نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW2pFILE.ORGo. رسیداسی
یخ دانشحله پیام نه. W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : شیمی آلی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰ ۱- سرعت واکنش کدام ترکیب با متوکسید سدیم در متانول کمترین مقدار است؟ ۱. ۱- کلرو ۴-نیتروبنزن ٠٢ کلروبنزن ۱۰۳- کلرو-۲و۴-دی متیل بنزن ۲۰۴- کلرو-۱ و ۳ و۵-تری نیترو بنزن ۲- کورتیزون جزو کدام دسته از ترکیبات طبیعی است؟
۱. فنولی ها ۲. استرویید ها ۳. دی ترپنها ۴. تری ساکاریدها
۳- در آریل هالید مقابل، به ازاء کدام هالوژن (X) امکان همپوشانی اربیتال ۲p هالوژن با سیستم DI حلقه آروماتیک بیشتر
X
I t Br . Y. C1 Y F . )
۴- کدام ترکیب زیر، با آمید سدیم در آمونیاک مایع واکنش استخلاف هسته دوستی آروماتیکی را انجام نمی دهد و به صورت
تغییر نیافته بازیابی می شود؟
ҪН, Y ҪН, . Y Br Br СН, НС НС Br . Y. Br .* СН, сн,
۵- کدام گزینه ترتیب افزایش قدرت اسیدی را به درستی نشان می دهد؟ ١. الکل (فنول (کربوکسیلیک اسید " الکل ( کربوکسیلیک اسید (فنول
" کربوکسیلیک اسید (فنول ( الکل " کربوکسیلیک اسید ( الکل (فنول
ү 3' ۱ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه Υ γ«/Υ γ«Υ"Υ" ΛΔ***
- i oth . www2pfil E.ORGo. کاخ دانشحله پیام نو
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
۶- در واکنش فنول با برم در حلال های ۱، ۲-دی کلرو اتان و آب به ترتیب از راست به چپ چه محصولی حاصل می شود؟
۱. مونو برم دار شدن - دی برم دار شدن ۲. دی برم دار شدن - مونو برم دار شدن
۳. مونو برم دار شدن - تری برم دار شدن ۴. تری برم دار شدن - مونو برم دار شدن ۷- محصول نهایی واکنشی کولاب -اشمیت کدام است؟
۱. سالیسیلیک اسید O۰۲-استیل سالیسیلیک اسید
۰۳ فنیل بنزوآت ٢: رزورسينول
۸- در روش ویلیامسون برای تهیه آریل اترها، آلکیل هالید مورد استفاده باید نوع چند باشد؟ ۱. نوع اول ۲. نوع دوم " : نوع سوم ۲. مستقل از نوع آلکیل هالید است.
۹- کلسترول جزء کدامیک از مواد آلی زیر است ؟
۱. فسفولیپیدها ۲. ترپن ها ۳. استروئیدها ۴. پروستاگلاندین ها
۱۰- محصول اصلی واکنش زیر چیست و از طریق کدام مکانیسم تولید می شود؟
F КОСН, сн,он, 250с NO, OMe . Y OMe . ) مکانیسم افزایش -حذف مکانیسم حذف -افزایش NO, NO, OMe . f OMe . Y مکانیسم حذف -افزایش مکانیسم افزایش - حذف NO, NO,
Υ γ«/Υ γ«Υ"Υ" ΛΔ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۷
***
- i oth C ight A . WWW29FI೬EORG'''' ...
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
۱۱- کدام عبارت در مورد بسپارهای رشد مرحله ای و رشد زنجیری نادرست است؟ ۱. بسپارهای رشد زنجیری قبلاً بسپارهای افزایشی نیز نامیده می شدند. ۲. بسپارهای رشد زنجیری تنها متشکل از اتمهای کربن و دارای اسکلت کربنی هستند. ۳. بسپارهای رشد مرحله ای قبلاً بسپارهای تراکمی نیز نامیده می شدند.
۴. در سنتز بسپارهای رشد مرحله ای، مرحله تشکیل پیوند یک واکنش رادیکالی است.
۱۲- نام تجاری بسپار حاصل از بسپارش مونومرهای تترا فلوئورو اتیلن و آکریلونیتریل به ترتیب کدام است؟
۱. تفلون-ارلون ۲. ارلون-تفلون ٠٢ لوسيت-ارلون ٠٢ تفلون-لوسيت
۱۳- شایعترین نوع شاخه دار شدن چیست و به چه صورتی رخ می دهد؟
۱. شاخه دار شدن کوتاه زنجیر -- درون مولکولی ۲. شاخه دار شدن کوتاه زنجیر - بین مولکولی ۳. شاخه دار شدن بلند زنجیر - درون مولکولی ۲. شاخه دار شدن بلند زنجیر - بین مولکولی
۱۴- تهیه و سنتز کدام نوع بسپارها با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا امکان پذیر است؟
۱. آتاکتیک - سند یوتاکتیک ۲. ایزوتاکتیک - آتاکتیک ۳. ایزوتاکتیک - سند یوتاکتیک ۰۴ سندیوتاکتیک - ایزوتاکتیک- آتاکتیک
۱۵- در پلیمریزاسیون پلی اتیلن در حضور کاتالیزورهای زیگلر-ناتا، مرحله مهم رشد زنجیر شامل تشکیل اجزایی از کدام نوع
می باشد؟ ۱. آلکیل آلومینیوم ۲. آلکیل تیتانیم ۳. آلومینیم کلرید ۴. تیتانیم کلرید
۱۶- بسپارش رادیکالی یکی از منومرها و سپس افزودن مقدار زیادی از منومر دوم منجر به کدام همبسپار می شود؟
۱. تصادفی ۲. متناوب ۰۳ دسته ای آ، پیوندی
۱۷- داکرون از واکنش بین کدام منومرها حاصل می شود؟
۱. دی متیل ترفتالات و اتیلن گلیکولی ۲. دی فنیل کربنات و بیس فنول A ۳. دی متیل ترفتالات و بیسی فنول A ۰۴ دی فنیل کربنات و اتیلن گلیکول
Υ γ«/Υ γ«Υ"Υ" ΛΔ نیمسال دوم AY"—of"\ = صفحه ۳ از ۷
***
- i oth C ight A . WWW29FI೬EORG'''' ...
W.:*. مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
۱۸- کدام عبارت نادرست است؟ ۱. مقدار و شدت رنگ مشاهده شده تابعی از ساختار مولکولی ماده رنگی است. ャ。 در مواد پر رنگ آلی، جهشهای الکترونی معمولاً عبارتند از " بر چ و یا "zr چ- n ۳. رنگ یک ترکیب عمدتاً ناشی از وجود سیستم ZT در آن است. .Y . اگر نوار جذبی مرئی باریک و پر شدت باشد، رنگ مشاهده شده تیره و تار به نظر خواهد رسید.
۱۹- وجود کدام گروه در یک ترکیب همیشه سبب رنگین شدن آن نمی شود؟ -N=O . Y. -N=N- . Yʻ -NH, , y . Y
۲۰- برای اینکه ترکیبی به عنوان رنگ در رنگرزی مورد استفاده قرار گیرد، وجود کدام شرط زیر ضروری نیست؟ ۱. وجود گروههای رنگ ساز ۰۲ وجود گروههای رنگ یار
۳. انحلال پذیر بودن رنگ در آب ۴. وجود گروههای غیر قطبی ۲۱- قرمز پارا جزو کدام طبقه از رنگها می باشد؟
۱. نيترو ۲. آزو ۳. آنتراکینونی ۴. تری فنیل متان ۲۲- فنل فتالئین در محلولهای اسیدی و قلیایی به ترتیب از راست به چپ چه رنگی است؟ محلول قلیایی قوی، آن را به چه
رنگی در می آورد؟
۱. بی رنگ - قرمز - بی رنگ آ ، قرمز-بی رنگ-بی رنگ
۰۳ بی رنگ -قرمز-قرمز ۰۴ بی رنگ-بی رنگ-قرمز ۲۳- کدام رنگ گاهی اوقات رنگ ظاهر شونده نیز نامیده می شود؟
۱. دندانه ای ۲. خمی ۳. واکنشی آ، پخش شونده ۲۴- نام کربوهیدراتهای گلوکز، فروکتوز و ریبوز به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آورده شده است؟
۱. آلدوهگزوز- آلدوپنتوز- کتوهگزوز ۲. آلدوهگزوز-کتوهگزوز-آلدوپنتوز
۳. کتوهگزوز-آلدوهگزوز--آلدوپنتوز ۴. آلدوپنتوز-آلدوهگزوز- کتوهگزوز
Υ γ«/Υ γ«Υ"Υ" ΛΔ نیمسال دوم AY"—of"\ = صفحه ۴ از ۷
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :