نمونه سوال درس شیمی صنعتی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی صنعتی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


- i oth . WWy 20FIEE.ORG con عاخ دانشحه پیام نو کارشناسی
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
KN - - —W وزن مخصوص آب در دما و فشار معمولی ===== 9.81 و ثقل مخصوص جیوه برابر با ۱۳/۵۵ است.وزن مخصوص جیوه چند I/1
کیلو نیوتن بر متر مکعب است؟
) .γγ. . Y \\Δ ץ. "ץ"זו ז. וץץ
۲- در کدام دسته از سیالات، تنش برشی، در حالی که شدت برش (du/dy) ثابت است، با زمان افزایش می یابد؟
۱. سیالات ایده آلی ۲. سیالات تیگزوتروپیک ۳. سیالات رئوپکتیک ۴. پلاستیکهای بینگهام
۳- در کدام یک از حالات زیر مایع در لوله مویین بالا می رود؟ ۱. اثر پیوستگی بیشتر از چسبندگی باشد. ۰۲ اثر چسبندگی بیشتر از پیوستگی باشد.
۲. اثر پیوستگی مساوی اثر چسبندگی باشد. آ، اثر پیوستگی کامل و اثر چسبندگی برابر صفر باشد.
۴- در مورد فشار بخار مایعات، کدام عبارت صحیح است؟ ۱. اگر فشار وارد بر سطح مایع از فشار بخار مایع بیشتر باشد، در این صورت مایع در حال جوش خواهد بود. ۰۲ فشار بخار زیاد جیوه، این مایع را سیال مناسبی برای استفاده در بارومترها می سازد. ۳. اگر فشار وارد بر سطح مایعی از فشار بخار آن کمتر باشد، آن مایع تبخیر خواهد شد. ۴. فشار بخار آب از فشار بخار جیوه و نفت سفید کمتر می باشد.
Ο
—A اگر جو زمین یک سیال ایستا فرضی شود و دمای هوا به طور خطی با افزایش ارتفاع با شدت 0.00356 کاهش یابد ،
فشار جو در ارتفاع ۲۵۰۰۰ پایی چند DSia است؟(شرایط استاندارد در سطح دریا : T = 50 F ، P = 14.7psia و
(γ= 0.076
γ/γ Λ . * я])\ . Ү Öst a Y *|\ \ . ) ۶- در یک سیالی در حال سکون کدام عبارت زیر صحیح است؟ ۱. با افزایش ارتفاع، بلندای فشار ثابت می ماند
۲. با افزایش ارتفاع، بلندای فشار افزایش می یابد
۳. با افزایش ارتفاع، بلندای فشار کاهش می یابد
۴. ارتباط معناداری بین افزایش ارتفاع و بلندای فشار وجود ندارد
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۶
(). "וו"ו. ו. ון. ו. ו
***
- i oth C ight A . www20FILEORGo- عاخ دانشحه پیام نو
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
۷- کدام یک از عبارات زیر در مورد پیزومتر صحیح است؟ ۱. دو انتهای لوله فشار سنج پیزومتر بسته است آن برای اندازه گیری فشارهای خیلی کم مناسب است. ۳. برای اندازه گیری فشار مایعات مناسب است. ۲. برای اندازه گیری فشار گازها مناسب است ۸- کدام عبارت زیر، نیروی شناوری یک سیال را درست توصیف می کند؟ ۱. نیروی عمودی رو به پایین است. آ، برابر با وزن سیال هم حجم جسم غوطه ور است. ۰۳ برابر با حجم سیال جابه جا شده به دلیل غوطه وری جسم است. آ، برابر با وزن جسم غوطه ور است. ۹- در معادله عمومی پیوستگی ، شدت زمانی تغییر چگالی میانگین سیال در حجم کنترل با چه عبارتی بیان می شود؟ . Y. Y. ャ . Y ôt ps, udA др. др др 0t t .W— دار معادله برنولی، Z معرف چیست؟ ۱. انرژی سینتیک به ازای واحد وزن سیال ۲. انرژی پتانسیل به ازای واحد وزن سیال
۳. انرژی درونی به ازای واحد وزن سیال آ، انرژی فشاری به ازای واحد وزن سیال
۱۱- کدام یک از روابط زیر، معادله حرکت پایا در امتداد یک خط جریان برای سیال حقیقی می باشد؟
。ャ 2 ... W “+vav+ gar =-** “+z+Y二=ー" ρ γr γ 2g pr 2 f 2 . Y. °+dY上左=一° dPad Wild. 2* γ 2g pr γ 2g γr
۱۲- سرعت جریان مایعی با ثقل مخصوص (S) برابر ۱/۲۶ در یک خط لوله به قطر ۱۰ سانتی متر برابر با ۰/۵ متر بر ثانیه است. شدت جریان سیال چند کیلوگرم بر ثانیه است؟
・/・Y○ f \|AY .Y */१f . Y • | . . \ . )
(). "וו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم of—"\"\ = صفحه ۲ از ۶
***
- i oth C ight A . www20FILEORGo- عاخ دانشحه پیام نو
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
۱۳- در مورد عدد رینولدز بحرانی پایینی ، کدام عبارت زیر صحیح است؟ ۱. مقدار آن برای جریان سیال در لوله خمیده بیشتر از مستقیم است. ۲. مقدار آن در یک لوله یکنواخت مستقیم با زبری زیاد می تواند کمتر از ۱۰۰۰ باشد. ۳. مقدار آن در لوله های واگرا نسبت به لوله های مستقیم بیشتر می باشد. ۴. مقدار آن در لوله های همگرا نسبت به لوله های مستقیم کمتر می باشد.
2 - "هرگاه آب در دمای ۷۵ درجه فارنهایت و با ویسکوزیته سینماتیک ماه 1/00x10 در لوله ای مستقیم با قطر
یکنواخت و زبری معمولی به شعاع ۰/۱ اینچ جریان داشته باشد سرعت بحرانی این آب چند فوت بر ثانیه است؟ (راهنمایی:
عدد رینولدز بحرانی را ۲۰۰۰ در نظر بگیرید.)
..] \ . Y. ./Y . Y. \|Y Y Y/f . ) ۱۵- در یک سیستم طراحی شده ، بنزن با دبی ۹ متر مکعب بر ساعت پمپ می شود. اگر بلندای پمپ ۳۴ متر و دانسیته بنزن ۸۶۵ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و بازده مکانیکی پمپ ۷۰٪ باشد توان پمپ چند وات است (9/8 = g) S γγ. Δ/2. * \ Y'Y2|A . Y. V・YAY .Y γ Δ24/γ. \ ۱۶- در مورد مخازن استاندارد دارای همزن ، کدام عبارت صحیح است؟
۱. معمولا عمق مایع دو برابر قطر مخزن است. ۲. معمولا عمق مایع تقریبا با قطر مخزن برابر است.
۳. معمولا عمق مایع بیشتر از قطر مخزن است. ۴. معمولا عمق مایع کمتر از قطر مخزن است.
۱۷- کدام دسته از وسایل اندازه گیری زیر جریان را بر مبنای سطح می سنجند؟
۱. روتامترها ۲. نازلی ها ۳. وانتوری مترها ٠٢ لوله هاى پيتو
۱۸- در یک روتامتر، از تقسیم وزن شناور بر حداکثر سطح مقطع عرضی آن در راستای افقی، کدام پارامتر زیر حاصل می شود؟
۱. اختلاف فشار در قسمت پایین روتامتر ۲. اختلاف فشار در قسمت بالای روتامتر ۳. اختلاف فشار دراطراف شناور ۰۴ فشار مطلق در اطراف شناور ۱۹- هدایت حرارتی در جامدات بر اساس کدام یک از قوانین زیر می باشد؟
۱. قانون پاسکال ۲. قانون فوریه ۳. قانون آووگادرو آ قانون بولتزمن
(). "וו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
- i oth C ight A . www20FILEORGo- عاخ دانشحه پیام نو
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
۱۳- در مورد عدد رینولدز بحرانی پایینی ، کدام عبارت زیر صحیح است؟ ۱. مقدار آن برای جریان سیال در لوله خمیده بیشتر از مستقیم است. ۲. مقدار آن در یک لوله یکنواخت مستقیم با زبری زیاد می تواند کمتر از ۱۰۰۰ باشد. ۳. مقدار آن در لوله های واگرا نسبت به لوله های مستقیم بیشتر می باشد. ۴. مقدار آن در لوله های همگرا نسبت به لوله های مستقیم کمتر می باشد.
2 - "هرگاه آب در دمای ۷۵ درجه فارنهایت و با ویسکوزیته سینماتیک ماه 1/00x10 در لوله ای مستقیم با قطر
یکنواخت و زبری معمولی به شعاع ۰/۱ اینچ جریان داشته باشد سرعت بحرانی این آب چند فوت بر ثانیه است؟ (راهنمایی:
عدد رینولدز بحرانی را ۲۰۰۰ در نظر بگیرید.)
..] \ . Y. ./Y . Y. \|Y Y Y/f . ) ۱۵- در یک سیستم طراحی شده ، بنزن با دبی ۹ متر مکعب بر ساعت پمپ می شود. اگر بلندای پمپ ۳۴ متر و دانسیته بنزن ۸۶۵ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و بازده مکانیکی پمپ ۷۰٪ باشد توان پمپ چند وات است (9/8 = g) S γγ. Δ/2. * \ Y'Y2|A . Y. V・YAY .Y γ Δ24/γ. \ ۱۶- در مورد مخازن استاندارد دارای همزن ، کدام عبارت صحیح است؟
۱. معمولا عمق مایع دو برابر قطر مخزن است. ۲. معمولا عمق مایع تقریبا با قطر مخزن برابر است.
۳. معمولا عمق مایع بیشتر از قطر مخزن است. ۴. معمولا عمق مایع کمتر از قطر مخزن است.
۱۷- کدام دسته از وسایل اندازه گیری زیر جریان را بر مبنای سطح می سنجند؟
۱. روتامترها ۲. نازلی ها ۳. وانتوری مترها ٠٢ لوله هاى پيتو
۱۸- در یک روتامتر، از تقسیم وزن شناور بر حداکثر سطح مقطع عرضی آن در راستای افقی، کدام پارامتر زیر حاصل می شود؟
۱. اختلاف فشار در قسمت پایین روتامتر ۲. اختلاف فشار در قسمت بالای روتامتر ۳. اختلاف فشار دراطراف شناور ۰۴ فشار مطلق در اطراف شناور ۱۹- هدایت حرارتی در جامدات بر اساس کدام یک از قوانین زیر می باشد؟
۱. قانون پاسکال ۲. قانون فوریه ۳. قانون آووگادرو آ قانون بولتزمن
(). "וו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. رسیداسی
•A:... • مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
کاخ دانشحه پیام نو
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ۱. انتقال گرما از محصولات احتراق به آب داخل لوله های یک بویلر یک انتقال ناپایاست. ۲. انتقال گرما از سیال داغ به سیال سرد در یک مبدل حرارتی یک انتقال ناپایاست. ۰۲ گرم و سرد شدن بویلرها در دوره زمانی خاصی برای رسیدن به دمای مطلوب یک انتقال پایاست.
۰۴ گرم و سرد شدن خانه در طی ۲۴ ساعت (یک شبانه روز) یک انتقال ناپایاست.
۲۱- هدایت پذیری گرمایی گازها در دمای پایین چه نسبتی با دمای مطلق گاز دارد؟ ۱. متناسب با دمای مطلق گاز است ۲. متناسب با توان دوم دمای مطلق گاز است
۳. متناسب با توان چهارم دمای مطلق گاز است ۲. متناسب با جذر دمای مطلق گاز است
" از دیواره ای به پهنای یک متر، گرما با شدت ثابت ,20KV در جهت X به صورت پایا منتقل می شود. در صورتی که
دمای سمت گرمتر دیوار ) " و هدایت پذیری دیوار 73W باشد، دمای دیوار در فاصله ۳۰ سانتی متری از قسمت سردتر چند درجه سانتی گراد است؟
\ YN/Y t ኣflz .የ )・人/YY .Y 入·/人.1
۲۳- در سیستمی ، انتقال گرما در دو جهت X و لا صورت می گیرد. در صورتی که این سیستم ناپایا و فاقد منبع تولید گرما باشد معادله دیفرانسیل توزیع دمایی آن کدام است؟
T_OT_OT T 9T_LT )
Οχ" ΟΥ" "Οτ δx" δΥ"α θτ 0°T_0°T _0T ‘ TI_0 ' Οχ" ΟΥ" Οτ Οχ" ΟΥ"
۲۴- کدام یک از معادلات زیر ، شکل بی بعد توزیع دما در یک استوانه با منبع گرمایی را نشان می دهد؟
- ャ ...Y ! ! -1-(s) T-T = (R: - ( ) T. —T. 4k T – T 2 . " 2 .* -=1-- ||-೧ T – T. L dro r dr K φ וו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۴ از" .)(
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :