نمونه سوال درس ادله اثبات دعوا نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادله اثبات دعوا نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۶۰ ۱- کدام اهلیت در مقر له شرط است ؟
۱. هر دو اهلیت استیفاء و تمتع ۲. فقط اهلیت استیفاء
۳.فقط اهلیت تمتع ۴. اصلاً اهلیت شرط نیست.
۲- آیا در امور حقوقی دادگاه فقط باید به ادله استنادی طرفین استناد جوید؟ ۱. بله دادگاه باید فقط به دلایلی استنادی طرفین رسیدگی کند. ۲. دادگاه می تواند علاوه بر دلایل استنادی طرفین هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. ۳. خیر دادگاه می تواند بدون استناد به ادله استنادی طرفین هر تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. ۴. دادگاه فقط به ادله ای که در قالب اقرار و شهادت شهود و قسم باشد رسیدگی خواهد کرد. ۳- دلیل جدید در مرحله تجدید نظر ۱. می تواند یکی از جهات تجدید نظرخواهی باشد. ۲. به خودی خود مسموع است حتی بدون وجود سایر جهات قانونی تجدیدنظر ۲. در صورت وجود جهت تجدیدنظر می تواند مسموع باشد. ۴. هیچکدام ۴- کدام اقرار قابل تجزیه است؟ ۱. اقرار موصوف ۲. اقرار مقید ۳. اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر ۴. اقرار ساده ۵- اقرار وکیل علیه موکل خود در کدام مورد پذیرفته نمی شود؟ ۱. فقط اقرار نسبت به متفرعات دعوا ۲. فقط اقرار نسبت به امور قاطع دعوا " هم اقرار نسبت به متفرعات دعوا و هم امور قاطع دعوا
۴. اقرار وکیل علیه موکل تابع قواعد نیابت و اختیاری است که موکل به او داده است.
1,\·/\,\,YF从
صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : ادله اثبات دعوی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۶۰
۶- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به وصفی باشد؟
۱. مقرله می تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی که به نفع او است به ضرر مقر استفاده کند. ۲. مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی که به نفع او است به ضرر مقر استفاده کند. ۲. چنین اقراری موثر نیست و پذیرفته نمی شود. ۴. مقرله می تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی که به نفع او است استفاده کرده و برای قسمت دیگری از مقر دلیل بخواهد. ۷- شهادت نامه چه اثری دارد؟ ۱. اگر در قالب سند رسمی باشد ارزش سند رسمی را دارد و الا عادی است. ۲. ارزش شهادت را خواهد داشت. ۳. اماره قضایی است. ۴. هیچ ارزشی نخواهد داشت. ۸- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار چه اثری بر روی اقرار می گذارد؟
۱. اثر اقرار را از بین می برد.
۲. اعتبار اقرار به نظر دادگاه خواهد بود.
۳. خدشه ای به اقرار وارد نمی کند.
۴. در صورتی که قراینی صحت اقرار را تایید کنند، دادگاه مکلف به قبول اقرار است. ۹- عدالت شاهد چگونه به اثبات می رسد؟
۱. عدالت شاهد مثل طهارت مولد او مفروض است و بار اثبات خلاف آن به عهده مدعی فسق است.
۲. عدالت شرعی باید به وسیله دادگاه احراز شود والا شهادت منشا اثر نمی شود.
۳. عدالت شاهد باید به تایید طرفین اختلاف برسد تا شهادت منشا اثر گردد.
۴. اگر شهود عدالت و جرح شاهد با یکدیگر معارض شوند، عدالت شاهد احراز می گردد. ۱۰- دعوای راجع به اصل نکاح با گواهی چند نفر ثابت می شود؟
۱. فقط گواهی دو مرد ۲. گواهی چهار مرد
۳. گواهی دو مرد و دو زن ۴. گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن
YF从,\,\/·\,1 صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : ادله اثبات دعوی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۶۰
۱۱- چنانچه در دعوای مدنی، دادگاه شخصی را به عنوان گواه احضار کند و گواه مذکور در موعد مقرر حضور نیابد: ) ... گواه دوباره احضار می شود. ۲. دادگاه از احضار مجدد گواه خودداری و به دلایل دیگر رسیدگی می کند. ۳. دادگاه دستور جلب گواه را صادر می کند.
۴. دادگاه به طرفین اخطار می کند شاهد مذکور را در دادگاه حاضر نمایند.
۱۲- در باب سوگند کدام گزینه صحیح است؟ ۱. سوگند، در کلیه دعاوی مالی قابل استناد است. ۲. جرایم خصوصی ممکن است با سوگند اثبات گردد. ۳. سوگند در حقوق اشخاص ثالث ممکن است تاثیر بگذارد. ۴. در صورت وجود سوگند، حکم صادره قابلیت فرجام خواهی خواهد داشت.
۱۳- در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی است؟ ۱. دادگاه راساً قرار اتیان سوگند صادر می کند. ۲. دادگاه به تقاضای خواهان قرار اتیان سوگند صادر می کند. ۳. دادگاه به تقاضای خوانده قرار اتیان سوگند صادر می کند. ۴. دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر می کند.
۱۴- بعد از صدور قرار اتیان سوگند، اگر شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر نباشد وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت
می شوند چنانچه کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود؟
۰۱ وقت رسیدگی تجدید و طرفین دعوت می شوند. ۲. عدم حضور نکول محسوب شده اتیان سوگند به طرف دعوا رد می شود. ۳. کسی که باید سوگند یاد کند جلب می شود.
۴. حکم به محکومیت کسی که باید سوگند یاد می کرد صادر می شود.
۱۵- در صورتی که سندی چندین صفحه داشته باشد این نوشته در چه صورتی قابل انتساب است؟ ۱. در صورتی که همه صفحات آن امضا شده باشد و الا قابل انتساب نیست. ۰۲ امضای صفحه آخر به تنهایی کافی است. ۳. امضای صفحه آخر در فرضی کافیست که تعلق صفحه آخر به بقیه صفحات محرز باشد. ۲. در صورتی که علاوه بر امضا، دارای اثر انگشت باشد.
YF从,\,\/·\,1 صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۶۰ ۱۶- اگر در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی مندرجاتی باشد، که حکایت از بی اعتباری سند کند، ولی امضاء و تاریخ نداشته باشد، مندرجات مزبور چه تاثیری در اعتبار سند دارد؟ ۱. سند را از اعتبار می اندازد. ۲. تاثیری در اعتبار سند ندارد. ۳. اگر شهود مندرجات را تایید کنند، اعتبار سند اصلی زائل می شود. ۴. اگر ابراز کننده سند به اصالت مندرجات مزبور اعتراض نکند سند را از اعتبار می اندازد. ۱۷- اعتبار اسناد رسمی نسبت به ثالث چه حکمی دارد؟ ۱. مندرجات سند رسمی بر علیه ثالث مطلقا قابل استناد است. ۲. مندرجات سند رسمی بر علیه ثالث در صورتی قابل استناد است که قانون تصریح کرده باشد. ۳. مندرجات سند رسمی فقط در مورد اموال غیر منقول نسبت به ثالث قابل استناد است.
۴. مندرجات سند رسمی نسبت به ثالث قابل استناد نیست و بین سند عادی و رسمی از این نظر تفاوتی نیست.
۱۸- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر چه اعتباری دارد؟ ۱. هیچ اعتباری ندارد. ۲. ممکن است جزء امارات قبول شود. ۰۳ در حد سند رسمی قابل استناد است ۰۴ به شرط اینکه طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در حد سند عادی معتبر است. ۱۹- کسی که سند غیر رسمی علیه او ابراز می شود می تواند : ۱. خط یا امضا منتسب به خود را انکار نماید. ۲. خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید. ۳. امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید.
۴. خط یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید.
۲۰- کدامیک از عبارات ذیل صحیح است؟ ۱. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود. ۲. پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود. ۳. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به سند پذیرفته می شود. ۴. پس از ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید نسبت به سند ادعای پرداخت وجه آن سند مسموع است.
1,\·/\,\,YF从
صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :