نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
?"s دانشگاه پیام نهاه کارشناسی جبرانی ارشد ŽN هوكز ازهون هسنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: شیمی تجزیه ۲ رشته تحصیلی کد درس: شیمی محض - کاربردی -شیمی تجزیه(۱۱۱۴۰۲۳)
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۶. هنگامی که دو محلول با غلظتهای مختلف در تماس با یکدیگر قرار گیرند، بین آنها نیروی الکتروموتوری ایجاد می شود. این پتانسیل با چه عنوانی بیان می شود؟
الف. پتانسیل مرزى ب. پتانسیل غشایی
ج، پتاسیل اتصال مایعی د. پتانسیل عدم تقارن ۷. الکترود شیشه یک غشاء نازک و ظریف شیشه ای دارد که درون آن محلول آبی هیدروکلریک اسید با غلظت ثابت ریخته شده و یک الکترود مرجع نقره- نقره کلرید نیز درون آن قرار داده می شود. همراه با این الکترود یک شاهد بیرونی (معمولاً الکترود کالومل اشباع) نیز درون محلول قرار می گیرد. پتانسیل این پیل را می توان به صورت رEgla۲۲ = (2-E E نوشت. در این معادله ثابت Q برابر است با.
E.Ag, AgCl + ESCE + Ej + Eassy -sul
#Ag|AgCl - ESCE –E, T t-assy “”
FAg,AgCl - ESCE + Ej 十 Bassy ・○
E.Ag, AgCl + ESCE - Ej - Eassy o
$. ー人 - -- * * * - - $. & -- - & * * - ~~ ۸. اگر ضریب گزینش پذیری الکترود شیشه ای pH سنجی برای یون هیدروژن نسبت به یون سدیم برابر ۰ باشد،
خطای موجود در اندازه گیری pH یک محلول ا۰/۰۰ مولار سدیم هیدروکسید چقدر است؟ همه ضرائب فعالیتها را واحد فرض کنید. o/* : ب. ۴ہ ہ/ہ ۹. در کدامیک از الکترودهای غشایی، از دو غشباع استفاده می شود؟ الف. الکترودهای حساس به گاز ب. الکترودهای غشایی حالت جامد ج. الکترودهای دارای غشاع مبادله کننده یون
د. الکترودهای شیشه ای PH سنجی


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :