نمونه سوال درس ریاضی مهندسی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی مهندسی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مون و سترجمنتںi1.j--- مِر ŽNS تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس : ۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۰۹۵-۱۱۱۱۰۹۵
-N16 - حاصل (-) برابر است با؟
\ 2i + \ 2 t \ çi \ % . Yo _YO2 . Y Yめ% .い
4. 3 2 ۲- کدامیک جز ریشه های معادله () = i * + + است؟ \ . Y – ) . )
f .* cosို) + i Sin() cos() +i Sin)
– 2 -* 2 - ۹,3 - O ۹,2 - , u =3xy+2x -y’-2y مزدوج از تابع r
ام است ؟ ) - y + 2 y - ۲ + c ۰۴ xy” +2xy – c’ + c : Y 3xy” +4xy —x’ + c : ". 3xyo + xy – xo + cا ۴- تابع (۹) - (۹) / در چه نقاطی مشتقپذیر است؟ ۱. در تمام صفحه z=0,s 。ャ ۰۳ در اعداد حقیقی ۴. هیچ جا ۵- مقدار اصلی (-) کدام است؟ の + i . f πί . γ' πί . Υ ーの十i .い 2 1 -۶ /(z)=تابع نة دایره یا خط راست را به چه چیزی تبدیل می کند؟ ۱. خط راست یا دایره ۲. دایره ۳. خط راست ۴. مربع ۷- کدامیک از توابع زیر در صفحه مختلط تحلیلی است؟ cos(z) .f sin(z) . Y exp(z) .Y exp(z) . \ - —A s o dz حاصل انتگرال (": برای ا- ۴ کدام است؟ _\ , t ۳. ابع ャ \ . ) cosh(z - s 2 GodQ. 置」z“ー2z حاصل کدام است؟ j . o. — 7Ui . Y" . . Y. πί. \ לו זו "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۱ از ۴
***
WWWy20FIL E. ORG . SW/
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽN
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس :۱۱۱۱۴۱۱-۱۱۱۱۰۹۵ ۱۱۱۱۰۹۵
۱۰- کدام نگاشت در کل صفحه مختلط همدیسی است؟
Sinh s o lz حاصل * با استفاده از مانده ها کدام است؟ πί . Υ πί. \ 3 2 ۱۳- مانده تابع تم الان = (تم) / در 0 = کدام است؟
۲. صفر
e در 0 = چ دارای چه نوع تکینی است؟ ۲. برداشتن
* در محاسبه سری فوریه تابع زیر مقدار ,b چند است؟ [ーk ーrfoy-t
k 0< x <の
۱. صفر
۶- سری فوریه سینوسی تابع ("")" برای ک ک ( کدام است؟
someo : « ಾಯ್ರ) 。ャ sin(3x) . )
F1 F1
4 " توابع ۲ و ۳ روی چه بازه ای متعامدند؟
[–1,0] Y [-1,2] . )
לו זו "ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴
***
W V W Муy 20Flt E. ORG .
※ دانشكاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
s 修
NS
|
Z
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس :۱۱۱۱۴۱۱-۱۱۱۱۰۹۵ ۱۱۱۱۰۹۵
2 cxo n - f(x) = لكل تلاه + = د( SIL 2 WA اگر سری فوریه متناوب "گ"گ" " (") / به صورت T n باشد، سری فوریه "T" کدام است؟ * (–1\" ci 。ャ 二(一1\” ... ) ν--2Σ" 1)" sin nx ν--2Σ" 1)" cos nx =1 Kl =1 Kl 2 oo n . . . f 2 oo n 7t (–1)" sin x 7t (-1)" cos nx " x = — + 4 X — — — x = — + 4 У — — — 3 À. n° 3 À. " تبدیل فوریه سینوسی تابع " " (") / کدام است؟
o
2 OY . Y. 2 1 . Y. 2 。ャ ... ) F. (α) = / Ε F. (α) = ψΗ r(α)-Νέ- F(0)= |* * ZT CY π Οχf + 1 π Οχf + 1
۲۰- روش دالامبر برای حل کدامیک از معادلات زیر به کار می رود؟
۱. موج یک بعدی ۲. لاپلاسی ۳. گرما ۴۔ تیر مرتعش سوالات تشریحی
تصویر ناحیه مستطیلی محدود به خطوط 0 = ۲ ، () = x = 1 ، y و 2 = y را تحت نگاشت ۱،۴۰ نمره 2- 1 + (Fi-1) = به دست آورید.
Y– 1 - ۱،۴۰ نمره
= 0 . 15-2 . ६=0 - "...-DC-2
سری لوران تابع ( ۴)(*) تم را حول ۱ - ۹ برای بدست آورید. مانده در ۱ - ۹ چیست ؟
۳- حاصل انتگرال های زیر را به کمک قضیه مانده ها به دست آورید. ۱،۴۰ نمره
| dx 0 (1 + x*)* )الف
| d6 5–4 cosé (J "سری فوریه تابع f(x) = 1 + x را با دوره تناوب ** در بازه )π, π-( بدست آورید. ۱،۴ نمره Ա ۴ לו זו "ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از
***
W V W Муy 20Flt E. ORG .
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
so
S!! %
-
द्रं, ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی، ریاضیات مهندسی رشته تحصیلی / کد درس :۱۱۱۱۴۱۱-۱۱۱۱۰۹۵ ۱۱۱۱۰۹۵
۵- مسئله موج زیر را حل کنید.
0< x <の 9 t > 0
u(x,0) = x 0 < x <の
и (x,0) = k 0< x <の
ιι(0,1) = ιι(π., 1) = 0 1 > 0
לו זו "ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :