نمونه سوال درس جانورشناسی 2 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس جانورشناسی 2 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
SW 丝
才。
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جانورشناسی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم جانوری)، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۲
۱- در مورد منشاء و سابقه تکاملی طناب داران، کدامیک از تئوری های موجود، بیشترین شباهت و خویشاوندی با آنها را نشان
می دهد؟ ۱. تئوری کرم های حلقوی (آنالیدها) ۲. تئوری کرم های نواری (نمراتینا) ۳. تئوری عنکبوتیان (آراکنید) ۴. تئوری خارپوستان (اکینودرماتا)
۲- کدام گزینه در مورد همی کورداتا صحیح است؟
۱. دارای خون قرمز رنگ هستند ۲. جنسی های نر و ماده جدا هستند ۳. دارای لقاح داخلی هستند ۰۴ طناب پشتی در تمام طول بدن کشیده شده است
۳- آمفیوکسوس از کدام جنبه زیر با ماهیان مشابهت دارد؟ ۱. وجود جمجمه ۰۲ وجود ستون مهره ها ۳. وجود باله های زوج ۴. شکل ظاهری ۴- اندام چرخ مانند مولر (Wheel Organ Of Muller) در کدام یک از جانوران زیر وجود دارد؟
۱. آمفیوکسوسی ۲. کرم زبانی ۰۲ سفالودیسکوس ۴. آبپاش دریایی
A— جانوران موجود در کدام راسته از زیر اردہ استراکودرمی، فاقد دسیر (زره) بود ۵ انس ؟
۱. سفال آسپیدومورفا ۲. ان آسپیدا ۳. پترآسپیدومورفا ۲. آسپیدومورفا
۶- منظور از مارسی پو برانشی (MarSiDObranchii) چیست و در کدام جانوران یافت می شود؟
۱. آبشش های کیسه مانند - ماهیان غضروفی ۲. آبشش های کیسه مانند - دهان گردان
۳. آبشش های همی برانشی - ماهیان غضروفی ۴. آبشش های همی برانشی - دهان گردان ۷- کدام گزینه در مورد لامپری دریای خزر صحیح است؟
۱. در دریای خزر تخم ریزی می کند ۲. در رودخانه های مشرف به دریا زندگی می کند
۳. جزء مارماهی ها محسوب می شود ۴. مانند سایر لامپری ها، فقط یک سوراخ بینی دارد ۸- کدام ویژگی زیر در ماهیان غضروفی دیده می شود؟
۱. باله دمی هموسر کالی ۰۲ بدنی سبک تر از آب
۰۳ پولک پلاکوئیدی ۴. فقدان باله های سینه ای
f ץ"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۱ از
-
-> -->
***
WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
()f:"ץו
SW 丝
-
o
|
컷 壽
ミー
مرمت - ازمون و اسنجانش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
۲. در زیر آرواره پایینی قرار گرفته است
۲. در ماهیان غضروفی سریع، بزرگ و رشد یافته است
۲. ماهیان غضروفی تخم گذار
۴. ماهیان استخوانی تخم گذار
۲. فقدان اسپیراکلی
وجود دو جفت سوراخ بینی
۲. ماهیان غضروفی
۴. ماهیان غضروفی و استخوانی
۲. عدم اتصال دنده ها به جناغ
۴. وجود گلبولهای قرمز بدون هسته
عن-وان درس : جانورشناسی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم جانوری)، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۲
۹- کدام گزینه در مورد اسپیراکلی موجود در ماهیان غضروفی به درستی بیان شده است؟
) ... در تنفسر ایفای نقش می کند
۳. محل قرارگیری شبه آبششی است ۱۰- کیف پری دریایی در کدام دسته از ماهیان زیر یافت می شود؟
۱ . ماهیان غضروفی زنده زا
۳. ماهیان استخوانی زنده زا ۱۱- سله کانت دارای کدام یک از ویژگی های زیر می باشد؟
) ... وجود چوآنا
۳. دم هتروسر کالی
۱۲- کیسه شنا (کیسه هوایی) در کدام دسته از جانوران زیر وجود دارد؟
۱. دهان گردان
۳. ماهیان استخوانی ۱۳- کدام یک از موارد زیر، از ویژگی های دوزیستان نیست؟
۱. وجود قلب سه حفره ای
۳. خونسرد بودن
۱۴- ستون مهره های قورباغه از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
« : ابششی f ريوى
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴
۱. نه عدد مهره گرد کوچک یک استخوان طویل UTOStyle
۲. شش عدد مهره گرد کوچک یک استخوان طویل UTOStyle ۳. نه عدد استخوان UTOStyle یک عدد مهره گرد کوچک
Urostyle ۴. نه عدد مهره گرد کوچک : نه عدد استخوان
۱۵- مهم ترین روش تنفس در قورباغه کدام است؟
۱. پوستی ۲. دهانی حلقی
ץ"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו***
WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: -
کارشناسی و کارشناسی ارشد ()f:"ץו
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
SW 丝
-
o
|
-
= انش متاه پیام نور مرمت - ازمون و اسنجانش
-
Z NS
ミー
ור
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : جانورشناسی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم جانوری)، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۲
۲. تخم گذارند
۱۶- خارجی ترین و داخلی ترین لایه های اپیدرم پوست خزندگان به ترتیب کدامند؟
۱. اوبرهوچین - لایه حاوی کراتین آلفا ۲. لایه حاوی کراتین آلفا- اوبرهوچین
C-ss», - Stratum germinativum , * Stratum germinativum – „-ss», Y
۱۷- کدام گزینه در مورد تواتارا (اسفنودون) صحیح است؟ ۱. در راسته EOSU Chia قرار می گیرد آن دارای چشم سومی با قابلیت بینایی می باشد
۳. اثری از نوتوکورد در جانور بالغ وجود ندارد ۴. در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری زیست می کند
WA— کدام یک از موارد زیر، از خصوصیات مارهای دریایی خلیج فارسی 9 دریای عمان است؟
۱. لقاح داخلی دارند
۳. از اکسیژن محلول در آب استفاده می کنند ۴. برخی اوقات از آب خارج می شوند
۱۹- کدام یک از زیرراسته های Squattlata می توانند در دو جهت مخالف حرکت کنند؟
Sauria . f Amphisbaenia . " Ophidia Y
Lacertilia . ۲۰- کدام راسته از خزندگان، اجداد پستانداران در نظر گرفته می شود؟
Squamata . Y
Therapsida . *
Eosuchia . )
Rhynchocephalia . "
۲۱- منظور از پلوماژ (Plutilage) که در مطالعات جانورشناسی پرندگان مورد استفاده قرار می گیرد، کدام است؟
ャ。 فرم منقار آنها
۴. قدرت آوازخوانی
۱. رنگ آمیزی و ارایش پرها
۳. فرم و عادت پرواز
yy_ کدام پرنده دارای مثانه می باشد؟
۲. فلامینگو ۰۳ پنگوئن ۴. لک لک
۱. شترمرغ آفریقا
۲۳- جوجه کدام یک از پرندگان زیر، با چشمان بسته متولد شده و فاقد کرک و یا دارای کرک مختصری است؟
ャ。 حواصیل ۳. کاکایی ۴. گنجشک
۱. جغد
۲۴- پرندگان شکاری روز پرواز مانند عقاب ها، در کدام یک از راسته های پرندگان قرار می گیرند؟
Rheiformes . f Passeriformes . Y Galliformes . Y
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
Falconiformes . ץ"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו***
WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: -
کارشناسی و کارشناسی ارشد ()f:"ץו
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
SN 丝
= انش متاه پیام نور مرمت - ازمون و اسنجانش
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : جانورشناسی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم جانوری)، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۲
Yo– در کدامیک از انواع استخوان پالات در پرندگان، استخوان ومر )Vomer( بین و منشعب است؟
۱. دروماگناتوسی ٣. اجی توگناتوس ۳۔ دسموگناتوس ۴۔ شیزوگناتوس ۲۶- کدامیک از پستانداران زیر، دارای کلوآک می باشد؟
۱. کانگورو ۲. اکید نه ۳. اپوسوم ". خارپشت ۲۷- محل زندگی کدامیک از گونه های راسته MarSupiala با بقیه متفاوت است؟
۱. کانگورو ۲. کوآلا ۳. اپوسوم ۴. باندیکوت ۲۸- در کدام راسته از پستانداران، همگی جانوران دارای عادت مدفوع خواری می باشند؟
۱. خرگوش شکلان ۲. جوندگان ۳. سیل ها ". زوج سمان ۲۹- در راسته گوشتخواران، بیشترین عادت گوشتخواری در کدام خانواده دیده می شود؟
۱. سگ سانان ۲. کفتارها ۳. گربه سانان ۴. خرسی ها ۳۰- باله دمی افقی والها، چه نامیده می شود؟
BIUbber . f Fluke . Y Flipper . Y Baleen . ) ץ"וץ ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :