نمونه سوال درس طراحی باغ و پارک نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس طراحی باغ و پارک نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : طراحی باغ و پارک رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷
۱- کدام باغ در زمان ناصرالدین شاه و پس از بازدید او از اروپا احداث شده و طرح آن تلفیقی از طرح های قرینه سازی و نامتقارن ایرانی می باش ۱. دوشان تپه ۲. لاله زار ۳. گلستان ۴. شاه آباد ۲- معروفترین باغ تبریز در دوره ی قاجار کدام است؟ ۱. اتابک ۲. دوشان تپه ۳. شاه گلی ۳- علامت دو دایره در نقشه های فضای سبز نشان دهنده چیست؟ . درختان سایه افکن پهن برگ با تاج بزرگ سوزنی برگان درختچه ها حاشیه گلکاری ۴- از مهمترین نکات در طراحی زمین بازی کودکان کدام مورد است؟ ۱. تنوع وسایل بازی ۲. راحتی کودکان ۲. رعایت ایمنی ۵- آبشخور پرندگان در باغ معمولا در چه محلی قرار می گیرد؟ ۱. دور از مکانهای تردد و بازی کودکان ۲. در فضای باز ۳. دور از جریان باد ۲. در مکانهای متراکم ۶- در سبک باغ سازی مصر باستان کدام درخت نماد فراوانی و حاصلخیزی است؟ ۱. خرما ۲. انجیر ۳. انار ۴ - پاپیروس ۷- بزرگترین اثر آندره لونتر در طراحی باغ کدام یک از موارد زیر است؟
۱. باغ توئیلری ۲. باغ ولو-وی-کنت ۳. باغ لوکزامبورک ۲. باغ ورسای
۸- همانندی اندازه، فرم و آرای اجزا در جهت های مخالف یک صفحه، خط یا نقطه را چه می نامند؟
۱. قرینه سازی ۲. هماهنگی ۳. یکسان سازی
۹- کدام اصل طراحی سبب تشخیص مهمترین جسم از کم اهمیت ترین آن می گردد؟
۱. تناسب ۲. توالی ۳. تنوع
)・い・ハ・Y・%Y・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : طراحی باغ و پارک رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷ ۱۰- چنانچه باغی کوچک و دیوارهای آن بسیار زیاد باشد کدام گیاهان عنصری بسیار مهم در آن به شمار می آیند؟ ۱. درختچه ها ۲. گیاهان یکساله ۳. بالارونده ها ۴. درختان ۱۱- کدام نوع گیاهان در طول سال دید را محدود ساخته و غالبا حسی شدید خصوصی بودن را القا می کنند؟ ۱. درختان سوزنی برگ همیشه سبز ۲. درختان پهن برگ همیشه سبز ۳. گیاهان برگ ریز ۴. گیاهان بوته ای ۱۲- حرکت یا انتقال یکنواخت طرح که به یک مسیر یا مقصد دلخواه منتهی گردد چیست؟ ۱. توالی ۲. تمرکز ۳. تعادلی ۴. تناسب ۱۳- کدام یک از فرم های خط، القا کننده انرژی و جسارت است؟ ۱. زاویه دار آ ، موجی ۳. معمارانه ۴. طبیعت گرایانه
۱۴- از کدام یک از عناصر طراحی به عنوان الگویی برای حرکت نیز استفاده می شود؟
۱. نقطه ۲. فرم ۳. بافت ۴. خط
۱۵- کدام یک از فرم های زیر بر جهت عمودی تاکید داشته و در طراحی به عنوان نقاط کانونی مطرح هستند؟
۱. مخروطی ۲. مدور ۳. چتری ". مجنون ۱۶- حداقل میزان کف پله چقدر باید باشد؟
۱. ۲۴ سانتیمتر ۲۸۰۲ سانتیمتر ۳. ۲۲ سانتیمتر ۲۰۰۴ سانتیمتر ۱۷- کدام نوع پل ها برای تنوع در دید و زیبایی احداث می شوند؟
۱. منظم و راست ۲. نیم دایره و دایره ای ۳. زاویه دار ۲. باغی و روستایی ۱۸- انتخاب و اندازه گلدانها بر اساس چه فاکتورهایی می تواند در اشکال مختلف باشد؟
۱. طول و عرضی بالکن، پنجره، موقعیت ساختمان و نوع گیاه ۲. طول و عرضی بالکن، پنجره، موقعیت ساختمان
۳. موقعیت ساختمان و نوع گیاه ۴. طول و عرضی بالکن و پنجره ۱۹- کدام یک از گیاهان زیر برای مکانهای کاملا سایه مناسب است؟
۱. گلی حنا ۲. همیشه بهار ۳. زنبق رشتی ۴. برگ بیدی ۲۰- گیاه بگونیا از نظر نیاز اکولوژیکی در کدام یک از مکان های زیر به خوبی رشد می کند؟
۱. سایه ۲. سایه و سایه - آفتاب ۳. ابری و مه آلود ۴. سایه آفتاب و آفتابی
)・い・ハ・Y・%Y・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : طراحی باغ و پارک
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چندبخشی ) ۱۴۱۱۱۶۷
)・い・ハ・Y・%Y・
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :