نمونه سوال درس اصول اصلاح نباتات نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول اصلاح نباتات نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : اصول اصلاح نباتات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) ۱۴۱۱۰۸۴ - ، مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۶
۱- چرا در صورت عدم سازگاری جمعیت یک لینه خالص به یک محیط جدید امکان سازگاری آن در سالهای بعد وجود ندارد؟
۱. یکساله بودن آن لینه ۰۲ فقدان تنوع ژنتیکی
۰۳زمان و نحوه گرده افشانی با محیط هماهنگ نیست ۴. نوع و شدت تنش محیطی به ویژه تنش شوری
۲- کدام یک از موارد زیر جزء معایب گزینش توده ای نیست؟ ۱. چون انتخاب براساس ژنوتیپ صورت می گیرد برای صفات کمی مناسب نیست. ۲. موقعیتی برای بازترکیبی ژنها بوجود نمی آید
۲. روش بسیار کندی است.
۲. تمایز بین هموزیگوتها و هتروزیگوتها میسر نیست.
۳- در روش گزینش لینه های خالص، بیشترین شدت گزینش و نیز ایجاد آلودگیهای مصنوعی معمولا در سال چندم انجام می
شود ؟
۱. سال چهارم ۲. سالی دوم " رسال سوم ٠٢ سال اول
۴- کدام گزینه در مورد روش شجره ای صحیح نیست؟ ۱. در این روش تعداد زیادی از ژنوتیپ های نامطلوب در نسلهای اولیه حذف می شوند. ۲. روش شجره ای برای صفاتی که به آسانی قابل تشخیص و مشاهده باشند کارایی بیشتری دارد. ۳. یادداشت برداری از نسل F2 آغاز می شود و به هریک از بوته ها یک شماره تعلق می گیرد
۴. گزینش براساس عملکرد بوته ها از F2 آغاز و تا F6 ادامه می یابد ۵- کدام یک از موارد زیر درباره جمعیت های گیاهان خود بارور صدق می کند؟ ۱. جمعیت ناهمگن متشکل از ژنوتیپ های هتروزیگوت ۲. جمعیت همگن متشکل از ژنوتیپ های هتروزیگوت ۳. جمعیت ناهمگن متشکل از ژنوتیپ های هموزیگوت ۴. جمعیت همگن متشکل از ژنوتیپ های هموزیگوت ۶- مزیت روش بالک تک بذر (روش تغییر شکل یافته) بر روش بالک چیست؟ ۱. ساده و کم خرج بودن ۲. میتوان از محیط گلخانه برای اداره نسلها استفاده کرد
۳. عمل گزینش در نسلهای R2 تا F3 صورت نمی گیرد ۲. گزینش طبیعی در این روش وجود ندارد
い/PYめ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : اصول اصلاح نباتات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) ۱۴۱۱۰۸۴ - ، مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۶
۷- لاینهای ایزوژن در واریته های مولتی لاین بر چه اساسی مخلوط می شوند؟ ۱. شرایط آب و هوایی منطقه ۰۲ فراوانی نژادهای بیماری زا
۳. به نسبت مساوی ۴. تعداد نژادهای بیماری زا ۸- «پدیده ای که هیبرید دو والد نامشابه حداقل نسبت به میانگین والدین، جثه و بنیه بهتری داشته باشد.» اصطلاحا چه نامیده می شود؟
۱. هتروزیسی ۰۲ فوق غالبیت ۳. اینبریدینگ آ، اپیستازی ۹- شدید ترین میزان اینبریدینگ در کدام یک از تلاقی های زیر اتفاق می افتد؟
۱. تلاقی برادر خواهر ناتنی ۲. خودباروری
۳. تلاقی برادر خواهر تنی ۴. تلاقی برگشتی ۱۰- تلاقی تعدادی از لینه ها یا کلون ها با یک والد مشترک به عنوان آزمون کننده چه نامیده می شود؟
۱. تاپ کراسی ۲. تست کراسی ٠٢ پلی کراس ۰۴بک کراسی
\\— از خزانه پلی کراس عمدتا برای چه منظوری استفاده می شود؟ ۱. برآورد قابلیت ترکیب پذیری عمومی و تولید واریته های مصنوعی
۲. ایجاد یک جمعیت ناهمگن از لینه های اینبرد
۳. برآورد قابلیت ترکیب پذیری خصوصی و تولید لینه های اینبرد
۲. ایجاد یک جمعیت همگن از لینه های این برد ۱۲- در تولید واریته های هیبرید، لینه های A ،B، و R به ترتیب چه نوع لینه هایی هستند؟ ۱. لینه نگهدارنده-لینه نرعقیم-لینه برگرداننده باروری ۲. لینه نرعقیم - لینه نگهدارنده- لینه برگرداننده باروری ۳. لینه برگرداننده باروری - لینه نگهدارنده-لینه نرعقیم ۰۴ لینه برگرداننده باروری - لینه نرعقیم - لینه نگهدارنده ۱۳- کدام یک از جمعیتهای زیر ناهمگن تر از بقیه است؟
۱. هیبرید سینگل کراسی ۲. هیبرید تری وی کراس
۳. هیبرید دابل کراسی ". توده بومی
い/PYめ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
. = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : اصول اصلاح نباتات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) ۱۴۱۱۰۸۴ - ، مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۶
۱۴- یک روش در تولید واریته های سینتتیک انجام تمام تلاقیهای ممکنه بین لینه های اینبرد است. تفاوت این تلاقیها با تلاقیهای پلی کراسی در چیست؟ ۱. قابلیت ترکیبی لینه های اینبرد در پلی کراسی مشخص نیست
۲. در پلی کراس یک والد مشترک به نام جمعیت وجود دارد
۳. تعداد لینه های اینبرد
۴. تلاقیهای پلی کراس حتماً باید در محیط ایزوله انجام شوند
۱۵- برای کاهش افت عملکرد f2 و نسلهای بعد در واریته های سینتتیک چه باید کرد؟
۱. لینه های اینبرد با عملکرد بالا انتخاب کرد. ۲. لینه های اینبرد با قابلیت ترکیب پذیری بالا انتخاب کرد. ۳. تعداد لینه های اینبرد را کاهش داد ۲. تعداد لینه های اینبرد را افزایش داد
۱۶- برای رفع عیب انتخاب توده ای (تداخل اثرات ژنوتیپ در محیط) در اصلاح گیاهان دگربارور چه تدبیری می توان اندیشید؟
۱. از مورد صفاتی استفاده کرد که فنوتیپ بیشتر نمایانگر ژنوتیپ باشد ۲. از محیط ایزوله استفاده کرد ۳. از روش انتخاب توده ای شبکه استفاده شود
۲. فقط برای اصلاح صفات کمی استفاده شود.
۱۷- هدف عمده از انتخاب دوره ای در اصلاح گیاهان دگربارور چیست؟
۱. افزایش ژنوتیپ های مطلوب در جمعیت ۲. ایجاد یک جمعیت همگن از ژنوتیپ های مطلوب ۳. انتقال یک صفت کمی به نتاج ۲. افزایش فراوانی ژنهای مطلوب در جمعیت
۱۸- جهشی که توسط انسان با به کار بردن مواد شیمیایی در موجودات ایجاد می شود چه نام دارد؟ ۱. جهش شیمیایی ۲. جهش القایی ۳. جهش نقطه ای ۴. جهش سوماتیکی
۱۹- افزایش سطح پلوئیدی چه تأثیری بر غالب گونه های گیاهی دارد؟
۱. در تکثیر مشکل پیدا می کنند ۲. اندازه گل و میوه و قسمتهای رویشی افزایش می یابد ۲. در میوز دچار اشکال می شوند ۰۴ضعیف و عقیم می شوند
۲۰- کدام یک از ترکیبات ژنتیکی زیر تغییرات آنیوپلوئیدی را بهتر تحمل می کنند؟
۱. دیپلوئیدها ۲. هاپلوئیدها ۰۲ مونوپلوئيدها ٢. پلی پلوئيدها
い/PYめ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :