نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی اگد درس: شیمی (محض - کاربردی)-شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۲۱
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۱. محلول سیر شده ای از سولفات سدیم با مقداری نمک اضافی و بخار آب در ظرف سربسته ای در حال تعادل است. تعداد فاز و سازنده های مستقل سیستم به ترتیب از چپ به راست کدام است؟
الف - ۲، ۲ ب - ۳، ۳ ج - ۲۳ ۲. شرط لازم برای برقراری تعادل شیمیایی بین دو یا چند فاز از یک سیستم چیست؟
الف – P = P -こ Ali.„ = Al, --> T = T د - W, = Wp ۳. کدام یک از موارد زیر دو فازی و یک جزئی می باشند؟
الف - کربن به صورت الماس و گرافیت ب - آلیاژ مس - طلا
ج - محلول اسیدی د– مخلوط آب و الکل ۴. وقتی بنزن در ۵۵C منجمد می شود، دانسیته ی آن از "8CIn ۰/۸۷۹ به ۰/۸۹۱ می رسد. آنتالپی ذوب آن /۱۰/۵۹k mo است. نقطه ذوب بنزن در 1IIIl) ۱۰۰۰ بر حسب سانتیگراد کدام است؟
الف - ۱/۷ ب - ۱۰/۷ ج - ۴/۷ ۵. در کدام یک از موارد زیر درجه آزادی صفر است؟
الف - دمای بحرانی آب خالص ب - نقطه آزئوتروپا
ج - نقطه اتکتیک د – محلول نفتالین در بنزن ۶. کدام یک از محلولهای زیر انحراف منفی از قانون رائول دارند؟
الف - کلروفرم و الکل ب - استون و کلروفرم
ج - هلیم و نئون د – آب و اتانول ۷. یک مول بنزن و یک مول تولوئن را در دمای ۲۷C و در فشار alm ۱ با هم مخلوط می کنیم. مخلوط به دست آمده یک محلول تقریباً ایده ال است. AA برحسب ژول کدام است؟ ( A انرژی آزاد هلمهولتز است).
الف - ۱۷۲۸/۸ - ب - ۳۴۵۷/۶- ج - صفر د - ۳۱۱۱/۱
۸ کدام یک از موارد زیر در مورد پتانسیل شیمیایی افزونی (/) سازنده A صادق است؟
Rln X, -a Rln y, -g RTIn X ) - ب RTln Mالف – ا γγ Co ۹. غلظت یک ترکیب شیمیایی مفروضی در یک محلول، ۱۰ گرم برلیتر محلول است. هرگاه افشار اسمزی این محلول در دمای برابر ۰/۲۴۶ اتمسفر باشد، جرم یک مول از این ترکیب کدام است؟
10 g/mol – 10 g/mol –g 10 g/mol --> 10 g / mol – šll***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی اگد درس: شیمی (محض - کاربردی)-شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۲۱
استفاده از: ماشین حساب مجاز است. ۱۰. کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟ الف - دمای ذوب مخلوط دوتایی در نقطه اتکتیک از دمای ذوب هریک از سازنده های مخلوط بالاتر است. ب - در طول انجماد یک محلول اتکتیک غلظت تغییر می کند.
Хв (g)
| ج - نسبت کسر مولی جزع حل شونده در فاز بخار و محلول Х, (/)
Po ابرابر با تر می باشد.
د - جدا کردن اتانول در سیستم دو جزئی اتانول -بنزن از راه تقطیر جزع به جزع میسر می باشد. ۱۱. ثابت تعادل تفکیک H+ SO و HSO در C ۲۵ برابر 10×1.2 است. درجه تفکیک اسید HSO در محلول داسی نرمال آن کدام است؟
الف - ۰/۳۴۶ ب - ۰/۱۲۲ ج - ۰/۲۴۴ د - ۰/۱۷۳ ۱۲. رسانایی ویژه محلول سیر شده سولفات باریم در ۲۵C پس از کسر کردن رسانایی ویژه آب خالحس از آن برابر m (ک ۰/۰۰۱۱ شده است. با توجه به اینکه رسانایی هم ارز حدی آن برابر با 2nگ ۰/۰۱۴۳ می باشد قابلیت حل شدن سولفات باریم کدام است؟
الف – " 0.1548x10 ب – " 11x10 0.01 ج – " 0.0774x10 د – 3-10 0.0387x ۱۳. ۱۲۰ میلی گرم اسید بنزوئیک (C6HCOOH) را در ۱۰۰ گرم آب حل می کنیم. کاهش نقطه انجماد محلول ۲۰ میلی کلوین می شود. درجه تفکیک یونی این محلول کدام است؟ 1.86 = /k.
الف - ۷/۹ ب - ۹/۷ ج - ۶/۷ ل - ۱۰/۹
۱۴. یک جریان ۹/۶۴۹ آمپری در مدت ۱۰۰ ثانیه از یک محلول سولفات مسی (II) عبور می کند. اگر این جریان از یک صفحه به
مساحت cm 10 و طول 2mini بگذرد، دانسیته محلول مسی برحسب .% کدام است. 63.5 = Inc
الف - ۰/۱۵۸۷ ب - ۰/۳۱۷۴ ج - ۰/۶۳۴۹ د - ۰/۰۷۹۳
۱۵. قدرت یونی محلولی که نسبت به کلرید باریم و نیترات کلسیم به ترتیب ۱ و ۲ مولال است کدام می باشد؟ Л — и *ーに ۷ - الف - ۳ ب
۱۶. ولتاژ سلول PHH, CIT CIP در شرایط استاندارد ۱۳۵ ولت است. کار الکتریکی در شرایط برگشت پذیری
برحسب کیلو ژول کدام است؟
الف - ۵۲۱/۱۰ - ب - ۱۳۰/۲۷ - ج - ۲۰۹/۸۷***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: -- نام درس: شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی اگد درس: شیمی (محض - کاربردی)-شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۲۱
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۱۷. ولتاژ سلول Cd Cd (d=100)|Ci'(a = 001( Ci در 25C برحسب ولت کدام است؟ E = 074W.
الف - ۰/۳۴ ب - ۰/۷۴ A-こ/・ د - ۱/۳۶ ۱۸.E سلول Al Au "Ce" , Ce"P در 25C، ۰/۰۵ ولت است. ثابت تعادل واکنش کدام است؟
الف – "3.48x10 ب- "10×1.47 :- "1.63x10 د ـ ”9.18x10 ۱۹. در سلول وستون (Cd/H8) در 25C، مقدار ولتاژ سلول برابر با 1.018V است. تغییر انرژی آزاد گیبس چند کیلو ژول است؟
الف - ۱۹۱۹ - ب - ۱۱۸- ج - ۱۹۶- ט-^\*
۲۰. ثابت سرعت یک واکنش بنیادی برابر با L mol S 10× 2.45 است. مرتبه کلی واکنش کدام است؟
Y —J ۲ - الف - ۱ ب - ۳ ج ۲۱. واکنش 20 .2A bec مفروض است. هرگاه سرعت تولید محصول C در آن، در لحظه ، برابر 0.02mol L s باشد، سرعت واکنش در لحظه یاد شده کدام است؟
الف - ۰/۰۴ ب - ۰/۰۸ ج - ۰/۰۲ ט- \ י/ י ۲۲. واکنش HCl + H - و C/ + H یک واکنش بنیادی است. مولکولاریته آن کدام است؟
الف - ۴ ب - ۳ ج - ۱ גש- ۲۳. ثابت تلاشی هسته ای یک عنصر رادیواکتیو (سال)" 10×1.54 است. زمان نیم عمر آن چند سال است؟
الف – "4.51x10 ب- "10×5.42 :- "3.48x10 د ـ "'2.58x10
۲۴. واکنش دو مولکولی ... «- A = B، در یک دمای ثابت مفروض است. اگر غلظت اولیه A پس از ۱۰۰ دقیقه از ۰/۱ مول بر لیتر به ۰/۰۵ مول بر لیتر برسد، ثابت سرعت برحسب "mo/min را کدام است. غلظت اولیه B برابر با ۰/۱۵ مول بر لیتر است.
الف – * 10×8.65 ب- * 10×5.96 1.69x10'-z د ـ '–6.72x10 ۲۵. اگر تغییرات عکس غلظت بر حسب زمان خطی باشد، واکنش از مرتبه چندم است؟
Y-○ ۲ - الف - ۱ ب ۲۶. در کدام مورد ثابت سرعت و فاکتور فرکانس با هم مساوی می شوند؟
الف - هرگاه سرعت واکنش بسیار بالا باشد.
ب - هرگاه دما بسیار پایین باشد.
ج - هرگاه ثابت سرعت رفت و برگشت با هم برابر باشند.
د - هرگاه انرژی فعالسازی واکنش حدود صفر باشد.***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی کارشناسی ارشد
z , ......r.ے . a/INF
S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۹۰ نشریخی: --
نام درس: شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی اگد درس: شیمی (محض - کاربردی)-شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۲۱ استفاده از: ماشین حساب مجاز است. ۲۷. رابطه آرنیوس در تجزیه دی بوتیل مرکوریک و دی اتیل مرکوریک به ترتیب عبارت است از: 1 –1 Ко = 10" Χρτ 93kJ mol s' RT
180kJ mol' – Ко, _ |o 4.1 ,.15 سہUKل "IOا-,_ا RT در چه دمایی بر حسب کلوین این دو ثابت سرعت با هم برابر می شوند؟
\Л " — и ۶۱۷ - الف - ۱۹۳ ب - ۷۱۱ ج ۲۸. رابطه آرنیوس برای تجزیه O و N در تتراکلرید مایع در دماهای نزدیک به دمای اتاق برابر با
24200 cal mol' s' RT کیلو کالری است؟
الف - ۲۰/۱ ب - ۲۱/۷ ج - ۲۳/۶
آK = 2.6×10 "e می باشد. مقدار آنتالپی استاندارد تشکیل کمپلکس فعال در دمای 300K چند
የ ጳ. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
الف - هرگاه در مکانیسمی هم مراحل گرماگیر هم گرمازا وجود داشته باشد، تعیین کننده سرعت اغلب به عهده مرحله گرمازا
ب - در واکنش های یک مولکولی مقدار AS بسیار کوچک و نزدیک صفر است.
ج - از روی عبارت سرعت تجربی یک واکنش نمی توان مکانیسم مناسبی برای آن واکنش پیشگویی کرد. د - کاتالیزور ها می توانند موقعیت تعادل را در واکنش های شیمیایی جابجا کنند. "33s ................۳۰. مدت زمانی از عمر واکنش که در آن سرعت تشکیل و از بین رفتن گونه های واسطه ای با هم مساوی است را الف - زمان آسایش ب - نیم عمر ج - دوره پایانی واکنش د - دوره پایداری ۳۱. کدامیک از موارد زیر جزع واکنشهای کاتالیزی ناهمگن می باشد؟ الف - پلیمری شدن آلکن ها در حضور اسید فسفریک ب - واکنش استری شدن اسیدها با الکل ها ج - تجزیه آب اکسیژنه در حضور یون های محلول
د - تجزیه گرمایی دی اتیل اتر در مجاورت ید

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :