نمونه سوال درس بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


SW 丝
-
-
o
|
= انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد •:*. مرمت - ازمون و اسنجانش
-
Z NS
ミー
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: - تعداد سوالات : تستی : ۱۷ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴۵ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایشی زراعت ۱۱۱۴۲۰۴
۱- دکستروز نام کدام یک از قندهای زیر است؟
۱. گلوکوز ۲. فروکتوز " ssNG; ۴. لاکتوز ۲- فراوانترین نوع الیگوساکاریدها کدام است؟
۱. تترا ساکاریدها ۲. مونوساکاریدها ۳. تری ساکاریدها ۴. دی ساکاریدها ۳- اتصال 4 -----1( CI )1----- 63 (α) در ساختمان کدام پلی ساکارید وجود دارد؟
۱. گلیکوژن و آمیلوز ۲. گلیکوژن وآمیلوپکتین ۳. آمیلوز و آمیلوپکتین ۴. سلولوز وآمیلوز ۴- کدامیک از موارد زیر جزء کربوهیدرات ها می باشند؟
۱. ساخارین ۲. سوکروز
". مونلين .Y . آسپارتام ۵- کدامیک از موارد زیر جزء کربوهیدرات ها می باشند؟
۱. ساخارین ". مونلين ۳. سوکروز ۴. آسپارتام
۶- کدام عبارت زیر صحیح است؟
۱. اسیدهای چرب در آب معمولا محلول هستند.
۲. اسیدهای چرب اشباع نشده اکثرا به شکل ایزومری ترانسی هستند.
۳. اسیدهای چرب اشباع نقطه ذوب بالاتری نسبت به اسیدهای چرب غیر اشباع دارند.
آ، اسیدهای چرب اشباع نشده دارای پیوندهای دوگانه کمتری نسبت به اشباع شده می باشند. ۷- لیپیدها به چه علت آمفی پاتیک می باشند؟
۱. به علت داشتن سر قطبی و دم آبگریز ۲. به علت داشتن سر غیر قطبی و دم آبگریز
۳. به علت داشتن سر قطبی و دم آبدوست ۲. به علت داشتن سر غیر قطبی و دم آبدوست ۸- واحد سازنده ترپن ها چیست؟
۱. ایزوپرنها ٠٢ کلسترول
۳. استرولها ۳۰۴ متیل ۱ و ۴ بوتادین ۹- کدام پیوند در ایجاد و پایداری ساختمان سوم پروتئینها موثر است؟
۱. هیدروژنی ۲. فسفری ۳. کربنی ٠٢ دى سولفيدى
صفحه ۱ از ۳
ו"וץ"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشتاه پیام نور._ . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مون و سنجمنتںjمِر ---ز ا
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۱۷ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴۵ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایشی زراعت ۱۱۱۴۲۰۴
۱۰- بر اساسی طبقه بندی ساختاری، کازئین جزء کدام گروه می باشد؟
۱. پروتئین های غذایی ۲. پروتئین های آنزیمی ۳. پروتئین های ساختاری ۴. پروتئین های انتقالی ۱۱- پروتئین ها دارای چند ساختار هستند؟ * : * * .x. ャ .Y \ . )
۱۲- در غلظتهای بالا معادله میکایلیسی منتن به چه صورت می شود؟
V_1 . f KIn = oo V V–Vnmax . Y Krm - 1 . Y ۱۳- ساختار DNA از کدام بازهای اصلی تشکیل شد است؟
A.G.C.U Y A.G.C.T. . )
A.G.T. . ; G.C.U . Yo ۱۴- پیوند فسفات چه ماهیتی به اسید نوکلئیک می دهد؟
۱. بار منفی و خاصیت بازی ۲. بار مثبت و خاصیت بازی
۳. بار منفی و خاصیت اسیدی ۲. بار مثبت و خاصیت اسیدی ۱۵- در چرخه EMP گلوکوز به کدام یک از مواد زیر تبدیل می شود؟
۱۰۱ پیروات ۲۰۲ پیروات ۱.۳ اسید لاکتیک ۲.۴ اسید لاکتیک ۱۶- راه گلیکولیز در کدام ارگان انجام می پذیرد؟
۱. میتوکندری ۲. هسته ۰۲ سیتوپلاسم ٠٢ ديواره سلولى
۱۷- بیوسنتز مولکولهای RNA توسط کدام آنزیم صورت می پذیرد؟
) . RNA .۲ 3, -1, DNA پلیمراز ۳. لیگاز ۴. پریماز سوالات تشریحی ۱- مشخصات کلی کربوهیدرات ها را شرح دهید و ترکیبات آنها را نام ببرید. ۱،۷۵ نمره ۲- ویژگی های فیزیکو شیمیایی اسیدهای آمینه را به طور خلاصه توضیح دهید. ۱،۷۵ نمره
ו"וץ"ו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
یخ دانشحه پیام نه. - کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۱۷ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴۵ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتاب گرایشی زراعت ۱۱۱۴۲۰۴
۳- طبقه بندی آنزیم ها را به لحاظ عملکرد را نام ببرید. ۱،۷۵ نمره
۴- متابولیسم را تعریف کنید و موجودات زنده را از نظر منابع انرژی تقسیم بندی نمایید. ۱،۷۵ نمره
ו"וץ"ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :