نمونه سوال درس حقوق تجارت 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۶
۱- کدام گزینه از آثار حقوقی مترتب بر قید تاریخ تحریر در برات نمی باشد؟
۱. حالی بودن دین Y. تشخیص قانون حاکم .Y . شروع مواعد f تشخیصی اهلیت
۲- مطابق قانون تجارت ایران و قانون متحد الشکل ژنو چنانچه کلمه برات بر روی سند نوشته نشود به ترتیب چه حکمی دارد؟
۱. برابر قانون ایران موجب سلب امتیاز برات نیست - برابر قانون متحدالشکل ژنو موجب عدم اعتبار سند به عنوان برات است. ۲. در هر صورت قید کلمه برات بر روی سند درهر دو قانون ساکت است. ۳. قانون ایران در خصوص لزوم قید کلمه برات ساکت است - قانون متحدالشکل ژنو آن را از شرایط اساسی ندانسته است.
۴. در قانون ایران موجب بطلان سند است - قانون متحدالشکل ژنو ساکت است.
۳- از نظر مولف چنانچه برات از طرف چند نفر براتکش امضاء شود، مسولیت آنها مشترک است یا تضامنی ؟ ۱. مسولیت تضامنی مطابق قانون مدنی با مشکل مواجه است. ۲. هر یک از امضاء کنندگان برات مسولیت تضامنی دارند. ۲. رویه قضایی ایران متحد است. ۲. هر یک از امضاء کنندگان مسولیت مشترک دارند. ۴- نظر عرف و عادات تجارتی در خصوصی صدور برات ناقصی کدام است؟ ۱. برات ناقصی را مشمول مقررات تجارتی نمی داند. ۲. دارنده برات اختیار تکمیل نواقصی را دارد و با تکمیل آن قبل از به جریان افتادن در حکم برات کامل است. ۲. دارنده حق تکمیل برات ندارد مگر آنکه سر رسید برات باشد.
۴. عرف و عادات تجاری در مورد برات ناقص ساکت است.
۵- در صورتیکه براتگیر بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء کند برات:
۱. نکول شده محسوب می شود. ۲. سازشی و نکول محسوب می شود. ۳. مشعر بر عدم قبول محسوب می شود. ۰۴قبول شده محسوب می شود. ?)2.).)( .).Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۶
۶- چنانچه در برات قبولی ذکر نگردد در حقوق تجارت ایران و قانون متحدالشکل ژنو قبولی از چه تاریخی محسوب می شود ؟
۱. در هر دو قانون با اعتراضی تاریخ رویت تسجیل می شود.
آن در ایران تاریخ برات تاریخ رویت محسوب ولی در قانون ژنو بوسیله اعتراضی تاریخ رویت تسجیل می شود.
۳. در ایران تاریخ برات به وعده محسوب و قانون ژنو نسبت به این موضوع ساکت است. ۴. هر دو قانون نسبت به این موضوع تصریحی ندارند و به تجار واگذار شده است. ۷- دارنده براتی که نکول شده است برای آنکه بتواند از مزایای برات استفاده کند چه وظیفه ای دارد؟ ۱. در هر صورت به براتگیر و براتکش رجوع کند. ۲. تا سررسید برات صبر کند و به براتگیر رجوع کند. ۳. تصدیق نامه عدم تادیه را به براتکش برساند. ۴. نکول برات را بوسیله اعتراض تسجیل نماید. ۸- چنانچه ضمانت بدون نام مضمون عنه در برات نوشته شود ضمانت از چه کسی محسوب می شود ؟ ۱. ضمانت مطلق است ۲. ظهرنویسها ۳. براتکش ۴. براتگیر ۹- قانون تجارت ایران ظهرنویسی برات را در چند نوع پیش بینی کرده است؟ ۱. سه نوع: انتقالی، وکالت، وثیقه ۲. دونوع: انتقالی، وکالت ۳. دو نوع: وکالت، ضمانت ۴. دو نوع: انتقالی، کفالت ۱۰- چنانچه چند نفر مسولین برات ورشکسته شوند دارنده برات: ۱. دارنده برات فقط از دارایی یکی از مسولین حصه غرمایی دارد. ャ دارایی ورشکستگان بطور مساوی بین غرما تقسیم می شود. ۳. می تواند در هریک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود. ۴. نمی تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما داخل شود.
۱۱- شخصی ثالثی که وجه ابرات را پرداخته است :
۱. حق رجوع به براتکش ندارد. ۲. حق رجوع به ظهرنویسها را ندارد. ۳. براتکش و برانگیر بری الذمه محسوب می شوند. ۴. دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
۱۲- اعتراض به امتناع از تادیه وجه برات باید ظرف چند روز از تاریخ وعده بعمل آید؟
۱. ۱۰ روز ャ。 ۲۰ روز .Y . ۲ روز ۴. یک ماه
?)2.).)( .).Y صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۶ ۱۳- دارنده برات در چه صورتی مستغنی از اعتراضی عدم تادیه می شود؟ ۱. فوت محال علیه وحجر براتگیر ۲. ورشکستگی محال علیه ۳. اعتراضی نکولی و ضمانت براتگیر از براتکش ۲. در هر صورت باید اعتراضی عدم تادیه کند.
صفحه ۳ از ۵
۱۴- درخصوصی تامین خواسته در دعاوی مربوط به برات کدام گزینه صحیح است ؟ ۱. به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراضی شده دادگاه ملزم به تامین خواسته است. ۲. دادگاه دعوی را مستند به سند رسمی تشخیص دهد ملزم به تامین خواسته می شود. ۳. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و دارنده تامینی جزء آن نداشته باشد. آ، تامین خواسته در هر نوع براتی پذیرفته نیست مگر اینکه برات رهنی باشد.
۱۵- مطابق قانون ایران شکل برات و سفته و مهلت های اقامه دعوی تابع کدام قانون می باشد؟ ۱. شکلی برات تابع قانون محل اقامت دارنده است و اقامه دعوی تابع قانون براتکشی
۲. هر دو تابع قانون کشوری است که برات یا سفته در آنجا صادر شده است.
۳. شکل برات و سفته تابع قانون محل صدور و مهلت اقامه دعوی تابع قانون محلی است که اقدام باید در آنجا بعمل آید.
۴. مطابق اصل حاکمیت اراده طرفین قانون صالح انتخاب می شود. ۱۶- مطابق ماده ۳۰۸ قانون تجارت کدامیک از موارد زیر جزء شرایط صدور سفته نمی باشد؟ ۱. امضاء یا مهر و تاریخ ۲. مبلغی که باید تادیه شود ۳. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت ۴. قید کلمه سفته ۱۷- چنانچه سر رسید سفته عندالمطالبه تعیین شده باشد مطالبه وجه آن چگونه است ؟ ۱. با موافقت متعهد می تواند وجه را درخواست کند. ۲. متعهد باید از نیت متعهدله مستحضر شود یا از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ شود. ۳. به لحاظ حال بودن دین، متعهد هر وقت که خواست می تواند وجه سفته را تادیه نماید.
آ، باید ظرف یک سال تادیه گردد در غیر این صورت قابل مطالبه نیست.
?)2.).)( .).Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق تجارت ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۶
۱۸- برای اینکه دارنده سفته بتواند علیه ظهر نویسی به مسئولیت تضامنی استناد نماید باید ............. ۱. اعتراضی نکولی را به موقع تنظیم نماید. ۲. ظرف سی روز از سررسید اقامه دعوی نماید. ۳. ظرف سی روز به موجب اظهارنامه رسمی وجه سفته را مطالبه نماید.
۴. ظرف ده روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه را تنظیم نماید.
۱۹- امتناع از قبول سفته از سوی متعهد برای دارنده چه حقی ایجاد می کند؟ ۱. سفته نیازی به قبولی ندارد و قبولی در سفته بی معنا می باشد ۰۲قبولی و نکول که مربوط به برات است این مقررات شامل سفته نیز می شود ۳. در هر صورت سفته باید به قبولی برسد و امتناع از قبولی به معنای نکولی است
۴. چنانچه پرداخت سفته موکول به تاریخی از رویت باشد با امتناع متعهد اعتراض امتناع از رویت تنظیم کند
۲۰- آیا در حقوق تجارت ایران چکی که بر عهده غیر بانک صادر می شود مشمول مقررات چک می شود ؟ ۱. چک محسوب می گردد اما مشمول مقررات قانون صدور چک نمی باشد. آ، چک محسوب نمی شود اما مشمول مقررات قانون چک می باشد. ۳. چک محسوب می گردد و مشمول مقررات قانون چک می باشد. ۴. چک محسوب نمی گردد و مشمول مقررات قانون صدور چک نمی باشد.
۲۱- اگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد برای بانک و دارنده چک چه تعهدی ایجاد می کند ؟ ۱. شرط باطل و مبطلی چک است ۲. شرط باطل و برای دارنده و بانک ایجاد تعهد به شرط می کند ۳. بانک به این شرط ترتیب اثر نداده و دارنده وجه چک را وصول می کند
۴. صرفا برای صادر کننده چک ایجاد تعهد می کند و بانک تا تحقق شرط مبلغ چک را در حسابی مسدود می کند
۲۲- صدور کدام سند ذاتاً تجاری است؟
۱. چک ۲. سفته ۳. برات ۲. سند در وجه حامل "ץץ– ................ چکی است که از لحاظ شکل مثل چک معمولی می باشد ولی با ترسیم دو خط موازی، چک مزبور فقط در وجه
بانک یا مشتری یک بانک قابل پرداخت است.
Y.). ().).2)?
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :