نمونه سوال درس حقوق جزای بین الملل ایرانی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای بین الملل ایرانی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای بین المللی ایران رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۰
۱- کدامیک از موافقین اصل صلاحیت شخصی بودند؟
۱. منتسکیو ۰۲ ژان ژاک روسو ۳. بکاریا ۴۔ مانچینی
۲- تنها راه حل در مورد مصونیتها کدام است؟ ۱. اعمال اصلی صلاحیت جهانی ۲۔ اعمال اصل صلاحیت سرزمینی
۰۳ اعمال اصل صلاحیت واقعی ۴ ، اعمال اصل صلاحیت شخصی
۳- به چه دلایلی استرداد مجرمین نمی تواند جایگزین اصل صلاحیت شخصی بشمار آید؟ ۱. لزوم وجود قرارداد خاصی در مورد استرداد مجرمین ۲. عدم امکان استرداد اتباع یک دولت به دولت بیگانه ۳. عدم مطابقت استرداد مجرمین با عدالت ۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است. ۴- چرا اعمال اصل صلاحیت شخصی در عرف بین المللی به طور مطلق پذیرفته نیست؟ ۱. مغایرت با حاکمیت دولتها ۲. مغایرت با عدالت ۳. تأمین عدالت ۲. مغایرت با دادههای جرم شناسی ۵- کدام دسته از جرایم اصولاً مشمول شناسایی احکام جزایی صادره از محاکم بیگانه نمی باشند؟ ۱. جرایم سیاسی ۲. جرایم نظامی ۳۔ جرایم مالیاتی ۴. جرایم سیاسی، نظامی، مالیاتی ۶- در حقوق جزای بین المللی جایی که استرداد مقدور نباشد کدام گزینه صالح به رسیدگی است؟ ۱. صلاحیت محل دستگیری ۲. صلاحیت واقعی ۳. صلاحیت دولت متبوع بزهکار ۴ - صلاحیت محل وقوع جرم
۷- شخصی که دارای دو تابعیت انگلیسی و فرانسوی است و در کشور هند مرتکب جنایات می شود پس از مراجعت به فرانسه ، کدام کشور صلاحیت رسیدگی دارد؟
۱. فرانسه ۲. انگلیسی ۳. هند ۴. هم هند و هم انگلیسی ۸- در اعمال اصلی صلاحیت شخصی، شرط تابعیت در چه زمانی ملاک است؟
۱. هنگام محاکمه ۲. هنگام دستگیری " . قبل از وقوع جرم ۴. زمان ارتکاب جرم ۹- توسعه صلاحیت دارالاسلام نسبت به جرایم ارتکابی از سوی مسلم یا ذمی در دارالحراب مورد مخالفت کدامیک است؟
۱. قانون مجازات اسلامی ۲. فقه شیعه ۳. فقها با سنت ۴. ابوحنیفه
"וףץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳

***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق جزای بین المللی ایران رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۰
۱۰- جرایم مستخدمین دولت ایران در خارج از کشور به مناسبت شغل آنها مشمول کدامیک است؟
۱. صلاحیت واقعی ۲. صلاحیت شخصی ۳. صلاحیت جهانی ۴ - صلاحیت سرزمینی ۱۱- معیار اساسی در اعمال اصلی صلاحیت واقعی کدام است؟
۱ . وجود رابطه تابعیت
۲. ارتکاب جرم علیه تمامیت و استقلال دولت رسیدگی کننده
*. وقوع جرم در قلمرو حاکمیت دولت رسیدگی کننده
۴ - نقض نظم عمومی بین المللی ۱۲- کدام نوع از صلاحیت در واقع توزیع صلاحیت قضایی و صلاحیت تقنینی میان کشورهاست؟
۱. صلاحیت واقعی ۲. صلاحیت شخصی ۳ - صلاحیت سرزمینی ۴. صلاحیت جهانی ۱۳- اقسام ژنو سید از دیدگاه نظری کدامند؟
۱. قتل دسته جمعی ۰۲ فیزیکی - فرهنگی
۲. بيولوژيک ۴. گزینه ۲ و ۳ صحیح است.
?ţ– کدام جرایم مشمول اصلی صلاحیت جهانی هستند؟
۱. تمام جرایم ۲. فقط جنایات مشمول ICC
۳۔ جرایم بین المللی ۴. فقط جرایم علیه امنیت ملی ۱۵- رسیدگی به جرایم ذمی ها توسط محاکم متعلق به آنها از نظر فقه شیعه چه حکمی دارد؟
۱. مانع تعقیب مجدد از طرف محاکم اسلامی است. ۲. مانع تعقیب مجدد از طرف محاکم اسلامی نیست.
۳. اعتباری ندارد. ۴. در صلاحیت انحصاری محاکم اسلامی است، ۱۶- رعایت قاعده منع تعقیب مجدد در باب اعمال اصلی صلاحیت جهانی چه حکمی دارد؟
۱. الزامی است. آ، الزامی نیست.
۲. بهتر است رعایت شود. ۰۴ تاثیری ندارد.
۱۷- از لحاظ موازین بین المللی مانع اصلی در اجرای قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطینی ، کدام
۱. استرداد مجرمین ۲. مصونیت دیپلماتیک ۳. ارشادی بودن قانون ۲. تفسیری بودن قانون "וףץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق جزای بین المللی ایران رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۰
WA— قلمرو صلاحیت برون مرزى قوانین جزایی اسلام از دیدگاه فقه امامیه کدام است ؟ . عدم تسری صلاحیت ۲. کلیه جرایم ارتکابی از سوی مسلم و ذمی را دربرمی گیرد.
۴. تسری به کلیه جرایم مسلم
۳. تسری به جرایم ذمی
۱۹- قاعده جرم مضاعف در کدامیک شرط است؟
۱. صلاحیت شخصی ۲. صلاحیت جهانی | ۰۳ صلاحیت واقعی ۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است. ۲۰- کدامیک از شرایط اعمال اصلی صلاحیت شخصی قوانین جزایی ایران است؟
۱. محاکمه غیابی ۲. صرفاً استرداد متهم
۳. صرفاً حضور ارادی متهم ۴. حضور متهم در ایران
"וףץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :