نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


SW 丝
-
-
o
|
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
-
Z NS
ミー
ור
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۶ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۱- کدام فرایند صحیح است؟
۱. اطلاعات - داده - دانشی - فهم - خرد ャ。 داده - اطلاعات - دانشی - فهم - خرد
۳. خرد - دانشی - فهم - اطلاعات - داده ۴. تجربه - نظریه - دانش - خرد - حکمت
۲- کدام گزینه شامل " آگاهی و درک مجموعه ای از اطلاعات و اینکه چگونه این اطلاعات می توانند به بهترین نحوه بکار گرفته شوند ، می باشد؟
۱. خرد ۲. حکمت ۳. تجربه ۴. دانش
۳- سه بعد " خصوصیات سازمان های عصر اطلاعات بر اساس تقسیم بندی بندی برخی از اساتید، شامل کدام گزینه می
گردد ؟ ۱. ساختار سازمانی = منابع انسانی - فرایندهای مدیریتی ۲. سرمایه ی اطلاعاتی - منابع انسانی - فناوری های روز ۳. دانش اطلاعاتی - فرهنگ مدیریتی - ارتباطات ۲. اقتصاد اطلاعاتی - فرایند های مدیریتی - دانش
۴- کدام گزینه گویای اجزای تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعاتی " می باشد؟ ۱. داده - رویه - پردازشی - افراد ۲. اطلاعات - ارتباطات - ورودی - خروجی f
۳. سخت افزار - نرم افزار خروجی - ورودی - پردازش - کنترل
۵- سه محور اصلی برای ایجاد وجه تمایز میان سازمان های الکترونیکی و سنتی، مطابق کدام گزینه است؟ ۱. سرعت تصمیم گیری - کاهش هزینه ها - مشتری محوری ۲. توسعه سیستم های اطلاعاتی - سازمان های الکترونیکی - ایجاد فضای مجازی ۳. ارتباطات مجازی - سرعت تغییرات - تغییر نگرش ها به کسب و کار ۴. سرعت تصمیم گیری - اهمیت انعطاف پذیری - نیاز به تغییر نگرش ها به آینده
۶- کدام گزینه " بعنوان تخصصی گرایی -- شناخته می شود؟ ۱. تفکیک افقی ۲. تفکیک عمودی ۳۔ رسمیت آ، پیچیدگی
۷- بر مبنای این نظریه سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی یکی از عوامل تولید به شمار می آید که به آسانی می تواند
جانشین سرمایه و نیروی کار شود این جمله مبیین کدام نظریه ی اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر
سازمان، است؟
۱. نظریه ی اقتصاد خرد ۲. نظریهای اقتصاد کلان ۳. نظریه ی داد و ستد ۴. نظریه ی نمایندگی
= صفحه ۱ از ۵
የየልጳጳ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
SW 丝
-
o
|
-
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG \raf/:Y7: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
-
Z NS
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۶ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۸- بار کد و رسام " به ترتیب جزء کدام گزینه محسوب می گردد؟ ۱. ورودی و حافظه آ، ورودی و خروجی ۳. حافظه و خروجی ۴. پردازش و ارتباطات ۹- معمولا واحد پردازش مرکزی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است، کدام گزینه گویای این چهار بخشی است؟ ۱. حافظه - ورودی - خروجی - حساب و منطق ۲. نرم افزار - سخت افزار - ارتباطات - اطلاعات ۳. حساب و منطق - کنترلی - ثبات ها - گذرگاه ها ۴. مغز رایانه - کابل ها - کنترلی - ثبات ها ۱۰- برنامه های توسعه سیستم و برنامه های تخصصی به ترتیب متعلق به کدام گزینه می باشد؟ ۱. نرم افزار رایانه - نرم افراز همه منظوره ۲. نرم افزار کاربردی - نرم افزار سیستمی ۳. نرم افزار سیستمی - نرم افزار کاربردی ۴. نرم افزار مدیریت سیسم - نرم افزارهای همه منظوره ۱۱- " زبان اسمبلی و زبان رویه ها " به ترتیب جزء کدام گزینه قرار دارند؟ ۱. سطح بالا - سطح پایین ۰۲زبان ماشین - زبان نسل سوم
۳. سطح پایین - سطح بالا ۴. زبان نسل سوم - زبان نسل چهارم
۱۲- کدام گزینه برای ایجاد و مدیریت رکوردها، فایلها بکار میرود؟
۱. نرم افزار کاربردی تخصصی ۰۲ نرم افزار پست الکترونیکی ۳. نرم افزار پایگاه داده ۴. نرم افزار مرورگر وب ۱۳- کدام گزینه توضیح دهنده ی " اف. تی. پی. " است؟ ۱. قرار دادی است که عهده دار امور پست الکترونیک است. ۰۲ قرار دادی است که ضوابط اتصال سایر رایانه ها به اینترنت را مشخص می کند. ۰۳ قرار داد استانداردی است که شبکه های خصوصی را مدیریت می کند. آن قرار دادهای انتقال فابل های رایانه ای از محلی به محل دیگر است.
۱۴- برای شرکت یا سازمانی که رایانه هایش در بخش های فروش، حسابداری، تولید و انبار توزیع شده باشند، کدام گزینه را
۱. لن ۲. من ". ون ۴. دن የየልጳጳ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵***
SW 丝
-
o
|
-
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG \raf/:Y7: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
-
Z NS
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۶ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۸- بار کد و رسام " به ترتیب جزء کدام گزینه محسوب می گردد؟ ۱. ورودی و حافظه آ، ورودی و خروجی ۳. حافظه و خروجی ۴. پردازش و ارتباطات ۹- معمولا واحد پردازش مرکزی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است، کدام گزینه گویای این چهار بخشی است؟ ۱. حافظه - ورودی - خروجی - حساب و منطق ۲. نرم افزار - سخت افزار - ارتباطات - اطلاعات ۳. حساب و منطق - کنترلی - ثبات ها - گذرگاه ها ۴. مغز رایانه - کابل ها - کنترلی - ثبات ها ۱۰- برنامه های توسعه سیستم و برنامه های تخصصی به ترتیب متعلق به کدام گزینه می باشد؟ ۱. نرم افزار رایانه - نرم افراز همه منظوره ۲. نرم افزار کاربردی - نرم افزار سیستمی ۳. نرم افزار سیستمی - نرم افزار کاربردی ۴. نرم افزار مدیریت سیسم - نرم افزارهای همه منظوره ۱۱- " زبان اسمبلی و زبان رویه ها " به ترتیب جزء کدام گزینه قرار دارند؟ ۱. سطح بالا - سطح پایین ۰۲زبان ماشین - زبان نسل سوم
۳. سطح پایین - سطح بالا ۴. زبان نسل سوم - زبان نسل چهارم
۱۲- کدام گزینه برای ایجاد و مدیریت رکوردها، فایلها بکار میرود؟
۱. نرم افزار کاربردی تخصصی ۰۲ نرم افزار پست الکترونیکی ۳. نرم افزار پایگاه داده ۴. نرم افزار مرورگر وب ۱۳- کدام گزینه توضیح دهنده ی " اف. تی. پی. " است؟ ۱. قرار دادی است که عهده دار امور پست الکترونیک است. ۰۲ قرار دادی است که ضوابط اتصال سایر رایانه ها به اینترنت را مشخص می کند. ۰۳ قرار داد استانداردی است که شبکه های خصوصی را مدیریت می کند. آن قرار دادهای انتقال فابل های رایانه ای از محلی به محل دیگر است.
۱۴- برای شرکت یا سازمانی که رایانه هایش در بخش های فروش، حسابداری، تولید و انبار توزیع شده باشند، کدام گزینه را
۱. لن ۲. من ". ون ۴. دن የየልጳጳ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۵***
SW 丝
-
o
|
-
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
컷 NS
ミー
ור
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۶ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۱۵- به کدام نوع سیستم ها، سیستم های یدکی نیز اطلاق می شود؟ ۱. شبکه های نظیر به نظیر ۲. شبکه های مبتنی بر سرور
۳. شبکه های سرویس گیرنده ۴. شبکه های سرویس جداگانه ۱۶- پایگاه داده های مشتریان و یا پایگاه داده منابع انسانی، مشمول کدام گزینه می گردند؟ ۱. پایگاه داده های عملیاتی ۲. پایگاه داده های توزیعی
| *. پایگاه داده های چند رسانه ای f پایگاه های داده های موجود یی
۱۷- کدام گزینه در خصوصی، اجزاء سیستم مدیریت پایگاه داده صحیح است؟
۱. سخت افزار - نرم افزار - مغز افزار ۲. زبان تعریف شده - زبان دستکاری شده - فرهنگ داده
۳. ورودی - پردازش - خروجی ۴. مدیر سیستم - طراح سیستم - کاربر سیستم
۱۸- اولین مرحله از مراحل فرایند تصمیم گیری شامل کدام گزینه می باشد؟
۱. مدیریت تصمیم ۲. مسئله یابی ۳. داده کاوی ۴. شناخت معیارها
WA— کدام گزینه در خصوصی -- مسائل ساختار نیافته -- در شبکه گوری و اسکات مورتون -- صحیح است ؟
۱. اینگونه مسائل در شبکه گوری و اسکات مورتون بحث نشده اند.
۲. مسائل ساختار نیافته در تی پی اس ها بحث می شوند.
۳. اینگونه مسائل در بالای خط افق این شبکه قرار دارند.
۴. اینگونه مسائل در پایین خط افق این شبکه قرار دارند. ۲۰- در مدل سیستم های پشتیبانی تصمیم؛ نحوه پشتیبانی تصمیم از سه مرحله کلیدی فرایند تصمیم گیری تشکیل شده
است، کدام گزینه گویای این سه مرحله گلیدی است؟
۱. تشخیصی مسئله - انتخاب بهترین راه حل - اجرا و ارزیابی نتایج
۲. بررسی گزارسی ها - شبیه سازی مسائل - پاسخ یابی
۳. پایگاه داده ( منابع داخلی و منابع محیطی )- رایانه - نرم افزار
۲. پردازشگر اطلاعات - اطلاعات - مراحل حل مسئله
የየልጳጳ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG انشتاه پیام نور کارشناسی =
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
SW 丝
-
o
|
- -
% NS
ミー
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۶ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۲۱- کدام سیستم متولی، به کارگیری فناوری اطلاعات جهت کمک به ایجاد، جمع آوری، مرتب کردن، ذخیره سازی و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات در داخل یک سازمان است؟ ۱. تی، پی۔ اس، ۲. کی، ام ، اس، ۰۳ دی. اس، اس، ۴: جی،دی، اس، اس،
۲۲- " سیستمهای اطلاعاتی انتخاب و انتصاب کارکنان " جزو کدام سطح از سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی قرار می گیرد؟
۱. سطح راهکاری آ ، سطح عملیاتی ۳. سطح راهبردی ۴. سطح اداری
۲۳- سیستمهای اطلاعاتی ترفیعی و تبلیغاتی " جزو کدام سطح از سطوح سیستم های اطلاعات بازاریابی قرار می گیرند؟
۱. سطح راهکاری ۲. سطح راهبردی ۳. سطح مدیریتی ۴۔ سطح عملیاتی
۲۴- " سیستم های به هنگام " جزو کدام دسته از انواع سیستمهای اطلاعات تولید است؟ ۱. سیستم های تولیدی سطحی ۲. سیستم های تولید راهبردی
.Y . سیستم های تولید عملیاتی .Y . سیستم های تولید راهکاری
۲۵- کدام گزینه در خصوصی " انواع سیستم های راهبردی " صحیح است؟ ۱. تیم سازی - فناوریهای اطلاعاتی - تجزیه و تحلیلی ۰۲ نوآوری - خدمات اطلاعاتی - بهره وری ۳. مشتری محوری - بازارسازی - مدیریتی ۲ نوآوری - مدیریتی - تجزیه و تحلیل مسائل
۲۶- در چارچوب تدوین و برنامه ریزی راهبردی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی، ورودی های سیستم شامل کدام گزینه می گردد ؟ ۱. مسائل اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و سیاسی عناصر ورودی به سیستم راهبردی تعیین شده است. ۲. مشتریان، هزینه ها، سرمایه گذاران، خدمات و پشتیبانی های راهبردی دولتی ورودی اینگونه سیستم ها است. ۳. محیط داخلی و خارجی سازمان - محیط داخلی و خارجی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی، ورودی هستند.
۴. محیطهای داخلی و بین المللی در چارجوب تدوین و برنامه ریزی راهبردی سیستم ها، بعنوان ورودی هستند؟
YY— دو عامل موعثر بر کسب دانش شامل کدام گزینه می شود؟ ۱. عوامل داخلی و عوامل محیطی ۲. علم و عملی به علم
۰۳ وجود سرمایه و علائق شخصی ۴. زمینه شخصی و ساختار
የየልጳጳ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :