نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اصولی وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۵
۲۰- در کدام نوع الگو، درمانگران بدنبال کاهش اضطراب خانوادگی هستند؟
).. دیدگاه رفتاری ャ。 دیدگاه ساختاری « : دیدگاه استراتژیک to الگوی بوئن
۲۱- کدام مورد به عنوان مشخصه های رابطه زوجی محسوب می گردد؟
۱. حفظ فردیت و هویت زوجی ۲. ایجاد تضاد بین پویایی های زندگی و ثبات
. Y. ۳. توجه صرفا به حال و آینده
۲۲- زوج های موفق چه ویژگی هایی دارند؟ ۱. اهمیت دادن ویژه و صرفا به ارضاء نیازهای همسر ۲. عدم تداخل زمان اختصاصی و اشتراکی ۲. رها کردن علائق و سلیقه شخصی خود ۲. ایجاد وابستگی زوج با خانواده همسر
۲۳- میزان نفوذی که هر فرد در تصمیم گیری ها دارد بیانگر چیست؟
۱. همکاری ۲. مشارکت ۳. قدرت ۴. صمیمیت ۲۴- اساسی شکل گیری احساسی هویت کدام است؟
۱. وضعیت اقتصادی - اجتماعی ۲. پذیرش
۳. ارتباط با دیگران ۴. آموزش ۲۵- پایه گذار مکتب تحلیل مرواوده ای چه کسی است؟
f ., „+: ..., ..., . Y“ . . . . Y.
۱. برن دساسیر بیستونی
گاتمن ۲۶- طبق بررسی های مهرابیان چند درصد هیجانات به وسیله چهره و پیام های غیر کلامی منتقل می شود؟
۱. ۵ درصد ۷.۲ درصد ۳۸.۳ درصد ۵۵۰۴ درصد ۲۷- عاملی که در جریان درک محتوی، احساسی و نیت پیام مانع ایجاد می کند چه نامیده می شود؟
۱. کانال ۲. پارازیت ۳. پیام ۴. مدل خطی ۲۸- مدل مثلث عشق استرنبرگ شامل کدام عنصر نمی باشد؟
۱. شهوت ۲. صمیمیت ۰۳ تسلیم ۴. تعهد
۲۹- کدام زوجین هر کدام درگیر کار و شغل خود بوده و از دیگری می خواهد که به وضعیت خانوادگی رسیدگی کند؟
۱. متحد ۲. ماهرانه ۳. انطباق دهنده ۴. متضاد
↑ᏁIᏉᎣ•
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴

***
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اصولی وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۵
۳۰- رایج ترین دلیل ازدواج کدام است؟
۱. همنشینی ۲. تحقق انتظارات ۳. تعهد عاطفی آ. عشق
↑ᏁIᏉᎣ•
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :