نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۱- بهترین تمیز کننده زخم کدام است؟ ۱. آب و صابون ۲. آب ٠٢ سرم فيزيولوژیکی ۴ - سو آپ
۲- در پارگی خفیف عضله چه مقدار از تارهای عضلانی صدمه دیده است؟
۱. ۵-۱۰ درصد ۱۰۰۲-۷ درصد
۳۰۳ درصد ۵۰۴ درصد ۳- میزان وقوع کشیدگی در کدام یک از ورزشهای زیر کمتر است ؟
۰۱ ژیمناستیک ۲. کشتی " : فوتبال ٠٢ دو وميدانی ۴- دو تاندون اصلی و بزرگ بدن که به دلیل فقدان پوشش یا غلاف مشکلاتی را پیدا کرده و با دیگر تاندون ها تفاوت دارند، کدامند؟
۱. آشیل - فوق خاری ۲. آشیل - پاتلا
" . دوسر و سه سر ٠٢ فوق خاری – سه سر ۵- له ییدگی مفصل در کدام ورزشی بیشتر است؟
۱. موتور سواری ۰۲ فوتبال ۳. هاکی ۰۴ فوتبال آمریکایی ۶- مشخصی ترین علامت التهاب تاندون عضله فوق خاری در کدام وضعیت و بین چه زاویههایی می باشد؟ ۱. چرخش داخلی -۱۶۰-۹۰ ۲. فلکشن - ۱۲۵ - ۶۰
۳. آبداکشن - ۱۲۰-۸۰ ۴. آداکشن - ۱۲۰- ۹۰ ۷- در داخل مدولای استخوان کدام گزینه قرار دارد؟
۱. کورتکسی ٠٢ سلولهای خونی
۳. مغز استخوان ٠٢ سلولهای عصبی استخوان ۸- بیشترین دررفتگی مفصل شانه در کدام حالت است؟
) ... فوقانی Y. تحتانی ۳. خلف f قدامی
\\|ጓልየ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۹- مهمترین عامل در جوش خوردن بعد از شکستگی کدام است؟ ۱. سن بیمار آن نوع استخوان ۳. نوع شکستگی ۴: بی حرکتی ۱۰- عامل اصلی تغییر رنگ پوست و هماتوم چیست؟ ۱. هموسیدرین آن نکروز ٠٢ هموگلوبين خون ٢- ميوگلوبين خون ۱۱- اولین اصل در درمان دررفتگی ها چیست؟ ۱. بی حرکت کردن ۲. استفاده از یخ ۳. بالا نگه داشتن عضو آن جا انداختن دررفتگی ۱۲- شایع ترین علت دررفتگیهای کامل و ناقص چیست؟ ۱. خستگی و فشار آ : ضعف تاندونها و عضلات ۳. فشار مداوم " تروما
۱۳- در افراد بالغ زمان لازم برای جوش خوردن توأم با استحکام یک استخوان در شرایط مطلوب چه قدر است؟
۱. چهار هفته ۲. شش هفته ۳. سه ماه ۴. چهار تا شش هفته ۱۴- در مچ دست، دررفتگی کدام استخوان هم به سمت (dorsal) و هم به سمت (palmar) اتفاق می افتد؟
۱. ناوی ٠٢ هلالی ۳. نخودی آ، چنگکی ۱۵- علت درد ناحیه شانه بیشتر التهاب کدام عضله است ؟
۱. فوق خاری آ ، دلتوئید ۳. تحت کتفی ۴. تحت خاری
۱۶- پروتئین ها چند درصد از رژیم غذایی را تشکیل می دهند ؟
۱. ۱۵ الی ۲۰ درصد ۲۰۰۲ الی ۲۵ درصد ۶۰۰۳ الی ۶۵ درصد ۲۵۰۴ الی ۳۰ درصد
۱۷- کدام نوع شکستگی در اطفال بیشتر رخ می دهد؟
۳. مرکب آشستگی ناشی از استرسی
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۱۸- شایع ترین دررفتگی در کدام مفصلی اتفاق می افتد؟
۱. مچ پا ۲. مچ دست ۳. شانه to آرنج ۱۹- علت اصلی بروز عارضه tennis elbow کدام است؟ ۱. التهاب تاندونهای خم کننده ساعد
۲. تجمع فیبروز در عضله خم کننده مچ دستی کوتاه
۲. التهاب عضله راست کننده بزرگ ساعد
t
التهاب در منشاء عضلات راست کننده مشترک دست
۲۰- اولین مرحله در احیاء قلبی ریوی کدام است؟ ۱. شروع ماساژ قلبی آ · شروع احیاء تنفسی ۳ - لمس کاروتید نبض آن اطمینان از باز بودن راه هوایی ۲۱- در انجام تمرینات قدرتی وزنه ای را باید انتخاب کرد که بتوان چند بار تکرار کرد؟
A–2 . * ΥΔ . Υ A \Y . Y М–\• .\ ۲۲- در کدام روش درمانی زیر، زمان بازیابی فعالیت عضو در برگشت به حالت ایده آل نسبت به سایرین کوتاه تر است؟ ۱. سرمادرمانی و بانداژ کششی
۲. سرمادرمانی و بانداژ کششی و بالا نگه داشتن عضو به طور همزمان
سرما و گرمادرمانی توام
آن گرمادرمانی و بانداژ کششی و بالا نگه داشتن عضو به طور همزمان ۲۳- حساسیت قدامی ران و احساس درد به هنگام حرکت دادن زانوها از علائم کدام گزینه زیر است؟
۱. کشاله ران ۲. همسترینگ ٠٢ چارلی هورس ۴. کشگک ۲۴- زمان استفاده از سرمادرمانی به کدام عامل بستگی دارد؟
۱. سن مصدوم ۲. سابقه و وسعت صدمه
۳. تحمل و حساسیت بیمار ٠٢ محل صدمه
\\|ጓልየ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : آسیب شناسی ورزشی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳
۲۵- کشیدگی تاندونها و عضلات در دختران نسبت به پسران ...................... و در اندام تحتانی نسبت به اندام -ω! ...................... فوقانی ۱. بیشتر - کمتر ۲. بیشتر- بیشتر ۳. کمتر - کمتر آن کمتر - بیشتر ۲۶- در کمکهای اولیه کدام موارد زیر نقشی ندارد؟ ۱. گرما درمانی آن سرما درمانی ۳. آتلی ۴. بانداژ ۲۷- از نظر فرد والت هیب علت اصلی صدمات ورزشی کدام است؟ ۱. تکنیک غلط ۲. عدم آمادگی جسمانی کافی ۳. خستگی بیش از حد آ، تجهیزات نامرغوب
۲۸- در کدامیک از استخوانهای زیر در درمان شکستگی استخوان، بی حرکت کردن عضو شرط اصلی است؟ ۱. ترقوه آن دندههای فوقانی قفسه سینه " . ساعد ٠٢ جناغ سينه ۲۹- علت اصلی کوفتگی حاد کدام گزینه است؟
۱. فقدان جریان خون آپارگی نسوج ۳. فقدان اکسیژن کافی آ: تشنج یا اسپاسم موضعی ۳۰- شکستگی استخوان درشت نی به طور عمده در کدام قسمت روی میدهد؟
۱. میانه استخوان آن یک سوم بالایی ۳۔ یک سوم میانی آن یک سوم پایینی
\\|ጓልየ
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :