نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی کارشناسی ارشد S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (محض - کاربردی)- شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۱۶
W. کدام موارد زیر واحد فشار نیست؟ kgm's" t Nm" .ب DCl .الف ] .ᏧᏙ
)試(訪=* از نظر مقدار با کدام عبارت زیر معادل است؟
۲. عبارت ;(); .دب ಡ್ಗಿ) .الف ] .ᏧᏢ 'ள் ۳. در فشارهای کم (حدود یک اتمسفر) فاکتور تراکم پذیری کدام گاز از بقیه کمتر است؟ الف. بV/ ب. مAr & H د. بCO
۴. مقدار b در معادله واندروالس کدام است؟( d قطر مولکولی است.)
ᏧᏙ ನೌT . لا )V .z
πΝην . பி . " Nad" J NZId" .الف % μ' μ'
۵. دادههای تجربی منحنی توزیع سرعت فرمول مولکولی بخارات نمک طعام را چگونه پیش بینی می کند؟ الف. NaCl ب. بNa,Cl, с NavCl د. مخلوط NaCl , م/Nd,C
۶. مطابق با معادلهٔ پواز و اگر شعاع لوله را دو برابر کنیم، حجم مایع خروجی از لوله در یک ثانیه چند برابر می شود؟ الف، دو برابر ب. چهار برابر ج. هشت برابر د. شانزده برابر
۷. مقدار کل انرژی یک مولکول دو اتمی در دماهای بالا کدام است؟
* RT „ ° RT = FRT .ي Hس RT .الف F. F.
۸ برای گاز بCO ضریب ژول - تامسون به ترتیب با افزایش دما در فشار ثابت و افزایش فشار در دمای ثابت چگونه تغییر می کند؟ الف. افزایش - افزایش ب. کاهش - کاهش
ج. کاهش - افزایش***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشناسی کارشناسی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
- R
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (محض - کاربردی)- شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۱۶
استفاده از: | ΔΟ
۱۶. شیب منحنی -F برحسب تر کدام است؟
- ΔS ς AH . AS .الف Cl ۱۷. در معادلهٔ واندروالسی yr برابر کدام عبارت زیر است؟
(90)
(90) الف oV P - OV ^T
ᏧᏙ "Top o
ᏧᏚ 人\. ر(م)معادل کدام عبارت زیر است؟
ᏧᏙ ᏧᏙ ᏧᏙ дР, թե' . 37'- لـ)P ・○ ‘茨°p .دب (jF)V .الف
۱۹. فاکتور تراکم پذیری یک مول گاز ایده آل در دمای که P۰ و حجم ۰۰L اکدام است؟
l الف. – ب. ۳ ○・ \ د. ۵/ہ سp
l o ۲۰. با فرض این که AH واکنشی برابر با / ۲۴۷ ا- باشد، شیب تغییرات LK بر حسب F به طور تقریبی کدام مورد
الف. * ۱۰ ب. ۱۵۰۰ ج. ۲۴۰۰۰
گاز واندروالس بر حسب P به صورت کدام شکل زیر است؟***
.
%"s دانشگاه پيامنوي کارشناسی کارشناسی ارشد ŽNS هوکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۱۰۰ نشریخی: -- نام درس: شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی / کد درس: شیمی (محض - کاربردی)- شیمی فیزیک ۱۱۱۴۰۱۶
استفاده از: ماشین حساب مجاز است.
۲۲. در یک فرایند آدیاباتیک م ெ بر حسب ٪ (ضریب اتمیسیتیه) و X (ضریب تراکم هم دما) کدام است؟ Vy. -* - * . - ۲۶ سی JX) γ V JC
۲۳. چهار مرحله شکل روبرو کدام موارد زیر است؟
الف. به ترتیب از ۱ به ۴ انبساط ایزوترم، انبساط آدیاباتیک، تراکم ایزوتروم و تراکم آدیاباتیک ب. به ترتیب از ۱ به ۴ انبساط آدیاباتیک، انبساط ایزوترم، تراکم آدیاباتیک و تراکم ایزوترم ج. به ترتیب از ۱ به ۴ تراکم ایزوترم، تراکم آدیاباتیک، انبساط ایزوترم و انبساط آدیاباتیک د. به ترتیب از ۱ به ۴ تراکم آدیاباتیک، تراکم ایزوترم، انبساط آدیاباتیک و انبساط ایزوترم ۲۴. کدام کمیت زیر مستقل از فشار است؟
الف. AG ب. Кх с K p د. مK
۲۵. کدام مورد برای تغییرات آنتروپی سیکل کارنو صحیح است؟
الف. تغییر آنتروپی مرحله تراکم آدیاباتیک برابر 崇 است. F.
ب. تغییر آنتروپی کل صفر است.
تغییرات روبی در برابر - است η η ---- ج. دعیی
د. تغییر آنتروپی انبساط ایزوترم صفر است. ۲۶. شرایط خودبخودی بودن یک واکنش چیست؟ الف. ه > AH ب. ه < ΔU < ο ς AS د. ه > AG
۲۷. انرژی گرمایی مبادله شده در حجم ثابت با کدام یک از گزینه های زیر برابر است؟
الف. تغییرات آنتالپی سیستم در اثر تغییر حالت
ب. تغییرات انرژی درونی سیستم در اثر تغییر حالت ج، تغییرات آنتالپی سیستم در اثر تغییر حجم د. کار انجام شده در سیستم در اثر تغییر حجم***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :