نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: مدیریت مالی ۱ رشته تحصیلی کد درس: مهندسی صنایع (سنتی تجمیع) ۱۲۱۸۱۰۷
۱. کدام گزینه درست است؟
الف. هدف مدیریت مالی حداکثر ساختن سود می باشد
ب. ارزش جاری شرکت با سود بلند مدت ارتباط دارد
ج. سود بلند مدت و کوتاه مدت با یکدیگر تفاوتی ندارند
د. هدف حداکثر ساختن سود ارزش زمانی را در نظر می گیرد ۲. رابطه نرخ بهره و دوره زمانی با ارزش آتی به ترتیب :
الف. مستقیم و مستقیم است ب. مستقیم و معکوس است
ج. معکوس و مستقیم است د .معکوس و معکوس است ۳. در ابتدای سال X۱ فردی مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال در یک حساب بانکی با نرخ ۱۲٪ سالیانه سرمایه گذاری نموده است اگر از ابتدای سال X۳ نرخ سود به ۱۴٪ افزایش یابد اصل و سپرده سرمایه گذاری در پایان سال X۴ چند ریال است؟
الف. ۳/۶۶۸/۵۶۰ ریال ب. ۳/۵۴۰/۴۰۰ ریال
ج. ۳/۶۶۷/۹۹۰ ریال د. ۳/۸۰۰/۱۶۰ ریال ۴. مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال دوم ، مبلغ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال چهارم و مبلغ ۷/۲۵۰/۰۰۰ ریال در پایان سال هفتم قابل دریافت می باشند. اگر نرخ بازده مورد انتظار ۲۰٪ باشد . چه مبلغی حاضرید جهت این سرمایه گذاری بپردازید؟
الف. ۷/۹۳۳/۰۰۰ ریال ب. ۷/۳۰۸/۰۰۰ ریال
ج. ۴/۵۹۰/۸۰۰ ریال د. ۷/۶۶۶/۰۰۰ ریال ۵. ماهیانه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ، در حسابی که سالیانه ۲۴٪ سود پرداخت می کند سرمایه گذاری شده است پس از ۳ سال مبلغ اصل و سود سرمایه گذاری چند ریال می گردد؟
الف. ۱۱/۱۶۰/۰۰۰ ریال ب. ۱۷/۱۵۹/۰۰۰ ریال
ج. ۱۴/۰۵۲/۰۰۰ ریال د. ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶. شخصی در هفت سال بعد مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیاز دارد. مبلغ سپرده سرمایه گذاری سالیانه فرد با نرخ بازده مورد انتظار ٪۱۶، چندریال باشد؟
الف. ۵/۷۱۴/۰۰۰ ریال ب. ۳/۵۰۴/۴۶۰ریال
ج. ۴/۹۲۶/۰۰۰ ریال د. ۴/۲۴۶/۰۰۰ ریال ۷. مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از ۴ سال به مبلغ ۶/۲۹۴/۰۰۰ ریال افزایش یافته است ، نرخ بهره چند درصد است؟
الف. ۱۳ ٪ ب. ۱۴٪
ج. ۳۹٪ د. ۱۲ ٪


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: مدیریت مالی ۱ رشته تحصیلی کد درس: مهندسی صنایع (سنتی تجمیع) ۱۲۱۸۱۰۷
استفاده از: مجاز است.
۸. به ترتیب با افزایش نرخ بازده مورد انتظار و نرخ رشد مورد انتظار سهام ، ارزش سهام عادی :
الف. کاهش و افزایش می یابد. ب. کاهش و کاهش می یابد. ج.افزایش و افزایش می یابد. د. افزایش و کاهش می یابد.
۹. در کدام میزان ضریب همبستگی ، ریسک مجموع سرمایه گذاری افزایش می یابد؟
الف. بین صفر و ۱- ب. بین ۱- و ۱
ج. ۱- ل. ۱ + ۱۰. نرخ بازده مورد انتظار ۱۸٪، نرخ بازده بازار ۱۴٪ و نرخ بازده بدون ریسک ۱۰٪ می باشد بتای سهام چند درصد است؟
الف. ۱/۸ ب. ۱
.Y.g د. ۱/۴ ۱۱. سود پروژه ای در ۴ سال به ترتیب ۵۵۰/۰۰۰، ۳۵۰/۰۰۰، ۶۰۰/۰۰۰ و ۵۰۰/۰۰۰ ریال بوده است . مبلغ سرمایه گذاری ۱/۶۰۰۰/۰۰۰ ریال ، عمر مفید ۴ سال و ارزش اسقاط ۲۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است. اگر روش استهلاک خط مستقیم باشد. نرخ بازده حسابداری چقدر است؟
الف. ۳۱/۲۵٪ ب. ۷۱/۴۲٪
దిది.e% د. ۶۲/۵٪ ۱۲. مبلغ سرمایه گذاری در طراحی ۴۰۰ ریال می باشد . جریانهای نقدی در سال اول الی پنجم به ترتیب ۲۰۰، صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ریال می باشد دوره بازگشت سرمایه چند سال است؟
الف. ۳/۵ سال ب. ۴ سال
ج.۳ سال د. ۵ سال ۱۳. سود سهام پرداخت شده در سال گذشته ۲۰۰ ریال بوده است. پیش بینی می شود سود سهام با نرخ ۱۰٪ رشد داشته باشد . اگر نرخ بازده مورد انتظار ۱۸٪ باشد . ارزش بازار سهام چند ریال است؟
الف. ۲۰۰۰ ریال ب. ۲/۷۵۰ ریال
ج. ۲/۵۰۰ ریال د. ۲/۲۰۰ ریال ۱۴. در کدام روشها ارزیابی پروژه های سرمایه ای ارزش زمانی پول در نظر گرفته می شود؟
الف. شاخص سود آوری ، NPV و نرخ بازده حسابداری
ب. نرخ بازده حسابداری، دوره بازگشت سرمایه، شاخص سود آوری
ج.نرخ بازده داخلی ، NPV و شاخص سود آوری د. نرخ بازده داخلی ، نرخ بازده حسابداری و NPV

***
d oth . WWW.20FEdE:ORG. Copyrig р ادی دانشکاه پیام نوه
丝 کار قهفتمتا کعهی_ی z o .7 - フ ミ ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: مدیریت مالی ۱ رشته تحصیلی کد درس: مهندسی صنایع (سنتی تجمیع) ۱۲۱۸۱۰۷
استفاده از: مجاز است.
۱۵. با افزایش نرخ بازده مورد انتظار ارزش فعلی خالص و شاخص سود آوری به ترتیب :
الف. کاهش و کاهش می یابد. ب. افزایش و افزایش می یابد.
ج. کاهش و افزایش می یابد. د. افزایش و کاهش می یابد. ۱۶. کدام گزینه درست می باشد؟
الف. اگر IRR=K باشد NPV مثبت است.
ب. اگر NPV مثبت باشد شاخص سود آوری کوچکتر از ۱ است.
ج. اگر IRR=K باشد طرح پذیرفته می شود.
د. اگر KخIRR باشد شاخص سود آوری کوچکتر از ۱ است. ۱۷. فردی در طراحی سرمایه گذاری نموده است که مادام العمر ۱۰٪ بازده دارد اگر نرخ مالیات ۲۵٪ و مبلغ سرمایه گذاری ۱/۰۰۰ ریال باشد ارزش سرمایه گذاری چند ریال است؟
الف. ۲/۵۰۰ ریال ب. ۱۳/۳۳۳ ریال
ج. ۴/۰۰۰ ریال د. ۱۰/۰۰۰ ریال ۱۸. سهامی به مبلغ ۱/۰۰۰ ریال خریداری شد در پایان دوره ارزش سهام ۱/۱۰۰ ریال و سود هر سهم ۵۰ ریال می باشد بازده سهام چند درصد است؟
الف.۵٪ ب. ۱۵٪
Zい・に د. ۲۰٪ ۱۹. در کدام بازار می توان انتظار بازده غیر عادی داشت؟
الف. نیمه کارا ب. کارایی نیمه قوی
ج. کارایی قوی د.کارایی ضعیف ۲۰. کدام گزینه نادرست است؟
الف. هر چه انحراف معیار بیشتر باشد ، ضریب تغییرات طرح کوچکتر می باشد ب. از ضریب تغییرات زمانی استفاده می شود که طرح ها دارای بازده یکسانی باشند
ج.هر چه بازده مورد انتظار بیشتر باشد ، ضریب تغییرات بیشتر خواهد بود د. هر طرحی که ضریب تغییرات آن بالاتر باشد پذیرفته می شود
۲۱. اطلاعات مربوط به سه طرح به شرح زیر است؟
نام طرح ارزش مورد انتظار
Y/ . . . / , , , A
ձ| | Ᏼ
Ρ/ / . . . C

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: مدیریت مالی ۱ رشته تحصیلی کد درس: مهندسی صنایع (سنتی تجمیع) ۱۲۱۸۱۰۷
استفاده از: ترتیب طرح ها از نظر ریسک چگونه است؟ الف. A ، C و B ج. B ،A و C
۲۲. فردی ۲۰۰ ریال در سهامی با بتای ۱، ۴۰۰ ریال در سهامی با بتای ۱/۵ و ۴۰۰ ریال در سهامی با بتای ۱/۲۵ سرمایه گذاری نموده است متوسط بتای سهام چقدر است؟
الف. ۱/۲۵ ب. ۱ めに/) دا.۱/۳ ۲۳.ارزش بازار سهام عادی ۶/۰۰۰ ریال ، ارزش اسمی سهام عادی ۴/۰۰۰ ریال ، ارزش بازار اوراق قرضه ۴/۰۰۰ ریال و ارزش اسمی اوراق قرضه ۴/۵۰۰ ریال می باشد. نرخ بازده مورد انتظار سهام ۱۸٪، نرخ بهره اوراق قرضه ۱۲٪ و نرخ مالیات ۲۵٪ است. متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت چند درصد است؟
الف. ۱۴/۸ ٪ ب. ۱۵/۶٪ ج، ۱۴/۴٪ ג."וץ/"ז \/{
با توجه به اطلاعات زیر به سوالات ۲۴ الی ۲۶ پاسخ دهید
سرمایه اولیه طرحی ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و عمر مورد انتظار ۳ سال است . جریانهای نقدی و احتمال آن به شرح زیر است؟
احتمال جریان نقدی سالیانه
–0/* * * | * * * % Y .
\ , /* * * | * * * ZY、
Y' s , , , / , , , ZY、
^ - | * * * | * * * % Y .
۲۴. دوره بازگشت سرمایه چند سال است؟ الف. ۲ سال ب. ۳ سال ج. ۳/۲۵ سال د. ۱/۶۶ ساسالی ۲۵. اگر نرخ بازده مورد انتظار ۲۰٪ باشد ارزش فعلی خالص چند ریال است؟ الف. ۹/۲۳۶/۰۰۰ ریال مثبت ب. ۹/۲۳۶/۰۰۰ ریال منفی ج. ۷/۴۱۵/۰۰۰ ریال مثبت د. ۷/۴۱۵/۰۰۰ ریال منفی ۲۶. نرخ بازده داخلی طرح (IRR) چقدر است؟ الف. کمتر از ۲۰٪ ب. ۲۰٪ ج. بیش از ۲۰٪


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :