نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درستی : اصولی حسابداری ۳
رشته تحصیلی / کد در سی: حسابداری، حسابداری (ارشد) ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
۱۴- وجوه پرداختی بابت هزینه های عملیاتی چند ریال میباشد؟
\ AVA.. . . . f \ የፇል.... .V Υ.Υ . Δ. . . . Υ Υ.ώ \ ώ. . . . .
اطلاعات زیر در مورد سرمایه گذاری های شرکت آلفا در دسترس است:
بهای تمام شده ارزشی بازار ۱۳۸۸ | ارزشی بازار ۱۳۸۹ 22.000.000 23,000.000 20.000.000 ار معاملاتی 21.500.000 19.500.000 20.000.000 ار آماده برای فروش
۱۵- شرکت آلفا کدام یک از مبالغ زیر را به عنوان سود (زیان) تحقق نیافته در صورت سود و زیان سال ۸۹ گزارش می کند؟ ) ... ۰۰۰. ۱.۰۰۰ ریالی سود Y ۰۰۰. ۱.۰۰۰ ریالی زیان
.Y . ۰۰۰. ۳.۵۰۰ ریالی سود .Y . ۰۰۰. ۲.۰۰۰ ریالی سود
۱۶- - شرکت آلفا کدام یک از مبالغ زیر را به عنوان سود (زیان) تحقق نیافته در صورت حقوق صاحبان سرمایه سال ۸۹ گزارش
میکند؟ ۱. ۰۰۰. ۲.۰۰۰ ریالی سود ۲. ۰۰۰. ۱.۰۰۰ ریالی سود *. ۰۰۰. ۳.۵۰۰ ریالی سود f ۰۰۰. ۱.۵۰۰ ریالی سود
شرکت پیمان اقدام به صدور ۰۰۰. ۳۰.۰۰۰ ریالی اوراق قرضه ی ۸٪ به سررسید ۵ سال در تاریخ ۸۵/۱/۱
به مبلغ ۰۰۰. ۹۰۰. ۳۰ ریالی صادر نمود. سود تضمین شده ی اوراق قرضه هر ۶ ماه یک بار پرداخت می
گردد. شرکت کامیاب اوراق قرضه ی یاد شده را با قصد نگهداری تا سررسید، خریداری کرد. شرکت کامیاب
۱۷- حساب سرمایه گذاری در اوراق قرضه در دفاتر شرکت کامیاب به چه مبلغی بدهکار می گردد:
Y१.\ • • • • • • • f ץ"ץ.f ...... .Y Y . . . . . . . . . . Y Y" . ." . . . . . . . )
۱۸- درآمد سرمایه گذاری در دفاتر شرکت کامیاب به چه مبلغی در پایان سال ۱۳۸۵ گزارش می شود؟
Y.Y. . . . . . . ; \ .\ \ ... . . . Yo Y.YY・.・・・。Y Y.や・・・・・・い
וזון וו
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۷

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :