نمونه سوال درس تاریخ تربیت بدنی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تربیت بدنی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۱- از نظر استاد مطهری دید مذهبی در تاریخ بر کدام بعد تاریخ دلالت دارد؟
۱. بعد فردی ۲. بعد جسمانی ۳. بعد اجتماعی ۴. بعد اقتصادی ۲- چرا ورزش را به آینه تشبیه کرده اند؟
۱. چون بازتاب ارزش های مطلوب فرهنگی در ورزش است.
چون بازتاب ارزش های مطلوب جامعه در ورزشی است.
چون بازتاب ارزش های مطلوب اقتصادی در ورزشی است. چون بازتاب ارزش های مطلوب سیاسی در ورزشی است. ۳- حدیث (علموا ابنیکم الرمی فانه نکایه العدو ...) بر چه چیزی تأکید دارد ؟
۱. یادگیری و آموزش ۲ - تعلیم و تربیت بدنی در اسلام
۳. تفریح و سرگرمی ۴. آمادگی رزمی ۴- از نظر جرجی زیدان دلیل غلبه لشکریان اسلام بر رومیان اسلام چه می باشد؟
۱. اعتقاد به خدا " : جنگاوری مسلمانان ۳. مهارت در تیراندازی ۲. مهارت در سوارکاری و تیراندازی ۵- پیامبر اکرم (ص) در کدام قبیله از قول شیخ سلوک در کتاب سیری در تعالیم اسلام به مسابقه تیراندازی پرداختند؟ ۱. بنی هاشم ". اسلام ۳. بنی اسد ۰۴ بنی طائف ۶- ترتیب مراسم بزرگداشت مردگان در دوره هومری چه بود؟
۱. مشت زنی، کشتی گرفتن، ارابه رانی، پرتاب نیزه ۲. ارابه رانی، کشتی گرفتن، مشت زنی، پرتاب نیزه ۳. پرتاب نیزه، کشتی گرفتن، ارابهرانی، مشت زنی آ، ارابه رانی، مشت زنی، کشتی گرفتن، پرتاب نیزه ۷- آرمان کدام دوره تاریخی تربیت جوانانی با جسم و عقلی مطلوب جهت خدمت گزاری شایسته بوده است؟ ۱. دوره هومری ۲. دوره آتن قدیم
٠٢ دوره اسپارت ۲. دوره آتن جدید
\\/>१%
صفحه ۱ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
A— در آتن قدیم مدارسی پالاسترا )palaectra( 9 دید اسکالئوم )didascaleum( به تربیت شامل کدام مدارسی بودند ؟
۱. مدارس موسیقی، کشتی آن مدارس کشتی، ژیمناستیک ۳. مدارس شنا، تیر و کمان آن مدارس کشتی، موسیقی ۹- کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ ۱. عصر طلایی آتن از سال ۴۸۰ پیش از میلاد تا فتح یونان به دست اسکندر مقدونی می باشد. آن آموزش و پرورش در عصر طلایی آتن بیشتر بر ترقی و تعالی اجتماعی تاکید داشت. ۲. فعالیتهای مورد علاقه در آتن جدید تیر و کمان، سوارکاری و پرتاب نیزه بود ۴. تأسیسات ورزشی در دوره اسپارت به عنوان مراکز فعالیتهای رزمی و قهرمانی در خدمت جوانان بود. ۱۰- رومیان، بیشتر در تماس با فرهنگ کدام کشور در امور آموزش و فرهنگ ترقی کردند؟
۱. ایران ٠٢ يونان ۰۳ هند ٠٢ چين ۱۱- کدام گزینه در ارتباط با چین باستان صحیح می باشد؟ ۱. در چین، تربیت بدنی در مدارس به منظور تربیت جنگجویان و آمادگی رزمی مورد توجه بود. آ، ورزشهای متداول در چین کشتی، شنا و شمشیر بازی و دوومیدانی بوده است. ۳. به سبب موقعیتهای جغرافیایی و اجتماعی آداب و نسبت چینیان دچار تحول فراوانی شده است آن برای انتخاب رهبران آینده کشور آزمونهای و مهارتهای ورزشی و فرماندهی مورد توجه قرار نمی گرفت ۱۲- در کدام دوره مردم مشیت الهی را در تمام امور زندگی خود جاری و نافذ می پنداشتند؟
۱. چین باستان ۲. رومیان باستان
*. هند قدیم f مصر قدیم
۱۳- حمام گرفتن، روغن مالیدن و ماساژ بدن در کدام تمدن رایج بوده است؟ ۱. رومیان باستان آن ایران باستان
۲. چین باستان آهند قدیم
\\/>१%
صفحه ۲ از ۵
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۱۴- چرا ایرانیان باستان برای توانایی و سلامتی بدن اهمیت زیادی قایل بودند؟ ۱. به موجب تعالیم زردشت حفظ مرز و بوم مقدم به شمار می رفت. " آن را عاملی مهم برای ارتش و سلحشور و پیروزمند می دانستند ۳. آن را عاملی جهت افزایش چالاکی و سرعت سوارکاران می دانستند. f
آن را عاملی جهت تامین سلامتی و نیرومندی جوانان می دانستند.
۱۵- کدام گزینه در ارتباط با دوره شوالیه گری صحیح می باشد؟
۱. وجود ضعف در حکومت مرکزی رومیان آن توانایی در اجرای قوانین اجتماعی ۳. توانایی در ارائه خدمات ضروری آ، سیستم تعلیم و تربیت مناسب طبقه کارگر
۱۶- کدام عاملی از عوامل مخالفت شدید کلیسا با ورزشی نبوده است؟ ۱. دیدگاه منفی از مبارزات و مسابقات ورزش رومیان
زشت شمردن و شیطانی قلمداد کردن جسم و تن
۳. اهداف والاتر و جهانی تر تعالیم مسیحیت آ، اهمیت برنامه ها و فعالیتهای ورزشی در آیین بت پرستی ۱۷- اولین بار به وسیله چه کسی مطالب جدیدی از طریق اسپانیا از مسلمانان به دنیای غرب راه یافت؟ ۱. کوین تیلیان ۲. نجبا و اشراف ۳. تجار و بازرگانان ۴. ابلارد ۱۸- اولین کسی که در مورد شناخت شیوه تدریس و کاربرد آن در آموزش به مطالعه پرداخت، چه نام دارد؟ ۱. لودویک ۲. آدلف اسپیسی " کوین تیلیان ۴. ابلارد
۱۹- کدام شخصیت پایه گذار ورزش در مدارس آلمان شناخته شده است؟
۱. لودویک هان ۲. آدلف اسپیسی ۳. کارل فیشر ریچارد شرمن
۲۰- نخستین دانشگاهی که رشته تربیت بدنی را در انگلستان دایر کرد، کدام دانشگاه و در چه سالی بود؟
۱. ۱۹۴۶ بیرمنگام ۲. ۱۹۶۴ بیرمنگام ۱۹۴۶.۳ آکسفورد ۴. ۱۹۶۴ کمبریج
\\/>१%
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۲۱- در سیستم آموزش تربیت بدنی در آمریکا، کدام سیستم مخصوص دختران بود ؟ ۱. سیستم هیچکاک ۲. سیستم لیوایز ۳. سیستم بیچر ۲. سیستم سارجنت ۲۲- ورزشهای پنتیاک و تاکرو به ترتیب خاص کدام کشورهای آسیایی می باشد؟
۱. تایلند - اندونزی ۰۲ چین– اندونزی ۳. تایلند - فیلیپین ۴ - فیلیپین - اندونزی ۲۳- اولین انجمن ملی تربیت بدنی ایران در چه سالی تشکیل و چه کسی به ریاست آن انتخاب گردید؟ ۱. ۱۳۱۶- حسین علا ۱۳۲۰۰۲- حکیم الملک ۱۳۳۰۰۳- محمدرضا پهلوی ۱۳۱۳۰۴- حسین علاء ۲۴- اداره امور باشگاههای ورزشی در کشور ما به عهده کدام حوزه معاونت سازمان تربیت بدنی است؟ ۱. معاونت مالی و اداری ۲. معاونت فنی امور فدراسیون ها ۳. معاونت امور استان ها ۴. معاونت امور باشگاهها ۲۵- اولین پرچم المپیک در کدام کشور تولید شد و در چه سالی به نمایش در آمد ؟
۱. فرانسه ۱۹۱۴ ۲. اسپانیا ۱۹۲۴ ۳. هلند ۱۹۴۲ ۴. آلمان ۱۹۲۴ ۲۶- ایران برای اولین بار در کدام المپیک مدال کسب کرده است؟
۱. ۱۹۴۸ لندن ۲. ۱۹۵۲ هلسکی ۳. ۱۹۷۲ مونیخ ۴. ۱۹۶۴ توکیو ۲۷- اولین مدال المپیک را کدام ورزشکار برای کشورمان و در چه سالی به دست آورده است ؟ ۱. سلماسی ۱۹۴۸ ۲. تختی ۱۹۵۶ ۳. سلماسی ۱۹۵۲ ۴. تختی ۱۹۶۰ ۲۸- اولین حضور کاروان ورزشی پارا المپیک ایران در کدام دوره بوده است؟
۱. بازیهای استوک مندویل ۱۹۸۴ ۲. بازی های اسپانیا ۱۹۹۲
۳. بازی های آمریکا ۱۹۹۶ آن بازی های کره جنوبی ۱۹۸۸
\\/>१%
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :