نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد
z , ......r.ے . a/INF
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: --
نام درس: شیمی تجزیه دستگاهی رشته تحصیلی اگد درس: شیمی (محض - کاربردی) - شیمی تجزیه - فیتوشیمی ۱۱۱۴۰۳۱
استفاده از: ماشین حساب
. کدام مطلب در خصوص آشکارسازهای فوتونی در روش ۲ صحیح است؟ الف. آشکارسازهای فوتونی سریعتر و حساستر از آشکارسازهای گرمایی هستند. ب. آشکارسازهای فوتونی در ناحیه بسیار وسیعی از طول موجها عمل می کند. ج. کارآیی اصلی آشکارسازهای فوتونی در ناحیه زیر قرمز دور می باشد. د. آشکارسازهای فوتونی شامل ترموکوپل، ترمیستور، پنوماتیک و پیروالکتریک می باشد. . در طیف بینی IR به چه روشی می توان پیوند هیدروژنی (بین مولکولی یا داخل مولکولی) را تشخیص داد الف. با استفاده از روغن نوجول ب. تکنیک قرص KBr و NaCl ج. رقیق کردن تدریجی و مرحلهای محلول د. بررسی نواحی شفاف حلالها . چرا در روش جذب اتمی نمی توان از یک منبع پهن نوار و یک تکفامساز به عنوان منبع تابش استفاده کرد؟ الف. عدم تأمین طول موجهای مناسب این روش ب. حساسیت بسیار بالای چنین مجموعه ای ج. باریک بودن ناحیه جذبی اتمها در شعله د. حد آشکارسازی بالای آشکارسازها . کدام مورد مهمترین عیب روش جذب اتمی محسوب می شود؟ الف. عدم موفقیت در اندازه گیری فلزات قلیایی ب. اثر نامطلوب ماتریس نمونه ج. وجود تداخلهای شیمیایی و تبخیری د. در هر نوبت فقط یک عنصر را می توان اندازه گیری کرد
. کدام ناحیه از امواج الکترومغناطیس در طیفبینی NMR بکار می رود؟
الف. اشعه زیر قرمز ب. امواج ماوراء بنفش ج. امواج رادیویی د، امواج ریزموج . جذب زمینه در طیف سنجی جذب اتمی چگونه تصحیح می شود؟
الف. استفاده از منابع پیوسته ثانویه ب. لامپ تخلیه بدون الکترود
ج. استفاده از برشگر د. تزریق سفید . کدامیک از موارد زیر از مزایای NMR محسوب می شود؟
الف. بسیار ساده است ب. ارزان است
ج. نمونه تخریب نمی شود د. حساسیت بالایی برای کارهای کمی دارد . کدام مورد از مزایای TMS (تترامتیل سیلان) محسوب می شود؟
الف. نقطه جوش بالا
ب. هم ارز بودن متیل ها
ج. مقدار زیادی از آن برای هر اندازه گیری لازم است.
د. نسبت به همه پروتونها در میدان پایین تری رزونانس می کند
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد
z , ......r.ے . a/INF
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: --
نام درس: شیمی تجزیه دستگاهی رشته تحصیلی اگد درس: شیمی (محض - کاربردی) - شیمی تجزیه - فیتوشیمی ۱۱۱۴۰۳۱
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۱۸. در طیف بینی NMR، عوامل مؤثر بر دانسیته الکترونی در اطراف پروتون به کدام عامل منعکس می شود؟
الف. آسایش اسپین - شبکه ب. جابه جایی شیمیایی
ج. آسایش اسپین - اسپین د. بستگی پدیده NMR به زمان ۱۹. برای افزایش شدت پیک یون مولکولی در طیف سنج جرمی، کدام منبع یونی مفیدتر است؟
الف. منبع جرقه ای ب. منبع برخورد الکترونی
ج. منبع یونش شیمیایی د. گلوبار ۲۰. در طیف سنجی جرمی، در یک میدان مغناطیسی مشخص انحراف یون ها چگونه خواهد بود؟
الف. یونهای سبک زیاد و یونهای سنگین کم
ب. یونهای سبک کم و یونهای سنگین زیاد و یونهای متوسط بدون تغییر
ج. یونهای سنگین کم منحرف شده و خود را به آشکارساز می رسانند
د. میزان انحراف مستقل از جرم است ۲۱. در روش طیف سنج جرمی، کدام منبع برای تجزیه عنصری نمونه ها و مخلوط های بسیار پیچیده مناسب تر است و حدود ۶۰ عنصر در یک مخلوط قابل شناسایی است؟
الف. منبع جرقه ای ب. منبع برخورد الکترونی
ج. منبع یونش شیمیایی د. منبع یونش در میدان ۲۲. در این روش ذرات فاز ساکن شامل سیلیکاژل، آلومین یا پلی آمید و رزین های تعویض یونی به صورت یک لایه نازک و یکنواخت روی یک بستر سطح قرار می گیرند. نام این روش چیست؟
الف. GC ب. HPLC z TLC د. LLC ۲۳. کدامیک از روشهای گروماتوگرافی برای جداسازی پروتئینها، نوکلئوتیدها و اسیدهای آمینه مناسب تر است؟
الف، کروماتو گرافی تعویض یونی ب، کروماتوگرافی تقسیمی
ج، کروماتوگرافی طرد مولکولی د، کروماتوگرافی جذبی ۲۴. برای سه برابر کردن قدرت تفکیک یک ستون کروماتوگرافی تعداد صفحات فرضی (N) باید چند برابر شود؟
الف. ۳ برابر ب. ۶ برابر ج. ۹ برابر د. ۱۲ برابر ۲۵. کروماتوگرافی گازی (GLC) چه نوع کروماتوگرافی محسوب می شود؟
الف، توزیعی یا تقسیمی ب، تعویض یونی ج: طرد مولکولی د، جذبی ۲۶. در این نوع آشکارساز کروماتوگرافی گازی، نمونه همراه با گاز حامل از میان آشکارساز عبور می کند و می سوزد سپس
یونهای تشکیل شده در الکترود جمع آوری شده و جریانی را ایجاد می کند. نام این آشکارساز چیست؟ الف. آشکارساز یونش با شعله ب. آشکارساز هدایت گرمایی
ج، آشکارساز ربایش الکترون د. آشکارساز برخورد الکترونی


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :