نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 2pFIL E. ORG . - לדות/"זריזו
?"s = انشتحاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد •A:... • مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ، (فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ - ، زمین شناسی (کاربردی )، زمین شناسی (محض )، زمین شناسی ۱۱۱۴۰۷۹ - ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۱- در پدیده فتو الکتریک انرژی جنبشی الکترونهای گسیل شده با افزایش کدامیک افزایش می یابد ؟
۱. فرکانس ۲. شدت نور " : طول موج ۴. دامنه موج ۲- ذرات کدامیک بار منفی دارد ؟
۱. اشعه کاتدی ۲. اشعه کانالی ۳. اشعه X ۴. اشعه گاما
۳- قدرت یونی کردن کدام پرتو زیاد تر است ؟
۱. پرتو بتا ۲. پرتو گاما ۳. پرتو آلفا ۴۔ پرتو کاتدی
& -- . ...۴- آ ، ها، به آرایش الکترونی یون " X ()3 به چه صورت می باشد ؟
. Y. ャ
A r |3d A r |3d o 45 “ A r |3d A r |3d "45 “ [Ar]3d” |Ar|31°4? ' [Ar]3d” |Ar]3d"4s? "
۵- انرژی یونش عناصر در تناوب دوم، کدام مقایسه درست است ؟ (8O, 9F و OC,7N و B 5 )) Ο)F B)C v. C)N v Ο(Ν.
۶- رابطه تجربی پائولینگ برای محاسبه اختلاف الکترونگاتیوی پیوند A-B چیست ؟
RE Y . Y VAEN = −– (AEN) = 23. 23 RE
(AEN)=V: (AEw)-„
۷- ترتیب الکترون خواهی در هالوژنها کدام است ؟ F( C]< B r < I -v F> C]< B r < I .\ F) CI) B r ) I * F(CI) B r ) I v
A— کدام ترتیب در مورد شعاع اتمی و یونی ذرات 13C" , B, IIA درست نیست ؟
A )B)C" ' A )C*)B " A )B B)C * *
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۵۴۶ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۶
***
WWWy 2pFIL E. ORG . - לדות/"זריזו
?"s = انشتحاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد •A:... • مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ، (فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ - ، زمین شناسی (کاربردی )، زمین شناسی (محض )، زمین شناسی ۱۱۱۴۰۷۹ - ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۱- در پدیده فتو الکتریک انرژی جنبشی الکترونهای گسیل شده با افزایش کدامیک افزایش می یابد ؟
۱. فرکانس ۲. شدت نور " : طول موج ۴. دامنه موج ۲- ذرات کدامیک بار منفی دارد ؟
۱. اشعه کاتدی ۲. اشعه کانالی ۳. اشعه X ۴. اشعه گاما
۳- قدرت یونی کردن کدام پرتو زیاد تر است ؟
۱. پرتو بتا ۲. پرتو گاما ۳. پرتو آلفا ۴۔ پرتو کاتدی
& -- . ...۴- آ ، ها، به آرایش الکترونی یون " X ()3 به چه صورت می باشد ؟
. Y. ャ
A r |3d A r |3d o 45 “ A r |3d A r |3d "45 “ [Ar]3d” |Ar|31°4? ' [Ar]3d” |Ar]3d"4s? "
۵- انرژی یونش عناصر در تناوب دوم، کدام مقایسه درست است ؟ (8O, 9F و OC,7N و B 5 )) Ο)F B)C v. C)N v Ο(Ν.
۶- رابطه تجربی پائولینگ برای محاسبه اختلاف الکترونگاتیوی پیوند A-B چیست ؟
RE Y . Y VAEN = −– (AEN) = 23. 23 RE
(AEN)=V: (AEw)-„
۷- ترتیب الکترون خواهی در هالوژنها کدام است ؟ F( C]< B r < I -v F> C]< B r < I .\ F) CI) B r ) I * F(CI) B r ) I v
A— کدام ترتیب در مورد شعاع اتمی و یونی ذرات 13C" , B, IIA درست نیست ؟
A )B)C" ' A )C*)B " A )B B)C * *
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۳۵۴۶ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۶
***
WWWy 2pFIL E. ORG . - לדות/"זריזו
SW2 دانشكاء پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد
•A:... • -- - --- দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ - ، زمین شناسی (کاربردی )، زمین شناسی (محض )، زمین شناسی ۱۱۱۴۰۷۹ - ، زیست شناسی
گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۹- بار قرار دادی اتم گوگرد در مولکول O2لاً چه مقدار است ؟
) . \ + Y . Y. _\ . Y ۴. صفر
۱۰- درباره ممان دو قطبی ملکول NO2 کدام گزینه صحیح است ؟ (۷N ، 8O)
۱. ممان دو قطبی آن تقریبا صفر است زیرا جهت قطبیت پیوندهای نیتروژن - نیتروژن و نیتروژن - اکسیژن در دو ساختار رزونانسی مخالف هم است.
ャ。 ممان دو قطبی بزرگی دارد زیرا هر دو ساختار رزونانسی اتم اکسیژن بار قرار دادی منفی دارد. ۳. ممان دو قطبی بزرگی دارد، زیرا مولکول غیر خطی و نامتقارن است. ۴. ممان دو قطبی آن صفر است زیرا مولکول زاویه دار است و بار قرار دادی دو اتم انتهای یکسان است.
۱- کدام یک از عناصر زیر الکترونگاتیوی بیشتری دارد ؟ ( 11B , 12C, 14N ,15 O)
۰۲ اکسیژن ۳. بور ۴. کربن
۱. نیتروژن ۱۲- از ترکیب 11 اربیتال اتمی چند اربیتال مولکولی ایجاد می شود ؟
η /2 . * J1 Y η -1 . " 2n . )
۱۳- ساختار الکترونی مولکولی (CO با کدام مولکولی یکسان است؟ (5B, 6C 2 7N,80) BN : * CN ov N2 NO . )
g کدام گزینه صحیح نمی باشد —WP ۱. انرژی شبکه بلور MgO از NaCl بیشتر است. ۲. انرژی شبکه بلوری دارای علامت مثبت است. ۲. انرژی شبکه بلوری دارای علامت منفی است.
۴. در تشکیل آنیونها افزایش الکترون تا رسیدن به آرایش گاز نجیب امکان پذیر است.
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶
לb f"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו
***
WWWy20FIL E. ORG . NWZ
یا S = انشجاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد •A:... • مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ - ، زمین شناسی (کاربردی )، زمین شناسی (محض )، زمین شناسی ۱۱۱۴۰۷۹ - ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
٥'٦ هيبريداسیون اتم مرکزی در مولکول Ni (CN )打 ...................... و شکل هندسی آن ........ است. 2 dSP مربعی " SP3 -چهار وجهی *. SP d دو هرمی مثلثی dSP * f- چهاروجهی
۱۶- دمای جوشی هالیدهای قلیایی .................. و هالیدهای عناصر گروه چهارم ................. است. ۱. بالا-بالا ۲. پایین-پایین ۳. پایین - بالا ۴ . بالا-پایین
۱۷- نوع بلور کدامیک شبکه ای است ؟ ۱. نیترات سدیم ۲. کوارتز ۳. آمونیاک ۴. کلرید سدیم ۱۸- در کدامیک خصلت یونی پیوند بیشتر است ؟
LiCl \ Li2O r Be(O · W BeF, . Y
۹- هیبریداسیون NH با کدام یک از موارد زیر یکی است » (S 15P , 9f8O7N 5B.IH 16)
— . Y. SΟ . Y. PF 。ャ B ... W SOs 2 5 F, ۲۰- کدام گزینه زیر از ویژگی های ترکیبات یونی نیست ؟ ۱. حل شدن در حلالهای قطبی ۲. دمای ذوب و جوش بالا ۳. رسانایی در حالت مذاب و جامد ۰۴ شکنندگی یا عدم شکل پذیری
۲۱- کدام مولکولی قطبی است ؟
CHCl2 . Y. GeH4 . Y. SF6 。ャ Sვ ... W ۲۲- ممان دو قطبی در یک گروه از بالا به پایین چه تغییری می کند؟
۱. کاهشی ۲. افزایشی
۳. ابتدا افزایش سپس کاهش ۴. تغییر نمی کند
۲۳- کدامیک برابر با فشار اتمسفر است ؟
۱. ۷۶ تور ۷۶۰۲ میلی لیتر جیوه ۳. ۱ تور ۴. ۷۶۰ تور
6% מ"ן"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۶
***
WWWy20FIL E. ORG . NWZ
یا S = انشجاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد •A:... • مرمت --ز از متون و اسنجانش দ্বার্তা
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی، شیمی عمومی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی )،
شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ - ، زمین شناسی (کاربردی )، زمین شناسی (محض )، زمین شناسی ۱۱۱۴۰۷۹ - ، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۲۴- معادله حالت برای گازهای حقیقی کدام است ؟
РУ = nRT V an” . Y
–ੋ (V +nb) = nRT. y 2 f 2 . Y. (IP1 (IP1 p+", (V - nb)=nRT (р+nb)IV —“, - nКТ ע עי
۲۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ظرفیت گرمایی گازها صادق است ؟
Cp +CV = R . Y. Ср =CV – R r Ср = R Cy =Cp – R . Y
CV
۲۶- گرمای مولی میعان از نظر عددی با کدام یک برابر است ؟
۱. گرمای تبخیر مولی ۰۲ گرمای ذوب مولی
۰۳ گرمای ذوب و تصعید مولی ۰۴ گرمای تصعید مولی үү— در شبکه بلورها ------------ سیستم اصلی و ------------ سیستم فرعی بلوری داریم.
۱. شش - چهارده ۲. هفت - چهارده ۳. شش - دوازده ۴. هفت-ده ۲۸- نیمه هادی نوع 11 را می توان با افزایش مقدار کمی از سایر عناصر گروه ............. به سیلیم بدست آورد.
VA . Y. ۲ - عناصر اصلی ۳. عناصر واسطه IIIA . ) ۲۹- افزایش دما چه اثری بر گرانروی و کشش سطحی دارد ؟
۱. اولی افزایش و دومی کاهش می یابد. ۲. هر دو کاهش می یابد.
۳. هر دو افزایش می یابد. آ، اولی کاهش و دومی افزایش می یابد. ۳۰- نقص AgI از کدام نوع است ؟
۱. استوکیومتری ۲. شاتکی ۳. فرنکلی ۴. جابجایی ۳۱- سهم هر سلول واحد مکعب با وجوه مرکزدار از تعداد کل اتمها چند تا است ؟
ャ. f * . r * . Y 2 . )
לb f"ץ"ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :