نمونه سوال درس طراحی باغ و پارک نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس طراحی باغ و پارک نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
درسی : طراحی باغ و پارک رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷
۱- کدامیک از اشخاصی ذیل باغ را محل رشد گیاهان باغی می داند ؟
۱. باغبان ۲. شاعر ۳. معمار ۴. باغدار
۲- گزنفون تاریخ باغهای ایران را مربوط به چه دوره ای می داند؟
۱. قبل از سلطنت کورش ۲. بعد از سلطنت کورش ۳. قبل از سلطنت قباد ۴. بعد از سلطنت قباد
۳- بر اساس سفرنامه شاردن، تمامی گلهای کدام کشور در ایران نیز یافت می شود ؟ ٠ يونان ۲. انگلستان ۳. بلژیک ۴. فرانسه ۴- در ایران باستان پیروان کدامیک از ادیان علاوه بر کشاورزی و باغداری ، در آب رسانی از طریق حفر قنوات مهارت بسیاری
داشتند ؟
۱. مزدکیان ۲. کلیمیان ۳. ارامنه ۴. زرتشتیان
۵- باغ فین کاشان مربوط به کدام دوره می باشد ؟
۱. تیموریان ۲. صفویه ۳. قاجار ٠٢ پهلوى
۶- سفارت کدام کشور در گذشته به نام پارک اتابک معروف بوده است ؟
۱. انگلستان ۲. روسیه ۳. ایتالیا ۴. هلند
۷- باغ دوشان تپه در زمان حکومت چه کسی احداث گردید و طرح آن چگونه است ؟ ۱. ناصرالدین شاه قاجار و تلفیقی از طرح های قرینه سازی و نامتقارن اروپایی ۲. مظفرالدین شاه قاجار و تلفیقی از طرح های قرینه سازی و نامتقارن اروپایی ۳. ناصرالدین شاه قاجار و تلفیقی از طرح های قرینه سازی و نامتقارن ایرانی ۲. مظفرالدین شاه قاجار و تلفیقی از طرح های قرینه سازی و نامتقارن ایرانی
۸- مقیاسی چیست ؟ ۱. نسبت فاصله افقی دو نقطه بر روی نقشه به فاصله افقی همان دو نقطه بر روی زمین ۲. نسبت فاصله افقی دو نقطه بر روی زمین به فاصله افقی همان دو نقطه بر روی نقشه ۳. نسبت فاصله عمودی دو نقطه بر روی نقشه به فاصله عمودی همان دو نقطه بر روی زمین
* : ;نسبت فاصله افقی دو نقطه بر روی زمین به فاصله افقی همان دو نقطه بر روی نقشه
۹- برای کشیدن زوایای بیشتر از ۱۵۰ درجه از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
۱. گونیا ۲. نقاله ۳. خط کشی T ۴. شابلن
YYY|\\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
درسی : طراحی باغ و پارک رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷
۱۰- به اندازه واقعی یک جسم یا اندازه نسبی آن در مقایسه با جسمی دیگر چه می گویند ؟
۱. تمرکز ۲. تقارن ۳. توازن ۴. تناسب ۱۱- کدام تاکتیک برای بزرگتر نشان دادن منظره قابل استفاده است ؟
۱. کاشت درختان دوست داشتنی تر رو به روی درب ورودی ۲. کاشت درختان دوست داشتنی تر کنار درب ورودی
۳. کاشت درختان دوست داشتنی تر کنار پنجره خانه ۴. کاشت درختان دوست داشتنی تر رو به روی پنجره خانه ۱۲- در رابطه با مبلمان باغ و پارک، کف پوش ها جزء کدام کاربری محسوب می شوند ؟
۱. مبلمان تفریحی - رفاهی ۲. مبلمان زیباسازی
۳. مبلمان ترددی و ارتباطی ٠٢ مبلمان خدماتی ۱۳- کدام گزینه در رابطه با نرده صحیح می باشد ؟
۱. نرده مانع کامل نیست و بیننده از خارج و داخل فضا می تواند لذت دیدن مناظر را حس کند.
۲. نرده مانع کامل نیست و بیننده از خارج و داخل فضا نمی تواند لذت دیدن مناظر را حس کند.
۳. نرده مانع کامل است و بیننده از خارج و داخلی فضا می تواند لذت دیدن مناظر را حس کند.
۴. نرده مانع کامل است و بیننده از خارج و داخل فضا نمی تواند لذت دیدن مناظر را حس کند. ۱۴- بین ارتفاع (h) و کف پله ها (f) چه رابطه ای برقرار است ؟
Yh + f = 22 Cm , f Yh + y f = 22 Cm . Y Yh + f = A2 cm . Y Yh + Yf = A2 cm . \ ۱۵- از پیکره های سمبلیک بهتر است در کدام قسمت شهر استفاده گردد؟
۱. میدان مرکزی شهر آ، ورودی شهر ۳. خروجی شهر آ، بلوارهای حاشیه شهر ۱۶- از گلهای به رنگ آبی یا بنفش بر روی دیوارهایی با چه رنگ استفاده می کنند ؟
۱. دیوارهای به رنگ زرد ۲. دیوارهای به رنگ سفید
۲. دیوارهای به رنگ خاکستری ۴. دیوارهای به رنگ طوسی ۱۷- گلهای کدام فصل در بالکن ها جلوه خاصی دارد؟
۱. بهاره ۲. تابستانه " . پاییزه ۴. زمستانه ۱۸- کدامیک از گلهای زیر به عنوان گلهای بهاری محسوب می شوند ؟
۱. زنبق ۲. شمعدانی ۳. بنفشه ۴ ، تاج خروس
YYY|\\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : طراحی باغ و پارک رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷
۱۹- کدامیک از ویژگی های ذیل برای گیاه حسن یوسف مصداق دارد ؟
۱. چند ساله و پرتواقع ۲. یک ساله و پرتواقع ۳. چند ساله و کم توقع ۴. یک ساله و کم توقع ۲۰- آرشیت چیست ؟
۱. واژه طرح را در اصطلاح باغبانی می گویند. ۲. واژه طرح را در اصطلاح معماری می گویند. ۳. واژه طرح را در اصطلاح محیط زیست می گویند. ۴. واژه طرح را در اصطلاح کشاورزی می گویند. ۲۱- جذاب ترین حوزه دید کدام است ؟
۱. منظره با زاویه ۲. منظره از سطح ۳. منظره از پایین ۴. منظره از بالا
۲۲- در نقشه اصلی فضای سبز برای مشخص کردن کپه ای بودن گیاه ، علایم مجاور را چگونه تنظیم می کنند؟
۱. هر علامت حدود یک سوم علامت مجاور را همپوشی می دهد. ۲. هر علامت حدود یک هفتم علامت مجاور را همپوشی می دهد. ۲. هر علامت حدود یک پنجم علامت مجاور را همپوشی می دهد. ۴. هر علامت حدود یک دوم علامت مجاور را همپوشی می دهد. ۲۳- پارک کوچک در مقیاس همسایگی برای چه تعداد جمعیت مناسب است ؟
%・・ ー Y%・・ f ® • • – YA • • . Y * . . . Y.Y. . . . Y ו. ... "ץץ – . . "ץ ۲۴- بر اساس استانداردهای موجود می بایستی چند درصد سازه و فضای سبز در سایت پروژه پارک طراحی گردد؟ ۲۰۰۱ درصد سازه و ۸۰ درصد فضای سبز ۸۰۰۲ درصد سازه و ۲۰ درصد فضای سبز ۳. ۷۰ درصد سازه و ۳۰ درصد فضای سبز ۳۰۰۴ درصد سازه و ۷۰ درصد فضای سبز ۲۵- کدامیک از ویژگی های ذیل مربوط به باغ های ایرانی است ؟ ۱. طراحی معمولا به شکل مستطیل که توسط جریان آب به دو یا چهار قسمت تقسیم می شود. ۲. طراحی معمولا به شکل مستطیل که توسط جریان آب به سه یا پنج قسمت تقسیم می شود. ۳. طراحی معمولا به شکل مربع که توسط جریان آب به دو یا چهار قسمت تقسیم می شود.
۴. طراحی معمولا به شکل مربع که توسط جریان آب به سه یا پنج قسمت تقسیم می شود.
\\|YYY
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : طراحی باغ و پارک رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷
۲۶- بر اساس مطالعات جدید جامعه شناسی در ارتباط با شناخت و مقایسه واحدهای مسکونی با محیط زیست می بایستی به ازاء هر چند واحد مسکونی ( آپارتمان) و حداقل چه میزان فضای سبز به عنوان باغچه (بسته به شرایط اکولوژیک منطقه) در نظر گرفته شود ؟
۱. ۷ تا ۱۰ واحد- حداقل ۴۰۰ مترمربع ۵۰۲ تا ۷ واحد -حداقل ۴۰۰ مترمربع ۷.۳ تا ۱۰ واحد - حداقل ۴۰۰۰ مترمربع ۵۰۴ تا ۷ واحد - حداقل ۴۰۰۰ متر مربع ۲۷- کدامیک از گیاهان نامبرده ذیلی برای ایجاد باغچه حاشیه ای پیشنهاد می شوند ؟ ۱. اطلسی ۲. لادن ۳. جعفری ". گوش بره ۲۸- منظور از گیاهان پوششی در طراحی فضای سبز چیست ؟ ۱. گیاهان بلند و کند رشد که حداکثر رشد طولی آنها یک متر می باشد. ۲. گیاهان بلند و کند رشد که حداکثر رشد طولی آنها نیم متر می باشد. ۳. گیاهان کوتاه و سریع الرشد که حداکثر رشد طولی آنها یک متر می باشد. ۴. گیاهان کوتاه و سریع الرشد که حداکثر رشد طولی آنها نیم متر می باشد. ۲۹- در طراحی فضای سبز ، بوته های بلند را در کجا می توان مورد استفاده قرار داد ؟ ۱. در فضاهای کوچک به عنوان عناصری تندیسی وار یا به صورت پس زمینه ای که در جلوی شان گیاهان بلندتر با یک مجسمه به نمایش در می آید می توان مورد استفاده قرار داد. ۲. در فضاهای کوچک به عنوان عناصری تندیس وار یا به صورت پس زمینه ای که در جلوی شان گیاهان کوتاهتر با یک مجسمه به نمایش در می آید می توان مورد استفاده قرار داد. ۲. در فضاهای بزرگ به عنوان عناصری تندیس وار یا به صورت پس زمینه ای که در جلوی شان گیاهان بلندتر با یک مجسمه به نمایش در می آید می توان مورد استفاده قرار داد. آن در فضاهای بزرگ به عنوان عناصری تندیس وار یا به صورت پس زمینه ای که در جلوی شان گیاهان کوتاهتر با یک مجسمه به نمایش
در می آید می توان مورد استفاده قرار داد.
۳۰- کاشتن گیاهان به صورت متراکم بر روی خط الراس ها چه موقعیتی ایجاد می کند ؟
۱. ارتفاع کمتری به فرم زمین داده و آن را محصورتر می کند.
ارتفاع بیشتری به فرم زمین داده و آن را محصور تر می کند.
۳. ارتفاع کمتری به فرم زمین داده و آن را وسیع تر می کند.
ارتفاع بیشتری به فرم زمین داده و آن را وسیع تر می کند.
\\|YYY
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :