نمونه سوال درس سیستم های چند رسانه ای نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم های چند رسانه ای نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستم های چند رسانه ای، محیطهای چند رسانه ای
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات - سیستمهای چند رسانه ای، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۰۳ ، - ۱۱۱۵۱۵۴
۱- یک ماشین فرضی است که توسط وانوار بوش برای کنترل «قله رو به رشد تحقیقات» توصیف شد؟
۱. موتور جستجو ۲. هارد درایو " . Memex ۴۔ تحلیل گر تفاضلی ۲- نظریه پرداز پیشتاز در علوم ارتباطات کامپیوتری که واژه «ابرمتن» را مطرح کرد، کیست؟
۱. داگلاس انگ بلارت ۳۔ تیم برنرزلی ۳. آلن کی ". تد نلسون ۳- به کدی گفته می شود که قادر به نمایش هر آیتم داده مطلوب به همراه ترکیبی منحصر به فرد از نمادها باشد؟
۱. کد اثربخشی ۲. کد اسکی ۳. کد کارآمد ۴. کد هشت بیتی - - .* ت دیجیتالی چیست ؟ ۴- یکی از چالشی های اطلاعات دیجیتالی چی
۱. یکپارچه سازی ۲. نگهداری ۳. ویرایش ۴. بازتولید ۵- کدام گزینه، یکی از مزایای اطلاعات دیجیتال محسوب می شود؟
۱. فشرده سازی ۲. توزیع ۳. استانداردسازی ۴. کمی سازی ۶- کدام گزینه، یک عامل عملکرد است که کارایی لاCP را اندازه گیری می کند؟
۱. بازده عملیاتی ۲. پهنای باند ۳. پهنای گذرگاه ۴. نرخ انتقالی ۷- کدامیک از دستگاه های زیر، از حافظه مغناطیسی استفاده نمی کنند؟
۱. درایو زیپ ۲. هارد درایو ۲. درایو فلش ٠٢ درايو نوارى ۸- یک گزینه حافظه ثانویه برای پشتیبان گیری از فایل های مهم ویدئوی دیجیتال است؟
ΡΑΜ . * ROM . Y. DVD ۱. فلاپی دیسک ۲. دیسک ۹- فرآیند تبدیل متن چاپی به یک فایل دیجیتال به طوری که بتوان آن را در واژه پرداز ویرایش کرد، چه نامیده می شود؟
Wi-Fi t TCP x OCR Y FTP .) ۱۰- کدام گزینه، یک چاپگر خطی مقرون به صرفه است که خروجی متن و رنگ را از طریق قطرات جوهر تحویل می دهد؟
۱. چاپگر سوزنی ۲. چاپگر لیزری ۳: چاپگر لیزری رنگی ۴. چاپگر جوهرافشان
۱۱- کامپیوترهایی که دارای نرم افزاری برای باز کردن و پردازش فایل های داده منتقل شونده در یک شبکه هستند، چه نامیده
می شوند؟ ۱. کلاینت ャ。 مسیریاب .Y . دسرور .Y . اکسس پوینت Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•YᎮᎸᎳW•↑ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۱ از ۳
***
WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستم های چند رسانه ای، محیطهای چند رسانه ای
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات - سیستمهای چند رسانه ای، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۰۳ ، - ۱۱۱۵۱۵۴
۱- یک ماشین فرضی است که توسط وانوار بوش برای کنترل «قله رو به رشد تحقیقات» توصیف شد؟
۱. موتور جستجو ۲. هارد درایو " . Memex ۴۔ تحلیل گر تفاضلی ۲- نظریه پرداز پیشتاز در علوم ارتباطات کامپیوتری که واژه «ابرمتن» را مطرح کرد، کیست؟
۱. داگلاس انگ بلارت ۳۔ تیم برنرزلی ۳. آلن کی ". تد نلسون ۳- به کدی گفته می شود که قادر به نمایش هر آیتم داده مطلوب به همراه ترکیبی منحصر به فرد از نمادها باشد؟
۱. کد اثربخشی ۲. کد اسکی ۳. کد کارآمد ۴. کد هشت بیتی - - .* ت دیجیتالی چیست ؟ ۴- یکی از چالشی های اطلاعات دیجیتالی چی
۱. یکپارچه سازی ۲. نگهداری ۳. ویرایش ۴. بازتولید ۵- کدام گزینه، یکی از مزایای اطلاعات دیجیتال محسوب می شود؟
۱. فشرده سازی ۲. توزیع ۳. استانداردسازی ۴. کمی سازی ۶- کدام گزینه، یک عامل عملکرد است که کارایی لاCP را اندازه گیری می کند؟
۱. بازده عملیاتی ۲. پهنای باند ۳. پهنای گذرگاه ۴. نرخ انتقالی ۷- کدامیک از دستگاه های زیر، از حافظه مغناطیسی استفاده نمی کنند؟
۱. درایو زیپ ۲. هارد درایو ۲. درایو فلش ٠٢ درايو نوارى ۸- یک گزینه حافظه ثانویه برای پشتیبان گیری از فایل های مهم ویدئوی دیجیتال است؟
ΡΑΜ . * ROM . Y. DVD ۱. فلاپی دیسک ۲. دیسک ۹- فرآیند تبدیل متن چاپی به یک فایل دیجیتال به طوری که بتوان آن را در واژه پرداز ویرایش کرد، چه نامیده می شود؟
Wi-Fi t TCP x OCR Y FTP .) ۱۰- کدام گزینه، یک چاپگر خطی مقرون به صرفه است که خروجی متن و رنگ را از طریق قطرات جوهر تحویل می دهد؟
۱. چاپگر سوزنی ۲. چاپگر لیزری ۳: چاپگر لیزری رنگی ۴. چاپگر جوهرافشان
۱۱- کامپیوترهایی که دارای نرم افزاری برای باز کردن و پردازش فایل های داده منتقل شونده در یک شبکه هستند، چه نامیده
می شوند؟ ۱. کلاینت ャ。 مسیریاب .Y . دسرور .Y . اکسس پوینت Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•YᎮᎸᎳW•↑ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۱ از ۳
***
WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های چند رسانه ای، محیطهای چند رسانه ای
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات - سیستمهای چند رسانه ای، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۵۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۰۳
۱۲- برنامه های سودمند رسانه برای کدامیک از این موارد استفاده می شوند؟ ۱. مدیریت و تبدیل انواع فایل ۲. فشرده سازی فایلها ۳. ضبط ویدئو ۴. کاتالوگ کردن تصاویر و فونت ها ۱۳- برنامه های گرافیکی مورد استفاده برای ویرایش تصاویر اسکن شده یا عکس های دیجیتال چه نامیده می شوند؟ ۱. رسم ۲. نقاشی ۳. سه بعدی .Y . ترکیبی
۱۴- فرآیند تنظیم فاصله بین دو حرف چه نامیده می شود؟
Leading . Y. Point Size . Y. Kerning . Y Tracking . )
۱۵- در کدام فرآیند، نرم افزاری تخصصی الگوهای صوتی گفتار انسان را برای شناسایی واژه های واحد تحلیل می کند که می توانند به متن تبدیل شده و روی صفحه نمایشی به تصویر کشیده شوند، به شکلی که گویی خود کاربر واژه ها را تایپ کرده
) . OCR ۲. تشخیص گفتار ۳. تولید گفتار ". واژه پردازی
۱۶- تعداد رنگ ها برای گرافیک نقش بیتی وابسته به چیست؟
DPI . . ۲. عمق بیت ۰۳ درج وضوح فضایی LPI . )
۱۷- رنگ های تولید شده در خروجی چاپی، از کدام فرآیند استفاده می کنند؟
) . Linescreen . Y RGB ۳. کاهشی ۴. افزایشی
۱۸- یک فرمت فایل فشرده رایج برای گرافیک نقشی بیتی است؟ ΜΟ\/ . * RAW . Y JPEG Y PSD . )
۱۹- کدام گزینه، ویژگی مدلسازهایی است که می توانند یک شی سه بعدی را با چرخاندن یک خط دو بعدی حول یک محور
ایجاد کنند ؟ Metaball gju-Jaa , Y ۱. برجسته سازی ۳. تورفتگی ". سایه زنی
۲۰- تکراری از یک شکل موج در یک ثانیه از زمان چه نامیده می شود؟
۱. داسی بل ۰۲ نواهای خالصی ۳. موج سینوسی هرتز
↑•Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•YᎮᎸᎳW
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۳***
WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های چند رسانه ای، محیطهای چند رسانه ای
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات - سیستمهای چند رسانه ای، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۵۴ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۰۳
۲۱- رویکردی برای شبیه سازی صدا برطبق نمونه های کوچکی از صداهای طبیعی چه نامیده می شود؟
۱. ناهمواری ۲. شبیه سازی جدول موج
۰۳ تخریب نسل ٠٢ مدولاسيون فرکانس ۲۲- کدام گزینه روشی برای کاهش اندازه یک فایل صوتی است؟
۱. نمونه برداری پایین آن برش زنی ۳. کد ک ۰۴ جریانی سازی ۲۳- فرمت رنگ مؤلفه ای با درجه وضوح بالاست که در دوربین های گران قیمت و سیستم های ویرایشی مناسب برای تولید
برنامه های تلویزیونی با کیفیت پخش عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
RealVideO 6 QuickTime V ᎠᏙ · Y D1 .) ۲۴- کدام نماست که صفحه نمایش را با سوژه پر کرده و توجه بیننده را روی جزییات آن متمرکز می کند؟
۱. نماهای روی شانه ۲. نماهای کلوزآپ ۳. نمای باز ۴. نمای مقطع ۲۵- انیمیشن، مانند سینما و تلویزیون، از تکنیکی برای توهم حرکت استفاده می کند. این تکنیک چیست؟
. Flipbook آ، پوست پیازی ۳. تداوم دید ۲. میان یابی ۲۶- کدام گزینه روشی برای کاهش تعداد تصاویری است که یک انیماتور برای رسم نیاز دارد؟
۱. کشیدگی و له شد گی ۰۲ پراکسی نوسکوپ ۳. یک تیر دونشان ۴۔ روتوسکوپ ۲۷- کدام اAP قابلیت اجرا روی چندین سیستم عامل مختلف را دارد؟
Rendering f OPenGL Y Kinematics Y Direct-3D .) ۲۸- این تکنیک پیمایش برای یک آموزش چند رسانه ای به زبان خارجی مناست تر است که درس ها را با تطبیق با پاسخ های
کاربر تنظیم می کند؟
۱. مشروط ۲. هایپرلینک ها ۳. دکمه ها ٠٢ سلسله مراتبی
۲۹- عضوی از تیم توسعه است که مسئول بودجه بندی و مذاکرات قرارداد با مشتری است؟ ۱. مدیر پروژه ۲ - رئیس شرکت ۳. کارشناسی اکتساب ۴. حسابدار ۳۰- نسخه نهایی یک نرم افزار تولیدی را چه می نامند؟
gold master . . ۱. نسخه آزمایشی ۲. نسخه آلفا ۳. نسخه بتا
Ꮑ• |Ꮑ•Ꮑ•YᎮᎸᎳW•↑ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :