نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 94-93 جدید
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 94-93 جدید

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
S!! 2
-> -->
-
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۴- ، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۳
'٦ چند جمله اول دنباله عبارتند از 1 2 。ャ 1 2 ..) a, =14 = 4 =. a| =0,a, -ga-i. 1 t 2 3 . r a =0,as-la-;... 1=14 =帝.4 =등... ۲- اگر ),a{ دنباله ای یکنوا و کراندار باشد آنگاه ۱. امکان دارد همگرا باشد ۲. همگراست ۰۳ واگراست ۴. امکان دارد واگرا باشد "— کدام یک از له سری های زیر همگراست؟ 으, 1 . -> Y. to (–1). " co- ,, . ) - —1 ಥ್ರ) 2. Σ" 호(-) 二 一 η–1 —f سری لانها 5. + n(n+1) ۱. همگرای مطلق است. ۲. همگرای مشروط است. ۳. همگراست. ۴. واگراست. A- . ... -- - ل S همگا است؟ به ازای چه مقادیری از 9 سری X همگراست؟ η=1 (ln n)" ) . 1 < p > 0 ,w p > 1 . " 0< p ۴. هیچکدام ۶- بازه همگرایی سری X برابر است با η=1 [–1,1] . * (–1,1] .Y [–1,1) . Y (–1,1) .)
۷- نقطه های (1,2,0)C(0,1,2),B(1,0.2), A به ترتیب در صفحه های ۱. XOy ،XOZ ،y OZ واقع هستند. ۲. yOZ ،XOZ ،Xoy واقع هستند.
... 3, XOZyOZXOZ .واقع هستند XOZ ،XOy yOZ .۳
ו^ו ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۴


***
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش
SW %
-
컸 NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۴- ، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۳
۸- بردار AB با انتهای (1-2,1)B داده شده است. A را چنان تعیین کنید که AB همسنگ i - j + 2k = ۱ باشد. A(2,1,–3) A(1,2,-3) v A(–3,2,1) .Y A(2–3,1) .)
as OA = i+j+k, OB = i+j
زاویه بین بردارهای ام است ؟
1 t . Y. 。ャ ... ) o–Arcos; 9=Arcos 9-Arcos 9-Arreo
.\— خطهای E = 二 - 1. 그!-- y+2_zー4: انست به هم چه حالتی دارند ؟ 2 —1 2 4 ۱. موازیند ۲. متقاطع اند ۳. متنافرند ۴. عمودند
۱۱- فاصله نقطه (1,3,2) از صفحه 0 = 2 + + y + ۲ کدام است؟
. Y. 3 . Y. 8 。ャ V3 ... )
۱۲- ماتریس A را متقارن می نامیم اگر
A = AT" Í A =–A' " A = —A' Y A = A' . ) ۱۳- ( A =| o آنگا 1 2. A- | | * A- - ||* O] . Y. A- - || * O] 。ャ A =' 1 O] ... ) 2|0 – 2|| || 회-1 회-12 ۱۴- کدام مجموعه پایه ای برای فضای داده شده است؟ R°,{(1,0,1),(0,1,0)} - * R”,{(1,0,1)(0,1,0),(1,1,1)} .\ R”,{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)} * R°,{(1,0), (2,0)}.“
۱۵- ماتریسی تابع خطی (F(x, y) = (2۲ + 3y, ۲+2y عبارت است از
3 2] : 2 3T " 2 2] - y 2 11.) 唱视 | 视 3 !
ו^ו ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴***
æ tbd | ×wih . WWWy,29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
= انش متاه پیام نور «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش

-
SN
o
-
M!
-
Z s
- - |
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۴- ، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن
- سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۳
۱۶- اگر 1 = A ویژه مقدارهای آن عبارت اند از 0 1 || λ= -1,1. * λ= -1,0,1. Υ λ= 0,1. Υ λ= 1. ) W— عبارت " " " یک صورت درجه دوم دو متغیره است. ماتریس آن عبارت است از 0 1" 0 2. 1 2. | 0
2 - " نمودار معادله 1 = چه کدام گزینه است؟ 4
۱. بیضیوار ۲. سهامیوار ۳. سهامیوار هذلولوی ۴. مخروط
"نقطه در )V2,1–,1( دستگاه مختصات دکارتی داده شده است، مختصات استوانه ای آن کدام است؟
(3-5)" (- " ( ) " (3-3)
نقطه " " در دستگاه مختصات کروی داده شده است، مختصات دکارتی آن کدام است؟
| " " (-- 2 2 2 2
2 2
"" مشتق تابع (د- ادf(x)=(- .ln در نقطه = برابر است با (e",-20) * (e%“,2,0).v (e”.2.1) v (- e 3 ,2-1) .۱
۲۳- طول خم [r) = (cost.sint), f = [0, zr)/ مساوی است با
2π. Υ 。ャ 1 . )
1. 2
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
ו^ו ו"ו. ו. ון. ו. ו***
æ tbd | ×wih . WWWy,29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
2/S = انشتاه پیام نور
«А:»» مر=ح--ز آزمون و سنجش দ্বাক্ষ تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (کاربردی )، ریاضی (محض ) ۱۱۱۱۰۳۴- ، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی ۱۱۱۱۴۱۳
۲۴- انحنای دایره y* = at + ۲ برابر است با a2 . * a . Y. 1 y 1 G! a’ — . .” 1: . .3 : –Yo تاب خم f(i)=\t +1i + 1 + 2K , () = برابر است با Y. _\ . Y. \ . Y ャ.い . صفر سوالات تشریحی - co hl - „n ۱،۷۵ نماد ه οχων.νω .را پیدا کنیدxشعاع و بازه همگرایی سری "پالپائ * 1+ n "χω ).ΥΔ نشان دهید سه نقطه (")6(**** بر یک خط قرار دارند. کدام نقطه بین دوتای دیگر قرار دارد؟ r– ]1– 1 3– ۱،۷۵ نمره نشان دهید ماتریسی |1 - 75 - | = A قطری شدنی نیست. –6 6 –2|| f— معادله دایره انحنای خم y = e را در نقطه )0,1( بالا نسبت آورید. ۱،۷۵ نمره ו^ו ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :