک مجرای روغن ۲. یکطرفه با دو مجرا
۳. جک دوطرفه ۴. هیچکدام ۱۹- در عملیات خاکورزی با گاوآهن برگرداندار جهت تعیین اندازه مناسب ادوات مورد استفاده می بایست به کدام پارامتر توجه
شود ؟
۱. عمق شخم ۲. قدرت تراکتور ۳. تعداد خیشی ۴. عرضی شخم ۲۰- کدامیک از موارد زیر میتواند به نفوذ گاوآهن برگرداندار در خاک و افزایش عمق شخم کمک کند؟
۱. کوتاه کردن بازوی وسط در هنگام استفاده از گاوآهنهای برگرداندار سوار
۲. افزایش ارتفاع مالبند در هنگام استفاده از انواع گاوآهنهای برگرداندار
۳. افزایش تعداد خیشها در هنگام استفاده از انواع گاوآهنهای برگرداندار
۴. افزایش فشار سیستم هیدرولیک در هنگام استفاده از گاوآهنهای برگرداندار نیمه سوار و دنباله بند ۲۱- از کدام روش میتوان جهت افزایش مقدار بذر کاشته شده در واحد سطح استفاده کرد؟
۱. افزایش سرعت پیشروی تراکتور در حین بذر کاری ۲. کاهش سرعت پیشروی تراکتور در حین بذر کاری
۳. افزایش قطر چرخدنده متصل به محور موزع ۴. کاهش قطر چرخدنده متصل به محور موزع ۲۲- اگر هدف برداشت یونجه به شکل قطعات کوچک باشد استفاده از کدام درو گر ارجحیت دارد؟
۱. دروگر شانه ای ۲. دروگر بشقابی ۳. دروگر ساقه ساز ۴. دروگر عمودی ۲۳- قسمت اعظم جدا شدن دانه ها از خوشه ها و ساقه ها در کدام قسمت کمباین اتفاق می افتد؟
۱. روی ضد کوبنده ۲. در غربالی کاه ۳. در دماغه ۴. در کلش کشی ۲۴- کدام گزینه در مورد فاصله کوبنده و ضد کوبنده صحیح است؟
۱. در تمام نقاط ثابت است ۲. در جلو کمتر و در عقب بیشتر است
۳. در جلو بیشتر و در عقب کمتر است ۴. به نوع کوبنده بستگی دارد
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۱۹۹۶ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :