نمونه سوال درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- تعویضی بلبرینگ های معمولی با انواع دیگری از آنها که نیاز به روغن کاری ندارد، جزء کدامیک از سیستم های نگهداری و
تعمیرات است؟
) ... نگهداری و تعمیرات اصلاحی Y نگهداری و تعمیرات پیشگیری
۳. نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود ۴. نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع ۲- کدامیک از حملات زیر صحیح است؟
۱. فرم درخواست کار کوتاه مدت بطور وسیع تری در فعالیت های پیش گیری مورد استفاده است.
۲. فرم درخواست کار کوتاه مدت زمانی بکار گرفته می شود که زمانی برای تکمیل فرم درخواست کار بلند مدت وجود ندارد
۳. در فرم درخواست کار کوتاه مدت حتماً باید حل مساله توسط تعمیرکار انجام گردد
۴. پیچیدگی کار در فرم درخواست کار کوتاه مدت به مراتب بیشتر از فرم درخواست کار بلند مدت است
r— عمومی ترین حالت شکست برای قطعات الکتریکی 9 مکانیکی کدام است؟
۱. کثیفی ۲. بد استعمال کردن ۳. گرما
f— کدامیک از تعاریف زیر صحیح است؟
۱. بازرسی روشی برای یافتن از کارافتادگی ماشین آلات در حالت توقف است. ۲. بازرسی عبارت است از یک کار سیستماتیک جهت تعمیرات جزئی که از ۱۵ الی ۶۰ دقیقه زمان نیاز دارد. ۳. تمام عملیات بازرسی در یک قالب و نگاه مثبت نوشته می شود و سعی در بر طرف کردن مشکل دارد. آ: انجام تعمیرات جزئی همیشه با بازرسی توام می باشد.
۵- انتخاب اینکه اپراتور وظیفه روغنکاری را انجام دهد یا توسط فرد دیگری انجام شود به کدامیک از عوامل زیر کمتر بستگی
دارد؟ ۱. پیچیده بودن کار ۲. انگیزش و قابلیت اپراتور ۳. اندازه و وسعت شکستهای ناشی از روغنکاری بد ۴۔ تعداد دفعات انجام عمل روغنکاری
۶- متوسط زمان بین نگهداری و تعمیر در برگیرنده کدامیک از موارد زیر است؟ PM.CM IM . f CM.IM . Y. PM.IM . Y PM,CM . ) ۷- در کدامیک از الگوهای از کار افتادگی حتماً باید فاصله زمانی پریود نگهداری از عمر فرسایش دستگاه کمتر باشد؟ ۱. از کار افتادگی شانسی ۰۲ از کار افتادگی بر اثر فرسودگی و سایش ۳. از کار افتادگی زود رسی ۴. از کار افتادگی مستقل
صفحه ۱ از ۵
,үү|үol نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
۸- کدامیک از انواع از کار افتادگی را می توان از نظر اماری پیش بینی نمود؟
۱. ناگهانی ۲. تدریجی ۳. مستقلی ۴. ثانویه
۹- جایگاه قرار گیری از کار افتادگی فرسایشی در منحنی وانی شکل در کدامیک از بخش های زیر است؟
۱۰- فواصل زمانی پریود کالیبراسیون، چه زمانی ایده آل است؟ ۱. بیش از ۵٪ از تجهیزات در حدود کنترل قرار گیرند.
۲. بیش از ۵٪ از تجهیزات خارج از کنترل قرار گیرند.
۲. کمتر از ۵٪ از تجهیزات خارج از کنترل قرار گیرند. آن پیدا کردن این فواصل زمانی با توجه به نوع تجهیزات متفاوت است. ۱۱- کدام گزینه در مورد نگهداری و تعمیرات FM صحیح نمی باشد؟ ۱. تعمیرات پیشگیری برای دستگاه هایی که سخت افزاری با دوام دارند، کمتر لازم است آن هر چیزی که معیوب است، باید تعمیر شود.
۳. به معنای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه است.
۲. تعمیرات دستگاه باید به شکل یکباره صورت گیرد. ۱۲- در محاسبه اولویت قطعاتی که نیاز به تعمیر دارند با استفاده از روش NUCREC، کدام عامل نقش ندارد؟ ۱. اهمیت تجهیزات ۲. مدت زمان تعمیر ۳. طبقه بندی تقاضا ۴. نیاز اضطراری ۱۳- موارد استعمال این نوع روغنکاری در ماشین های سنگ، چوب بری و کمپرسور هواپیما می باشد؟
۱. سیستم مرکزی فشار روغن ۲. روغن کاری با تفنگ های گریس کاری قدرتی
۳. روغنکاری قطره ای .Y . روغنکاری دستی
үү|үol,
صفحه ۲ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
۱۴- در طبقه بندی ارجحیت ها در سیستم نگهداری و تعمیرات، زمانی که تولید به منظور تقلیلی احتمال صدمه دیدن کارگران متوقف گردیده است، کدام درجه از ارجحیت به آن نسبت داده می شود؟
۱. ارجحیت ۱ ۲. ارجحیت ۲ ۳. ارجحیت ۳ ۴. ارجحیت ۴
۱۵- کدام منحنی بقا نشانگر بقای اقلامی است که دارای میزان از کار افتادگی ثابت هستند؟
۱. نرمالی Y. نمایی .Y . وایبال ۴. گاما
" در تابع توزیع ویبال اگر پارامتر f برابر با ۱ باشد، همانند کدام تابع توزیع عمل می کند؟
۱. نرمالی ャ。 نمایی .Y . منفی نمایی ۴. گاما ۱۷- کدامیک از دلایل محبوبیت TPM نیست؟
۱. نتایج مشهود و قابل توجه ۲. تغییر محیط سازمان
۳. تسهیل شدن جریان فعالیت ها ۲. افزایش سطح اطلاعات و مهارت کارکنان
۱۸- در کدام دسته از سیستم ها، سیستم از پایین ترین قابلیت اطمینان برخوردار است؟
: « 。ャ
۱. موازی دادسرایی سری - موازی ۴. موازی - سری
4)– میزان شکست کلی یک سیستم که به صورت سری با یکدیگر قرار گرفته اند،۵-۱۰* ۲۶۹ می باشد، زمان متوسط بین خرابی این سیستم را پس از ۱۰ ساعت محاسبه کنید؟
үүүү . t ャYめY% .Y γγ γ.γ.Δ.Υ a γγ Δ. ) ۲۰- سیستمی از دو جزء موازی تشکیل شده است، هر یک از این اجزاء دارای نرخ از کار افتادگی ۰/۰۰۱ می باشد. در این صورت )MTBF( این سیستم را به دست آورید؟
A . . . ; \ . . . . Yo Y・・・。Y \ Δ . . . ) ۲۱- زمان متوسط بین خرابی سیستمی موازی که از دو جزء تشکیل شده چه نسبتی با زمان متوسط بین خرابی سیستم موازی که از یک جزء تشکیل شده دارد؟
۱. ۲ برابر ۰.۵۰۲ برابر ۳. ۱/۵ برابر .Y . ۱ برابر ۲۲- ترانزیستری دارای قابلیت اطمینان ۰.۴ است. چند عدد از این ترانزیستر باید به طور موازی قرار گیرند تا قابلیت اطمینان سیستم ۰.۶۴ شود ؟
* : * * .x. ャ.Y \ . )
үү|үol,
صفحه ۳ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
•|ጫጫ *, B ۰/۹۵ و اگر قابلیت اطمینان اجزای A. و A ץץ- یک سیستم تولیدی مانند شکل زیر است. اگر قابلیت اطمینان اجزای" باشد قابلیت اطمینان خط اصلی به کدام عدد نزدیکتر است؟
. ..ཤ ཤ . ༈་ Λώ . Υ • १' . Y . .42 . )
۲۴- یک سیستم تولید از ۵ بخش تشکیل شده است، که خروجی هر بخش به عنوان ورودی بخش دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. هر بخشی نیز از ۳ ماشین موازی تشکیل شده است. اگر قابلیت اطمینان هر ماشین ۰.۹ باشد، در این صورت قابلیت سیستم چقدر خواهد بود؟
..a Y \ . * • .११A . Y "Δώ . Υ • * : \ . ) ۲۵- یک سیستم از 11 جز تشکیل شده است و قابلیت اطمینان هر جز "F است، از کار افتادن حداقل یک قسمت باعث از کار
افتادن سیستم می شود. برای بالا بردن میزان قابلیت اطمینان سیستم، 11 جزء به طور ذخیره تعبیه میشود. کدامیک از روش های زیر قابلیت سیستم را بیشتر افزایش می دهد؟
۱. هر قسمت سیستم تکرار شود ۲. همه سیستم تکرار شود ۳. هر دو حالت الف و ب به یک اندازه افزایش می دهد ۲. هر دو حالت الف و با کاهش می دهد ۲۶- متوسط زمان از کار افتادن و قابلیت اطمینان، یک موتور ژنراتور که به صورت رزرو قرار داده شده است را در حالتی که میزان
از کار افتادگی شبکه برق ۰٫۰۵ = A باشد، پس از ۱۰ ساعت به دست آورید. با فرض اینکه سوئیچ ارتباط دهنده اجزاء صد در صد قابل اطمینان باشد.
4 . ΑΛ. * "Δώ . Υ 。..ཤ a a . Y ΛΔώ . .
۲۷- برای محاسبه اثر بخشی تجهیزات کدامیک از عوامل زیر مستقیماً نقش ندارد؟ ۱. نسبت کارایی ۲. قابلیت دسترسی
.Y . تعداد محصول سالم تولید شده .Y . نسبت کیفیت
үү|үol,
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )۱۱۲۲۰۲۰
•|ጫጫ *, B ۰/۹۵ و اگر قابلیت اطمینان اجزای A. و A ץץ- یک سیستم تولیدی مانند شکل زیر است. اگر قابلیت اطمینان اجزای" باشد قابلیت اطمینان خط اصلی به کدام عدد نزدیکتر است؟
. ..ཤ ཤ . ༈་ Λώ . Υ • १' . Y . .42 . )
۲۴- یک سیستم تولید از ۵ بخش تشکیل شده است، که خروجی هر بخش به عنوان ورودی بخش دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. هر بخشی نیز از ۳ ماشین موازی تشکیل شده است. اگر قابلیت اطمینان هر ماشین ۰.۹ باشد، در این صورت قابلیت سیستم چقدر خواهد بود؟
..a Y \ . * • .११A . Y "Δώ . Υ • * : \ . ) ۲۵- یک سیستم از 11 جز تشکیل شده است و قابلیت اطمینان هر جز "F است، از کار افتادن حداقل یک قسمت باعث از کار
افتادن سیستم می شود. برای بالا بردن میزان قابلیت اطمینان سیستم، 11 جزء به طور ذخیره تعبیه میشود. کدامیک از روش های زیر قابلیت سیستم را بیشتر افزایش می دهد؟
۱. هر قسمت سیستم تکرار شود ۲. همه سیستم تکرار شود ۳. هر دو حالت الف و ب به یک اندازه افزایش می دهد ۲. هر دو حالت الف و با کاهش می دهد ۲۶- متوسط زمان از کار افتادن و قابلیت اطمینان، یک موتور ژنراتور که به صورت رزرو قرار داده شده است را در حالتی که میزان
از کار افتادگی شبکه برق ۰٫۰۵ = A باشد، پس از ۱۰ ساعت به دست آورید. با فرض اینکه سوئیچ ارتباط دهنده اجزاء صد در صد قابل اطمینان باشد.
4 . ΑΛ. * "Δώ . Υ 。..ཤ a a . Y ΛΔώ . .
۲۷- برای محاسبه اثر بخشی تجهیزات کدامیک از عوامل زیر مستقیماً نقش ندارد؟ ۱. نسبت کارایی ۲. قابلیت دسترسی
.Y . تعداد محصول سالم تولید شده .Y . نسبت کیفیت
үү|үol,
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :