نمونه سوال درس حرکت درمانی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حرکت درمانی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : حرکت درمانی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۱- کدام گزینه از مزایای قوسی کف پا نمی باشد؟
۱. سلامت ستون فقرات آ قامت مناسب ۲. ایجاد ناهنجاری ۴. کاهش وزن ۲- به کاهش قوس طولی داخلی پا چه می گویند؟
pescaveus of feet . Y. supination of feet . )
hammer of feet . Y pronation of feet . Y. ۳- در کدام حالت احتمال استرین و آسیب کمتر است؟
۱. درجات آزادی کمتر ۰۲ درجات آزادی بیشتر
۳. لیگامنتها سفت باشند ۴ - پای کم انعطاف ۴- در کف پای صاف پاشنه به کدام جهت چرخشی دارد؟
۱. سوپینیشن ۲. پلانتار ۳. پرونیشن " دورسال ۵- به ترتیب تکرار و مدت زمان حرکات انعطاف پذیری برای ناهنجاری کف پای صاف چه مقدار می باشد؟ ۱. ۱۰ و ۱۵ ۲. ۱۵ و ۱۰ ۳. ۱۰ و ۸ ۱۰.۴ و ۵ ۶- عضلات تقویت شده در کف پای صاف کدام اند؟
۱. نزدیک کننده طویل شست - خم کننده انگشتان کوتاه

دور کننده طویل شست - خم کننده انگشتان کوتاه .Y . دور کننده شست - باز کننده انگشتان کوتاه ۴. نزدیک کننده طویل شست - باز کننده انگشتان کوتاه
۷- بین عوامل زیر، کدامیک به طور مستقیم بر بروز کمردرد اثر دارد؟
۱. مصرف دخانیات ۲. نژاد ۰۳ ژنتیک رژیم غذایی
۸- اولین حمله کمردرد در چه سنی رخ می دهد؟
Y. f. . ; *A—N< . W Y. —A . . Y ۵۰-۶۰ .۱
γΥ/ΥΥ "Δ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
.
کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
درسی : حرکت درمانی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی
و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۹- پارگی کدام عضله می تواند موجب بروز کف پای صاف گردد؟
۱. درشت نی قدامی آن دوقلو " نازک نی طرفی آن درشت نی خلفی ۱۰- کدامیک از موارد زیر، از علائم قاپ عمودی مادرزادی نمی باشد؟
۱. دورسی فلکشن مچ پا ۲. اینورشن مچ پا
۳. اورشن مچ پا آن کوتاه شدن عضلات ساق پا ۱۱- کدام گزینه از نشانههای کف پای صاف در بزرگسالان می باشد؟
۰ افتادگی ناوی آ ، افتادگی قوس عرضی
۳. افتادگی قاپ آ: افتادگی قوس خارجی ۱۲- کدام گروه عضلات در لوردوز کمری کوتاه می شوند؟
۱. عضلات خم کننده ران ۲. عضلات باز کننده ران
" : عضلات ستون فقرات ۴: عضلات شکم ۱۳- کدامیک از بیماریها باعث تشدید کف پای صاف می گردند؟
۱. سل ۲. دیابت ٣. سرخک " صرع ۱۴- کدام گزینه زیر، از عوامل بوجود آورنده برآمدگی می باشد؟
۰۱ پوکی استخوان آ : فتق دیسک ۳. قامت ضعیف ٠٢ اسکوليوز ۱۵- از میان روش های اندازه گیری کف پای صاف، کدام روش تحلیلی کمی بهتری ارائه می دهد؟
۱. ترسیم خط آثبت نقش پا ۳. اسکن ۲. رادیوگرافی ۱۶- کدام بیماری در دختران نسبت به پسران شایع تر است؟
۱. کایفوز ۲. انحنای لگن ۳. لوردوز کمری ٠٢ اسکولیوز ۱۷- کدام گزینه زیر از عوارضی کف پای صاف می باشد؟
۱. افزایش قوسی کمر آن کاهش قوس کمر ۲. افزایش قوس پشتی آن کاهش قوس پشتی ۱۸- چرخشی باسن به سمت عقب و بالا از علائم کدام ناهنجاری می باشد؟
۱. کایفوز ۲. انحنای لگن ۳. لوردوز کمری ٠٢ اسکوليوز
γΥ/ΥΥ "Δ نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : حرکت درمانی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۱۹- درد پاشنه و کف پا، برآمدگی پاشنه از علائم کدام ناهنجاری می باشد؟
۱. انگشت چکشی ۲. انگشت چنگالی ۳. التهاب نیام کف پایی ۴ - استرس فراکچر
۲۰- کدام جوش خوردگی در عارضه Tarsal Coalition رایج تر است؟
۱. پاشنهای - قاپ آپاشنه - تاسی " . پاشنه -ناوی ". پاشنه – ميخي
۲۱- علل بوجود آمدن استرس فراکچر چیست؟
۱. لوردوز کمری آ، کف پای گود ٠٢ پوکی استخوان ۴. کاهش وزن ۲۲- کدام عارضه با ناهنجاری رشد دیسپلازی لگن همراه می باشد؟
) ... بونيون ャ。 شست کج « : قاپ عمودی ۲. انگشت چنگالی ۲۳- سر اولین استخوان کف پایی - بند انگشتی پا برجسته و زاویه دار شده و گاه متورم و همراه با پینه می شود . این عارضه را
چه می گویند؟
hallus valgus : * flat feet . Y. claw toe . Y hammer toe . ) ۲۴- از دلایل کدام عارضه فعالیت بیش از اندازه می باشد؟
۰۱ قاپ عمودی آ ، سزاموئید ۳. انگشت چکشی ۴. انگشت چنگالی ۲۵- پوشیدن کفش های پنجه بزرگ برای کدام ناهنجاری توصیه می شود؟
).. بونيون .ෆ5 ... ... . . Y ۳. انگشت چکش ۲. انگشت چنگالی ۲۶- تفاوت انگشت چکشی و چنگالی در چیست؟
۱. انگشت چکشی بندهای dip در حالت هایپراکستانشن و انگشت چنگالی dip در حالت اکستانشن
۲. انگشت چکشی بندهای dip در حالت هایپرفلکشن و انگشت چنگالی dip در حالت اکستانشن
۳. انگشنکشت چچکشی بندهای dip در حالت هایپرا کستانشن و انگشنکاشت چنگالی dip در حالت هایپرا کستانشن
آ، انگشت چکشی بندهای dip در حالت هایپراکستانشن و انگشت چنگالی dip در حالت فلکشن
۲۷- زاویه طبیعی برای در نظر گرفتن شست کج چند درجه می باشد؟
۱. ۹ درجه ۱۶۰۲ درجه ۷.۳ درجه ۱۸۰۴ درجه
γΥ/ΥΥ "Δ صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : حرکت درمانی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۴۶
۲۸- مفصل بین بند اول و دوم انگشتان پا در حالت فلکشن و مفصل بین بند دوم و سوم انگشتان پا در حالت هایپراکستانشن از ویژگی های کدام گزینه می باشد؟
۱. بونیون ۲. شست کج ۳. انگشت چکشی ۲. انگشت چنگالی
۲۹- در حالت طبیعی و در نمای جلویی ، خط شاقولی باید از کدام قسمت بدن عبور کند؟ ۱. مرکز قوزک داخلی و میان انگشتان اول و دوم ۲. مرکز کشگک و میان انگشت سوم و چهارم " مرکز کشگک و از میان انگشت اول و دوم ۲. مرکز کشکک و از میان انگشت دوم و سوم ۳۰- کدامیک از حرکات ورزشی زیر، برای افراد مبتلا به کمردرد مناسب می باشد؟
۱. دراز و نشست بدون خم کردن زانو آن دراز و نشست با پای خم
۳. دراز و نشست با خم کردن زانو ۴. حرکات کششی تکانه ای
γΥ/ΥΥ "Δ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :