نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۶
۱- در این شیوه تفکر « فرد » از هر لحاظ بر جامعه مقدم است ؟
۱. فردگرایی ۲. جمع گرایی ۳. جامعه گرایی ۴. هستی جمع گرایی ۲- از دیدگاه کدام اندیشمند « فرد » به لحاظ زمانی قبل از جامعه وجود داشته است؟
۱ . هابز ٠٢ روسو ٢. پاترسون ۰۴گرسیوس ۳- کدام گزینه از داده های فردگرایی هستی شناختی است؟
۱. دگر مالکی ۲. تعامل انسانها با یکدیگر
۳. حاکمیت امیال ۴. تاکید بر تجربه جمعی ۴- آموزه محوری این نظریه آن است که:
« نمی توان با تحلیل عقلی یا تجربی به مفاهیم ارزشی دست یافت»
۱. نظریه استشهادی ۲. نظریه تسلسلی
۳. نظریه شهودی ( شهودگرایی) ۴. نظریه گسست ۵- کدام گزینه مخالف نظریه گسست منطقی میان « واقع » و « ارزش » است؟
۱. نظریه احساس گرایی ۲. نظریه توصیه گرایی ۳. نظریه امر گرایی ۴. نظریه فلسفی
۶- وضع ارزشهایی چون احسان و تعاون در اسلام ناشی از کدام گزینه است؟
۱. برتری ارزشهای معنوی بر ارزشهای مادی ۲. برتری ارزش فرد بر جامعه
۳. برتری مصالح عمومی به مصالح فردی ۰۴ برتری ارزش جمع بر عموم
۷- « وبر » علت توسعه جوامع سرمایه داری غرب را در چه می داند؟ ۱. حاکمیت مردم ۲. حاکمیت عقلانیت ابزاری
۳. حاکمیت دولت ۴. حاکمیت ملت
۸- آیه «انا الله و انا الیه راجعون » بیانگر کدام گزینه است؟
۱. مالکیت حقیقی از آن خداست. ۲. انسان مالک خویش است. ۳. حق حیات و تفسیر مادی معنوی آن ۴. عدم سلطه روح بر جسم ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیم ال دوم い・い・ハ・Y・Y)%Y
صفحه ۱ از ۳

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۶ ۹- حقوق بنیادی در اصول حقوق بشر دوران مدرن کدامند؟ ۱. صیانت ذات / حق حیات / آزادی / برابری / مالکیت ۲. حق حیات / آزادی / برابری / مالکیت / برادری ۳. حق حیات / آزادی / برابری / رهایی / برادری ۴. صیانت ذات / صیانت حیات / آزادی / برابری / مالکیت / برادری SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ۱۰- حق حیات در اندیشه طرفداران حقوق بشر مدرن ۱. حقی اکتسابی است. ۲. حقی انفعالی است. ۳. حقی امانی است. ۴. حقی مطلق و بنیادی است. ۱۱- کدام حق در اندیشه طرفداران حقوق بشر مدرن پایه سایر حقوق است؟ ۱. حق آموزش ۲. حق برابری ۳. حق ازادی ۴. حق حیات ۱۲- « نهی غیبت، عیب جویی و طعنه زدن » در اسلام ناشی از کدام اصلی است؟ ۱. اصلی حمایت از کرامت و شرافت انسان ۲. اصل تساوی انسانها ۲. اصل برابری در ارزشها ۴. اصل حمایت از عزت نفس انسان
۱۳- بازداشتن از اجرای حدود در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در اسلام برگرفته از کدام اصلی است؟ ۱. کرامت نفسی ۲. کرامت حیات ۳. حمایت از کرامت و شرافت انسان ۴. حق حیات ۱۴- پاترسون آزادی را چگونه تقسیم بندی می کند؟ ۱. آزادی فردی / آزادی فرمانروایی / آزادی مدنی ۲. آزادی فردی / آزادی فرمانروایی / آزادی سیاسی ۳. آزادی فردی / آزادی جمعی / آزادی مدنی ۴. آزادی فردی / آزادی جمعی / آزادی سیاسی ۱۵- کدام گزینه از ویژگی های آزادی مذهب در حقوق بشر مدرن است؟ ۱. انتخاب آزاد مذهب و تغییر آزادانه آن ۲. انتخاب آزاد مذهب
۳. تغییر آزادانه مذهب ۴. بیان آزاد مذهب
۱۶- محدودیت های آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر کدام است؟
۱. حقوق دیگران / نظم و امنیت عمومی ۲ - حقوق دیگران / نظم و امنیت عمومی / اخلاق عمومی ۳. اخلاق عمومی / حقوق دیگران ۴ - حقوق جمعی و اخلاق عمومی い・い・ハ・Y・Y)%Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۶
۱۷- کدام گزینه از موانع اظهار اندیشه و بیان در اسلام است؟
۱. اضلالی / افترا به رسول و امامان / بدعت آ ، اخلاق و نظم عمومی
۳ ، اخلاق و حقوق عمومی ۴ ، اخلاق / نظم عمومی / حقوق عمومی ۱۸- گزینه صحیح کدام است؟
۱. از نظر اسلام برابری در موقعیت ها به معنای قانون یکسان برای همگان نیست.
۲. از نظر اسلام برابری در استحقاق ها به معنای قانون یکسان برای همگان است.
۳. از نظر اسلام برابری در استحقاق ها به معنای قانون یکسان برای همگان نیست.
۴. از نظر اسلام برابری در موقعیت ها به معنای قانون یکسان برای همگان است. ۱۹- ارسطو عدالت را چگونه تقسیم می کند؟
۱. عدالت توزیعی عدالت ترکیبی ۲. عدالت تعریضی عدالت ترکیبی
۳. عدالت توزیعی عدالت تعریضی ۴. عدالت توزیعی عدالت تعویضی ۲۰- هدف از برقراری مالیات در اسلام کدام گزینه است؟
۱. هماهنگ سازی سطح عمومی و معیشت ۲. هماهنگ سازی سطح نیازهای مردم
۰۳ هماهنگ سازی درامد و مخارج مردم ۴. هماهنگ سازی سطح توقعات مردم
い・い・ハ・Y・Y)%Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :