نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
R
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ نشریشی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: -- نام درس: شیمی آلی ۳ رشته تحصیلی اکد درس: شیمی(محض - کاربردی) ۱۱۱۴۰۲۰
استفاده از: مجاز است.
۱. محصول واکنش زیر کدا گزینه است؟ Vł الع o 2. l) NaNO, HBr ری ام حری ? جاتا اب-اساس۔ ° 5 टन्दछन् - لت B vم &Y NH,

بر االه را له
○・ ل.
Y.. کدام گزینه صحیح است؟ الف. قطبیت (I) از (II) بیشتر است. المسرجك السلاك>
(T) (Iロ)
ب. قطبیت (II) از (I) بیشتر است. ج، قطبیت هر دوی (I) و (II) از HCl بیشتر است. د. قطبیت (I) و (II) یکسان است.
۳. سرعت واکنش متوکسی ("CHONa) با کدامیک از ترکیبات زیر بیشتر است؟
×、 X = Br .الف
„ X = Cl للكا
X = I z يركلة
J X = F * ۴. محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟ 2 ు متاع سلاعك
او با له والالم
ل ○・ يعملاق كـ ليلاد. والمسSق>
۵. کدام گزینه در مورد ترتیب قدرت اسیدی فنل های زیر صحیح است؟
& ε" II>I>III.J! 있 <మ్స్లో z ఝ ا) هلاتیکالتر III>I>II ... (I) (D (I) I>II>III a.
د. هر سه ترکیب قدرت اسیدی یکسانی دارند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۷


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
- R
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- نام درس: شیمی آلی ۳ رشته تحصیلی اکد درس: شیمی(محض - کاربردی) ۱۱۱۴۰۲۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: --
استفاده از: ۶. محصول واکنش ذیل کدام گزینه است؟
زلالي
の山 `,N 0 &W ○・ ప్రోSు( لا . احتجكجم
۷. محصول واکنش ذیل کدام گزینه است؟
○ C) (e"s-&-○-c。 كلما هى لا
الف. Hہ--{ot—>^< د. هر دو محصول گزینه های الف و ب صحیح هستند.
co والهوالہ KI
--> H3PO,
江 òłł 이 ○ انسا CH3C, I + [SIG
2 ۸. محصول واکنش مقابل کدام گزینه است؟
&
قالC والمتع
工参子" に○ د، “Grare
۹. کدام گزینه منومر لازم جهت سنتز پلیمر ( بسپار) ذیل را نشان می دهد؟ € CHCH –O –CH, CH, -O –CH, CH, -O +
ペ CH, =CH —OH .داك دب Cالف. مد
НОСН,СН,ОН


***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- نام درس: شیمی آلی ۳ رشته تحصیلی اکد درس: شیمی(محض - کاربردی) ۱۱۱۴۰۲۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است. ۱۰. پلیمرهای پلی اورتان از کدامیک از ترکیبات زیر سنتز می شوند؟ الف، مخلوط الکل با ایزوسیانات ب، مخلوط الکل با سیانات ج، مخلوط الکل با استر د. مخلوط آمین با یک استر ۱۱. کدام گزینه صحیح است؟ الف. رزینهای گرما سخت ( ترموست ) بسپارهایی هستند که در اثر گرما به جامدی نرم و محلول تبدیل می شوند. ب. ترموپلاستیکها بسپارهایی هستند که بر اثر حرارت سخت می شوند. ج. ترموپلاستیکها در اثر افزایش پلاستی سایزرها به مواد شکننده تبدیل می شوند. د. رزینهای گرما سخت ( ترموست ) بسپارهایی هستند که در اثر گرما به جامدی سخت و نامحلول تبدیل می شوند. ۱۲. کدام گزینه در مورد آرایش فضایی کربوهیدرات ذیل صحیح است؟
C HO L .الف + oー+ーH Ho-1-H D .ب ○・ مزواست صعوالملك
د. گزینه های الف وج هر دو صحیح هستند. ۱۳. یک کربوهیدرات با چهار مرکز کایرال (دستواره) مجموعاً چند کربوهیدرات با آرایش فضایی (L) را می تواند داشته باشد؟
الف. ۸ ب. ۱۶ ج. ۳۲ لی. ۱۸ العبر المودع ۱۴. محصول واکنش مقابل کدام گزینه است؟ , !!! لامستيكيجي لا ұ! О W нъot { الاثية لمبدع الاهولمدن دلاك لاعمال &اہئہلاع \r ال § C انع \ c ○ eð 忠 } Со > . لـ షష్ఠి ・○ :ب. دلمخېځكه ĮįC) " .الف 3
۱۵. کدام گزینه در مورد ترکیبات زیر صحیح است؟ 0{_c الاعوام Cーニの دہ ـہـ لم H C HO \\ H H--H ૦H سالمادہ !! CDH 4十剑 \!饼一 ー4(2の代 لا 0 ای }}تي z کلیسر آلدهید ریبوز فروکتوز
الف. فقط فرکتوز به آزمون تولن پاسخ مثبت می دهد. ب. فقط ریبوز به آزمون تولن پاسخ مثبت می دهد. ج، هر سه کربوهیدارت به آزمون تولن پاسخ مثبت می دهد. د. ریبوز و گلیسر آلدئید فقط به آزمون تولن پاسخ مثبت می دهد.
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشتاسبی N/ عوامکز ازههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
- R
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- نام درس: شیمی آلی ۳ رشته تحصیلی اکد درس: شیمی(محض - کاربردی) ۱۱۱۴۰۲۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: --
استفاده از: مجاز است. ۱۶. برای بلندتر شدن زنجیر یک کربوهیدارت به روش کیلیانی - فیشر کدام معرف ( معرف ها ) استفاده می شود؟ HCN , H„Oʻ“, Hg,O „ HCN , H.O" الف
HCN, H.O" - Na(Hg) .. HCN, H, O’ سپس NaOH جہ
(نیرا را له هkر العبي المدا
۱۷. محصول واکنش ذیل کدام گزینه است؟ > هم مج) —S* - -٢ لمد لا (2
لال عنه- بقع * ية لما ذة
سد الهco;
(GTo
N දෑ G ۱۸. کدام گزینه ترتیب بازی ترکیبات ذیل را نشان می دهد؟ U)正 可
II>I>III.J I>III>II c III>II>I .„. I>II>III.J!
HN03 ۱۹. کدام گزینه محصول اصلی واکنش ذیل را نشان می دهد؟
ઉંડે સ્ટ્ર ッ3五のをさ وN0 ہلم لم
الف. يميليتا
KJO
(ు ・○
۲۰. محصول اصلی واکنش ذیل کدام است؟

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :