نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
>.
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی کشاورزی
اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۹ – CPU چیست؟ ۱. واحد پردازش مرکزی ۲. واحد حافظه ۳. دیسک فشرده ۴. دیسک سخت
۲- کدامیک معادل حافظه با دسترسی تصادفی است؟
) . ROM ۲. حافظه دایمی .RAM . Y ۴. فلاپی دیسک
۳- مودم ها جزء کدامیک از تجهیزات هستند؟ ۱. دستگاههای ورودی ۲. دستگاههای ورودی - خروجی ۳. دستگاههای خروجی ۴. نرم افزار ها ۴- برای رسم جدول در محیط WOrd از چه گزینه ای استفاده می شود؟ Character Spacing . Y Formating Toolbar . )
InSerf Table . * Border and Shading . Y. ۵- تابع MلاS در EXCel کدام محاسبه را انجام می دهد؟ ۱. میانگین آرگومان های داده شده را محاسبه می کند ۲. حاصل جمع آرگومان های داده شده را محاسبه می کند
۳. قدر مطلق آرگومان های داده شده را محاسبه می کند ۴. انحراف معیار آرگومان های داده شده را محاسبه می کند
۶- برای رسم نمودار ستونی در اEXCe کدام مورد را انتخاب می کنیم؟
Area . * Pie . Y. Line . Y. Column . )
۷- فایلهای ذخیره شده در POWer Point معمولا دارای چه پسوندی هستند؟
ppf t majb . Y. X/s . Y. .doc.) ۸- برای ایجاد گزارش در ACCeSS از چه گزینه ای استفاده می شود؟
Dafa Sheef . f Field Size . Y. Report Y Fİsfer . ) ۹- در کدام مقیاسی تمامی عملگر های ریاضی تعریف می شوند؟
۱. اسمی ۲. رتبه ای ۳. فاصله ای ۴. نسبی
۱۰- تعداد دانشجویان حاضر در کلاسی جزء کدام متغیر ها محسوب می شوند؟
۱. متغیر کمی پیوسته ۲. متغیر اسمی ۳. متغیر کمی گسسته ۴. متغیر ترتیبی
γ.γ./γ.γ.γ'γγΛγ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳


***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
>.
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی کشاورزی
اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۹ – CPU چیست؟ ۱. واحد پردازش مرکزی ۲. واحد حافظه ۳. دیسک فشرده ۴. دیسک سخت
۲- کدامیک معادل حافظه با دسترسی تصادفی است؟
) . ROM ۲. حافظه دایمی .RAM . Y ۴. فلاپی دیسک
۳- مودم ها جزء کدامیک از تجهیزات هستند؟ ۱. دستگاههای ورودی ۲. دستگاههای ورودی - خروجی ۳. دستگاههای خروجی ۴. نرم افزار ها ۴- برای رسم جدول در محیط WOrd از چه گزینه ای استفاده می شود؟ Character Spacing . Y Formating Toolbar . )
InSerf Table . * Border and Shading . Y. ۵- تابع MلاS در EXCel کدام محاسبه را انجام می دهد؟ ۱. میانگین آرگومان های داده شده را محاسبه می کند ۲. حاصل جمع آرگومان های داده شده را محاسبه می کند
۳. قدر مطلق آرگومان های داده شده را محاسبه می کند ۴. انحراف معیار آرگومان های داده شده را محاسبه می کند
۶- برای رسم نمودار ستونی در اEXCe کدام مورد را انتخاب می کنیم؟
Area . * Pie . Y. Line . Y. Column . )
۷- فایلهای ذخیره شده در POWer Point معمولا دارای چه پسوندی هستند؟
ppf t majb . Y. X/s . Y. .doc.) ۸- برای ایجاد گزارش در ACCeSS از چه گزینه ای استفاده می شود؟
Dafa Sheef . f Field Size . Y. Report Y Fİsfer . ) ۹- در کدام مقیاسی تمامی عملگر های ریاضی تعریف می شوند؟
۱. اسمی ۲. رتبه ای ۳. فاصله ای ۴. نسبی
۱۰- تعداد دانشجویان حاضر در کلاسی جزء کدام متغیر ها محسوب می شوند؟
۱. متغیر کمی پیوسته ۲. متغیر اسمی ۳. متغیر کمی گسسته ۴. متغیر ترتیبی
γ.γ./γ.γ.γ'γγΛγ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳


***
-
->
द्रं, NS
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۹
۱۱- در نرم افزار SPSS برای معرفی داده های کمی و داده های رشته ای به ترتیب کدام نوع متغیرها انتخاب می شود؟ Comma - Date f Dąfe_ DOf . Y* Comma_ DOf . Y Numeric-String . )
۱۲- در SPSS برای کد گذاری متغیر های کمی از کدام گزینه استفاده می شود؟
Graphs . Y. Value Labe/ . Y Read TextData . Y Missing Values .\ ۱۳- برای ادغام کردن فایل داده ها به دو صورت سطری و ستونی در Spss از کدام دستور استفاده می شود؟
Splite File , f Merge Files . Y. InSerf Variable . Y. Define Dafes . ) ۱۴- در SPSS برای تولید متغیر جدید از متغیر های موجود از کدام دستور استفاده می شود؟
Transform – Replace . Y Transform Compute . )
Data – Select cases . Y. Dafa Go to Case . "
۱۵- برای رسم نمودار بافت نگار در SPSS از کدام دستور استفاده می شود؟ Graph Boxplot Y Graph Pie . )
Graph– Histogram Y Graph-Area . Y.
۱۶- دستور Analyze - DeSCriptiVe برای اجرای چه موضوعی می باشد؟ ۱. نمودار میله ای ۲. اجرای آمار توصیفی
۳. تبدیل داده ها ۴. جایگزین کردن مقادیر گم شده
۱۷- برای نمایش جداول فراوانی و آماره های تک متغیره از کدام فرمان استفاده می شود؟
Edif . . Transform . Y. Utilities . Y. Frequencies .۱۸- برای انجام آزمون فرض های اماری در SPSS از چه دستوری استفاده می شود؟
Analyze Tabels Y Analyze reports .\ Analyze Compare Means . Y. Analyze Scale . Y.
۱۹- برای مقایسه میانگین مشاهدات زوج شده از کدام دستور استفاده می شود؟ One Samples TTest Y AMeans . One Way ANOVA . . Paired Samples T test . Y.
γ.γ./γ.γ.γ'γγΛγ نیمسال دوم qY"—AY"\\ = صفحه ۲ از ۴
***
|
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
컸 ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۹
۲۰- برای مقایسه میانگین های مربوط به دو یا چند جامعه مستقل از چه روشی استفاده می شود؟
۱. آنالیز واریانس یک طرفه ۲. تحلیل همبستگی
۳. رگرسیون ۴. مقایسه چارک ها ۲۱- هنگامی که داده ها از نوع فاصله ای باشد از کدام ضریب همبستگی استفاده می شود؟
۱. تاو - کندالی ۲. آنالیز کوواریانس ۳. اسپیرمن ۰۴ پیرسون
۲۲- برای برازش مدل رگرسیون از کدام گزینه استفاده می شود؟
Reports t Compare Means . Y. Correalfe .Y Regression . ) ۲۳- برای محاسبه ضریب همبستگی در SPSS از کدام دستور استفاده می شود؟
Analyze Scale . Y Analyze – Rogression . )
Analyze Correlate . * Analyze Compare . "
۲۴- B VieWS چه نوع نرم افزاری است؟ ۱. نرم افزار عکاسی ۲. نرم افزار نقشه کشی ۳. نرم افزار اقتصاد سنجی ۴. نرم افزار سنجش از دور جغرافیایی
۲۵- برای مشخ دن داده های فصلی از چه گزینه ای در پرونده کاری نرم افزار EVieWS استفاده می شود؟ برای مستحصیلی در دنی ی ز چه گزینه ای در پرو ری نرم افزار میسو
Undafed . f Semi annual . Y. Annua/ . Y Quarterly . )
۲۶- Fetch from DB در منو Object برای چه منظوری به کار می رود؟ ۱. فراخوانی یک سری زمانی یا Object ۲. نامگذاری یا تغییر نام Object ۳. حذف Object ۴. چاپ Object
۲۷- اگر بخواهیم یک سری زمانی جدید به ابتدا یا انتهای سری زمانی مورد نظر اضافه نماییم، در نرم افزار EVieWS از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
SOrf Series . Y. Change Workfile range . ) Minimum Observation . * Average observation . Y.
γ.γ./γ.γ.γ'γγΛγ
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴***
WWWy 20FIL E. ORG . ياليد - اند
የማየ/: انشکاه پیام نور کارشناسی = S/3 দক্ষ مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵ - ، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی ۱۴۱۳۰۳۹
۲۸- برای وارد کردن فرمول ایجاد کننده سری زمانی جدید به همراه نام آن در نرم افزار EVieWS از کدام گزینه استفاده می شود؟
Generate Series . Y. Sfore . Y sample .Y Quick . )
۲۹- یک سری زمانی چیست؟ ۱. یک نمودار خطی است ۲. داده های فاقد ارتباط با هم هستند
۳. دنباله مرتب شده ای از مشاهدات بر حسب زمان است ۴. معادله درجه یک می باشند
۳۰- برای پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
Import t Coefficient fest . Y. FOreCaSf . Y Freeze . )
γ.γ./γ.γ.γ'γγΛγ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :