نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 94-93 جدید
بیست فایل

نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 94-93 جدید

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW 20FIE E. ORG .
% خ دانشکاه پیام نو، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش Z
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : یک ۱
اوان زن : معادلات دیفرانسیل
نام ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۳۶- مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری
اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۴ - ، مهندسی فناوری ، اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۱۱۰۱ -، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۱۰ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۴ - ، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۱
- - \ معادله دیفرانسیل 0=dy+(xy+cos x)dx از کدام مرتبه است؟
۱. اولی ۲. دوم ۳. سوم ۰۴ چهارم
" کدام یک از معادلات دیفرانسیل زیر همگن است؟
(x-y)ax+(x+y)dy=0 V (x+1)dx+(x+y)dy =0 .)
(x+1)ax+(y 4-1).ly – 0 (x-y)dx+(y+1)dy=0 Y 2 - - ャ
عامل انتگرالساز ... 0=y’t yo-ady( کدام است؟
1 t 1 . Yʻ x2 . Y yo .)
y” x”
— , ,l-n - Y
هر معادله برنولی با تغییر متغیر * تبدیل به کدام معادله دیفرانسیل می شود؟
۱. خطی مرتبه اول Y. جدا شدنی ۳. ھمگا۔ f کامل “ ا . يادنه ('y = Ay'+(y
۱. ریکاتی است. ۲. برنولی است. ۳. کلرو است. ٠٢ خطی مرتبه اول است. * ^\? \,’ - ?
معادله مرتبه دوم | y) у|2= " به کدام روش حل می شود؟
۱. کاهشی مرتبه ۲. ضرایب نامعین ۳. تغییر پارامتر ۴. هیچکدام // パ - - Y
جواب عمومی معادله 0 = x-1))"—xy'4 y( کدام است؟
= ra下* f = ra下* —x . Y. = ra" x .Y = αρ" ... )
y = ce " + c.x y = ce " + c, xe у = cle" + coxe y = cle" + c.x
А - له " - " - " کدام است؟
جواب عمومی معاد م السبب !
y = cle" + c, xe* : V y = c, cos x+ c, sin x . )
f .*
- ーX .x - ーX ーX y = ce " + c,e y = ce " + c, xe
1010/101033537 = نیمسال دوم 94 -1393 صفحه 1 از 4
***
WWW 20FIE E. ORG .
کالای دانش اه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش Z
r
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
اوان زن : معادلات دیفرانسیل
امید ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۳۶- مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۴ - ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۱۱۰۱ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۱۰ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۴ - ، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۱
'' .يايي 0= D)y- تD) (1+ تD)
۱. دوم ۲. سوم ۰۳ هفتم ۴. هشتم
w - \ . = c, + c, e“ + c, xe“ - کدام معادله جواب آن بصورت " " " " " "T" است؟
(D°—2D*+ D)y=0 -* (D°ー2D+1)=0 い (D°ー2D+1)=0 " D(D —1)y = 0 - Y 2 - –2x _ \ \ جواب خصوصی .يايي **4D +4)y =3xe+ تD) کدام است ؟ y, = (A+BX)e^ 。ャ y, = x*(A+BX)e^ ... ) y = Axe” f y, =3x(A+ Bx)e^ .* 2 a. ^ - — - \ Y معادله "T" - " " ( از کدام نوع است؟ ۱. برنولی ۲. ریکاتی ۳. کلرو ٠٢ کوشی-اويلر
نقاط منفرد .x(x-1)}^-x(x+1)Y-(x-1)}=0 is کدام گزینه است؟
) . 0=X– 1 . Yʻ X=1 . Y x ۲. هر سه گزینه
1+2x)y=3xy-3y = 0
نقطه x-o برای معادله چه نوع بتانهای است.
۱. معمولی ۲. منفرد ۳. منفرد نامنظم " منفرد منظم
0=x یک نقطه منفرد منظم معادله 0 = 2x(x+1))"#3(x+1)y'— y است، ریشه های معادله شاخص آن کدام است؟ . Y. -1." 0. 2
。ャ 0-' 2
}
1010/101033537 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 2 از 4
***
= انشتا» پیام تور 08:00 مر=حا-ز آزمون و سنجش
www.20FILE.ORGoo 藥 Z
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک اوان زن : معادلات دیفرانسیل
امید ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۳۶- مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری
اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۴ - ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۱۱۰۱ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۱۰ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۴ - ، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۱
?\ - کدام گزینه درست است؟
Γ(n)= n! * Γ(2)=1. * Γ(1)= 0 唱) Vzt )
2 JT 2
" کدام گزینه صحیح است؟
J_(x)=–J,(x) V J (x)=(-1)"J,(x) XJ, –CJ, = XJ, χ/4 + α/α = χJαι " \入
Dx – y = t تعداد جواب های دستگاه 2 2 کدام گزینه است ؟ |D“x – Dy = t
۱. جواب ندارد ۲. جواب منحصر به فرد دارد
۳. بیشمار جواب دارد ۴. هیچکدام १ \ - أماء –
تبدیل لاپلاس "") / کدام است؛
1 t 1 . r 1 Y 4 . )
s" s — 4 (s–4) s” - Y - FG)==-|-- تبدیل معکوس 5+45- "؟ کدام است؟ e” cost Y e” cost V e * sint V e” sin t :) سوالات تشریحی
3 W.Y., 2 - - - معادله دیفرانسیل 0 = y +y)dx xdy( را حل کنید. ۱،۴ نمره 3 W.Y., 2 \,” ) - ۹ - O نام - Y
معادله دیفرانسیا 0 > хoy = x.y y = 9x ln x x را حل کنید. ۱،۴ نمره - a' バ 2 - - ャ
معادله دیفرانسیل " - * ) " " " " را بوسیله سریها حل کنید. ۱،۴ نمره
1033537 1010/10 نیمسال دوم 94 -1393 صفحه 3 از 4
***
WWW 20FIE E. ORG .
خ دانشحه پیام نو، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 08:00 - - -
প্রান্ত مرمت - ازمون و اسنجانش
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
اوان زن : معادلات دیفرانسیل
امید ریاضی (کاربردی)، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۳۶- مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی ) ۱۱۱۱۰۹۴ - ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۱۱۰۱ - ، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع،
مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۱۰ - ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۴ - ، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها،
علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۱
۱،۴۰ نمره
معادله 0=)0(f'(t)= sint+'|| f(t-u)cosudu, f را حل کنید.
1010/101033537 = نیمسال دوم 94-1393 = صفحه 4 از 4
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :