نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW 20FIE E. ORG ಸ್ತ್ರಿ .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : .
عنوان درسی
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است رفتار غیر ایده آلی گازها توسط کدام گزینه بیان می شود؟ ۱. ضریب فشردگی ۲. ضریب فشردگی گرمایی ۳. ضریب انبساط گرمایی ٠٢ قانون دالتون دمایی که در آن ضریب دوم ویریال صفر است چه نامیده می شود؟ ۱. دمای جوش نرمالی ۲. دمای بحرانی ۳. دمای وارونگی ۴. دمای بویل جذر میانگین مجذور سرعت مولکولهای CO2 در دمای 25 درجه سلسیوس بر حسب متر بر ثانیه چقدر است؟ MCO2= 44.1 g/mol 112 t 523 . Y. 4.11 . Y. 322 . ) .Y یک نمونه گاز کامل به حجم 42/5 دسی متر مکعب در 25 درجه سلسیوس دارای فشار 748 تور است. اگر حجم آن تا 52/5 دسی متر مکعب انبساط یابد فشار آن تا 760 تور افزایش یابد، دمای پایانی گاز برحسب کلوین چند است؟ 511 . * 374 . Y. 354 Y 27Ο. γ * در ظرفی به حجم ده لیتر، یک مول گاز نیتروژن و سه مول گاز اکسیژن در دمای 298 کلوین وجود دارد. فشار کل درون ظرف چقدر است؟ R= 0.08206lit.alm/molK
5/11 t 6|35 . Y. 7/25 Y 978 . )
7 بالاترین دمایی که در آن دما فازهای مایع و گاز نتوانند به صورت دو فاز جداگانه در کنار هم وجود داشته باشند چه نامیده
می شوند؟
۱. دمای بویلی ۲. دمای جوش نرمال ۲. دمای وارونگی ۴. دمای بحرانی فاصله ای که یک مولکول بین دو برخورد متوالی می پیماید چه نامیده می شود؟
۱. بسامد برخورد ۰۲ پویش آزاد میانگین ۳. فاکتور فرکانسی ۴: جذر متوسط سرعت " مبادله ماده و انرژی از مرز یک سیستم بسته چگونه است؟
۱. هردو مبادله می شوند. آماده مبادله می شود ولی انرژی مبادله نمی شود.
۳. ماده مبادله نمی شود ولی انرژی مبادله می شود. ۴. هردو مبادله نمی شوند.
1010/101033434 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه آ از 6
***
WWW 20FIE E. ORG ಸ್ತ್ರಿ .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : .
عنوان * : شیمی فیزیک 1
رشته تحصيلي/Lد درس شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
کار انجام شده بر روی سیستم بسته حاوی 50 گرم آرگون (گاز کامل) وقتی که به صورت همدما و برگشت پذیر از حجم 5 لیتر به حجم 10 لیتر در دمای 298 درجه کلوین انبساط می یابد بر حسب ژول کدام است؟ M \, = 39.93 g, R = 8.314J /molk = 0.08206lit.atm/molK
13151 . Y. 13251 . " _2151 . Y. _1251 . )
مقدار گرمای لازم برای گرم کردن 3/2 مول آب مایع از 25 درجه سلسیوس تا 95 درجه سلسیوس بر حسب ژول کدام است؟
C=4.184 J/g K , M H2O=18.01 g/mol
1ᏮᏭ00 . Ꮉ 197ΟΟ. γ' 1525O . Y. 12500 .Ꮑ
جمله " انرژی یک سیستم منزوی در هر فرایندی ثابت است از کدام قانون ترمودینامیک نتیجه می شود؟
۱. اولی ۲. دوم " . سوم ۴ ، صفرم * -- & * -- - * * * * • a ', . ) ۱۲ - ع گازی در اثر انبساط و کاهش فشار ، سرد می شود. در اینصورت ضریب ژول - تامسون برابر می شود با: ۱. مساوی با صفر ۲. کوچکتر از صفر ۳. بزرگتر از صفر ۴ - کوچکتر و مساوی با صفر \ r
براساس چرخه کارنو مراحل چهارگانه آن به ترتیب کدام است؟ ۱. انبساط همدما- انبساط بی دررو- فشردگی بی دررو- فشردگی همدما ۲. انبساط همدما- انبساط بی دررو- فشردگی همدما - فشردگی بی دررو ۳. فشردگی همدما- انبساط همدما- فشردگی بی دررو- انبساط بی دررو ۲. انبساط بی دررو- فشردگی همدما - انبساط همدما - فشردگی بی دررو "سیستمی شامل مول از گاز آرگون (گاز کامل) به صورت بی دررو و برگشت ناپذیر از حجم 3 لیتر و دمای 373/15 درجه کلوین به حجم 20 لیتر در فشار خارجی یک اتمسفر منبسط می شود. دمای پایانی بر حسب کلوین چقدر است؟ فرض کنید فشار خارجی با فشار داخلی مساوی است و ظرفیت گرمایی آن در حجم ثابت E-R است. 2 R = 8.314 J/molK
251/3 t 125/2 . " 281/2 . Y 325||1 .)
" کدام یک از متغیرهای زیر مقداری است؟
) ... حجم ۲. دما .Y . فشار f چگالی
نیمسال دوم 94 -1393 صفحه 2 از 6
1010/10 1033434
***
= انشتا» پیام تور 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
WWW 20FIE E. ORG ಸ್ತ್ರಿ!!ooSpose .
تعداد سوالات : تستي : . م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : .
عنوان درسی
شیمی فیزیک 1 رشته تحصيلي/Lد درس :
شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
" بیان ریاضی قانون اول ترمودینامیک کدام است؟
AU = dw +dq ャ
AU =w +q
*
U =w +q dU =w +q "
үү
آقای ژول در آزمایش خود کدام گزینه را مطالعه کرد؟
(0U /0V)) , ' (0U /OV)p, o (0U /OP), , ' (0U/0T),, "
" 2 مول آب مایع در صفر درجه سلسیوس و در فشار ثابت یک اتمسفر به طور برگشت پذیر تبدیل به یخ می شود. مقدار گرمای مبادله شده برحسب ژول کدام است؟ تغییر آنتالپی ویژه آب برابر با 333/5- ژول بر گرم است و جرم مولکولی آب برابر با 18/02 گرم بر مول است. 1.35×10" ' 2.23×10° –2.215×10° –1.202×10" " گرمای واکنش در حجم ثابت معادل کدام گزینه است؟ ΔΟ . Y. AU . Y. ΔΗ 。ャ ΔS ... ) . Y " تغییر آنتالپی حالت استاندارد واکنش زیر در 2.98/15 درجه کلوین با استفاده از داده های زیر بر حسب کیلوژول بر مولی کدام است ؟ N2O4(g) —). 2NO2(g) AHNo.) =33.095KJ /mol,AHiw.o,) =9.079KJ /mol 34/12 t 46/12 . " 57/11 . Y 66/11 . )
" آنتالپی تشکیل استاندارد کدام یک صفر نیست؟ Нэ to CO2 : « O2 Y )گرافیت( C .۱
ץ ץ مقدار ) A(PV برای واکنش زیر در دمای 298/15 درجه کلوین بر حسب کیلو ژول بر مول کدام است؟
2H,(g)+O(g) → 2H.O(l), R = 8.314J/molk
6,737 t –9/274 . r 8/231 Y _7/437 . )
1010/101033434 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 3 از 6
***
WWW 20FIE E. ORG ಸ್ತ್ರಿ .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : .
عنوان درسی
" آنتالپی استاندارد تشکیل آب در حالت گازی در 298/15 درجه کلوین برابر 241/82- کیلوژول بر مول است. ظرفیت های
گرمایی مولی در فشار ثابت برای مواد شرکت کننده در واکنش به قرار زیر است. با فرض اینکه ظرفیت های گرمایی مستقل از دما هستند. آنتالپی استاندارد تشکیل آب در 100 درجه سلسیوس برحسب کیلو ژول بر مول چقدر است؟
Co., -28.84 J/K mol, Cho, -33.58 J/K mol, Co., -29.37 J/K mol
2 (g)
327/12 . r _987/32 . " 256/12 Y –322/11 . )
" قانون دوم ترمودینامیک بر کدام تابع تاکید دارد؟
۰۱ انرژی درونی ۲. آنتالپی ۳. انرژی آزاد گیبس ۴. آنتروپی
" در چرخه کارنو نسبت گرمای منبع گرم (q) به منبع سرد (مq) برابر با کدام گزینه است؟
1–Th /T. to 1–T. /Th : « –T. /Th 。ャ —Th /T. . " " با فرض اینکه مولکول CO در حالت جامد در0=T بتواند یکی از دو راه ممکن برای منظم شدن را بدون تغییر انرژی بپذیرد. آنتروپی یگ مول از (CO (S در این دما برحسب ژول بر مول کلوین کدام است؟
2,925 t 5,764 . Y. 4,367 Y 6/256 . ) براساس نامساوی کلازیوس مقدار انتگرال سطح بسته dq /T کدام است؟
۱. صفر ۰۲ کوچکترومساوی با صفر
۳. بزرگترومساوی با صفر ۴. کوچکتر از صفر " برای یک چرخه برگشت پذیر مقدار انتگرال سطح بسته dd/T کدام است؟
۱. صفر ۲. کوچکتر از صفر
۳. بزرگتر از صفر ۴ - کوچکتر و مساوی با صفر ད་ ༢
ضریب کارایی موتور گرمایی کارنو که بین دمای چشمه گرم 0 آ درجه فارنهایت و دمای چاهک سرد 40 درجه فارنهایت کار دهی کند، کدام است؟
1716 t 1513 . Y. 227 . Y. 1922 . )
1010/101033434 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 4 از 6
***
WWW 20FIE E. ORG ಸ್ತ್ರಿ .
= انش متاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . م تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : .
عنوان درسی
" آنتالپی استاندارد تشکیل آب در حالت گازی در 298/15 درجه کلوین برابر 241/82- کیلوژول بر مول است. ظرفیت های
گرمایی مولی در فشار ثابت برای مواد شرکت کننده در واکنش به قرار زیر است. با فرض اینکه ظرفیت های گرمایی مستقل از دما هستند. آنتالپی استاندارد تشکیل آب در 100 درجه سلسیوس برحسب کیلو ژول بر مول چقدر است؟
Co., -28.84 J/K mol, Cho, -33.58 J/K mol, Co., -29.37 J/K mol
2 (g)
327/12 . r _987/32 . " 256/12 Y –322/11 . )
" قانون دوم ترمودینامیک بر کدام تابع تاکید دارد؟
۰۱ انرژی درونی ۲. آنتالپی ۳. انرژی آزاد گیبس ۴. آنتروپی
" در چرخه کارنو نسبت گرمای منبع گرم (q) به منبع سرد (مq) برابر با کدام گزینه است؟
1–Th /T. to 1–T. /Th : « –T. /Th 。ャ —Th /T. . " " با فرض اینکه مولکول CO در حالت جامد در0=T بتواند یکی از دو راه ممکن برای منظم شدن را بدون تغییر انرژی بپذیرد. آنتروپی یگ مول از (CO (S در این دما برحسب ژول بر مول کلوین کدام است؟
2,925 t 5,764 . Y. 4,367 Y 6/256 . ) براساس نامساوی کلازیوس مقدار انتگرال سطح بسته dq /T کدام است؟
۱. صفر ۰۲ کوچکترومساوی با صفر
۳. بزرگترومساوی با صفر ۴. کوچکتر از صفر " برای یک چرخه برگشت پذیر مقدار انتگرال سطح بسته dd/T کدام است؟
۱. صفر ۲. کوچکتر از صفر
۳. بزرگتر از صفر ۴ - کوچکتر و مساوی با صفر ད་ ༢
ضریب کارایی موتور گرمایی کارنو که بین دمای چشمه گرم 0 آ درجه فارنهایت و دمای چاهک سرد 40 درجه فارنهایت کار دهی کند، کدام است؟
1716 t 1513 . Y. 227 . Y. 1922 . )
1010/101033434 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 4 از 6
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :