نمونه سوال درس حقوق سازمانهای بین الملل نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق سازمانهای بین الملل نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور - کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
صفحه ۱ از ۵
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵ ۱- سازمانهای بین المللی از نظر وسعت اقتدار به چند دسته تقسیم می شوند؟ ۱. سازمانهای بین المللی که جنبه همکاری بین چند دولت را دارند / سازمانهای منطقهای ۲. سازمانهای بین المللی که از تجمیع قدرت های بزرگ ایجاد شده اند / سازمانهای منطقهای ۳. سازمانهای بین المللی که از تجمیع قدرتهای بزرگ اقتصادی ایجاد شده اند / سازمانهای منطقهای ۴. سازمانهای بین المللی که جنبه همکاری بین چند دولت را دارند / سازمانهای فوق ملل که مافوق دولتهای عضو هستند. ۲- سلب مصونیت قضایی از هیأتهای دیپلماتیک نزد سازمانهای بین المللی درچه صورتی امکان پذیر است؟ ۱. سلب مصونیت هیأتهای دیپلماتیک در نزد سازمانهای بین المللی امکان پذیر نیست. ۲. دولت فرستنده می تواند فقط مصونیت قضایی کارمندان دیپلماتیک مأموریت را سلب کند. ۳، مصونیت هیأتهای دیپلماتیک فقط در مورد رئیسی ماموریت دیپلماتیک امکان پذیر است. ۴. سلب مصونیت باید همواره با صداقت بیان شود. ۳- کدام یک از موارد ذیل در خصوص مصونیت قضایی اعضای هیأتهای نمایندگی در سازمانهای بین المللی صحیح است؟ ۱. علیه رئیس هیأت دیپلماتیک یا کارمندان دیپلماتیک مأموریت مطلقاً هیچگونه عملیات اجرایی امکان پذیر نیست. ۲. مصونیت قضایی رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک آن در دولت پذیرنده، آنها را از تعقیب دولت فرستنده معاف نخواهد کرد. ۰۳ رئیس هیات و کارمندان دیپلماتیک در دادگاههای محلی مأموریت طبق مقررات داخلی مجبور به ادای شهادت هستند. ۴. مصونیت از تعقیب جزائی فقط درباره رئیس مأموریت دیپلماتیک در کشور پذیرنده اعمال خواهد شد. ۴- کدام گزینه در مورد استقلال کارمندان سازمانهای بین المللی صحیح است؟ ۱. کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از مجمع عمومی سازمان ملل دستور می گیرند. ۲. کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود در قبال جامعهٔ بین المللی کشورها مسئول خواهند بود. ۳. کارمندان دبیرخانه از هر عملی که با سمت مأموریت بین المللی آنها ناسازگار باشد خودداری خواهند کرد. ۴. کارمندان دبیرخانه نمایندگی دولت متبوع خود را در سازمان ملل بعهده دارند. ۵- کدام گزینه بیانگر ویژگی «میثاق جامعه ملل » می باشد؟ ۱. میثاق از ضمانت اجرایی بسیار بالایی برخوردار بود. ۲. میثاق شرایطی خاص جهت خروج اعضا وضع نموده بود. ۲. میثاق بر اساس تفکر واقع گرایی تنظیم شده بود. ۴. میثاق جامعه ملل جنگ را به طور قطعی منع نکرده بود.
۶- اجلاسهای مجمع عمومی جامعه مللی سالانه در کدام شهر برگزار می شد؟
۱. ژنو آوین ٠٢ نيويورک ۴. لاهه
. ז'וזן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵
W— کدام گزینه جزع تفاوتهای ديوان دائمی بین المللی دادگستری 9 ديوان بین المللی دادگستری است ؟
۱. دیوان دائمی از ارکان جامع ملل به شمار نمی رفت در حالیکه دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد بشمار
می رود. ۲. در خواست رأی مشورتی از دیوان دائمی به همه ارکانهای دیوان تعلق داشت اما در دیوان بین الملل دادگستری این حق تنها به مجمع عمومی و شورای امنیت تعلق دارد. ۲. اجرای احکام دیوان دائمی بر عهدهٔ شورای جامعه ملل بود اما در دیوان بین المللی دادگستری اجرای احکام مبتی بر حسن نیت دولت محکوم عليه است. ۴. صلاحیت دیوان دائمی صرفاً صلاحیت ترافعی بود اما صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری متضمن هر دو صلاحیت ترافعی و مشورتی است.
۸- مهمترین ضعف جامعه ملل که موجب شد نتواند از وقوع جنگ جلوگیری کرده و نهایتاً منجر به شکست این نهاد بین المللی شد کدام بود؟
۱. ضعف ساختاری ۰۲ضعف سیاسی ۳. ضعف قانونی ۴. ضعف کارکردی
۹- منشور سازمان ملل متحد در کدام اجلاسی توسط اعضاء اصلی به امضاء رسید؟
۱. کنفرانس یالتا ٠٢ کنفرانس ژنو ۳. کنفرانسی لاهه ٠٢ کنفرانس سانفرانسيکو --------------------------------- ۱۰- امتیاز دول بزرگ در شواری امنیت ۱. قدرت اقتصادی آنهاست. ۲. قدرت اقتصادی و سیاسی آنهاست.
۲. در دائمی بودن و داشتن حق وتو است. ۲. در غیر دائمی بودن و استفاده از حق وتو است.
۱۱- دبیر کل سازمان ملل چگونه انتخاب می شود؟ ۱. با پیشنهاد شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی آ ، با تصویب مجمع عمومی ۳. با پیشنهاد اعضا دائمی شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی ۴. با پیشنهاد اعضاغیر دائمی شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی
۱۲- تنها کشور اروپایی عضو « سازمان کنفرانس اسلامی » کدام گزینه است؟
۱. ایتالیا ۲. واتیکان ۳. لهستان ۴. آلبانی
. ז'וזן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد -
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵
۱۳- کدام گزینه در مورد حق وتو صحیح است؟ ۱. غیبت یک عضو دائمی شورای امنیت وتو تلقی می شود. ۲ رای مخالف یک عضو شورای امنیت وتو تلقی میشود. ۳. رأی ممتنع یکی از اعضاء شورای امنیت وتو محسوب می شود.
۴. رای مخالف یک عضو دائم شورای امنیت و تو محسوب می شود.
۱۴- کدام نهاد وظیفه ارتباط دادن و هماهنگی فعالیتهای مؤسساتی تخصصی سازمان ملل را بر عهده دارد؟ ۱. شورای امنیت ۲. شورای حقوق بشر
۳. شورای اقتصادی و اجتماعی ۴. شورای قیمومیت
۱۵- کدام گزینه بیانگر ماموریت اصلی سازمان بین المللی دریانوردی IIllO" است؟ ۱. کشتیرانی در دریاهای آزاد ۰۲ کشتیرانی در دریای آرام ۳. کشتیرانی امن تر و اقیانوسهای تمیزتر ۴. کشتیرانی امن تر
۱۶- کدام سازمان تخصصی سازمان ملل متحد اختصاصی به صنعت هواپیمایی کشوری دارد؟
۱. آنکتاد ۲. فائو ۳. ایمو ۴. ایکائو
۱۷- اپک در جهت تشویق آزاد سازی تجارت در سراسر جهان از چه سیاستی تبعیت می کند؟ ۱. منطقه گرایی باز آن رفتارهای ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه ۳. منطقه گرایی بسته ۴. حفظ سطح فعلی تعرفههای تجاری
WA— کدام سازمان بزرگ منطقه ای در سال '११\ بعنوان مقام ناظر در سازمان کنفرانسی مردمی پذیرفته شده است؟
۱. آسه آن ۲. اکو ". سنتو ۴. فائو
۱۹- در چارچوب کنفرانس اسلامی « دیوان بین المللی عدل اسلامی» صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد؟ ۱. اختلافات میان یک کشور اسلامی و اتباع کشور غیر اسلامی ۲. اختلافات میان اعضای اصلی و سازمان کنفرانسی اسلامی ۳. اختلافات میان اعضای اصلی و ناظر با سازمان کنفرانس اسلامی
۴. اختلافات میان کشورهای اسلامی
. ז'וזן וו
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵
۲۰- کدام یک از موارد ذیل خارج از حوزه اختیارات کمیسیون جامعه اروپایی است؟ ۱. مراقبت در اجرای مقررات جامعه اروپایی ۰۲ اخذ تصمیم در حدود اختیارات و شرکت در تصمیم گیری شورا ۲. رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات غیر قانونی شورای وزیران ۴. تنظیم توصیه نامه و ارائه پیشنهاد ۲۱- وظیفه این سازمان تخصصی وابسته به ملل متحد مبارزه با گرسنگی و فقر در روستاها و مناطق کم درآمد جهان و نیز مناطقی است که مواد غذایی در آن کمیاب است؟ ۱. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ۲. سازمان تجارت جهانی
۳. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ۴. سازمان بهداشت جهانی
۲۲- نیروهای حافظ صلح ملل متحد در چه شرایطی می توانند اقدام نموده و وارد عمل شوند؟ ۱. دعوت دولتهای مربوط برای اعزام نیرو از سازمان ملل متحد و حمایت کامل اعضای دائم شورای امنیت ۲. رضایت و آمادگی تأمین نیروهای مورد لزوم از سوی طرفهای درگیر ۳. برخوردهای نظامی در مناطقی که نیروهای حافظ صلح مستقر می شوند نباید متوقف شده باشد. ۲. عملیات نظامی شورای امنیت پایان پذیرفته شده باشد. ۲۳- چنانچه دولتی محکوم علیه دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته باشد از انجام تعهدات مرتب بر حکم صادره از سوی ایران خودداری کند: ۱. طرف دعوی می تواند با توسل به دادگاههای داخلی خود احکام ایران را اجرا نماید. ۰۲طرف دعوی می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید. ۳. طرف دعوی می تواند از طریق دبیر کل ملل متحد تدابیری را برای اجراء حکم اتخاذ کند. ۲. اجرای احکام دیوان در اساسنامه پیش بینی نشده است. ۲۴- چنانچه یکی از طرفین دعوی در دیوان بین المللی دادگستری از حضور در برابر دیوان خودداری یا از دفاع از دعوایشی قصور ورزد: ۱. دیوان رأی صادر نخواهد کرد. ۲. طرف دیگر می تواند بخواهد که دیوان به سود ادعای وی رای دهد. ۳. صلاحیت دیوان زیر سؤال می رود.
۲. دیوان می تواند طرفین را به سازش فرا خواند.
. ז'וזן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :