نمونه سوال درس حقوق مدنی 7 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 7 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ( حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۱- اگر طرفین عقد مزارعه با توافق میان خود، سهم غیرمشاع برای معامل و مزارع تعیین نمایند، این توافق چه اثری در عقد مزارعه خواهد گذارد؟ ۱. عقد از قالب مزارعه خارج می شود. ۲. ضرر در مزارعه نیز مشاع خواهد بود. ۳. تأثیری در مزارعه نخواهد داشت. ۴. موجب بطلان عقد خواهد شد. ۲- در کدام یک از عقود ذیل، عامل می تواند بدون جلب رضایت مالک، با دیگری شریک شود؟ ۱. مساقات ۲. مزارعه ۰۳ شرکت ۴. جعاله ۳- شخصی «الف» ، تور ماهیگیری و قایق شخصی خود را بر اساس قرارداد، در اختیار شخصی «ب» میگذارد تا ماهی بگیرد و در آنچه صید میگردد، طرفین شریک باشند، این قرارداد، مطابق قواعد کدام گزینه منعقد گردیده است؟ ۱. مضاربه ۲. ماده ۱۰ قانون مدنی ۳. جعاله " عقد معلق ۴- وضعیت عقد مضاربه در صورتی که پس از انعقاد، مال التجاره ایی که مورد توافق و مد نظر طرفین بوده، به هیچ عنوان یافت نگردد، چگونه خواهد بود؟ ۱. مضاربه منحل میگردد. ۲. اثری در عقد مضاربه نخواهد داشت. ۳. مالک موظف به تهیه مثل است. ۲. طرفین موظف به تهیه مثل هستند. ۵- نظر مشهور فقهای شیعه و قانون مدنی ایران، به ترتیب، در مورد چگونگی اجرت در عقد جعاله چیست؟ ۱. کفایت علم اجمالی - معلوم بودن ۲. معلوم بودن - کفایت علم اجمالی " معلوم بودن – معلوم بودن ٢ ، کفایت علم اجمالی- کفایت علم اجمالی ۶- عبارت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه » با مفهوم کدام گزینه مترادف است؟ ۱. شرکت عقدی ۲. شرکت غیرعقدی ۰۳ شرکت تجاری ۴. شرکت بازرگانی
۷- اگر شرکای متعدد به طور مستقل، مأذون در اقدام باشند، و همگی در چند تاریخ متفاوت، به یک اقدام مشابه در مورد مالی مورد شرکت، دست زنند، عمل کدام شریک معتبر است؟
۱. تفاوتی در ارزش حقوقی عمل شرکا نیست. ۲. عمل همه شرکا باطل است. ۰۳ عمل شریک مقدم در عمل ۲. عمل شریکی که سهم بیشتری دارد.
ו"ץץץן וו - صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب )
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۸- در مورد مال الشرکه ای که غیرقابل تقسیم است و در عین حال هزینه هایی دارد و بعضی شرکا سهم خود را در هزینه ها پرداخت نمی کنند و به همین دلیل هم تقاضای تقسیم مال را دارند، دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟ ) ... رأی به تقسیم اجباری خواهد داد. ۲. رأی به اجبار به پرداخت هزینه توسط فرد ممتنع می دهد. ۰۲ طرف عقد است ولی تحقیق عقد به رضای او مشروط نیست. ۰۴ طرف عقد نیست و تحقق عقد به رضای او مشروط نیست.
۹- مطابق حکم قانون امور حسابی، اگر شرکا، بعد از تعدیل سهام مساوی، تراضی نکنند، تکلیف تقسیم مال مورد شراکت چه
خواهد بود؟ ۱. اجبار شرکاء پذیرش سهام از سوی دادگاه ۲. تعدیلی تکرار میگردد. ۳. تقسیم متوقف میگردد. ۲. اجرای استقراع
۱۰- شرط قبضی مالی مورد توافق، در عقد ودیعه، مطابق قانون مدنی، چه حکمی دارد؟ ۱. شرط صحت عقد است. ۲. شرط صحت عقد نیست.
۳. قبض، ید امانی ایجاد میکند. ۰۲قبض ید ضمانی ایجاد میکند. ۱۱- در ماده ۶۲۶ قانون مدنی که می گوید : « اگر کسی مالی خود را به ودیعه گذارد، ودیعه به فوت امانت گذار باطل میگردد... »
منظور از به کارگیری واژه ابطال در این ماده، چیست؟
۱. انفساخ ۲. بطلان ۳. عدم نفوذ ۴. فسخ
۱۲- اگر مستعیر، صغیر غیرممیز باشد، مسوولیت تلف مال، بر عهده چه کسی قرار میگیرد؟
۱. معیر أ : مستعير ۳. ولی صغیر غیرممیز ۴. مودع
۱۳- اگر در عقد عاریه بر مستعیر شرط " ضمان منقصت"، ناشی از " صرف استعمال " شده بود، شرط با توجه به قواعد حقوق
-ω! .................. مدنی ۱ . باطلی ۲. غیر نافذ ۳. معلق ۴. صحیح ۱۴- اگر در ضمن عقد قرضی، مدتی برای مطالبه مقرضی تعیین گردد، این شرط ضمن عقد برای مقرضی ................ خواهد بود. ۱. غیرالزام آور ۲. الزام آور ۳. باطلی ۴ . غیرنافذ ו"ץץץן וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب ) رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۱۵- گروبندی مطابق ماده ۶۵۵ قانون مدنی، در چه مواردی مجاز شمرده شده است؟ ۱. تنها در اسب دوانی ۲. گروبندی در تمام شرایط غیر مجاز است. ٢. دوانيدن حیوانات سوارى ۴. معاملات جایز ۱۶- اگر کسی، دیگری را بدون قید و شرط و برای تمام امور اداری و مالی خود وکیل کرده و تمام اختیارات و اقتدارات خود را به وکیل تفویض نماید، چگونه عقد وکالتی روی داده است؟ ۱ . وکالت عام ۰۲ وکالت مطلق ۳. وکالت باطلی ۴۔ وکالت صوری ۱۷- شخصی که بر اساس حکم دادگاه ممنوع المعامله شده، معاملات خود را با استفاده از کدام ابزار حقوقی میتواند به انجام رساند؟ ۱. وکیل اختیار کند. ۲. شریک او، معاملاتش را به انجام رساند. ۳. تنها باید وکیل با پروانه وکالت دادگستری، برای خود تعیین کند. ۰۴ تا بر طرف نشدن ممنوعیت، حق معامله ندارد. ۱۸- اگر در قرارداد وکالت، هیچ اشاره ای به مخارجی که وکیل برای انجام وکالت انجام می دهد، نشده باشد، پرداخت این مخارج در نهایت به عهده چه کسی خواهد بود؟ ۱. وکیل ۲. موکلی ٠٢ موکل و وکيل به طور مساوی ۴. وکیلی و موکل با نظر دادگاه ۱۹- آقای «الف» به آقای «ب» وکالت داده تا حیازات مباحات کند اگر وکیل قبل از اجرای این خواسته موکل، سفیه شود، وضعیت عقد وکالت میان طرفین چگونه خواهد بود؟ ۱ . باطلی ۲. صحیح ۲. عقد منفسخ میگردد. ۲. عقد وکالت فسخ میگردد. ۲۰- در کدام یک از موارد ذیل، فرد «الف» میتواند به فرد «ب» که تنها تحصیلات پزشکی دارد، وکالت دهد و این وکالت از نظر حقوقی نیز معتبر باشد؟ ۱. فروش خودروی «الف» ۲. طرح دعوای «الف» در دادگاه
۳. دفاع از «الف» در دادگاه ۰۴ پیگیری پرونده «الف» در دادسرا
۲۱- تعلیق در عقد ضمان به طور کلی و تعلیق ضمان به شرایط صحت عقد، در حقوق ایران، به ترتیب، چه حکمی دارند؟
۱. صحیح - باطل ۲. باطلی - باطلی ۰۳صحیح - صحیح ۲. باطل - صحیح
ו"ז וץן וו = صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب ) رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۲۲- مهمترین تفاوت میان عقد ضمان و دیگر عقود و لازم در قانون مدنی ایران، کدام است؟
۱. در نحوهٔ اجرای اقاله ۲. در تعداد طرفین عقد
۳. در شرایط صحت قرارداد ۴. در اهلیت طرفین عقد
۲۳- هر گاه در عقد ضمان، دین موجل باشد، وارثین ضامن تا چه زمانی «نمی توانند» آنچه را که پرداخته اند، از مضمون عنه
مطالبه نمایند؟ ۱. تا ملائت مضمون عنه ۲. تا جلب موافقت مضمون عنه ۳. تا اجرای شروط ضمن عقد ۰۴ تا رسیدن اجل
۲۴- در مورد وضعیت حقوقی محال علیه در عقد حواله، کدام گزینه معتبر است؟ ۱. طرف عقد نیست ولی رضای او شرط تحقق عقد است. ۰۲طرف عقد است و رضای او شرط تحقق عقد است. ۰۲طرف عقد است ولی تحقیق عقد به رضای او مشروط نیست. آن طرف عقد نیست و تحقق عقد به رضای او مشروط نیست.
۲۵- هر گاه دین اصلی دارای رهن و وثیقه باشد، و در اثر انعقاد عقد حواله، دین از داین به شخصی محال علیه منتقل گردد، تکلیف رهن و وثیقه چه خواهد بود؟
۱. زایل می گردند. ۲. زایل نمی گردند.
۳. در حواله اصولاً رهن، وجود ندارد. ۲. بطور مشروط و با رضایت محیل باقی خواهند ماند.
۲۶- اگر کفیل، مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده بود، حاضر ننماید، چه ضمانت اجرایی در مورد وی (کفیل) اجرا خواهد
شد ؟ ۱. بازداشت و حبس خواهد شد. ۲. باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت است، برآید. ۳. ضمانت اجرای قطعی درباره کفیل وجود ندارد. ۰۴ به مجازات کیفری مربوط به مکفول، محکوم میگردد.
۲۷- کفالت از کفیلی که خود کفیل دیگری بوده در حقوق مدنی ایران چه حکمی دارد؟ ۱. ممنوع است. ۲. مجاز است.
٢. غير نافذ است. آ، به شرط اخذ وثیقه ممکن است.
ו"ץץץן וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :