نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه الناس إستر لبياناس الثد ŽNS هوکز آزمون و سنجش حضرت ೬೬ ارزش هر کس په میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: --
نام درس: شیمی ۱- کاربرد شیمی در کشاورزی -شیمی عمومی مهندسی شیمی
رشته تحصیلیا گد درسی: شیمی (محض - کاربردی -کلیه گرایشهای ارشد) ۱۱۱۴۰۰۸ - فیزیک ۱۱۱۴۰۰۲-اقتصاد کشاورزی ، مهندسی کشاورزی (علوم و صنایع غذایی)۱۱۱۴۰۹۲
مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، ماشینهای کشاورزی، علوم دامی، علوم کشاورزی - مهندسی آب و خاک - مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۱۱۴۰۹۳
مهندسی منابع طبیعی شیلات ۱۴۱۱۳۳۰ - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی)-۱۹۱۱۳۳۲- مهندسی نفت(صنایع نفت -صنایع گاز-طراحی فرایندهای صنایع نفت)-مهندسی پزشکی
(بیومتریال -بیومکانیک) ۱۱۱۴۲۹۶-مهندسی راه آهن (جریه)-مهندسی خودرو-مهندسی مکانیک -مهندسی متالوژی و مواد-متالوژی صنعتی -مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر) ۱۱۱۴۲۹۵ندسے , شمے ,۱۱۱۴۳۰۷
استفاده از: ماشین حساب ۷ اعداد کوانتومی m، l nو S نتیجه کدام عبارت زیر می باشد؟ الف. حل معادلات شرودینگر در مورد الکترونهای موجود در اتمهاست ب. حل معادلات هایزنبرگ ج. تابع موج حرکت الکترون به دور هسته د. اعدادی با رابطه ریاضی معین برای هر الکترون است ۸ با قرار دادن کربن در اسCO چند است؟ ۸O , , C –Y & -۱ .الف. صفر ب ۹. انرژی فرایند تشکیل یک بلور از یونهای مثبت و منفی را چه می نامند؟ الف.انرژی پیوند یونی ب.انرژی یونیزاسیون ج. انرژی داخلی د. انرژی شبکه ۱۰.کدام مورد از قاعده هشت تایی پیروی می کند؟ H و O ۵ و ۷/۷ و ۸O و ۱۷Cl , ۱۵P الف. NO ب. سBF, z NH د..PCl ۱۱. طبق نظریه اربیتال مولکولی، خواص فلزات از جمله رسانایی ، هدایت گرمایی و .......... چگونه توجیه می شود؟ الف. اربیتالهای اتمی همپوشانی کرده و نوارهای جذبی خالی را بوجود می آورند. ب. اربیتالهای اتمی همپوشانی کرده و نوارهای انرژی پر را بوجود می آورند. ج. اربیتالهای اتمی همپوشانی کرده و نوارهای پر و خالی در داخل نوار انرژی بسیار نزدیک به هم بوجود می آورند. د. اربیتالهای اتمی همپوشانی موثری در فلزات ندارند ۱۲ نوع هیبریداسیون و طول پیوندهای محوری و استوایی در مولکول هاf C چگونه است؟ Pها و اC ۱۷ الف. SP" d، محوری کوتاهتر از استوایی ب. SP" d ، استوایی کوتاهتر از محوری
ج، SP" d ، با هم برابرند د. "SP" d، محوری کوتاهتر از استوایی
۱۳. اگر بار روی هر یک از اتمها در مولکول HCl برابر با est" ه ا×۰/۸۱ و فاصله آنها A ۱/۲۷ باشد، ممان دو
e "esu cm = 1D چقدر است؟ HCl قطبی مولکول Poo esu /cm , su/1 ب. P"o/ ادبای
e esист с/1 د، ’’H ہ/ا دبایا ۱۴. جامدات یونی در چه حلالهایی بهتر حل می شوند؟
الف. حلالهایی با ثابت دی الکتریک بالا ب. حلالهایی با ثابت دی الکتریک پایین
ج. حلالهایی با نیروهای واندروالسی د. حلالهایی با هدایت پایین
نسه 9 \\-•ג"ץ\ فحه ۲ از ۵
***
.
عادی دانشکاه پیام نوه الناس إستر لبياناس الثد ŽNS هوکز آزمون و سنجش حضرت ೬೬ ارزش هر کس په میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۵ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: --
نام درس: شیمی ۱- کاربرد شیمی در کشاورزی -شیمی عمومی مهندسی شیمی
رشته تحصیلیا گد درسی: شیمی (محض - کاربردی -کلیه گرایشهای ارشد) ۱۱۱۴۰۰۸ - فیزیک ۱۱۱۴۰۰۲-اقتصاد کشاورزی ، مهندسی کشاورزی (علوم و صنایع غذایی)۱۱۱۴۰۹۲
مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، ماشینهای کشاورزی، علوم دامی، علوم کشاورزی - مهندسی آب و خاک - مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۱۱۴۰۹۳
مهندسی منابع طبیعی شیلات ۱۴۱۱۳۳۰ - مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی)-۱۹۱۱۳۳۲- مهندسی نفت(صنایع نفت -صنایع گاز-طراحی فرایندهای صنایع نفت)-مهندسی پزشکی
(بیومتریال -بیومکانیک) ۱۱۱۴۲۹۶-مهندسی راه آهن (جریه)-مهندسی خودرو-مهندسی مکانیک -مهندسی متالوژی و مواد-متالوژی صنعتی -مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر) ۱۱۱۴۲۹۵ندسے , شمے ,۱۱۱۴۳۰۷
استفاده از:
۱۵. واحد نیرو در سیستم بین المللی SI چیست؟
الف، پاسکال ب. دین
ج. نیوتن د. توریچلی ۱۶. معمولا انحراف گازها از قانون بویل در چه دما و فشارهایی اتفاق می افتد؟
الف. دمای پایین و فشار بالا ب. دمای بالا و فشار پایین
ج. دما و فشار بالا د. دما و فشار پایین ۱۷.در معادله گاز حقیقی پارامترهای a و b به ترتیب عبارتند از:
الف. فشار افزایش یافته، حجم اضافه شده ب. فشار کاهش یافته، حجم مستثنی شده
ج. فشار کاهش یافته، دمای افزایش یافته د. فشار افزایش یافته، حجم مستثنی شده ۱۸. فشار اسمزی (atm) محلول ۰/۱ مولار ساکارز در آب در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد چقدر است؟
الف. ۱/۲۱ ب. ۱/۳۲
ج، ۲/۴۵ د. ۳/۷۵ ۱۹.مرتبه پیوند در کدام یک بزرگتر است؟ ( Li و Beع و ۷/۷ و ۸O)
الف. باLi ب. مN
O. . لا Be, ・○
۲۰ کدام یک از مولکولهای زیر دارای ممان دو قطبی هستند؟ H و ۸O , , C و F و S و ۱, ۱۷Cl SO„F,-* CHCl r HI –Y Clz –A
الف. ۲ ب. ۱ و ۳
ج. ۲، ۳ و ۴ د. همه مولکولها ۲۱. در فرایند اسمز، مولکولها
الف. از ناحیه غلیظ به ناحیه رقیق می روند ب. از ناحیه رقیق به غلیظ می روند
ج. حرکتی ندارند د. جذب غشا می شوند ۲۲. AE و AH به ترتیب عبارتند از: الف. انرژی تبادلی در حجم ثابت ، انرژی تبادلی در دمای ثابت ب. انرژی تبادلی در فشار ثابت ، انرژی تبادلی در حجم ثابت ج. انرژی تبادلی در دمای ثابت ، انرژی تبادلی در فشار ثابت د. انرژی تبادلی در حجم ثابت ، انرژی تبادلی در فشار ثابت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳از۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :