نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIE E. ORG . - :/ץף"וו
?"s دانشكاء پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- کدام گزینه زیر در هنگام تشکیل محلول ایده ال در دما و فشار ثابت برقرار است؟
AAmir = 0 . Y. AH mi =0 Y. AG,„;, = 0 ャ ASmix = 0 ." ۲- کدام محلول زیر نا ایده آل با انحراف مثبت است؟
۱. استون - کلروفرم ۲. متانول - بنزن
۰۳ بنزن - تولوئن ۴. مخلوط دو یا چند گاز کاملی
r– یک مول بنزن و یک مول تولوئن را در دمای C 27 و فشار یک اتمسفر با هم مخلوط می کنیم، مخلوط حاصل تقریبا ایده آل است. من , ,AS چند J/mol است؟ کR= 8314//TiOl དཔདe/2 . ༈་ ** . Yʻ የ fም . ' γ γ/ΔΥ. \ ۴- درجه آزادی در یک سیستم دو جسمی که دارای سه فاز در حال تعادل است، چقدر است؟ . Y. \ . r ャ.Y ャ.い ۵- در یک سیستم، دو محلول که هر کدام، یک فاز مستقل بوده و هر یک دارای اجسام شیمیایی A. B. C... این اجسام با
هم واکنش شیمیایی نداده و هر محلول به اندازه یک فاز است. تعداد سازنده های مستقل و درجه آزادی سیستم در دما و
فشار ثابت بترتیب کدام است؟
wor : F ۳۳. ۲و *,\ . Y ۱ ۱. ۳ و ?— در تعادل میان آب و بخار آب ) (H2O )1( e H2O چند متغییر مستقل می تواند وجود داشته باشد؟ * : * * .x. ャ.Y \ . )
۷- معادله کلاپیرون - کلازیوسی در تعادل جامد-جامد کدام است؟
ΔΡ. Τ.ΔV, AP TAH, Y ΔΡ ΔV, AP AH, ΔΤ ΔΗ, ΔΤ ΔV, ДТ Т. ДН, AT TAV,
۸- دمای جوش نرمال آب در D * = latmm برابر 373.15k است. دمای جوش آب در P=1.latm کدام است؟
R=8314//mok AH, =40656Jmol —1
yүү К . f tyy K . Y γιγγ Κ. γ/γγ Κ. )
\•ौ•/\•)•'\११"
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۷
***
WWWy 20FIE E. ORG . - :/ץף"וו
?"s دانشكاء پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
dP —A
علامت = در فرایند تصعید چگونه است؟ dT Y . همواره منفی است.
۲. همواره مثبت است.
r
با توجه به نوع ماده می تواند منفی یا مثبت باشد. ۲. با توجه به شرایط دما و فشار می تواند مثبت یا منفی باشد. ۱۰- سیستم دارای یخ و آب در دمای صفر درجه سلسیوس و در P = latm در حال تعادل است. کدام گزینه، نمی تواند
متغیر باشد؟
۱. دما ۲. فشار レ、Iふ .Y.... ۴. دما یا فشار
۱۱- حداکثر تعداد فازهایی که می تواند در یک سیستم دو جسمی در تعادل باشند کدام است؟
ャ. f Q . Y. * . Y. * . )
O - () - در قانون رائول " " " فازهای مربوط به کمیت "ه" به ترتیب عبارتند از:
Wy ۱. گاز - گاز ۲. مایع - مایع ۳. مایع - گاز ۴. گاز - مایع ۱۳- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. قانون هنری برای حل شونده در محلول های ایده ال کاربرد دارد. ۲. قانون هنری برای حل شونده در محلول های نا ایده ال کاربرد دارد. ۳. قانون هنری برای حل شونده در محلول های رقیق نا ایده ال کاربرد دارد. ۴. قانون هنری برای حل شونده در محلول های ایده ال و نا ایده ال کاربرد دارد.
f\— برای این که در یک سیستم معین، فازی مانند CI با فاز 8 در حال تعادل باشد، کدام گزینه صحیح است؟
Aha=Ah.p "
آن برای برقراری تعادل میبایست شرط مساوی بودن پتانسیل شیمیایی با برقراری تعادل دمایی و فشار نیز همراه باشد. - .* Pa = Po - . Y. Ta =TB Y 1് 4ജി.ഥ = \"\"—AY نیمسال دوم \•ौ•/\•)•'\११"
***
WWWy20FIL E. ORG . ২?"s = انشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
۱۵- کدام گزینه زیر در مورد نقطه آزئوتروپ در محلول دوتایی درست است؟ ۱. در هر محلول دوتایی با انحراف منفی، یک آزئوتروپ مینیمم در دیاگرام T-X موجود است. ۲. در هر محلول دوتایی با انحراف مثبت، یک آزئوتروپ ماکزیمم در دیاگرام T-X موجود است. ۳. دما و غلظت آزئوتروپ ثابت است ۰۲ درجه آزادی در نقطه آزئوتروپ صفر است. ۱۶- کدام موارد زیر در مورد نقطه اتکتیک درست است؟ ۱. درجه آزادی در نقطه اتکتیک صفر است. ۲. دما را در این نقطه می توان تغییر داد. ۳. غلظت را در این نقطه می توان تغییر داد. ۴. این نقطه دارای درجه آزادی معین و مخالف صفر است. ۱۷- رابطه درجه تفکیک یونش کدام است؟ i i Y i – 1 " i – 1 : ) C/コー y 1バー1 y 1バー1 ۱۸- درجه یونش اسید یک ظرفیتی در محلول ۰/۰۱ مولار برابر با ۰/۰۴۳ می باشد ضریب وانت هوف برای آن کدام است؟
\|YN . Y. . IQ . Yo /γώ. Υ \|.fየ .WA— فرمول رسانایی الکتریکی کدام است؟
. Y. L = KAl -W Y . Y L=k* L=" L=k* A l l ۲۰- محلولی نسبت به باریم کلرید و محلول سولفات آهن (III) 0.100 مولال است. قدرت یونی محلول به ترتیب برابر است؟ 0.3m,0.9m - Y 1.5m,0.3m .) 0.9m,0.9m 0.9m, 1.5m V " " در محلول ۰۱/مولال باریم کلرید کدام است؟ .." . . γ/Δ . Υ .2 ) . . . ץ. "ץ \ן . ) \•ौ•/\•)•'\११"
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۷
***
WWWy20FIL E. ORG . SN/
یخ دانشکاه پیام نور. کارشناسی و کارشناسی ارشد W.:*. مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
۲۲- قانون کهلروش در مورد محلول رقیق الکترولیت های ضعیف عبارت است از:
).Y А, “Ү Λ . 1 ۴. هیچکدام
"וץ– قانون حدی دبای هوکل کدام است؟
。ャ ... W
log % =AZ; log % ==AZ; HM1 HM1
Y .* 2 | l l % =–AZ; Ο log % =–AZ; Ο P11 P11
۲۴- محلولی نسبت به Na2SO4 و K2SO4به ترتیب برابر ۰/۱ و ۰/۵ مولال است. قدرت یونی محلول چقدر است؟
ャ. f W人.Y /2 . Υ ... [a . )
۲۵- از محلول روی سولفات ۰۱/مولال در دمای C 25 کدام است؟
\ . . * . Y. • |ምõo/\ .\ • |Wልጻ/\ .Y2— رابطه بین * AG واکنش و ثابت حاصل ضرب حلالیت ترمودینامیکی برابر است با:
_ _, —RT AG . Y o . ) Ksp = e *. AG-ہے Y Ksp هیچ رابطه ای بین ΔG, Κφ وجود ندارد
үү— برای اندازه گیری pH دو محلولی با اختلاف پتانسیل می توان از چه نوع الکترودی استفاده کرد؟ ۱. الکترود دارای غشای شیشه ای همراه با الکترودهای نقره-نقره کلرید و کالوملی ۲. الکترود دارای غشای شیشه ای همراه با الکترودهای نقره-نقره کلرید و پلاتین ۳. الکترود دارای غشای شیشه ای همراه با الکترودهای پلاتین و کالومل
۴. الکترود دارای غشای شیشه ای همراه با الکترودهای پلاتین و پلاتین
\•ौ•/\•)•'\११"
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۷
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :