نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIE E. ORG . - :/ץף"וו
?"s دانشكاء پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- کدامیک نشان دهنده خاصیت ذره ای تابش الکترومغناطیسی است؟ ۱. پراش ۰۲ شکست نور ۳. تداخلی ۰۴ اثر فوتوالکتریک ۲- جذب کدام تابش فقط باعث تغییرات چرخشی می شود؟ ۱. امواج رادیویی ۲. اشعه X ۳: میکروموج ۴ - امواج زیرقرمز
۳- توان تفکیک یک شبکه پراش در کدام حالت بیشتر است؟
۱. تعداد شیارها کمتر و فاصله آنها بیشتر باشد. ۲. تعداد شیارها و فاصله آنها بیشتر باشد. ۳. تعداد شیارها بیشتر و فاصله آنها کمتر باشد. ۲. تعداد شیارها و فاصله آنها کمتر باشد.
۴- در NMR تبدیل فوریه عموما نسبت علامت به لرزشی متناسب با کدام موارد زیر است؟ ۱. ریشه دوم پالسی ها ۲. توان دوم پالسی ها ۳. تعداد پالسی ها ۴. دو برابر پالس ها
۵- کدام آشکارسازهای زیر غیر گزیننده هستند؟
۱. آشکارسازهای فوتوالکتریکی ۲. صفحات عکاسی ۳. ترموکوپل ها ۴. آشکارسازهای فوتوتکثیر کننده
۶- کدامیک جزء قواعد گزینشی در طیف بینی ماوراء بنفش - مرئی نیست؟
) . 0 = ωl, Δs ۲. تقارن حالت ابتدایی و نهایی یکی باشد. ۳. اوربیتال های ابتدایی و نهایی همپوشانی داشته باشند. ۴. مولکول قطبی باشد.
۷- کدام انتقال از همه انرژی بیشتری دارد و در ناحیه ماوراء بنفش خلاء مشاهده می شود؟
π-> π' n -> π' " σ-> σ' " n -> σ' ) ۸- در طیف سنجی ماوراء بنفش - مرئی، کدامیک در A بالاتری مشاهده می شود؟
CH,I * CH,Br y CH,CI V CH, F .)
۹- اگر به یک مولکول دارای رنگساز، رنگیار وصل شود، کدام موارد زیر صحیح است؟ ۱. جذب به سمت طول موج های بلندتر جا به جا می شود و شدت آن افزایش می یابد. ۲. جذب به سمت طول موج های کوتاهتر جا به جا می شود و شدت آن افزایش می یابد. ۳. جذب به سمت طول موج های بلندتر جا به جا می شود و شدت آن کاهش می یابد. ۴. جذب به سمت طول موج های کوتاهتر جا به جا می شود و شدت آن کاهش می یابد.
A. ץ.."ץ"ו. ו. ון. ו- \ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۱ از
***
WWWy 20FIE E. ORG . - :/ץף"וו
?"s = انشتحاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
۱۰- کدامیک از عوامل حقیقی انحراف از قانون بیر-لامبرت محسوب می شود؟ ۱. نور سرگردان ۲. پلیمری شدن ۳. تغییر درجه حرارت ۴. تغییر ضریب شکست ۱۱- روش نسبت مولی در طیف بینی ماوراء بنفش - مرئی به چه منظوری به کار می رود؟ ۱. تعیین سرعت واکنش ۳. تعیین استوکیومتری واکنش ۴. تعیین ثابت تعادل واکنش ۱۲- در کدام آشکارساز به کار رفته در طیف سنجی ماوراءبنفش - مرئی از دی نود استفاده می شود؟
۱. فوتولوله ۲. سد لایه ۰۲ فوتوتکثیرکننده ۴ - پیروالکتریک
۱۳- با تغییر حلال از غیر قطبی به قطبی انتقال های Zr چ- Zr و Zr چ- n چگونه تغییر می کنند؟ ۱. انتقالی های Zr چ- Zr به سمت انرژی کمتر و انتقال های Zr چ- n به سمت انرژی بیشتر جا به جا می شوند. ۲. انتقال های Zr چ- Zr به سمت انرژی بیشتر و انتقال های Zr چ- n به سمت انرژی کمتر جا به جا می شوند. ۳. انتقال های Zr چ- Zr و انتقال های Zr چ- n به سمت انرژی بیشتر جا به جا می شوند. ۲. انتقال های Zr چ- Zr و انتقال های Zr چ- n به سمت انرژی کمتر جا به جا می شوند.
۱۴- برای مولکولی استیلن (CH2) چند شکل ارتعاشی پیش بینی می کنید؟
\ Y t ү ү 2 . Y * . )
۱۵- ارتعاش کششی کدامیک از موارد زیر در عدد موجی بالاتری مشاهده می شود؟ (ON :C.H)
C–H t C–N . Y. C – O Y C – C . ) ۱۶- در کدام موارد زیر انرژی نور پراکنده شده کمتر از انرژی نور تابیده است؟
۱. پراکندگی تیندالی ۲. پراکندگی رالی ۰۳ خطوط استوکس ۲. خطوط آنتی استوکسی ۱۷- کدامیک منبع نوری در طیف بینی زیر قرمز است؟
۱. لامپ دوتریم ۲. لیزر ۳. گلوبار ۴. لامپ بخار جیوه ۱۸- کدام آشکارساز در FT - IR کاربرد فراوانی دارد؟
۱. فوتوتکثیرکننده ٠٢ فوتوولتايی ۰۳ پیروالکتریک ۴۔ پنوماتیک
ץ.."ץ"ו. ו. ון. ו- \ نیمسال دوم of—"\"\ = صفحه ۲ از ۵
***
WWWy 20FIE E. ORG . - :/ץף"וו
?"s = انشتحاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
۱۹- برای به دست آوردن طیف IR پارچه ها، چسب ها، مواد اسفنجی و پلاستیک ها از کدام روش استفاده می شود؟
۱. قرصی KBr ۲. روش مل
۳. انعکاسی کلی تضعیف شده ۰۴ سلول ضخامت متغیر
۲۰- در کدام روش طیف سنجی نیاز به منبع نوری اولیه نیست؟ ۰۱ طیف سنجی جذب اتمی ۲. طیف سنجی نشر شعله ای ۰۳ طیف سنجی فلوئورسانس اتمی ۰۴ طیف سنجی رامان ۲۱- در مقایسه شعله اکسید نیترو- استیلن نسبت به هوا- استیلن کدام مورد زیر صحیح است؟ ۱. منجر به تشکیل اکسیدهای دیرگداز می شود. ۲، جمعیت و فراوانی اتمهای خنثی در حالت پایه بیشتر است. ۳. علامت های جذب اتمی در آن تقویت می گردد.
.Y . برای اندازه گیری های نشر شعله ای مناسب تر است.
ץץ– در طیف سنجی جذب اتمی برای انتقال ,So-!S' نسبت ు است؟ 0 1 t 3 . r 2 . Y 1 . ) 3 1. 1. 2 ۲۳- منبع نور مناسب برای طیف سنجی جذب اتمی کدام است؟ ۱. پیچه نیکروم ۲. تابشگر نرنست ۳. لامپ کاتد توخالی ۴. لامپ بخار جیوه
۲۴- در طیف سنجی جذب اتمی به کدام روش می توان خطای جذب اضافی ناشی از شعله را حذف کرد؟ ۱. با استفاده از تزریق سفید ۲. با استفاده از برشگر چرخان ۳. با استفاده از منابع پیوسته ثانوی ۲. با استفاده از تکفام ساز قوی ۲۵- کدام هسته ناچرخنده است و 0 = I دارد؟ 炉 . Y. 烷c r ov ャ {Н . Y
۱. امواج زیر قرمز آ، امواج رادیویی ۳. امواج میکروموج ۴ - امواج ماوراء بنفش
ץ.."ץ"ו. ו. ון. ו- \ نیمسال دوم AY"—of"\ = صفحه ۳ از ۵
***
WWWy 20FIE E. ORG . - :/ץף"וו
?"s دانشكاء پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
۲۷- کدام گزینه صحیح می باشد؟ ۱. استفاده از میدانهای مغناطیسی بالا باعث فزونی بولتزمن می شود. ۲. مکانیسم آسایش اسپین-اسپین در مورد گازها و مایعات عمل می کند.
۳. مکانیسم آسایش اسپین- شبکه در جامدات بسیار موثر است.
1 -- -- برهمکنش های بین دو قطبی های مغناطیسی هسته ای و چهار قطبی های الکتریکی هسته ای در هسته هایی با چ < 1 باعث افزایش شدت علائم NMR می شود.
۲۸- ماده استانداردی که معمولا در NMR به کار می رود، چیست؟
TMS . f FID . * CDCI, Y CCI, .۲۹- کدامیک در طیف HNMR در میدان پایین تری مشاهده می شود؟
CHCI, * CH,CI, .v CH,CI V CCI, .۳۰- در طیف سنجی جرمی در مورد نمونه های معدنی تبخیر نشدنی از قبیل آلیاژهای فلزی یا ته مانده های یونی دیرگداز از کدامیک برای یونش استفاده می شود؟
t
۱. منبع برخورد الکترونی ۲. منبع جرقه ای ۳. منبع یونش شیمیایی منبع یونش در میدان
۳۱- نمونه های جامد دیر جوش یا نمونه هایی که نسبت به حرارت حساس هستند به کدام روش وارد دستگاه طیف سنج جرمی
می شوند؟ ۱. سیستم ورودی مستقیم ۲. سیستم ورودی منقطع ۳. با استفاده از روشی GC-MS ۲. با استفاده از جدا کننده جت
۳۲- قدرت تفکیک کدامیک بیشتر است؟ ۱. طیف سنج جرمی تمرکز یگانه ۰۳ طیف سنج جرمی زمان پرواز ۳. طیف سنج جرمی چهار قطبی ۴. طیف سنج جرمی تمرکز دوگانه ۳۳- اگر در کروماتوگرافی فاز ساکن یک مایع قطبی و فاز متحرک یک مایع غیرقطبی باشد، کروماتوگرافی از چه نوعی است؟ ۱. کروماتوگرافی تقسیمی فاز معکوس آ کروماتوگرافی تقسیمی فاز نرمال ۰۳ کروماتوگرافی جذبی ۰۴ کروماتوگرافی تعویض یونی ۳۴- اگر برای نمونه ای i = 13 min و 2min = ( 1 باشد، فاکتور ظرفیت برای این نمونه چقدر است؟ A t Δ/Δ . Υ 2/Δ.Υ \ \ . )
ץ.."ץ"ו. ו. ון. ו- \ صفحه ۴ از ۵
= نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :