نمونه سوال درس روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


- i oth . WWy 20FIEE.ORG con کاخ دانشحله پیام نو کارشناسی
\የ:የል مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۴۱
۱- کدامیک در مورد کتابخانه دیجیتالی نادرست است؟ ۱. کتابخانه دیجیتالی جایگزینی برای کتابخانه سنتی است. ۲. کتابخانه دیجیتالی بخش الحاقی کتابخانه سنتی است. ۳. کتابخانه دیجیتالی شکل الکترونیکی کتابخانه سنتی است. ۴. کتابخانه دیجیتالی خدمات خود را به گروه ویژه ای از کاربران ارائه می کند. ۲- در وبگاه علم، کدامیک نمایه ارجاعات علوم اجتماعی است؟ ISI f A&HSCI . Y. SSCI . Y SCIE . ۳- موضوع بانک اطلاعاتی CAB ADStraClS در کدام زمینه علوم است؟ ۱. مهندسی آ، ریاضی ٠٢ کشاورزی ۲. شیمی ۴- کدامیک در مورد Taylor & FranciS درست است؟ ۱. یکی از مهم ترین ناشران مجله در زمینه های مختلف علوم در دنیا است. ۲. یکی از جذاب ترین و مهمترین بخش های کتابخانه دیجیتالی است. ۳. یکی از مهم ترین ناشرین مجله و منابع الکترونیکی در زمینه پزشکی است. ۴. یکی از مراجع مهم علوم پایه در رشته فیزیک و علوم وابسته به آن است. ۵- کدامیک دایره المعارف اختصاصی شیمی است؟ Mc (raw Hill Encyclopedia of Science and Technology .) The New Encyclopedia of Britannica . Y Kirk. Othmer Encyclopedia of Chemical Technology .Y Thorp's Dictionary of Applied Chemistry t ۶- کدامیک مشهورترین هندبوک در زمینه شیمی معدنی است؟ Gmelin : f Ullmanns . Y Vogel Y CRC . ) ۷- مجله American Journal Of BiOethiCS در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تعداد ۵۶ مقاله به چاپ رسانده است. در همین سال ها تعداد ارجاعات به این مجله ۱۳۴ بار بوده است. ضریب تاثیر این مجله کدام است؟
\/\ १% . ि .|f W ^ , ፕ Y/w१Y . Y Y|S. A . )
()f ()"ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۳
***
کاخ دانشحله پیام نو
æ tbd | ×wih . WWW20FILE:ORG کاو شنا >- رسیداسی
\የ:የል مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۴۱
۸- در ایران که ثبت اختراع به روش اعلامی است، کدامیک درست است؟ ۱. اختراع می تواند توسط شخصی دیگری در کشوری دیگر به ثبت رسیده باشد. ۲. مالکیت مخترع بر اختراع خود قطعی می باشد. ۲. اداره مالکیت صنعتی مسئول صحت و سقم اختراع است. ۲. سند اختراع به نام مخترع صادر نمی شود. ۹- کدامیک از منابع اطلاعاتی جزو سندهای اولیه است؟ ۱. مونوگراف ها ۲. مجله های مروری ۳. استانداردهای چاپ شده ۴. ثبت اختراع ۱۰- در یک چکیده، بعد از شماره چکیده کدامیک نوشته می شود؟ ۱. نام نویسنده یا نویسندگان ۲. عنوان نشریه ۳. عنوان چکیده ۲. شماره جلد چکیده های شیمی ۱۱- کدام نمایه در شماره های هفتگی چکیده های شیمی وجود دارد؟ ۱. نمایه راهنما ۲. نمایه کلیدواژه ۳. نمایه مواد شیمیایی ۴. نمایه سیستم های حلقوی ۱۲- برای کسب اطلاعاتی در مورد اسید سیتریک، به کدام نمایه از چکیده های شیمی می توان مراجعه کرد؟ ۱. نمایه موضوعی عام ۲. نمایه فرمولی ۳. نمایه سیستم های حلقوی ۴. نمایه مواد شیمیایی ۱۳- در نمایه ثبت اختراع، کد دو حرفی که قبل از شماره ثبت اختراع می آید، مربوط به کدامیک است؟ ۱. نشان می دهد آن اختراع زیر پوشش کدام قانون قرار دارد. ۰۲ مربوط به شماره چکیده ثبت اختراع است. ۳. نشان می دهد ثبت اختراع در کدام مرحله است. ۴. نام کشوری است که اختراع در آن به ثبت رسیده است. ۱۴- بزرگ ترین منابع استانداردهای توافقی و اختیاری در دنیا کدام است؟ USP , f ASTM . Y ISO Y DIN . ()f ()"ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۲ از ۳
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE:ORG کاخ دانشحله پیام نو کارشناسی
\የ:የል مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۴۱
۱۵- استاندارد ایزو ۹۰۰۰ برای کدام موارد تدوین شده است؟ ۱. استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت ۲. استاندراد بین المللی در اجرای سیستم های زیست محیطی ۳. ارزیابی ایمنی و بهداشت شغل
۲. معیاری برای فعالیت سازمان های بازرسی کننده
۱۶- اندازه های کاغذ سری A، اولین بار توسط کدام استاندارد معرفی شده است؟ USP , f ISO . Y. DIN , Y EP . ) ۱۷- MerCK چه نوع منبع اطلاعاتی است؟ ۱. کاتالوگ محصولات شرکت مرک است. آهندبوک جامعی از ترکیبات شیمیایی است. ۳. استاندارد دارویی در آلمان است. ۲. یکی از کامل ترین منابع جهت آنالیز ترکیبات است. ۱۸- در بخش خلاصه یک مقاله پژوهشی، به کدامیک اشاره نمی شود؟ ۱. مراجع ۲. نظریه ۳. روش ها ۴. نتایج ۱۹- در کدام بخشی از مقاله پژوهشی، پژوهشگر یافته های علمی خود را به صورت مختصر و مفید ذکر می کند؟ ۱. نتایج و بحث ۲. مقدمه ۳. نتیجه گیری ۴. نظریه ۲۰- مطالب سایت http://jChenned.Chem.WiSe.edui در کدام مورد است؟ ۱. معرفی کننده eBOOK برای رشته شیمی است. آسایت اطلاع رسانی در زمینه علم شیمی است.
*. مجله آموزشی شیمی است. f راهنمای حرفه ای در شیمی است.
()f ()"ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :