نمونه سوال درس حقوق تجارت 4 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 4 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور - کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۴ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱
۱- تحویل کالا در معاملات بورس معمولاً در کدام مکان انجام می گیرد؟
۱. محل فروشی ۲. انبارهای رسمی ۳. محل فروشنده ۴. اقامتگاه مشتری ۲- فروش فوب عبارتست از:
۱. قیمت فروش مشتمل بر قیمت کالا به انضمام کلیه مخارجی که از محل فروشنده تا روی کشتی
۲. قیمت فروش حملی دریایی کالا به انضمام هزینه حملی تا بندر مقصد
۳. قیمت فروش حمل دریایی کالا بعلاوه بهای بیمه و کرایه حمل فروش سی-آی-اف
۴. قیمت فروش حمل دریایی کالا، بیمه و کرایه حمل فروش فوب ۳- کدامیک از اصطلاحات فروش زیر را فروش اسناد می نامند؟
۱. فروش اف-او-بی ۰۲ فروش سی-آی-اف
۳. فروش سی-اند -اف ۴. فروش سی-آی-دی ۴- از لحاظ حقوقی کدامیک بیانگر مفهوم بیعانه می باشد؟
۱. صرف پرداخت بیعانه عقد بیع محقق می شود.
۲. با پرداخت بیعانه مالکیت جنسی فروخته شده به خریدار انتقال می یابد.
۳. بیعانه در مطالعات نقدی با تحویل فوری انجام میشود و ضمانت خریداری برای معامله است.
۲. به منزله خسارت احتمالی است که به فروشنده یا خریدار در نتیجه عدم انجام معامله وارد می شود. ۵- از نظر قانون تجارت ایران، دلال کیست؟
۱. کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می شود.
۲. شخصی است که با اجرت یا بدون اجرت واسطه مبادلات تجاری می شود.
۳. کسی است که معاملات منقول و غیرمنقول را انجام می دهد.
۲. شخصی است که در خرید یا تحصیل اموال منقول به تجار کمک میکند. ۶- مطابق ماده ۳۳۹ قانون تجارت، آیا دلال، بابت اشیاء واسنادی که در ضمن معامله به او سپرده می شود مسئول است؟ ۱. مسولی است هر چند که ثابت نماید تلف شدن مربوط به او نبوده است. ۲. مسئول است مگر اینکه ثابت کند تلف شدن مربوط به او نبوده است. ۰۳ دلال امین است و ید وی ضمانی است.
آ، مسئول نیست زیرا معامله برای اشخاص دیگری است.
ו"ז ז'ון וו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق تجارت ۴ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱
۷- چنانچه حق العمل کار خود شخصاً طرف معامله با آمر واقع شود مستحق:
۱. صرفاً مخارج عادیه حق العمل کاری است.
۲. حق العمل نخواهد بود معامله برای حق العملی کار محسوب است. ۳. حق العملی کاری و مخارج عادیه نخواهد بود.
۴. هم حق العمل و مخارج عادیه حق العمل کار خواهد بود.
۸- آیا ارسال کننده کالا میتواند تقاضای استرداد کالا را از متصدی حمل و نقل نماید؟ ۱. بله مادامیکه در ید متصدی حمل و نقل است با پرداخت مخارج و خسارات ۲. خیر ارسال کننده حق استرداد کالا را ندارد. ۳. قانون تجارت در این موارد ساکت است و اصولاً نمی تواند.
۴. متصدی حمل و نقل اجازه استرداد کالا را ندارد هر چند کالا در ید وی باشد.
۹- چنانچه کالا به نحو مناسبی عدل بندی نشده و از عیب ظاهری برخوردار باشد، خسارات ناشی از عیوب عدل بندی به عهده
کدام است؟ ۱. متصدی حمل و نقل ۲. متصدی حمل و نقل و ارسال کننده ۳. ارسال کننده ۴. مرسل الیه و متصدی حمل و نقل
۱۰- مدیران شرکت های تجارتی و قائم مقام تجارتی به ترتیب جزء کدام یک از نمایندگان تجارتی می باشند؟ ۱. نمایندگان تجارتی مستقلی -نماینده تجارتی مستقل ۲. هر دو نمایندگان تجارتی غیر مستقل هستند.
۳. نمایندگان تجارتی مستقل نماینده تجارتی غیر مستقل ۴. نماینده تجارتی مستقل و نیمه مستقل
۱۱- کدام دسته از نمایندگان تجارتی، تاجر محسوب می شوند؟ ۱. نمایندگان تجارتی مستقل ۲. نمایندگان تجارتی غیر مستقل ۲. هر دو دسته نمایندگان تجارتی غیر مستقل و مستقل ۴. مدیران شرکتهای تجارتی ۱۲- مقررات ورشگستگی در کشورهای لاتین و ایران و قوانینی که از اصول کشورهای ژرمن پیروی می کند به ترتیب نظام حقوقی آن ها در مورد ورشگستگی چگونه است؟ ۱. در هر دو نظام مقررات ورشکستگی فقط مختص تجار است. ۲. در نظام لاتین تاجر و غیرتاجر و نظام ژرمن فقط تجار شامل می شود. ۲. در کشورهای لاتین و ایران مقررات فقط مختص تجار است ولی در کشورهای ژرمن اشخاص عادی را هم شامل می شود. ۴. در هر دو نظام هر شخصی که توانایی پرداخت دیون را نداشته باشد ورشکسته است.
ו"ז ז'ון וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق تجارت ۴
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱
۱۳- درباره تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته کدام گزینه صحیح است؟ ۱. تاریخ توقف اصولا غیرقابل تغییر است هرچند که وضع تاجر تغییر کند. ۲. تاجر ورشکسته تقاضا کند دادگاه بانگاه به وضع تاجر موافق باشد. ۳. اشخاصی ذینفع از دادگاه تقاضا کنند و دادگاه با لحاظ وضع تاجر تاریخ توقف را تغییر می دهد.
۲. دادستان تقاضا کند و دادگاه موافق باشد.
۱۴- چنانچه بدهکاران تاجر ورشکست، ظرف مدت مقرر در آگهی اداره تصفیه خود را معرفی نکنند دادگاه می تواند آنها را به:
۱. جریمه نقدی دو برابر دین محکوم کند. ۲. به حبس محکوم کند.
۳. علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی محکوم کند. ۴. جریمه نقدی معادل یک سوم دین محکوم کند. ۱۵- مطابق ماده ۴۲۲ هرگاه تاجر ورشکسته براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئولی
تادیه وجه برات می باشند:
۱. وارد غرمامی شوند.
۲. باید وجه آن را نقداً بپردازد یا تادیه آن را در سروعده تامین کند.
۳. نباید وجه آن را نقداً بپردازد اما تادیه آن را سروعده تامین کند.
۲. به موجب ورشکستگی تاجر مسئولین برات حق رجوع ندارند. ۱۶- درباره اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته قسمتی از دارایی او را از میان ببرند یا مخفی نمایند کدام گزینه صحیح
است ؟
۱. بعنوان ورشکسته به تقصیر مجازات می شوند.
۲. سارق محسوب و به مجازات سرقت محکوم می شوند.
۳. کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
آ، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند. ۱۷- هر تاجر ورشکسته ایی که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است بپردازد می تواند: ۱. تقاضای اعاده اعتبار واقعی کند. ۲. تقاضای اعتبار نکند.
۳. تقاضای اعاده اعتبار قانونی کند. ۴. نیازی به اعاده اعتبار ندارد.
۱۸- طبق قانون تجارت، ورشکستگی به چند دسته تقسیم می شود ؟ ۱. دو دسته -یه تقصیر و تقلب ۲. سه دسته - عادی، به تقصیر و به تقلب ۳. چهاردسته -عادی، قهری، به تقصیر و تقلب ۴. قانون تجارت ساکت است.
וץץץן וו صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۴
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱
۱۹- تاجر متوقف از تادیه دین ظرف چه مدتی از تاریخ وقفه، باید توقف خود را به دادگاه اعلام کند و چه اسناد و مدارکی را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند؟ ۱. ۱۵ روز، دفاتر تجارتی روزنامه، کلی ۲۰۲ روز، کلیه اسناد و مدارک راجع به اموال منقول و غیرمنقول ۳۰۳ روز، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری ۳۰۴ روز، دفاتر تجارتی روزنامه و کل که اهمیت بیشتر دارند. ۲۰- کدام یک از گزینه های زیر جزو موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر از طرف دادگاه نمی باشد؟ ۱. صرف مبالغ عمده در معاملاتی که عرف تجارتی موهوم است. ۲. خرید بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز بقصد تاخیر انداختن ورشکستگی ۰۳قبولی تعهداتی که از لحاظ وضعیت مالی وی فوق العاده باشد. ۰۴ نداشتن دفتر تجارتی یا منظم نبودن آن ۲۱- آیا مدیر تصفیه می تواند از طرف هیئت طلبکاران علیه تاجر ورشکسته مدعی خصوصی واقع شود و یا تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند؟ ۱. می تواند چون نماینده طلبکاران است. ۲. می تواند مگر با اجازه کلیه طلبکاران ۳. نمی تواند مگر با تصویب اکثریت طلبکاران ۴. نمی تواند مگر پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر ۲۲- در چه صورتی ورشکستگی شریک ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت تضامنی دارد؟ ۱ . ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد. ۲. ورشکستگی شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. ۲. در صورتی که دارایی شرکا کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد. ۴. در صورتی که مدیر تصفیه اقامه دعوی ورشکستگی علیه شرکا کند. ۲۳- مدیر تصفیه چگونه تعیین میشود؟ ۱. طلبکاران یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کنند. ۲. دادگاه درضمن حکم ورشکستگی یا پنج روز پس از صدور حکم مدیر تصفیه تعیین می کند.
۳. دادگاه با پیشنهاد طلبکاران ظرف ۵ روز از توقف تاجر مدیر تصفیه را تعیین می کند.
آهیات بستانکاران مدیر تصفیه را تعیین می کنند.
ו"ז ז'ון וו
صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :