نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :
عنوان درس : شیمی تجزیه 2
نام این شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است کدام گزینه در مورد واکنش در یک پیل الکتروشیمیایی صحیح است؟ ۱. واکنش در توده محلول انجام می شود. ۲. واکنش کاهش در آند و اکسایش در کاتد اتفاق می افتد. ۳. واکنشی در سطح مشترک الکترود - محلول انجام می شود. ۴. واکنش در لایه مضاعف الکتریکی انجام می شود. " - کدام گزینه از مشخصات الکترود استاندارد هیدروژن است؟ ۱. میله ای از فلز پلاتین در محلول دارای یون هیدروژن قرار داده می شود. ۲. در شرایط استاندارد، گاز هیدروژن با فشار یک اتمسفر به روی سطح پلاتین سیاه که در محلول دارای یون هیدروژن با فعالیت یک مولار قرار گرفته، هدایت می شود. ۳. در شرایط استاندارد (دمای 45 درجه سانتیگراد و فشار هوای یک اتمسفر) گاز هیدروژن روی میله پلاتین جذب می شود و سپس در محلول دارای یون هیدروژن قرار داده می شود. آن در شرایط استاندارد، گاز هیدروژن با فشار یک اتمسفر در محلول دارای یون هیدروژن قرار داده می شود. " پتانسیل الکترود مس در محلولی که فعالیت یون مس برابر 001/O مولار است کدام است؟ پتانسیل استاندارد الکترود مس 0/34 ولت است.
0/251.۱ ولت ۲. 0/307 ولت ۳. 429 O- ولت ۴. 0/429 ولت
کدام الکترود نوع اول زیر پتانسیل بسیار پایدار و تکرارپذیر ندارد؟
۱. الکترود نقره ۲. الکترود جیوه ۳ - الکترود مس ۴. الکترود آهن
* برای اندازه گیری یون کلرید با یک الکترود یون گزین، کدام الکترود به عنوان الکترود شاهد ترجیح دارد؟ ۱. الکترود کالومل نرمالی ۲. الکترود کالومل اشباع
۳. الکترود نقره - نقره کلرید ٢. الکترود جيوه – جيوه (l) سولفات
" کدامیک بزرگترین خطای قلیایی را به وجود می آورد؟ ۱. سدیم ۲. پتاسیم ۰۳ لیتیم ۴۔ کلسیم " کدام گزینه از مزایای الکترود شیشه ای نیست؟ ۱. هیچ ماده آلاینده ای از این الکترود وارد محلول مورد سنجش نمی شود. ۲. مواد اکسنده یا کاهنده مزاحمتی روی الکترود ندارند. ۳. آن را می توان به اندازه کوچک ساخت و در حجم های بسیار کم محلول ها نیز قرار داد. ۴. به علت داشتن لایه آب پوشیده بیرونی و درونی، طول عمر کمی دارد و به سرعت مسموم می شود. صفحه 1 از 7
1032704 1010/10 نیمسال دوم 94 -1393
***
WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :
عنوان درس : شیمی تجزیه 2
نام این شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
入 کدام گزینه در مورد استفاده از قرصی فشرده به عنوان غشای حالت جامد در الکترودهای یون گزین صحیح است؟ ۱. برای افزایش مقاومت مکانیکی این قرصی ها، از یک ماده غیر فعال، همراه با بلور یونی موجود در قرصی استفاده می شود. ۲. چون ضخامت این قرص ها زیاد است، محلول مورد سنجش وارد الکترود نمی شود. ۳. الکترودهای یون گزین دارای قرصی فشرده هنگام استفاده شکنندگی ندارند. ۴. هنگام استفاده از قرصی فشرده باید مقدار زیادی ماده اتصال دهنده به کار برد تا باعث تماس دانه های بلور یونی درون غشاء به یکدیگر
شود.
" کدام مورد از شرایط روش پتانسیل سنجی است؟ ۱. با تغییر پتانسیل الکتریکی پیل گالوانی، جریان الکتریکی عبور کرده از محلول که متناسب با غلظت است اندازه گیری می شود. ۲. نیروی الکتروموتوری پیل گالوانی زمانی که جریان الکتریکی از آن عبور نمی کند، یعنی در جریان صفر، اندازه گیری می شود. ۳. نیروی الکتروموتوری پیل گالوانی زمانی که جریان الکتریکی متغیری از آن عبور می کند، اندازه گیری می شود.
۴. با عبور جریان الکتریکی ثابت از محلول، نیروی الکتروموتوری آن اندازه گیری و مطابق رابطه نرنست به غلظت ارتباط داده می شود.
نقش مواد تنظیم کننده قدرت یونی در محلول مورد سنجش با روش های الکترو تجزیه ای چیست؟ ۱. باعث کاهش مقاومت محلول در برابر عبور جریان الکتریکی و در نتیجه افزایش حساسیت روش می شود. ۲. باعث می شوند که بتوان در معادله نرنست به جای فعالیت از غلظت استفاده کرد. ۳. باعث می شوند که در معادله نرنست به جای غلظت از فعالیت استفاده شود و نتایج واقعی تری حاصل شود. آ، باعث می شوند که گونه مورد تجزیه (آنالیت) در پتانسیل تعادلی خود در واکنش الکتروشیمیایی شرکت کند.
در مورد روش افزایش استاندارد در پتانسیل سنجی کدام گزینه درست است؟
۱. روش تفریق استاندارد نسبت به روش های افزایش استاندارد کاربرد بیشتری دارد، زیرا برای نمونه های مختلف قابل استفاده است.
۲. روش افزایش استاندارد، در مواقعی که مقدار آنالیت در نمونه زیاد بوده و دارای مقدار کمی یون مزاحم است استفاده می شود. ۳. روش افزایش استاندارد متعدد در مواقعی که نمونه دارای مقادیر زیادی یون مزاحم است استفاده می شود.
۲. چون روش افزایش استاندارد وقت گیر است و امکان آلودگی نمونه وجود دارد، کمتر از روش نمودار درجه بندی کاربرد دارد.
صفحه 2 از 7
= 1993-94 **** = 10101101.032704
***
WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :
عنوان درس : شیمی تجزیه 2
نام این شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
入 کدام گزینه در مورد استفاده از قرصی فشرده به عنوان غشای حالت جامد در الکترودهای یون گزین صحیح است؟ ۱. برای افزایش مقاومت مکانیکی این قرصی ها، از یک ماده غیر فعال، همراه با بلور یونی موجود در قرصی استفاده می شود. ۲. چون ضخامت این قرص ها زیاد است، محلول مورد سنجش وارد الکترود نمی شود. ۳. الکترودهای یون گزین دارای قرصی فشرده هنگام استفاده شکنندگی ندارند. ۴. هنگام استفاده از قرصی فشرده باید مقدار زیادی ماده اتصال دهنده به کار برد تا باعث تماس دانه های بلور یونی درون غشاء به یکدیگر
شود.
" کدام مورد از شرایط روش پتانسیل سنجی است؟ ۱. با تغییر پتانسیل الکتریکی پیل گالوانی، جریان الکتریکی عبور کرده از محلول که متناسب با غلظت است اندازه گیری می شود. ۲. نیروی الکتروموتوری پیل گالوانی زمانی که جریان الکتریکی از آن عبور نمی کند، یعنی در جریان صفر، اندازه گیری می شود. ۳. نیروی الکتروموتوری پیل گالوانی زمانی که جریان الکتریکی متغیری از آن عبور می کند، اندازه گیری می شود.
۴. با عبور جریان الکتریکی ثابت از محلول، نیروی الکتروموتوری آن اندازه گیری و مطابق رابطه نرنست به غلظت ارتباط داده می شود.
نقش مواد تنظیم کننده قدرت یونی در محلول مورد سنجش با روش های الکترو تجزیه ای چیست؟ ۱. باعث کاهش مقاومت محلول در برابر عبور جریان الکتریکی و در نتیجه افزایش حساسیت روش می شود. ۲. باعث می شوند که بتوان در معادله نرنست به جای فعالیت از غلظت استفاده کرد. ۳. باعث می شوند که در معادله نرنست به جای غلظت از فعالیت استفاده شود و نتایج واقعی تری حاصل شود. آ، باعث می شوند که گونه مورد تجزیه (آنالیت) در پتانسیل تعادلی خود در واکنش الکتروشیمیایی شرکت کند.
در مورد روش افزایش استاندارد در پتانسیل سنجی کدام گزینه درست است؟
۱. روش تفریق استاندارد نسبت به روش های افزایش استاندارد کاربرد بیشتری دارد، زیرا برای نمونه های مختلف قابل استفاده است.
۲. روش افزایش استاندارد، در مواقعی که مقدار آنالیت در نمونه زیاد بوده و دارای مقدار کمی یون مزاحم است استفاده می شود. ۳. روش افزایش استاندارد متعدد در مواقعی که نمونه دارای مقادیر زیادی یون مزاحم است استفاده می شود.
۲. چون روش افزایش استاندارد وقت گیر است و امکان آلودگی نمونه وجود دارد، کمتر از روش نمودار درجه بندی کاربرد دارد.
صفحه 2 از 7
= 1993-94 **** = 10101101.032704
***
WWW20FIE E. ORG .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :
r
توان ران: شیمی تجزیه 2
رشته تحصيليLIد درس : ېې
شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
" کدام گزینه در مورد روش های پتانسیل سنجی درست است؟
۱. چون قرار دادن الکترودها در محلول ساختار محلول را خراب نمی کند، جزء روش های غیر مخرب است. ۲. این روش را نمی توان برای تجزیه نمونه های آب و بخارات فرایندهای صنعتی، به صورت پیوسته استفاده کرد. ۳. به علت وجود پتانسیل اتصال مایع و چون نمی توان آن را کاهش داد، اغلب از صحت خوبی برخوردار نیستند.
۲. سنجش های حجمی پتانسیل سنجی برای واکنش های اکسایش - کاهش کاربرد دارد ولی برای سایر سنجش ها نمی توان به کار برد.
" پتانسیل سلول گالوانی در نقطه هم ارزی، در تیتراسیون 50 میلی لیتر محلول 01/O مولار آهن (II) با محلول 0/01 مولار (E. =0.8V, E. = 1.5V( کدام است؟ )IV( سریم
Fe'°/Fe'? Ce“/Ce” +2 十4 +3 +3 Fe'* + Ce "" <=ỳ Fe" + Ce
۱. 1/15 ولت ۲. 1/06 ولت ۳. 1/10 ولت ۴. 1/03 ولت
" کدام گزینه جزء مزایای سنجش حجمی به روش دیفرانسیلی نیست؟
۱. به الکترود مرجع نیاز ندارد. ۰۲صحت آن در حد پتانسیل سنجی مستقیم است. ۲. در نقطه هم ارزی قله نوک تیز ایجاد می شود.
آن نیاز به پل نمکی ندارد و در نتیجه پتانسیل تماسی حذف می شود.
* هنگام الکترولیز، امکان انجام کدام واکنش در آند وجود دارد؟ ۱. مسی (II) به مس فلزی ۲. سرب (II) به سرب (IV) ۳. منگنز (IV) به منگنز (II) ۴. آهن (III) به آهن (II) " در مورد اضافه ولتاژ فعالسازی کدام گزینه درست است؟ ) ... مقدار اضافه ولتاژ فعالسازی به جنسی الکترود و حالت فیزیکی آن بستگی ندارد و به مساحت سطح الکترود، درجه حرارت و دانسیته جریان بستگی دارد. ۲. این اضافه ولتاژ از اختلاف غلظت آنالیت در مجاور سطح الکترود، به علت واکنش الکترودی و توده محلول ناشی می شود. ۳. این اضافه ولتاژ از مرحله کند واکنش های الکترودی ایجاد می شود و در حالت هایی که آزاد شدن گاز در الکترود اتفاق می افتد، حاصل می شود.
۴. در اثر واکنش های مختلف مزاحم که در آند و کاتد اتفاق می افتند، ایجاد شده و با استفاده از یک کاتالیزور می توان آن را کاهش داد.
1010/101032704 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 3 از 7
***
= انشتا» پیام تور 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
WWW20FIE E. ORG ಸ್ತ್ರಿ!!ooSpose .
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :
عنوان درسی
شیمی تجزیه 2
نام این شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
" " الکترولیز 20 میلی لیتر محلول سولفات مس 0/001 مولار به مدت 30 دقیقه در جریان ثابت 2 میلی آمپر انجام شده است. غلظت سولفات مسی در محلول نهایی کدام است؟ عدد فاراده 96500 کولن است.
3.7 X 10 ^ M f 1.9x1O~° M . W 1.3x10~°M . V. 6.7×10°M . )
* • — ” “ *. 一 \入 کدام روش الکترو تجزیه ای در مجموعه روش های ماکروالکترولیز است؟ ۱. کولن سنجی ۲. پلاروگرافی ۲. ولتامتری چرخه ای ۴. ولتامتری با الکترود چرخان
مهمترین نقش الکترولیت کمکی (بی تفاوت) در روش پلاروگرافی چیست؟
۱. افت اهمی را کم کند و جریان الکتریکی قابل ملاحظه ای از محلول عبور کند. ۲. نقاط ماکزیممی را که در پلاروگرام ایجاد می شوند، حذف کند. ۳. سهم جریان نفوذ را زیاد و سهم جریان مهاجرت را کاهش دهد. ۴. سهم جریان مهاجرت را نسبت به جریان های نفوذ و همرفت افزایش دهد.
" کدام گزینه تعریف صحیح پلاروگرافی است؟
۱. نوعی پتانسیل سنجی است که در آن الکترود کار الکترود قطره جیوه است. ۲. نوعی ولتامتری است که در آن از الکترود دیسک چرخان به عنوان الکترود کار استفاده می شود. ۳. نوعی آمپرسنجی است که در آن الکترود قطره جیوه به عنوان الکترود کار در آند استفاده می شود. ۴. نوعی ولتامتری است که در آن الکترود قطره جیوه به عنوان الکترود کار در کاتد استفاده می شود.
" در مورد I در پلاروگرافی، کدام گزینه درست است؟
۱. با افزایش غلظت آنالیت، I زیاد می شود. آن را به ماهیت آنالیت بستگی دارد و برای تجزیه کیفی استفاده می شود. ۲. هرچقدر غلظت آنالیت کم باشد، 1 بیشتر می شود.
آن با استفاده از اندازه گیری با علاوه بر شناسایی آنالیت، مقدار آن را نیز می توان تعیین کرد.
1010/101032704 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 4 از 7
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :