نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . . WWWy,20FILE.ORG coryms " *** .کاخ دانشحه پیام نه
W.:*. 2 محسن آنتون و سنجش//s
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : دو ۲
عن-وان درس : فیزیک عمومی 1
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی ، راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۳۲۵۸
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- هر ایده یا کمیت فیزیکی که برای تحلیل پدیدههای طبیعی بکار برده می شود را .......... می نامند. . Y. ۱. قانون ۲. مفهوم ۳. مدل ۲- تحلیل ابعادی سرعت کدام است؟ LT-2 Y LT - . )
۳- کدامیک از یکاهای زیر فرعی می باشند؟
A— کدامیک از کمیتهای زیر نرده ای می باشد؟
۱. سرعت ャ。 نيرو ۶- در چه شرایطی A +B| = A-B می باشد؟ ۱. متعامد ۲. موازی ۳. پادموازی و A-۹ B . پادموازی و A-B
۷- جسمی تحت معادله مکان-زمان 1-2+3= () X در حال حرکت است. سرعت در لحظه 2 = کدام است؟
16% to 14று. : « 12% 。ャ 15% ... )
۸- اتومبیلی در 2 = باسرعت 0 = از مکان = عبور می کند. اگر شتاب ده "4- باشد. مکان اولیه درلحظه "=
کدام است؟
15 . . _15 . Y. 2O Y –20 . )
۹- گلوله ای تحت زاویه 30 درجه نسبت به افق پرتاب می شود، اگر سرعت گلوله نصف شود زمان پرواز چه تغییری می کند؟
) ... * برابر - « : 2 برابر
صفحه ۱ از ۴
1010/10.1033266 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . . WWWy,20FILE.ORG coryms " *** .کاخ دانشحه پیام نه
W.:*. 2 محسن آنتون و سنجش//s
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : دو ۲
عن-وان درس : فیزیک عمومی 1
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی ، راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۳۲۵۸
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- هر ایده یا کمیت فیزیکی که برای تحلیل پدیدههای طبیعی بکار برده می شود را .......... می نامند. . Y. ۱. قانون ۲. مفهوم ۳. مدل ۲- تحلیل ابعادی سرعت کدام است؟ LT-2 Y LT - . )
۳- کدامیک از یکاهای زیر فرعی می باشند؟
A— کدامیک از کمیتهای زیر نرده ای می باشد؟
۱. سرعت ャ。 نيرو ۶- در چه شرایطی A +B| = A-B می باشد؟ ۱. متعامد ۲. موازی ۳. پادموازی و A-۹ B . پادموازی و A-B
۷- جسمی تحت معادله مکان-زمان 1-2+3= () X در حال حرکت است. سرعت در لحظه 2 = کدام است؟
16% to 14று. : « 12% 。ャ 15% ... )
۸- اتومبیلی در 2 = باسرعت 0 = از مکان = عبور می کند. اگر شتاب ده "4- باشد. مکان اولیه درلحظه "=
کدام است؟
15 . . _15 . Y. 2O Y –20 . )
۹- گلوله ای تحت زاویه 30 درجه نسبت به افق پرتاب می شود، اگر سرعت گلوله نصف شود زمان پرواز چه تغییری می کند؟
) ... * برابر - « : 2 برابر
صفحه ۱ از ۴
1010/10.1033266 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: - کارشناسی
W.:*.
- = انش متاه پیام نور ŽNS مر=ح--ز آزمون و سنجش تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۲ دو
عن-وان درس : فیزیک عمومی 1
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی
راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران،
مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و
تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۳۲۵۸
۱۰- جسمی به جرم روی سطح شیبداری در حالت سکون قرار دارد، نیروی عمودی سطح را بدست آورید. mg cos6 . Y
mg sin 6 . ) - In « , g " چون درحالت سکون است پس "" */
۱۱- هواپیمایی باسرعت 3 ماخ در یک مسیر دایره ای با شتاب مرکزگرای 38 پرواز می کند. شعاع دایره مسیر حدودا
چند کیلومتر است؟ 18 . * 15 . Y. 35 . Y. 21 . )
۱۲- نیروی پیشران یک هواپیما " می باشد اگر جرم هواپیما **"" باشد.سرعت هواپیما بعد از حرکت روی
باند چقدر است؟ 29% "
41% . Y. 。ャ 34% ... ) ۱۳- شخصی به جرم 60 کیلوگرم در داخل آسانسوری که با شتاب تند شونده د"2 بسمت بالا حرکت می کند قرار دارد. وزن
ظاهری شخصی کدام است؟ 60 –W = 600N . Y. W - 600N Y W – 600N ۱۴- جسمی به جرم 3 کیلوگرم روی یک سطح افقی توسط نیروی 10 نیوتنی که با افق زاویه 35 درجه می سازد کشیده میشود. اگر ضریب اصطکاک ایستایی 2/O باشد. نیروی اصطکاک ایستایی برای این مقدار نیرو چقدر است؟ ۳. 8/16 نیوتن ۴. 5/74 نیوتن
۱. 11/4 نیوتن ۲. 40/8 نیوتن
۱۵- جسمی در یک مدار دایره ای به شعاع درحال گردش است، اگر شعاع چرخش ( برابر شود دوره تناوب چه تغییری می کند؟ « : (برابر to 27 برابر
۱. 81 برابر ۲. 3 برابر
۱۶- جسمی به جرم 10 کیلوگرم روی یک مسیر افقی بوسیله نیروی 20 نیوتنی که با افق زاویه 60 درجه می سازد به اندازه 10 متر جابجا می شود. کار نیروی وزن کدام است؟ 5OO . f 1000 . Ý ΙΟΟ.Υ ۱. صفر
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴
1010/10.1033266

***
æ tbd | ×wih . . WWWy,20FILE.ORG coryms " *** .کاخ دانشحه پیام نه
W.:*. 2 محسن آنتون و سنجش//s
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۲ دو
عن-وان درس : فیزیک عمومی 1
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۳۲۵۸
۱۷- جسمی به جرم 80 کیلوگرم را در مدت 12 ثانیه به ارتفاع 24 متری از سطح زمین می برندلنوان متوسط انجام این کار
چند وات است؟
8O t 1ᏮᏇ . Ý 1ᏮᏇᏇ . Y 8ᏇᏇ .Ꮑ
۱۸- جسمی به جرم m و سرعت 2 به یک دیواره برخورد کرده و با همان سرعت برمیگردد. تغییر تکانه در این برخورد چقدر
است ؟
\ .2mν . γ 4mν ۴. صفر
۱۹- جسمی با انرژی 4+U (۲) =3x در حال انجام کار می باشد، نیروی پایستار وارد شده در 2 = ۲ چند نیوتن است؟
_16 . * _12 . Yo 16 . Y 12 . )
۲۰- دریک برخورد ..... انرژی پایستار و در برخورد.. تکانه پایستار می باشد. ۱. کشتسان فقط-غیرکشتسان انرژی و ۲. کشتسان تکانه و -غیرکشتسان فقط
۳. غیرکشتسان - کشتسان انرژی و ۲. غیر کشتسان تکانه و - کشتسان فقط سوالات تشریحی ۱- گلوله ای از سطح زمین بطرف بالا پرتاب و تا ارتفاع 20 متر اوج می گیرد. الف) سرعت اولیه گلوله ب) زمان ۱،۷۵ نمره رسیدن گلوله به نقطه اوج ج) سرعت گلوله درست در لحظه برخورد بازمین د) زمانی که در آن ، ارتفاع گلوله از
سطح زمین 15 متر است را بیابید. هم 98=
"χω ).ΥΔ روی سطح بدون M قرار گرفته است. و M = 4k8 روی قطعه دیگری به جرم M = 2k8 ۲- جسمی به جرم اصطکاکی است و نیروی 30 نیوتن به آن وارد می شود. ضریب اصطکاک ایستایی میان دو جسم چقدر باشد تا
M روی و M نلغزد؟
۳- نیروی 30 نیوتنی بازاویه 53 درجه نسبت به افق به قالبی به جرم 4 کیلوگرم وارد می شود و آنرا 2 متر روی ۱،۷۵ نمره سطح افقی جابجا می کند، اگرسرعت اولیه قالب "3 و ضریب اصطکاک جنبشی O/I باشد. الف) کار نیروی اصکاک و کار نیروی وزن و مW را بدست آورید. ب) تغییر انرژی جنبشی و سرعت نهایی قالب را محاسبه کنید.
1010/101033266 = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴

***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
W.:*.
- = انش متاه پیام نور ŽNS مر=ح--ز آزمون و سنجش تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۲ دو
عن-وان درس : فیزیک عمومی 1
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی
راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران،
مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و
تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوافضا - هوافضا ۱۱۱۳۲۵۸
۴- تخته ای به جرم 0/8 کیلوگرم به سر یک فنر با ثابت 20۷ متصل و روی یک سطح افقی بدون اصطکاک قرار ۷۵ نمره
دارد. فنر را به اندازه 12 سانتیمتر می کشیم و رها می کنیم. الف) بیشترین سرعت تخته چقدر است؟ ب) وقتی
فنر به اندازه 8 سانتیمتر متراکم شود سرعت تخته چقدر است؟ ج) در چه مکانهایی انرژی جنبشی و پتانسیل
فنر برابرند. د) درچه نقاطی سرعت تخته نصف بیشترین سرعت آن است؟
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
1010/10.1033266

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :