نمونه سوال درس زراعت خصوصی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس زراعت خصوصی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
درسی : زراعت خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)۱۱۲۱۰۴۱
۱- بذر غلات در چه نوع پوششی، حفاظتی قرار می گیرد.
۱. نیام ۲. گلوم ۳. دمبرگ
۲- کدامیک از گیاهان زیر جزء طایفه ء می دیه می باشد.
۱. ارزن ۲. سورگوم ۳. گندم ۳- هرچه میزان ازت کل دانه گندم ............ یابد، میزان نشاسته دانهء گندم............... می یابد. ۱. افزایش - کاهشی ۲. کاهش -افزایشی ۳. افزایش -افزایش
۴- کدامیک از گزینه های زیر در مورد، مواد تغذیه کننده خاک گندم نادرست می باشد. ۱. افزایش ازت موجب افزایش سطح برگ ها می شود.
افزایش ازت بیش از نیاز موجب کاهش پروتئین دانه گندم می گردد.
۳. زیادی ازت باعث عدم تعادل درجذب گلوسید می گردد. ۴. افزایش ازت موجب کاهش جذب خالص و تأخیردررسیدن سنبله ها می گردد.
۵- استفاده از علف کشی توفوردی در گندم در چه مرحله ای توصیه می شود.
۱. قبل از پنچه زنی ۲. بعداز پنچه زنی ۳. اوایل ساقه رفتن ۴. اواسط ساقه رفتن
۶- کدامیک از گزینه های زیر در مورد زمان برداشت گندم صحیح می باشد. ۱. مناسب ترین زمان برداشت گندم ۷ تا ۱۰ روز قبل از رسیدن فیزیولوژیکی دانه می باشد. ۲. مناسب ترین زمان برداشت گندم زمانیست که رطوبت دانه ۱۲ تا ۱۶ درصد باشد. برداشت دیرترنیزموجب ریزش کمتردانه وافزایش محصول خواهد شد. برداشت دیرتر نیز موجب ریزش بیشتردانه وافزایش محصول خواهد شد. ۷- کدامیک از گزینه های زیردرموردبرنج های چمپا صحیح می باشد. ۱. این گروه دارای دانه های کوتاه وقطورتراز برنج های گرده هستند. ۲. در مقابل آفات، کم آبی، مقاوم و عملکرد آن ها ازصدری کمتر است. ۳. ارزش تجاری آن هانسبت به برنج صدری کمتراست.
۲. طول دانه هابین ۶تا۸میلی متر می باشد.
\\|\.W.Y
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : زراعت خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)۱۱۲۱۰۴۱
۸- گندم هاEntlIIICT چگونه هستند. j,L!;۰ مناسب بوده، باعث زودرسی می شود. مناسب بوده، باعث دیررسی می شود.
۳. مناسب نبوده، باعث دیررسی می شود. f تأثیری دررسیدن ندارد. ۱۰- کدام گزینه در مورد کاشت غیر مستقیم برنج (خزانه و نشاع) صحیح می باشد. ۱. در این روش، امکان کنترل تراکم بهینه بوته در واحد سطح وجود ندارد این روش بیشترین عملکرد را بوجود می آورد ۳. مبارزه با آفات و بیماریها در این روش مشکل است مصرف آب در این روش بیشتر است ۱۱- مهمترین تفاوت ذرات با بقیه غلات (گندم و جو) چیست. ۱. گل آذین ذرت ۲. ارتفاع ذرت C4.۳ بودن ذرت ٠٢ ميوه ذرت ۱۲- کدام علف کشی، برای مبارزه با علف های هرز داخل خزانه برنج مناسب می باشد. ۱. ساترن ۲. رنستار ۳۔ ماچتی ۴. استام اف ۳۴ ۱۳- از لحاظ تناوب، بهترین گیاهی که بلافاصله در جای برنج در مازندران می توان کشت نمود، کدام است؟
۱. یونجه ۲. شبدرقرمز ۳. شبدر برسیم f ذرت
۱۴- مصرف اصلی ذرت دندان اسبی چیست. ۱. تهيه بلغورمرغ ۲. تهیه سیلوو علوفه دام ". تهیه نشاسته ۴. تهیه ذرت بوداده ۱۵- برای مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت، کدام علف کش مناسب می باشد؟ ۱. ترفلان ۲. ارادیکان
۳. رانداپ ۰۴ گراماکسون
W.Y.\|\\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : زراعت خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)۱۱۲۱۰۴۱ ۱۶- در کدام گیاه ریشه هوایی تولید می شود. ۱. گندم Y. برنج ۳. ذرت ۰ دسیب زمینی ۱۷- حداکثر ذخیره نیترات در ذرت، در چه مرحله ای می باشد؟ ۱. اواسط ظهور گلی تاجی ۲. ابتدای ظهورگل تاجی ۰۲ اوایل گلدهی ۴. اواسط گلدهی ۱۸- میزان ازت دانه ذرت در هنگام برداشت چند درصد است؟ )・ ムつかいl人じい/Y ・W ムつかいl人じい Y ۳. ۱/۵ تا ۱/۸ درصد ۴. ۱/۴ تا ۱/۸ درصد ۱۹- در خاک هایی که آفات کاردرینا، وجود دارد، چه نوع آفت کشی قبل از کاشت بذر ذرت توصیه می شود؟ ۱. آلدرین ۲. آونج ۳. ارادیکان ۴. بانولی ۲۰- بهترین زمان برداشت ذرت دانه ای چه موقع می باشد؟ ۱. زمانی که رطوبت دانه ها حداقل ۳۵درصد باشد. ۲. زمانی که رطوبت دانه ها حداکثر ۳۵ درصد باشد. ۳. معمولا حدود۸ تا ۱۰ هفته بعداز گل دهی ۴. معمولا حدود۷ تا ۸ هفته بعد از آخرین آبیاری ۲۱- از لحاظ ژنتیکی اختلاف جوهای شش ردیفه ودو ردیفه در چیست. ۱. فقط در یک جفت ژن است. ۲. فقط در دو جفت ژن است. ۳. فقط در چهار جفت ژن است. ۴. فرقی باهم ندارند. ۲۲- ارقام پرمحصول جو در مقایسه با ارقام قدیمی دارای چه خصوصیاتی هستند؟ ۱. ارتفاع ساقهاء کمتروشاخصی برداشت کمتری ۲. ارتفاع ساقه، بیشتروشاخصی برداشت کمتری ۳. ارتفاع ساقه، کمتروشاخصی برداشت بیشتری ۴. ارتفاع ساقه، بیشتروشاخصی برداشت بیشتری ۲۳- به محل اتصال ساقه به سنبله در جو چه می گویند؟
Lodicule , f Floret . r Collar . Y Nodes .۲۴- میزان پروتئین جو در مقایسه باسور گوام و ذرت:
۱. کمتر است. ۰۲زیادتر است. ۰۳ برابر است. " تقريبأبرابراست. ۲۵- در مورد جوهای پاییزه گزینه نادرست کدام است؟
۱. اغلب دو ردیفه می باشند ۲. عمدتا به مناطق معتدله مربوط می شوند
۳. در زمستان مراحل متابولیسم صورت می گیرد ۴. نیاز به گذراندن مرحله بهاره کردن دارند
W.Y.\|\\ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : زراعت خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)۱۱۲۱۰۴۱ ۲۶- در جوهای بهاره کودهای از ته چه موقع پخش می گردد؟ ۱. تماماً درموقع تهیه بستربذر ۳۰۰۲ تا ۵۰درصددرابتدا کشت ومابقیه در مرحله پنچه زنی ۳۰۰۳ تا ۵۰ درصد درابتدا کشت ومابقیه در ابتدا ساقه رفتن ۳۰۰۲ تا ۵۰ درصددرابتدا کشت ومابقیه درمرحله گل دهی
۲۷- ارزش غذایی علوفه سبز کدامیک از گیاهان زیر بسیار نزدیک به علوفه سبز ذرت می باشد؟ ۱. یونجه ۲. شبدر
۳. یولاف ۴. ذرت خوشه ای
۱. سورگوم ۲. گندم ۳. جو ۴. آفتابگردان
۲۹- در کدامیک از اندامهای گیاهی سورگوم ماده ی سمی اسید پروسیکا بیشتر تولید می شود؟
۱. گلی ۲. ساقه
۳۰- کدامیک از گزینه های زیر جزء دلایلی اهمیت جهانی غلات نمی باشد؟ ۱. عدم تغییر پذیری ژنتیکی ۰۲ وابستگی جهان ۳. منابع غذایی مردم دنیا ۴. پوشش حفاظتی بند ۳۱- کدامیک از گزینه های زیر در مورد برگ ذرت صحیح می باشد؟ ۱. تعداد برگ ها از خصوصیات تقریباً ثابت هرهیبرید نمی باشد. ۲. تعداد برگ ها تحت تأثیر شرایط محیطی مانند گرما و رطوبت قرار می گیرند. ۳. تعداد برگ ها در هر ساقه در ارقام دیررسی کمتر و در ارقام زودرسی بیشتر است. ۴. در هیبریدهای جدید ذرت نسبت به هیبریدهای قدیم عملکرد بیولوژیکی و شاخصی برداشت زیادتر است. ۳۲- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ویژگی های عمومی غلات صحیح می باشد؟ ۱. غلات فصلی گرم قادرند در مناطق گرمسیری با ارتفاع زیاد رشد نمایند. ۲. در میان گیاهان تیره غلات، گندم و چاودار مقاوم ترین غلات هستند. ۳. غلات بهاره نیازمند آبیاری بیشتر و عملکردی پایین تر از غلات زمستانه می باشد.
۲. غلات فصل سرد به خوبی با اقلیم های معتدل سازگاری دارند.
\\|\.W.Y
صفحه ۴ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :