نمونه سوال درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥〜 کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم انسانی ۱۲۲۹۱۲۸ ۱- کدام علم، در نتیجه ارتباط میان مسلمانان با غیر مسلمانان، شکل گرفت؟ ۱. حدیث ۲. تصوف ۳. عرفان ۴. کلام
۲- نهضت ترجمه آگاهانه ای که پیامدهای تاریخی، اجتماعی، – فرهنگی گسترده ای را به دنبال داشت مربوط به کدام دوره بود ؟
۱. اموی ۲. عباسی ۳. فاطمی ۴. اسلامی
۳- چه کسی برای نخستین بار بین دین و فلسفه آشتی برقرار کرد؟
۱. فارابی ۲. ابن سینا ۳. ابن رشد ۴. کندی
۴- در علم کیمیا با تلاشهای کدام اندیشمند اسلامی، این دانش از حالت خرافی به دانش تجربی آزمایشگاهی تبدیل شد؟
۱. جابر ابن حیان ۲. محمد بن زکریای رازی ۳. عزالدین جلد کی ۲. خوارزمی ۵- مکتب فلسفی تهران یادگار چه کسی است؟
۱. میر داماد ۲. میر فندرسکی ۳. ملاصدرا ۴. خواجه نصیر ۶- درباره ترتیب ورود استعمارگران اروپایی به آسیا، گزینه صحیح کدام است؟
۱. پرتقال، هلند، انگلیسی، فرانسه ۲، هلند، پرتقالی، انگلیسی، فرانسه
۳. انگلیسی، فرانسه، پرتقال، هلند ۴. فرانسه هلند، انگلیسی، پرتقال ۷- مفاهیمی چون: عبادت و قصه قربان، مربوط به کدام حوزه ادبی است؟
۱. هندی ۰۲ ایرانی ۳. عرب ۴. ترک ۸- وجود آراء متفاوت و گاه متضاد، در کدامیک از مکاتب فقهی اهل سنت اتفاق افتاد؟
۱. حنبلی ۲. مالکی ۳. حنفی ۴. شافعی ۹- مسلمانان در کدامیک از علوم و هنرهای زیر، استادان ماهری بودند ؟
۱. مهندسی ۲. مجسمه سازی ۳. نقاشی ۴. نگارگری ۱۰- هنر مینیاتور سازی در مکتب بغداد و شیراز در سده هشتم و نهم هجری بیشتر تحت تأثیر کدام مکتب هنر بود؟
۱. ترکمان ۲. چینی ۳. هرات ۴. هندی
صفحه ۱ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۸۸ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم انسانی ۱۲۲۹۱۲۸
۱۱- کدام دیوان، وظیفه بررسی هزینه ها و حسابهای مالی کار کنان دولتی و برخی دیوان های کوچک زیر دستی را، به عهده
داشت؟
۱. استیفا ۲. نافقات ۳. اقطاع ۴. مظالم
țY– در یک تقسیم بندی کلی، درآمدهای ديوان بیت المال، به کدام یک از موارد زیر تقسیم می شد ؟ ۱. فی، غنیمت، صدقه ۲. غنیمت، خمس، زکات
۳. صدقه، خمسی، زکات ۴. صدقه، غنیمت، فی
۱۳- در کدام دوره بود که نقاشی مستقل از کتاب، و به صورت مکتبی ایرانی، شکل گرفت؟
۱. صفوی ۲. افشار ۳. زند ۴. قاجار
۱۴- در علم حیل، مهمترین خدمت مسلمانان به اروپاییان، چه بود؟ ۱. آشنا نمودن اروپاییان با ساخت باروت و سلاحهای آتشین
با ساخت میل لنگ
۲. آشنا نمودن اروپا ۳. آشنا نمودن اروپاییان با مکانیک آبگونه ها (هیدرولیک وهیدرواستاتیک) ۴. آشنا نمودن اروپاییان با ساخت بالا برنده آب ۱۵- اهل تصوف، کدام عامل را وسیله درک حقایق نمی دانستند؟ ۱. عقل ۲. شهود ۳. اشراق آ. عشق ۱۶- کدام مرکز به دالان دانشگاه شهرت یافت؟ ا. نهاد دارالتقريب مذاهب ۲. مسجد دانشگاه تهران ۳. محل انجمن اسلامی دانشجویان ۴. مسجد هدایت ۱۷- سلطه اختاپوسی استبداد در جوامع شرقی اسلامی، با کدام گزینه بی ارتباط است؟ ۱. نحوه تعاملات اجتماعی ۲. پایگاههای مختلف حاصل از تعاملات اجتماعی آنها ۳. شیوه های تولیدی این جوامع ۴. وجود دولتهای متمرکز ۱۸- کدام مورد از سبک و سیاق های تاریخنگاری اسلامی، محسوب نمی شود؟
۱. عمومی ۲. دودمانی ۲. ملی ۲. محلی
Y·人入,\,)/·},\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم انسانی ۱۲۲۹۱۲۸
۱۹- توبه روشنفکری، کدام دوره روشنفکری را شامل می شود؟
۱. دوره اول ۲. دوره دوم ۳. دوره سوم ۲. دوره چهارم
۲۰- در بررسی مناسبات خارجی صفویان با ازبکها، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
۱. مهمترین عامل تأثیر گذار مذهب بود ۲. ازبکها به دلیل خلق و خوی صحراگردی، و نظام قبیله ای حاکم بر آنها، با ایرانیان درگیر می شدند ۳. نبود مرزهای مشخص میان طرفین دلیل عمده این کشمکش ها بود
۴. در کنار کشمکش های فیمابین روابط دوستانه ای نیز وجود داشت.
۲۱- محمد باقر مجلسی، در زمان سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین، چه منصبی داشت؟
۱. صدر ۲. مجتهد ۰۳ شیخ الاسلام ۴. قاضی
۲۲- در دوره صفوی چه کسی در رأس دیوان قرار داشت؟
۱. وزیر ۲. امیرالامرا ۳. صدر ۴۔ وزیر اعظم
۲۳- کدام یک از شهرهای زیر مهمترین کانون درگیری بین دولت صفوی و گورگانیان هند بود؟
۱. کابلی ۲. هرات ۳. قندهار ۴ . غزنه
۲۴- در زمان گورکانیان، کدام دیوان عهده دار حفظ امنیت حکومت بود؟
۱. اعلا ۲. بخشی ۳. قضا ۲. صوبه
۲۵- قدیمی ترین سلسلهٔ صوفیه در شبه قاره هند، کدام است؟
۱. نقشبندیه ۲. قادریه ". سهروردیه ۴. چشتیه
۲۶- در بررسی سیر تاریخی بیداری اسلامی در کشورهای عربی، به لحاظ تاریخی، هرچه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، اندیشه های سلفیه چه وضعیتی پیدا می کند؟
۱. قوی تر می شود ۲. ضعیف تر می شود
۳. حالت رکود پیدا کرده آگاهی ضعیف و گاهی قوی تر می شود
۲۷- بنیانگذار اخوان المسلمین، کدام یک از اشخاصی زیر است؟
۱. رشید رضا أ : حسن البناء ۳. سید قطب ۴. خیرالدین پاشا تونسی
\,}·/),\,Y·人入
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴

***
. . .
藥〜 کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : عمومی علوم انسانی ۱۲۲۹۱۲۸ ۲۸- اندیشه های کدامیک از رهبران بیداری اسلامی در کشورهای ی عربی به اندیشه های امام خمینی نزدیکتر است ؟
۱. طهطاوی ۲. محمد عبده ۳. سید قطب ۴. رشید رضا ۲۹- هسته اولیه تشکیل دهنده «مجمع مسلمانان مجاهد» کدام بود؟
۱. جمعیت فداییان اسلام ۲. جمعیت فداکاران اسلام
۳. گرایش دین باور جنبش دانشجویی ۴. گرایش فکری ملی گرا ۳۰- کدام گزینه درباره علل بروز جنگهای صلیبی، صحیح نیست؟
۱. انگیزههای دینی ومذهبی
۲. ساختار اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپایی
۳. ضعف ترکان سلجوق
۴. تلاش شوالیه ها جهت دستیابی به منصب پادشاهی اورشلیم
\,}·/),\,Y·人入
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :